ایزو چیست؟

گواهی نامه ایزو - امکان ثبت | 44858017 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • ISO

  ISO

  سازمان آيزو گواهینامه راارائه نمیدهد. دراين سازمان، استانداردهای بین المللی مانندISO 9001 وISO 14001 راتدوین میکنند ودر اعطاي آنهامشارکتي ندارند. اینکار توسط نهادهای صادر كننده انجام میشود، بنابراین یک شرکت ویا سازمان نمیتواند توسطISO گواهی شود. صدور گواهینامه يعني ارائه تضمین کتبی توسط یک نهاد مستقل، مبنی براینکه محصول، خدمات یا سیستم مورد نظراز شرایط خاصی برخوردارست. مدارك آيزو بااثبات اینکه محصول یاخدمات شما انتظارات مشتریان شما رابرآورده میکند، میتواند ابزاری مفیدبرای افزودن اعتبار باشدبرای برخی صنایع، اخذ ايزو یک شرط قانونی ,یا قراردادی ست. بدين معناكه كارفرما كسب گواهي بخصوصي رادر شرايط همكاري قرار داده است.

   

   

   ISO

  ISO ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام جهت مناقصات

   

   

  استاندارد هاطیف گسترده ای ازفعالیتها راپوشش میدهندبرای مثال، (ISO 9001 ) استانداردهای مدیریت کیفیت بابت کمک کار موثر وکاهش خرابیهای محصول، بسيار مفيد ميباشند، (ISO 14001 ) ويا استانداردهای مدیریت محیط زیست برای کمک به کاهش اثرات زیست محیطی، کاهش ضایعات و پایداری بیشتر شكل گرفته اند، (ISO 45001 ) ويا استانداردهای بهداشتی و ایمنی بابت کمک بکاهش حوادث درمحل ایزو 50001 استانداردهای مدیریت انرژی برای کمک به کاهش مصرف انرژي، (ISO 22000 ) استانداردهای ایمنی مواد غذایی برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی واستانداردهای امنیتیIT برای کمک به امنیت اطلاعات حساس تعيين شده اند. استانداردهای بین المللی به همه مشاغل در هر اندازه و بخشی کمک میکند تا هزینه ها راکاهش داده، بهره وری راافزایش دهد وبه بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند. پياده سازي مصوبات ايزو اطمینان مشتری رانسبت به ایمن وقابل اعتماد بودن محصولات خود جلب ميکند، با کمترین هزینه، شرایط مقررات رابرآورده كرده، هزینه ها رااز تمام جنبه های کسب وکار کاهش ميدهد وهمچنين دسترسی به بازار درسراسر جهان را باعث خواهد شد.برخي گواهينامه ها ازعمويت بيشتري برخوردار هستند ودرزمينه هاي گوناگوني بكار برده ميشوند مانند:ISO 9001 ، که الزامات لازم برای سیستم های مدیریت کیفیت رافراهم میکند،در 183 کشور توسط شرکتهای بزرگ وکوچک مورد استفاده قرار میگیرد واز جمله گواهينامه هاي شناخته شده استكه الزاماتش براي بهبود كيفيت كالا ها وخدمات تعيين شده است.ISO 45001 یاسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت نیز ازاین قبیل میباشدكه مصوباتش باعث بالا رفتن سطح امنيت وبهداشت وسلامت كاركنان ومحيط هاي شغلي ميگردد.همچنینISO 14001 یاهمان سیستم مدیریت محیط زیست ازاين قبيل محسوب میشودكه استانداردهايش جهت حفظ محيط زيست ومنابع طبيعي وضع شده وپياده سازي آن باعث توجه بيشتر به محيط زيست وكاهش آلودگيهاي زيست محيطي ميگردد. گواهیHSE يكي ديگر ازاستاندارد هاي پركاربرد بوده كه ازترکیب سیستم مدیریت زیست محیطی وسیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شكل گرفته وسیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ومحیط زیست راتشکیل میدهد.بخش دیگر آیزوها تخصصی بوده ودر صنایع مخصوص به خود قابل استفاده هستند مانندISO 22000 كه مختص بفعاليت هاي مربوط به صنايع غذايي ميباشد ونمي توان ازآن درصنعت ديگري همچون راهسازي استفاده كرد.

   

   

  ISO 4

  گواهینامه ایزو فوری و ارزان و معتبر ازطریق مراجع صادر کننده ایزو

   

   

  سازمان جهانی ایزو نهادی رابنا کرده بنامIAF تا مسئول معرفی نمایندگان سازمان درکشور هاي مختلف باشداین نمایندگان را AB (ACRIDATE BODY) می نامند. درکشور ما تنها یک نماینده وجود داردکهNACI نامیده شدست. وظيفهAB ها اعتبار دهي بمراکز صادر کننده ایزو ميباشدكه به آنهاCB یا(CERTIFI BODY) میگویند. . درايران تنها يكAB مشخص شده كه البته دربرخي كشورها ممكن است اين تعداد بيشتر باشد. اما تعداد صادر كننده هاي گواهي بسيار بوده وحتي برخي ازآنها بطور مستقل وبدون نظارت انجمنIAF فعاليت ميكنند.CB هايي كه تحت نظارتIAF هستند اعتبار بالايي داشته ومدارك آنها درهمه كشور ها قابل قبول ميباشد اما اين مراجع گواهينامه خودرا تنها درصورت اجراي كامل الزامات آيزو ارائه ميدهند.

  دريافت گواهي ازاين مراجع لازمست مستندات بطور صحيح پياده سازي شوندكه اين امر مستلزم صرف زمان وهزينه هاي بالايي است. برخي شركتها جهت تبليغات به اين علائم روي مياورندو تمايلي به اجراي الزامات آن ندارند. برخي متقاضيان نيز قادر به پرداخت هزينه هاي سيستم هاي مديريت نبوده وبدنبال مراجعي هستندكه مدركISO رادر شرايط آسان تري ارائه دهند. باوجود اينكه مدارك اين مراجع اعتبار بالايي نداشته وفقط درايران وبرخي كشورهاي همسايه قابل قبول ميباشد. درهر صورت تنوع موسسات صادر كننده ونيز تنوع استانداردها باعث سردرگمي متقاضيان ميشود وازطرفي برخي شركتها براي سود جويي بيشتر اقدام به كلاهبرداري مينمايند ومدارك بي اعتبار وبي ارزشي رادر قبال مبالغ سنگين دراختيار سازمانهاي درخواست كننده قرار ميدهندكه براي پيشگيري ازاين امر، بهتر است قبل ازهر اقدامي با مراكز مشاوره تماس گرفته وازآنها راهنمايي بگيرند.

  {jcomments on}

  Read more
 • ISO 26000

  ISO 26000

  ISO 26000 گواهینامه ایزو 26000 سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی منباب اشخاص حقیقی یاحقوقی دفاتر وکالت ویااغلب دفاتر مشاوره ای روانشناسی دارند مورد استفاده قرار میگیرد. الزامات چنین استانداردی میتوان موارد بررسی اهداف ، مبانی ارزشیابی، رویکردهای ارزش گذاری روشهای ارزیابی وتهیه اطلاعات باکیفیت و فرضیات نام برد. ایزو 26000 کمک میکند تامدیران درجهت پیشبرد اهداف سازمان بادر نظر گرفتن مساله مسئولیت اجتماعیتصمیم گیری کرده و سیاستهای سازمان رابرنامه ریزی کنند.

  متقاضیان مدرک 26000 بدون داشتن اطلاعات درباره ایزو 26000 همواره درگوگل جمله های ذیل راجستجو میکنند و میتوان بچند نمونه بدانها اشاره کرد:

  شرایط گرفتن مدرک گواهینامه ایزو 26000

  شرایط اخذ مدرک گواهینامه ایزو 26000

  شرایط گرفتن گواهینامه ایزو 26000

  نحوه گرفتن مدرک گواهی نامه ایزو 26000

  گرفتن کواهینامه ایزو 26000

  اخذ گواهی نامه ایزو 26000

  اخذ گواهی نامه ایزو 26000

  نحوه گرفتن گواهی نامه   ISO 26000

  نحوه دریافت گواهی نامه ایزو 26000       

  ایزو 26000  

  ISO26000

  هسخ 26000

  hdc, 26000

  Iso 26000

  گواهینامه iso26000

  گواهی نامه iso26000

  کواهینامه ایزو 26000

   

   

  ایزو 26000

  گواهینامه ایزو 26000 سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی

   

   

  ISO26000 منباب کسب و کارها و سازمانهاییکه متعهد بکار ازطریق مسئولیت اجتماعی هستند. چنین راهنمایی بابت کسانیکه تشخیص میدهند احترام بجامعه و محیط زیست یک عامل مهم موفقیتست ، فراهم میکند. علاوه براینکار صحیح بابت انجام ، استفادهIso 26000 بطور فزاینده ای بعنوان راهی بخاطر ارزیابی تعهد سازمان به پایداری و عملکرد کلی بدان مشاهده میشود. ایزو 26000 بجای الزامات ، راهنمایی ارائه میدهد ، بنابراین برخلاف برخی دیگراز استانداردهای شناخته شده ، نمیتوان گواهی داد. درعوض ، برمسئولیت اجتماعی کمک میکند ، بمشاغل و سازمانها کمک میکند تااصول رابه اقدامات مؤثر تبدیل کنند و بهترین شیوه های مربوط بمسئولیت اجتماعی رادر سطح جهان به اشتراک میگذارند. سازمان درهمه نوع سازمانها صرف نظر از فعالیت ، اندازه یامحل فعالیت بدانها انجام میشود.

  ISO26000 نمایندگان دولت ، سازمانهای مردم نهاد ، صنعت ، گروههای مصرف کننده و سازمانهای کارگری درسراسر جهان درتوسعه ایزو 26000 شرکت داشتند ، بدان معنیستکه نمایانگر اجماع بین المللی میباشد. ایزو 26000 توسط یک گروه کاری درحدود 500 متخصص ساخته شده درانتشار بدین استاندارد ، کارگروه منحل شد. پروتکل ارتباطات توصیف عبارتهای مناسب سازمانهاییکه میتوانند جهت بهره مندی ازISO26000 استفاده کنند، استفاده میکند بدست آوردن حداکثر استفاده ازایزو 26000 اولین و پرکاربردترین استاندارد بین المللی درجهان بجهت مسئولیت اجتماعی ، هدف یک سند راهنمایی جدیدست و تازگی منتشر شده یافته.
  لازمست متقاضیان بدانندکه جهت دریافت ایزو 26000 مربوطه مسئولیت اجتماعی ابتدا منباب رعایت سلسله مراتب استانداردها گواهی نامه ایزو 9001بعنوان سیستم مدیریت کیفیت اخذ کنند تاکمک بیشتردر اداره مدیریت سازمانی خودشان کند.ISO26000   اخذ ایزو 26000 ارزان و فوری درخواست بسیاری ازسازمانها واکثرا دفاترحقوق میباشدکه میخواهندکواهی ایزو بگیرند واغلب نیاز فوری دارندبه گواهی ایزو و بیشتر جهت مناقصه آنقدرفوری میخواهند به ایزو برسند و متقاضی ایزو ارزان نیزهستند. بدلایل متعددی همچون مسائل مالی شرکت ویا اینکه گواهی ایزو آنقدربرایشان مهم نیست و صرف داشتن ایزو برایشان مهم هست بهمین دلیل میخواهند اقدام کنندبه اخذ استاندارد ایزو 26000 وقطعا بدنبال ایزو ارزان هستند و البته لازم بذکرست شرکتها بعدها چنانچه نیاز و تمایل داشته باشندبه اخذگواهی نامه ایزو نوعIAF میتوانندگواهی غیرIAF خودبررویIAF باپرداخت مابه التفاوت سوئیچ کنند.

   

   

  ایزو 26000

  اخذ گواهینامه ایزو 26000 فوری و ارزان

   
   
  گواهینامه ایزوISO گواهی میدهدکه یک سیستم مدیریتی ، فرآیند تولید ، خدمات ویا رویه اسناد و مدارک دارای کلیه الزامات استاندارد سازی و تضمین کیفیت میباشد. ایزو سازمان بین المللی استاندارد یک سازمان بین المللی مستقل ، غیر دولتی، بین المللی میباشدکه استانداردها بابت اطمینان ازکیفیت، ایمنی وکارآیی محصولات، خدمات و سیستمها تهیه میکند.گواهینامه های ایزو دربسیاری زمینه های صنعت ، ازمدیریت انرژی و مسئولیت اجتماعی گرفته تادستگاههای پزشکی و مدیریت انرژی وجود دارد. استانداردهای ایزو بجهت اطمینان ازثبات درکارهستند. گواهینامه ایزودارای استانداردها و معیارهای جداگانه میباشد و بصورت عددی طبقه بندی میشود.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ،فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ،مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

  Read more
 • ISO45001 چیست؟

  ISO45001 چیست؟

  ISO45001 چیست؟

  ISO 45001 یک استاندارد ایمنی جدید در محل کار است که جایگزین OHSAS 18001می شود. در سال 2018 منتشر شد، مشتریان متقاضی  OHSAS 18001باید ISO 45001  را دریافت کنند.

  صنایع و برنامه های کاربردی الزامات و پروتکل های ایمنی از صنعتی به صنعت دیگر و محل مشاغل تا محل کار متفاوت است.یکی از مزایای  ISO 45001 انعطاف پذیری کافی برای پیاده سازی تقریباً در هر سازمانی است. برخی از صنایعی که می توانند از سیستم مدیریت ایمنی استاندارد بیشترین بهره را ببرند عبارتند از:

  نفت و گاز: میزان مرگ و میر شغلی برای کارگران استخراج نفت و گاز تا هفت برابر بیشتر از کارگران صنعت عمومی است. این امر تا حدودی به دلیل چالش های خاص صنعت ، از جمله زنجیره تأمین پیچیده و نیروی کار متنوع و غالباً مبتنی بر قرارداد و همچنین فرایندها ، سایت ها و تجهیزات خطرناک بسیاری است که این کارگران روزانه با آنها در ارتباط هستند. ISO 45001با ارائه یک زبان مشترک و مجموعه ای از استانداردهای ایمنی که به راحتی توسط هر کارگری قابل دسترسی است ، کمک می کند. این منجر به مشارکت و پاسخگویی بیشتر و در نهایت ، محل کار ایمن تری می شود

  ساخت و ساز: کارگران ساختمانی با خطرات زیادی روبرو هستند ، از صدمات ناشی از لغزش و افتادن تا مشکلات طولانی مدت سلامتی مرتبط با قرار گرفتن در معرض آزبست ، صدمات ناشی از استرس مکرر و موارد دیگر. در عین حال ، مدیران و صاحبان مشاغل باید بهره وری و سودآوری خود را در این بخش رقابتی حفظ کنند. ISO 45001یک چارچوب ساده ارائه می دهد که با جریان های کاری شما ادغام می شود و ایمنی را به جای تمرین چک باکس بخشی از فرهنگ کار می کند. ISO 45001با تمرکز بر تأثیرات مثبت مدیریت سلامت و ایمنی کارگران ، افزایش بهره وری و بهبود روحیه کارکنان را افزایش می دهد و می تواند منجر به کاهش حق بیمه و سایر هزینه های عملیاتی شود.

  دارویی: قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سمی ، خطرات ناشی از آتش سوزی و انفجار ، و صدمات ناشی از لغزش و افتادن از مسائل بهداشتی و ایمنی شایع کارگران داروخانه است. تولیدکنندگان همچنین با یک محیط مقررات سختگیرانه با الزامات اداری گسترده روبرو هستند. ISO 45001با ترکیب ساختاربا سایر سیستم های مدیریت کیفیت ادغام می شود و باعث کاهش خط مشی دخیل در تطبیق و مدیریت سازمان ریسک در سراسر جهان می شود. در نهایت ، وقتی سازمان ها سلامت و ایمنی را جزء سایر اهداف کیفی می دانند ، ایجاد یک عملیات موثرتر از ابتدا آسان تر است.

  سایر صنایع که می توانند از گواهینامه ISO 45001برای اطمینان از سلامت شغلی بهره مند شوند عبارتند از: پردازش غذا و نوشیدنی ، خدمات مفید و مخابراتی ، تولید خودرو و غیره

   

  شروع کار با  ISO 45001

  زمان بهتری برای شروع فرآیند صدور گواهینامه ISO 45001وجود ندارد. اولین قدم را با تماس با سیستم کاران برای درخواست قیمت امروز بردارید.

  ISO 45001 چیست؟

  ISO 45001 سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی - الزامات یک استاندارد ایمنی جدید در محل کار است.این استاندارد جایگزین استاندارد فعلی ،OHSAS 18001 . ISO 45001 در حال توسعه است ، و انتظار می رود استاندارد نهایی در اواخر سال 2017 منتشر شود. هنگامی که مشتریان با  OHSAS 18001منتشر می شوند ، باید به ISO 45001مهاجرت کنند

  سابقه و هدف: استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت

  در سال 2013 حدود 2.34 میلیون نفر بر اثر فعالیت های محل کار جان خود را از دست دادند. اکثریت قریب به اتفاق این مرگ ها (حدود 2 میلیون نفر) به دلیل آسیب های ناشی از مسائل مربوط به سلامت محیط کار بوده است. نمونه هایی از این خطرات بهداشتی و ایمنی عبارتند از:

   

  مواد شیمیایی سمی ، رنگها و حلالها

  کار با تجهیزات کار بدون آموزش مناسب

  صدمات ناشی از لغزش و افتادن

  تکنیک های غلط بلند کردن و جابجایی

  دمای شدید محیط کار

  آسیب های ناشی از محیط کار و مسائل مربوط به سلامتی می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره وری محل کار داشته باشد. هزینه های مستقیم جراحات محل کار شامل افزایش حق بیمه کارگران ، جریمه و زمان توقف کارگران آسیب دیده یا تجهیزات آسیب دیده و همچنین هزینه های جایگزینی کارکنان و سایر منابع - بدون ذکر تعهدات اخلاقی است.

  تأثیر غیرمستقیم به مراتب کمتر ملموس است. صدمات محل کار اغلب منجر به کاهش روحیه و گردش کارکنان ، کاهش بهره وری و مشکل در رعایت مقررات می شود. سازمانهایی که تعداد زیادی از آسیب های محیط کار و نگرانی های مربوط به سلامتی دارند ممکن است برای بدست آوردن سهم از بازار رو به رشد مصرف کنندگان با توجه به شهرت کلی یک سازمان نه فقط کیفیت محصول آنها مشکل داشته باشند. یک استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت در تلاش است تا بهره وری و رفاه کلی سازمان را از طریق رفع نگرانی هایی که می تواند منجر به نتایج منفی شود ، بهبود بخشد

  چرا از سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای استفاده کنیم؟

  ممکن است از برخی مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مطلع باشید. اگر سازمان شما دارای گواهینامه OHSAS 18001یا سایر گواهینامه های ISOمانند ISO 9001و ISO 14001 است، احتمالاً تجربه دست اول مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت را دارید.

  مزایایی که سازمانها می توانند با پیاده سازی یک سیستم مدیریتی به دست آورند عبارتند از:

  مطابقت با مقررات و سایر الزامات انطباق

  بهبود عملکرد به صورت ساختارمند

  پیاده سازی سیستمی برای مدیریت سیستماتیک خطرات و فرصت ها

  تلاش برای بهبود تغییرات فرهنگی

  در مورد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی ، مزایای دیگری نیز وجود دارد. این شامل:

  اثبات تعهد به بهداشت و ایمنی شغلی کارگران

  از کارکنان و پیمانکاران خود محافظت کنید

  امکان کاهش حق بیمه کارگران

  بهبود بهره وری از طریق کاهش آسیب ها و سلامت محیط کار

  اگرچه بسیاری از استانداردهای مدیریتISOبر دانش و مشارکت کارکنان تأکید دارند،ISO 45001 حتی فراتر می رود. تمرکز بر مشارکت کارکنان الزامی خواهد بود. برخی از بندهای مندرج در استاندارد جدید ، مانند "زمینه سازمان" و "رهبری" ، به طور خاص به نقش کارکنان در توسعه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کنار مدیریت و کارکنان ارشد می پردازد.

   

  استانداردهای بهداشت و ایمنی شغلی فعلی

  ایزو45001 در حال حاضر، رایج ترین استانداردهای بهداشت و ایمنی هستند .این استانداردها برای اولین بار در سال 2018 منتشر شد و جایگزینOHSAS18001 شد.

   

  استاندارد بهداشت و ایمنی شغلی جدید: ISO 45001

  ISO 45001در سال 2018 جایگزین OHSAS 18001خواهد شد (زمان بندی فعلی برای انتشار نهایی پیشنهاد شده است.

  استاندارد بین المللی جدید به گونه ای طراحی شده است که به سازمان ها امکان می دهد سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را به طور موثرتری در محل کار خود تنظیم کنند. الزامات ISO 45001به جای تمرکز بر اطمینان از اتخاذ یک روش خاص ، فرآیند محور است. این به سازمان ها امکان می دهد برنامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را توسعه دهند که خطرات خاص محل کار آنها را برطرف کند

  استاندارد جدید از ISO 9001: 2015و ISO 14001: 2015به عنوان مراجع هنجاری خود استفاده خواهد کرد. این بدان معناست که الزامات این استاندارد با الزامات دو استاندارد دیگر هماهنگ می شود و به دلیل چارچوب مشترک ، ادغام در یک سیستم مدیریتی موجود بسیار آسان تر می شود.

  ایزو 45001 برای چه کسانی صدق می کند؟

  سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت در هر نوع مشاغل با کارکنان اعمال می شود - سازمان های بزرگ و کوچک می توانند این گواهینامه ها را دریافت کنند. الزامات مربوط به یک برنامه بهداشت و ایمنی شغلی را می توان به راحتی متناسب با نیازهای مشاغل در طیف گسترده ای از صنایع تنظیم کرد.ISO 45001برای کاربرد در مشاغل بزرگ و کوچک طراحی شده است. پذیرش استانداردهای جدید را برای سازمان هایی با اندازه های مختلف و در انواع مختلف صنایع آسان می سازد. اگر سازمان شما قبلاً دارای گواهینامه OHSAS 18001است ، باید به طور جدی مدرک ISO 45001را در نظر بگیرید. این استاندارد جایگزین سری استانداردهای OHSAS 18000می شود، بنابراین گواهینامه قبلی شما پس از انتشار و تأیید ISO 45001باید منتقل شود.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش دادن اخذ ایزو شرکت توسط مراجع صادر کننده انجام میشود. مراجع صادر کننده میتوانند آموزشهای حرفه ایی ایزو انجام دهند. شرکت های بسیاری سیستم مدیریت کیفیت ایزو نمیدانند باید مسئول ایزو آموزش اخذ آیزو شرکت اطلاع رسانی کنند. مراجع صادر کننده میدانند شرکتهای اخذ ایزو حرفه ایی نیستندکارشناس جهت آموزش دادن اعزام شرکت مشتری میکنند.

  آموزش ایزو اصول اولیه ش جهت اخذ ایزو توسط مراجع صادر کننده آیزو میباشد مراجع صادر کننده اطلاع رسانی دریافت اخذ ایزو میکنند سازمانها میتوانند اخذ ایزو اقدام کرده دریافتISO همچنین همکاری مرجع صادر کننده اعلام آمادگی میکنند. مراجع صادر کننده فایل اطلاعات مشتری ارسال کرده اطلاعات حاوی مطالبی همچون نام مدیر عامل، نام نماینده، آدرس، زمینه فعالیت، گواهینامه های درخواستی نام مرجع صادر کننده بوده اطلاعات تکمیل شده بدست مرجع صادر کننده رسیده مرجع جهت نگهداری بایگانی خود فایل تحویل میگیرد.

   

   

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو جهت شرکتهای شرکت کننده مناقصات

   

   

  صادر کردن اخذISO مرحله بعد میباشد مرجع پرینت اخذ ایزو صادر کرده انجام داده تحویل درخواست کننده آیزو میدهد. پرینت گواهی شامل نام شرکت، نام مرجع صادرکننده، گواهینامه درخواستی، آدرس، کد رجیستری، بارکد، تاریخ صادر شدن اخذ ایزو، زبان لاتین بوده تحویل داده خواهد شد. اخذ مدرک ایزو همراه مستندات بوده مراجع صادر کننده اخذ ایزو بدون مستندات تحویل نمیدهند. مستندات ایزو همراه اخذISO بوده حتما باید مستندات تحویل داده شود.

  اخذ ایزو شرکت انجام شد مراجع صادر کننده کارشناس آیزو اعزام شرکت میکنند کارشناس اعزام شده تمام مباحث ایزو حرفه ایی بوده میتواند توضیحات تکمیلی همچنین پاسخ پرسشهای مشتریان وارد سازمان میشود. اطلاعات تکمیلیISO پیشرفت سازمان موثر بوده دریافت کننده میتوانند اطلاعات ایزو گرفته شرکت خود بکار گیرند. اخذ ایزوی دریافت شده شرکت یکساله بوده سالی یکبار باید تمدید ایزو انجام دهند. تمدید ایزوی شرکتها میتواند موثر باشد اگر مشتری تمدید کردن اخذ آیزو انجام دهند میتوانند شرکت کردن مناقصه همچنین برنده شدن امیدوار باشند.
  تمدیدIZO انجام شد سازمان کد رجیستری دریافت کرده ارائه بکارفرما میدهند بتوانند همکاری خود ادامه دهند. مراحل اخذ ایزوی صادر شده برعهده مراجع صادر کننده بوده صادرکنندها ذیصلاح میتوانند انجام اخذIZO شرکتهای درحال دریافت انجام دهند. جمله متن اطلاعات مستندات میتوان ارائه خدمات آموزشی، مشاوره، طراحی، استقرار، بهره برداری، بهینه سازی همچنین بهبود تعالی سیستم های مدیریتی، استاندارد فنون مهندسی تخصصی کارفرمایان، مشاوران مجریان تامین کنندگان حوزه های پیمانکاران مانند سیستم های مدیریت کیفیت، سیستم های مدیریت تداوم کسب، کار، سیستم های مدیریت آموزش همچنین استانداردهای بین المللی معمولا توسط کمیته های فنی انجام میگیرد. بایدتوجه داشت بخش های استاندارد مشمول حق ایزو امتیاز باشد مسئولیت شناسایی چنین حق امتیازهایی اعم کلی الی جزئی نمیپذیرد. جزئیات شناسایی هرگونه حقوق امتیاز زمان توسعه مدرک لیست های ثبت امتیاز دریافتی خواهد بود ببینند. پذیرش سیستم مدیریت کیفیت تصمیم استراتژیک سازمان میباشد. بتواند جهت بهبود عملکرد کلی کمک کند مبنایی جهت طرحهای توسعه پایدار ارائه نماید. منافع بالقوه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین المللی سازمان شامل، قابلیت ارائه مداوم محصولات خدمات برآورده سازی الزامات مشتری مراجع قانونی مقرراتی کاربرد دارد. تسهیل فرصت ها بمنظور افزایش رضایت مشتری همچنین پرداختن ریسکها، فرصتهای مرتبط شرایط اهداف، قابلیت نشان دادن انطباق الزامات مشخص شده سیستم های مدیریت کیفیت، استاندارد بین المللی میتواند توسط طرفهای داخلی همچنین خارجی مورد استفاده قرار گیرد. استانداردIZO قصد ایجاد نیاز موارد ذکر شده نمیباشد، شکل یکسان سیستم های مختلف مدیریت کیفیت، همراستایی مستنداتی بندهای استاندارد بین المللی جهت بکارگیری اصطلاحات خاص استاندارد، سازمان، الزامات سیستم مدیریت کیفیت استاندارد تعیین شده مکمل الزامات مرتبط محصول خدمات میباشد.

   

   

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت

   

  اخذ ایزو ارزان و فوری و معتبر ازطریق مراجع صادر کننده ایزو

   

   

  استاندارد بین المللی ایزو رویکردی فرایندی بخدمت گرفته ترکیبی اخذ ایزو چرخه طرح همچنین اجرا بررسی تفکر مبتنی ریسک میباشد. رویکرد فرایندی سازمان جهت برنامه ریزی فرایندها تعیین ارتباط متقابل آنها توانمند میسازد. تفکر مبتنی ریسک قادر میسازد سازمان عواملی متواند موجب انحراف نتایج برنامه ریزی شده فرایندها همچنین سیستم مدیریت کیفیت سازمان باشد شناسایی کرده کنترل های پیشگیرانه ای جهت حداقل رساندن اثرات منفی بکار برده حداکثر استفاده جهت فرصتها بوجود آمده ایجاد نماید.

  برآورده سازی مداوم الزامات پرداختن نیازهای آتی همچنین انتظار چالش جهت سازمان محیط بصورت فراینده ای پویا همچنین پیچیده میباشد جهت دستیابی اهداف سازمان ممکن میباشد دریابد اتخاذ اشکال مختلفی جهت بهبود علاوه براصلاح بهبود مستمر ضروری باشد مواردی مانند دستیابی موفقیت جهت تغییر نوآوری همچنین سازماندهی مجدد. استاندارد بین المللی براساس اصول مدیریت کیفیت تشریح شده میباشد . تشریحات شامل بیانیه اصولمنطقی جهت اصل سازمان مهم میباشد. جند نمونه مزایای مرتبط اصل نمونه هایی جهت اقدامات معمول بمنظور بهبود عملکرد سازمان هنگام استفاده این اصل. اصول مدیریت کیفیت مانند تمرکز برمشتری، رهبری، تعامل باافراد، رویکرد فرایندی، بهبود، تصمیم گیری مبتنی جهت شواهد، مدیریت ارتباطات، استاندارد بین المللی پذیرش یک رویکرد فرایندی مراحل توسعه استقرار بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت بمنظور افزایش رضایت مشتری طریق برآورده کردن خواسته های مشتری ترغیب مینماید. الزامات خاصی جهت یک رویکرد فرایندی ضروری مدنظر گرفته شده اند. سایت امکان ثبت جهت راهنمای مشتریان ایجاد شده مشتریان میتوانند مراجعه سایت امکان ثبت جواب سوالات خود دریابند. شماره تماس سایت امکان ثبت 44858017 -021

  {jcomments on}

  Read more
 • آموزش گرفتن گواهينامه ايزو براي شركت

  آموزش گرفتن گواهي ايزو براي شركت

  آموزش گرفتن گواهينامه ايزو براي شركت

  علامت هاي تجاري بين المللي توجه بيشتر مصرف كنندگان وكاربران رابه خود جلب ميكنند وباعث پيش گرفتن صاحبان اين نشانها، دررقابت بازار خواهند شد. اين امر بي دليل نيست، چراكه اجراي دستورالعمل هاي جهاني مبني برارتقاي سطح كيفيت عملكردهاي تجاري بنا شده است. بهمين دليل افراد بسياري خواهان آرم هاي استاندارد هستند. متقاضيان نشان ايزو دو دسته هستند. دسته اول قصد برپايي كليه الزامات تعيين شده رادارند و لذا به انجام امور مربوطه ميپردازند.اغلب شركت هاي توليدي وخدماتي براي بهتر كردن فرايند هاي مجموعه،‌ درپي كسب استاندارد ها برمي آيند. اما اينكار چندان ساده هم نيست وسختي هاي خاص خودرا دارد وهمچنين شامل صرف زمان وانرژي ومخارج مختص آن خواهد بود. برخي ازموسسات نيز بدليل الزام كارفرمايان وشركتهاي طرف قرار داد، درصدد اخذ آيزو برمي آيند. پيمانكاران هم برخي مواقع بخاطر ورود بمناقصات، وشروطي كه مناقصه گذاران اعمال كرده اند، مجبور به كسب نشانهاي استاندارد هستند. اگر شما هم جرء اين دسته هستيد،‌ لازم است ابتدا آموزش هاي ضروري رافرا بگيريد تابدون هيچ مشكلي اقدامات مربوط راانجام دهيد. ابتدا بايد مراكز صادر كننده گواهي راپيدا كنيدكه اسناد قانوني ومعتبري ارائه ميدهند. منظور ازمعتبر، بدين معني است كه تحت نظارت سازمان آيزو ومطابق باقوانين وضع شده دراين خصوص فعاليت مينمايند. سازمانISO بخشنامه هاي مختلف راتصويب وانتشار مي دهد اما گواهينامه صادر نمي كند. اينكار توسط مراجع صادر كننده كشور ها انجام مي پذيردكهCERTIFI BODY (CB) نام دارند وبوسيله نمايندگان سازمان يعني (ACRIDATE BODY ) ها ياAB ها اعتبار بخشي شده اندكه درايران تنها يكي ازآنها معين شده وNACI نام دارد.AB ها بواسطه انجمنIAF معرفي شده اندكه جزئي ازسازمان محسوب ميشود. پس اگر گفته ميشود معتبر، منظور تحت نظارت انجمنIAF وسازمان ايزو است. مراجع نامبرده تحت شرايط خاص وسخت گيري بسياري اقدام بثبت گواهي مي نمايند. درنتيجه اقدامات مورد نظر مشمول هزينه هاي بسياري خواهد بود وموسسات ميبايست تمامي دستورالعمل هاي استاندارد درخواستي را برقرار نمايند. بطور كل مستندات سيستم هاي مديريت بايكديگر متفاوت بوده وهر كدام ضوابط بخصوصي رانشان ميدهند. براي مثال الزاماتISO 14001 درباره منابع طبيعي ومحيط زيست بوده وبخشنامه هايي راشامل ميشودكه عملكرد هاي موسسه راحول موضوع محيط زيست ميباشد بهبود ميبخشد. مستندات سيستم مديريت محيط زيست، باعث پيشگيري ازآلودگيهاي زيست محيطي خواهند شدكه تقريبا عمومي بوده ودر تمامي صنايع بكار برده ميشوند. از طرفي دستورالعمل هايISO 9001 مربوط به كيفيت محصولات وخدمات ميباشد وعملكرد هاي شركتها را درجهت بالا بردن سطح كيفيت توليداتشان تحت تاثير قرار ميدهد. اين مسئله بيان كننده تفاوت گواهي نامه ها خواهد بود. بهر حال شما بايد درقدم اول، ساختار ونظام مجموعه خودرا بررسي نموده وتمامي فرايند ها راشناسايي نماييدتا بتوانيد بسادگي، مصوبات ايزو رابرروي همه فعاليت ها پياده كنيد.

  البته ناگقته نماند كه اينكار به تخصص وتجربه فراواني احتياج خواهد داشت. بطور مثال پياده سازي استاندارد هايISO 22000 ( سيستم مديريت ايمني مواد غذايي ) كه جهت صنايع غذايي شكل گرفته است، نيازمند دانش مختص به آن بوده وكارشناساني رامي طلبدكه دراين زمينه تبحر داشته وباالزاماتش آشنايي كامل داشته باشند وبراساس دستورالعمل هاي ذكر شده اقدامات لازم راانجام دهند. قدم بعد آموزش كاركنان ومسئولان موسسه، مبني بر يادگيري مصوبات است وبا برگزاري كلاسهاي آموزشي انجام ميشود. پس ازبرپايي تمامي الزامات وبازنگريهاي فراوان،‌ شما بايد به مرجع صادر كننده اطلاع دهيدتا جهت مميزي نهايي، اقدامات لازم راانجام دهد. بنابراين كارشناسي به محل فرستاده ميشودتا بطور كامل موسسه راارزيابي كرده ودر صورت عدم مشاهده اشكال بزرگي، گواهي نامه آيزو راصادر نمايد. چنانچه ايرادي درپياده سازي وجود داشته باشد، مميزي بزمان ديگر موكول شده وشما ميبايست اصلاحات راانجام داده تا دوباره مميزي صورت پذيرد.

  اما دركشور ما، صادر كنندگاني وجود دارندكه زير نظر انجمنIAF نبوده ومستقل ازآن فعاليت مينمايند. اين مراجع سخت گيري زيادي درارائه مدارك خود اعمال نمي كنند والبته اسنادشان چندان حاوي اعتبار لازم، مخصوصا براي صادرات، نخواهد بود. بهمين دليل هزينه بالايي براي ثبت مدرك آيزو دريافت نمي كنند. البته هستند شركتهايي كه بخاطر عدم اطلاع درخواست كننده ها، وجوه زيادي ازآنان دريافت مي كنند ولي بطور كل محارج زيادي راشامل نخواهد شد. اين امر براي بعضي موسسات بسيار خوشايند است. بعنوان مثال موسسات تازه تاسيس كه توان پرداخت هزينه هاي بالا رانداشته اما بمنظور اعتبار بخشي بكسب وكار خود،‌ به نشان ايزو احتياج دارند. درهر صورت بايد درنظر داشت كه بدون آگاهي وجمع آوري اطلاعات دقيق، اقدامي صورت نپذيرد.

  آموزش گرفتن گواهي ايزو براي شركت صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • اخذ ایزو

  اخذ ایزو

  ایزو یک سازمان فراملی ودر سراسر جهان شناخته شدست و بخوبی طی اینسالهای فعالیت خودتوانسته موفقیتهای عالی نصیب خودکند. محصولات خوب و باکیفیتی تولید میکنند نشان دهنده استاندارد بودن سازمانهای ایزو درساخت و تولید محصولاتست. نهادهای دارای مدرک ایزو توانسته اند محصولات خودبرای سایر شرکتها، موسسات سراسر جهان انتقال و ارسال کنند. انتقال محصولات بنوبه­ خودموجب ایجاد و گسترش روابط شغلی بادیگر شرکتهای موجود کشورهای دور و نزدیک شدست. بدین گونه مشتریان زیادبرای محصولات خودجذب میکنند و فروش خوبی بدست میآورند. ایزو نیزدر سطح بین المللی فعالیت دارد و درسطح داخلی کشورهم شرکتهای متقاضی دریافت مدرک ایزومیبایست بجهت دریافت مدرک ایزو مراجع صادرکننده گواهی ایزو بشناسند وبه معتبرترین مراجع مراجعه کنند چون متاسفانه مشاهده شدست تعدادی مراجع صادرکننده گواهی ایزو بصورت کلاهبردارانه اقدام بجهت ایجاد ساختمانهایی بجهت اینکار میکنند و هدفشان گرفتن پولهای زیاداز موسسات متقاضی دریافت مدرک ایزو است. تبلیغات فریبنده انجام میدهند و دیگران بخاطر تبلیغات فریب میخورند. بنابراین شناخت مراجع معتبر خیلی مهمست. پس ازاینکه مراجع معتبر شناخته شد فرمهایی تحویل شرکتها داده میشود پر کنند و تحویل مراجع صادرکننده گواهی ایزو بدهند. باتوجه بدرخواستهای موسسه های متقاضی دریافت مدرک ایزو، شرایط و ضوابطی میبایست انجام دهندکه هرکدام متفاوت باهم هستند.

   

   

  مراحل اخذ ایزو 3

  اخذ ایزو معتبر و فوری و ارزان جهت شرکت در مناقصات

   

  شرایطIZO بین المللی : متقاضیان دریافت مدرکIZO بجهت دریافت مدرکIZO شرایطی رامیبایست انجام دهند عبارتست: سازمانهای متقاضی دریافت مدرکIZO منباب دریافت مدرکIZO ، میبایست طی زمان مشخص شده توسط مراجع صادرکننده گواهیIZO زمانی سپری کنند ولی اینزمان سپری شده بابت بیشترمتقاضیان زیادست و نمیتوانند زمان خواسته شده راسپری کنند. نهادهای متقاضی دریافت مدرکIZO ، میبایدمطابق قیمت مشخص شده توسط مراجع صادرکننده گواهیIZO مبلغی بپردازندولی مبلغ پرداخت شده بابت تعداد بیشتر نهادگان متقاضی وقتی مبلغ مشاهده میکنند منصرف میشوند چون توانایی پرداخت مبلغ سنگین ندارند امام تعداد کمی متمایل میشوند هزینه بپردازندتا مدرکIZO دریافت کنند.

  شرایطISO سطح داخلی کشور بابدست آوردنISO سطح داخلی کشور بسیار راحتتر و اسانترست بابتISO سطح بین المللی. چون شرکتهای متقاضی نمیخواهند زمان خاصی سپری کنندیا هزینه زیادی بپردازند. خواهندگانISO میتوانند دراسرع وقت و هزینه کم مدرکISO دریافت کنند. اما تنها دو شرط دیگری وجود داردشرکتهای متقاضی دریافت مدرکISO میبایدطبق شروط عمل کنند. شروط عبارتست: مدیران متقاضی دریافت مدرکISO بایدقبل اقدام بابت دریافت مدرکISO تحقیقات و بررسیهای لازم انجام دهند و دانش و آگاهیهای خودرا افزایش دهند چون بدون دانش و آگاهی نمیتوان اقدام کرد. مدیران متقاضیان دریافت مدرک آیزو بایددر تمامی جلسات مناقصات مشخص شده درزمان و مکان مشخص و معین توسط مراجع صادر کننده گواهیISO شرکت کنند و بتوانند هرچیزی لازمست انجام دهند. زیرا عدم حضور مدیران خواهان دریافت مدرک آیزو توی مناقصات بمنزله عدم درخواست مدرک آیزو میباشد و جزء لیست نمیباشند و حذف میشوند.

   

   

  اخذ ایزو ISO

  اخذ ایزو فوری و ارزان و مراجع صادر کننده ایزو

   
   
  بهترین و راحتترین آیزو ، آیزو سطح داخلی کشورست چون براحتی قابل دسترسیست. متاسفانه برخی شرکت هابدون اینکه مطالعه و اطلاعاتی پیرامون آیزو داشته باشند فقط و فقط بخاطر اینکه دوستش وارد اینکار شده یابخاطر رقابت ، چشم و همچشمی وارد اینکار میشوند بدون اینکه حتی اطلاعات کمی داشته باشند. فکر میکنندچون مرحله ابتدایی آسان بود بنابراین بقیه مراحل آسانست و میتوانند فوری اقدام کنند و موفقیتهای چشمگیری رانصیب خود کنند. بعدمدتیکه ازفعالیتشان گذشت متوجه میشوند بدلیل همین عدم آگاهی و داشن مدیرانست شرکت پیشرفتی حاصل نکرده و شکست خورده ول یبقیه هر روز پیشرفتشان بیشترمیشود. بنابراین یکی ازکارهای ضروری ورودبه اینکار دانش و آگاهی مدیران شرکتهاست. اگراین شرط لازم اهمیت بدهند مطمعناً موفقتر هستند.
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باکارشناسانی باتجربه متناسب با نیاز واقعی متقاضیان کلیه مراجع صادرکنندهISO ایزو رادرایران دراختیار عموم قرار داده درسایت خود و. دراین لیست شرکتهایCB درایران تمامی مراجع وCB های فعال درکشور معرفی شده ومتقاضیان اخذ استاندارد ایزو میتوانند باشناخت کامل شرکتهایCB صادرکننده گواهینامه ایزو درایران وحتی خاورمیانه وکشورهای همسایه یکCB رابا شرایط خود و مجموعه وهزینه تعریف شده وهمچنین زمان ومحدودیتهای زمانی جهت رسیدن ویا گرفتن گواهینامهISO ، گواهینامهHSE گواهیIMS و غیره تصمیم گیری کنند. قبل ازهر اقدامی منباب اخذ استاندارد ایزو بامشاوران و کارشناسان مرکز امکان ثبت تماس گرفته و ازمشاوره رایگان مرکز امکان ثبت استفاده کنید.

   {jcomments on}

  Read more
 • اخذ ایزو – گرفتن ایزو – صدور ایزو – دریافت ایزو

  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – صدور ایزو – دریافت ایزو

  اخذ ایزو گرفتن ایزو صدور ایزو دریافت ایزو

  برای دریافت ایزو ، اخذ ایزو ، صدور ایزو ، گرفتن ایزو با دریافت فرم ایزو از مرکز امکان ثبت اقدام نمایید. امکان ثبت معروفترین و پیشرفته ترین سازمان در حوزه ثبت و صدور گواهینامه ایزو آماده صدور گواهینامه ایزو معتبر برای شرکت شما می باشد.

  برای اخذ ایزو ، گرفتن ایزو ، صدور ایزو ، دریافت ایزو با مرکز امکان ثبت تماس بگیرید و با دریافت اطلاعات اولیه برای گرفتن ایزو از مبالغ مختلف و باور نکردنی مطلع شوید. از اطلاعات مهم در خصوص نحوه دریافت ایزو ، اخذ ایزو به موارد زیر می توان اشاره کرد.

  لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو

  صادر کردن گواهینامه ایزو برای شرکتها توسطCB ها انجام می شود

  لیستCB های صادر کننده گواهینامه ایزو معتبر

  سازمانهایی که صادر کننده گواهینامه ایزو که همانCB هستند برای گرفتن مجوز خودشان از کجا مجوز می گیرند.

  اعتبار دهنده یا مجوز دهنده بهCB های فعال در حوزه ایزو به نامAB شناسایی شده اند.

  لیستAB های معتبر در ایران و جهان

  CB ها تحت اعتبار یکAB مشغول فعالیت می باشند که آنAB اعتباردهی انجام می دهد.

  مراحل اخذ ایزو ، مراحل گرفتن ایزو ، مراحل دریافت ایزو ، مراحل صدور ایزو

  نحوه شناسایی اصالت گواهی ایزو

  تشخیص اصل بودن یا تقلبی بودن گواهینامه ایزو سیستم عدم معتبر بودن ، گواهینامه ایزو

  مجموعه تقلبی با اعلام عناوین مختلف و دادن تندیس تقلبی ایزو یا نداشتن سیستم

  شرکتهای تقلبی و ناکارآمد با عناوین نامرتبط با سازمان ملی استاندارد ایران مثل داشتن پروانه رسمی ، سازمان ملی استاندارد به شرکتهای مشاور اعتبار و مجوز فعالیت برای صدور گواهینامه ایزو نمی دهند.

  چطور اصل بودن گواهینامه ایزو را مشخص کنیم ؟

  گرفتن ایزو چه شرایطی دارد؟

  برای پیاده سازی ایزو چه مراحلی باید انجام شود؟

  گواهینامه تقلبی ، مستندات قلابی ، مدرک ایزو قلابی ، تندیس قلابی ، تقدیر نامه قلابی

  با افراد کلاهبردار و غیر حرفه ایی در خصوص پیاده سازی ایزو باشید و تا حد امکان از خدمات شرکتی استفاده نمایید که هم در ایران و هم در خارج از ایران قابلیت خدمات حضوری و اعزام مشاور پیاده سازی ایزو داشته باشد.

  تمام شرکتها یکAB رسمی و دولتی دارند و تمامAB ها در نهاد بین المللیIAF عضویت دارند. و تنها مرجع رسمی توسط سازمان استاندارد جهانیISO تایید شدهIAF می باشد.IAF تک بوده و هیچ نهاد دیگری نمی تواند با الفاظ بزرگ و تبلیغ غیر حرفه ایی صادرکنندگان یا شرکت ایزو ، سیستم تقلبی و مستندات تقلبی و تندیس و تقدیر نامه تقلبی مجوز نخواهند داشت.

  شرکتهای دیگر یک کار دیگر دارند اما با استفاده از اطلاع نداشتن متقاضیان گواهینامه ایزو و بازی با کلمات و الفاظ خود را موجه در ثبت و صدور ایزو می دانند.

  مرکز بزرگ امکان ثبت با خدمات و مشاوره رایگان در خصوص پیاده سازی انواع استانداردهای ایزو و ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو در خدمت متقاضیان محترم می باشد هر کاری حتما اطلاعات اولیه فنی و حقوقی شرکتهای مشاوره دهنده و صادر کننده ایزو حتما اطلاعات کسب نمایید و بعد اقدام به دریافت کنید. اطلاعات کسب شده از دریافت ایزو ، اخذ ایزو ، گرفتن ایزو ، صدور ایزو ، را از امکان ثبت بخواهید

   

  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – صدور ایزو – دریافت ایزو صفجه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • اخذ ایزو فوری

   

  اخذ ایزو فوری

  اخذ ایزو فوری مورد نیاز تمامی شرکتهاست زمانیکه شرکتها و سازمانها و نهادها میخواهندبرای هرمنظوری بخصوص شرکت در مناقصات گواهینامه ایزو بگیرند غالباً متقاضی اخذ فوری ایزو هستند. زیراکه اکثراً ازشرکتهای تازه تاسیس هستند و زمانیکه میخواهند وارد مناقصه بشوند کارفرمای مناقصه گزار ممکن است ازآنها درخواست گواهینامه ایزو جهت کسب امتیاز لازم بابت شرکت در یک مناقصه بشود پس وقتی زمان کافی نداشته باشند بدنبال اخذ فوری گواهینامه ایزو هستند وبه همین جهت اغلب درون فضاهای مجازی بدنبال مراکزیکه اخذ ایزو فوری رابه عهده دارد و میتواند گواهینامه ایزو فوری و سریع بدانها برساند میگردند و غالباً باسوالات مختلفی روبرو میشوند مانند اینکه

  ازکجا ایزو بگیریم

  ایزو فوری و ارزان ازکجا بگیریم گواهینامه ایزو فوریمیخواهم

  مراجع صدور گواهینامه ایزو

  مراحل و شرایط اخذ ایزو فوری

  جهت اخذ ایزو فوری چگونه اقدام کنیم مدت زمان لازم جهت اخذ ایزو

  هزینه های لازم جهت اخذ ایزو فوری

  اخذ ایزو فوری جهت شرکت در مناقصات گواهینامه ایزو سریع و فوری بابت شرکت در مناقصه

  هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه ایزو

  مراجع، سازمانها و مراکز و شرکتهای معتبر ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  مراکز و مراجع اعتبار دهنده و صادر کننده انواع گواهی نامه ایزو

  مدارک و شرایط و مراحل طراحی و پیاده سازی تازمان گرفتن گواهینامه

  الزامات مورد نیاز سازمانها جهت استقرار و پیاده سازی استاندارد ایزو

  مشاوره ایزو

  ممیزی ایزو

  و بسیاری ازسوالات دیگرکه باآنها درگیرند.

   

   

  ISO 2

  اخذ فوری گواهینامه ایزو ارزان جهت شرکت در مناقصات

   

   

  شرکتهای متقاضی اخذ ایزو فوری بایستی مراقب باشند زیراکه بسیاری ازمراکز و مراجع ساختگی هستندکه اقدام میکنندبه صدور گواهینامه های ایزو و دارای هیچ اعتباری نیست و قابلیت استعلام ندارد ودر بازار هیچ اعتباری ندارد. درحقیقت تعداداین مراکز و دلالان کم نیست و متاسفانه بدلیل اینکه مرکز خاصی نیست برآنها نظارت کند تعدادشان کم نیست و هر روزه برتعداد آنها اضافه میشود آنها میآیند و بازدن لیبل و برچسب و مهر برجسته و بسیاری موارد دیگربه گواهینامه های خودچهرههای موجه میدهند در صورتیکه فقط ظاهر موجهی دارند و دارای هیچ نوع اعتباری نیستند و متاسفانه شرکتها نیز دیر متوجه چنین اتفاقی میشود و درجایی متوجه میشوندکه متصرر ضررهای بسیاری شده اند و کاری ازدستشان برنمیآید و دوباره مجبورند بروند و گواهینامه ایزو رادریافت کنند. حالااین نگرانی پیش میآیدکه ازکجا بدانند گواهینامه ایکه دریافت میکنند دارای اعتبار هست یانه جهت اطلاع از اعتبار و استعلام گواهینامه خود بایستی ازطریق اطلاع ازنحوه رجیستری گواهینامه ایزو اقدام کنندبه اخذ ایزو توسط مرجع انتخابی یعنی قبل ازاینکه بخواهند ازیک مرجع یاشرکت گواهینامه ایزو رابگیرند درابتدا ازآنها بخواهندکه نحوه استعلام گواهینامه ایزو رابه آنها نشان بدهند و یک رزومه ازان شرکت دریافت کنند شرکتها جهت اخذ ایزو درون فضاهای مجازی چون گوگل جستجو میکنند و باشرکت‌های مختلفی روبرو میشوندکه ضمن مشاوره ، نمایندگی اخذ گواهینامه ایزو رانیز بعهده دارند مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی ازاین مراجع معتبر میباشدکه گواهینامه ایزو رادر سریعترین زمان ممکن و بابالاترین اعتبار و بامناسبترین هزینه دراختیار متقاضی قرار میدهد و بنا برنیاز متقاضی گواهینامه های ایزو خودرا درهر زمانیکه متقاضی بخواهد بدآنها ارائه میدهد کافیست تنها بایک تلفن بمرکز ما مشاوره لازم راگرفته وبه گواهینامه ایزو خوددر ظرف کمتر ازیک روزاز مراجع معتبر دست پیدا کنید.

   

   

  ISO 5

  گواهینامه ایزو فوری و ارزان معتبر و قابل استعلام

   
   
  کارگزاری رسمی ثبت و صدور امکان ثبت باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO،HSE  و CEبعنوان یک کارگزاری بعنوان یک کارگزار قابل اعتماد باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ،HSE و CEمیتواند راهنما و کارگشای متقاضیان محترم باشد.
  Read more
 • اخذ گواهی ایزو فوری

  ISO certificate

  اخذ گواهی ایزو فوری

  دستیابی به استاندارد های بین المللی کار چندان آسانی نیست ودشواریهای مربوط بخودرا دارد. اما اجرای دستورالعمل های آن، کمک زیادی به روابط تجاری وسطح کیفیت جامعه شغلی میکند. ازدیگر مزایای استفاده ازاستاندارد ها، میتوان به اعتباری که این علائم بکسب وکارها میبخشند اشاره کرد. بااین وجود، بسیاری ازشرکتها وموسسات بدلایل گوناگون تنها به داشتن این مدارک توجه دارند وتمایلی به پیاده سازی مستندات آنها ندارند. برخی موسسات نیز بعلت هزینه های بالای آنها، نمی توانند سیستم های مدیریت رابطور کامل اجرا نمایند.

  سازمان جهانیISO نهادی رابنا کرده بانام انجمنIAF که مسئول معرفی نماینده های این سازمان، درکشورهای دیگر میباشد. این نمایندگانACRIDATE BODY نام دارند ووظیفه آنها اعتبار دهی بمراکز صادر کننده گواهینامه ها میباشدکهCERTIFI BODY نامیده میشوند. اینCB ها مدارک خودرا تنها درصورت پیاده سازی کامل استاندارد ها ارائه میدهند ودقت وسخت گیری بسیاری برای آنها اعمال میکنند. درنتیجه اخذISO ازاین مراجع، نیازمند صرف هزینه وزمان زیادی خواهد بودکه قطعا بعضی موسسات توان انجام آنرا نخواهند داشت. ازجمله منقاضیانی که تمایلی به پرداخت مبالغ سنگین پیاده سازی راندارند، شرکتهای نوپا وتازه تاسیس هستندکه جهت اعتبار بخشیدن به مجموعه خود، درصدد کسب این نشانها میباشند. ازاینرو، بصادر کنندگانی روی میاورند که زیر نظر انجمنIAF نبوده واسناد خودرا بانرخ های پایین تری اعطاء میکنند. البته سطح اعتبار اینگونه مدارک بسیار پایین بوده وتنها درایران وبرخی کشور های همسایه قابل قبول میباشد وبرای فعالیتهایی مانند صادرات ارزشی نخواهد داشت. باوصف اینحال، گاهی اوقات متقاضیان باتوجه بشرایط مجموعه خود، به این مراجع روی میاورند. لازم بذکر است، چنانچه سازمانی ازاین نوع گواهینامه ها استفاده نماید وبعداز مدتی قصد ارتقاء سطح اعتبار آنرا داشته باشد، میتواند باپرداخت اختلاف هزینه های پیاده سازی، گواهینامه خودرا معتبرتر نماید. مزیت دیگر اینچنین مراجعی، کاهش زمان صدور مدرک آیزو میباشد. بعضی پیمانکاران برای ورود بمناقصات، باید استاندارد مشخصی رادر کارنامه خود ثبت داشته باشند ومطمئنا اجرای الزامات آن، زمان زیادی رانیاز داردکه بطور حتم باعث شده مناقصه رااز دست بدهند. ازاینرو به صادر کنندگانی روی میاورندکه تحت اعتبارIAF نبوده وقادرند درکوتاهترین زمان مدرک ایزو راثبت نمیاند.

  قدم بعد جهت دریافت سیستم های مدیریت ، انتخاب نوع گواهینامه میباشد.ISO انواع گوناگونی داردکه برخی آنها عمومی وپر کاربرد هستند ودرصنایع مختلف استفاده میشوند.ISO 9001 یا سیستم مدیریت کیفیت ازاین دسته محسوب میشودکه بسیار شناخته شده است واستاندارد هایش بمنظور بهبود کیفیت محصولات وخدمات تعیین شده است.ISO 45001 یاسیستم مدیریت ایمنی وبهداشت نیز جزء گواهینامه های پر مصرف بشمار میرود والزاماتش درجهت بهبود سطح امنیت وسلامت کارکنان ومحیط کاری شکل گرفته وپیاده سازی آنها موجب کاهش خطرات وحوادث شغلی خواهد شد. این مسئله اهمیت زیادی داشته وباعث افزایش انگیزه پرسنل مجموعه خواهد شد.ISO 14001 یاسیستم مدییت زیست محیطی هم ازاین قبیل آیزوها بوده که مستنداتش باعث توجه بیشتر بمنابع طبیعی ومحیط زیست خواهد شد واجرای آنها موجب پیشگیری ازعوارض وآلودگیهای زیست محیطی میشود. استفاده مکرر از دوISO 14001 و ایزو45001باعث شکل گیری گواهیHSE شده است.HSE مخفف کلماتHEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT میباشدکه همان سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ومحیط زیست رابوجود آورده است. معمولا سازمانهایی که فقط قصد تبلیغات وبالا بردن اعتبار مجموعه خودرا دارند، ازHSE استفاده میکنند والبتهISO 9001 رانیز به آن اضافه میکنندکه در اینصورت وبا اجرای همزمان این سه گواهینامه، به آن (IMS )سیستم مدیریت یکپارچه می گویند.

  گام بعدی برای اخذ گواهی ایزو، تکمیل فرم درخواست وتحویل آن بصادر کننده میباشد وپس ازتایید آن شروع به پیاده سازی الزامات آن میکنند. یکی ازبندهای مصوبات استاندارد ها، آموزش کارمندان سازمان متقاضی درخصوص مستندات میباشدکه البته باتوجه به اعتبار مدرک مورد نظر ومرجع صادرکننده، دراین روش چندان ضروری نیست. پس ازبرپایی مصوبات، مرجع صادر کننده افسر ممیزی راجهت ممیزی به مجموعه متقاضی فرستاده وبعداز بررسی افسر ممیزی، مدرک مورد نظر ارائه خواهد شد.

  روش دیگر برای کسب نشان ایزو بصورت فوری، همکاری با مراکز مشاوره است. این مراکز سی دی حاوی الزامات استاندارد راکه با استفاده ازتجربیات خود، ازقبل آماده نموده اند، دراختیار کاربران قرار داده تابه انجام آنها بپردازند. اما میتوان کلیه مراحل اخذ گواهی رابه این مراکز سپرد تا متناسب بادرخواست متقاضی اقدام بدریافت آن نمایند. لازم بذکر استکه، برخی افراد سود جو دراین میان اقدام به کلاهبرداری کرده ودر قبال مبالغ ناچیزی، اسناد کاملا تقلبی وپرینتی رادراختیار متقاضیان قرار میدهندکه بهیچ عنوان ارزش قانونی درهیچ کجا نداشته وکاملا بی اعتبار است.

   

  اخذ گواهی ایزو فوری صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • اخذ گواهینامه ایزو ، دریافت گواهینامه ایزو ، صدور گواهینامه ایزو

  اخذ گواهینامه ایزو ، دریافت گواهینامه ایزو ، صدور گواهینامه ایزو

  اخذ گواهینامه ایزو ، دریافت گواهینامه ایزو ، صدور گواهینامه ایزو

  امکان ثبت بعنوان اولین مرکز و بزرگترین جهت صدور گواهی نامه ایزو ، دریافت ایزو در خاورمیانه با ارتقاء سطح سازمانی متقاضیان برای شرکت کردن در مکناقصات و بازارهای جدید بین المللی فعالیت می کند.

  با دریافت گواهینامه ایزو می توانید در مناقصات بین المللی و ملی راه خود را هموار سازید.

  برای شرکتهای پیمانکاری و تولیدی واژه های گواهی نامه ایزو پرکاربرد می باشد. اما برای نحوه دریافت گواهینامهISO شرکتها اطلاعات ندارند و نمی دانند مراحل دریافت گواهی نامه ایزو چیست و اطلاعات فنی هم ندارند.

  بزرگترین و با سابقه ترین مکز بنام امکان ثبت ایجاد شده که متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو می توانند از کمک فنی مرکز امکان ثبت استفاده نمایند. متقاضیان می توانند با مشاوره گرفتن از مرکز امکان ثبت و با کمترین زمان و کمترین هزینه گواهینامه ایزو دریافت کنند. اخذ ایزو با کمترین زمان از امکان ثبت می تواند انجام شود.موارد مهم در مورد گواهینامهISO کد ثبت شده که مختلف می باشد و هر کد از ایزو نشانگر استاندارد در حوزه خاصی است. مثال: گواهینامه ایزو9001 به گواهینامه مدیریت کیفیت در تولیدات و خدمات اطلاق می گردد. اخذ ایزو 9001 از اصلی ترین استاندارد در جهان می باشد. بعد از استانداردISO9001 دو استاندارد ایزو14001 و ایزو 45001کاربرد زیادی خواهد داشت. تمایل شرکتها و سازمانها برای دریافت سه گواهینامه ایزو9001و ایزو 14001 و ایزو45001 که باهم سیستم مدیریت یکپارچهIMS اطلاق می گردد.

  بدلیل افراد سودجو که خود را معتبر می دانند و گواهینامه فیک را به جای گواهینامه اصلی صادر می کنند اصل بودن گواهینامه ایزو بسیار مهم می باشد. مرجعی که می تواند اصالت گواهینامه ایزو تعیین کند نهادIAF می باشد. اکثر شرکتهای سودجو غیرIAF نهاد دست ساز خود را معرفی می کنند که این نهاد هیچ ریشه و اصالتی ندارد. در سایتWWW.ISO.ORG نهاد بین المللیIAF تایید شده است. و تمام کشورها درIAF عضو هستند که کشور ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران سازمان ملی استاندارد درIAF عضویت دارد. این بدان معناست که هیچ مرجع یا سازمانی به غیر از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران صلاحیت قانونی ندارد. افراد سودجو هم از طرف مراجع اصلی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نیستند و به جاهای دیگر مانند سازمان نظام پزشکی ، وزارت بهداشت ، وزارت کار و صنعت و نعدن متصل می کنند و با اسامی و القاب نام برده شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو اغفال می شوند. این درحالیست که گواهینامکه ایزو ربطی به اداره صنعت و معدن نداشته و مدعی هستند که مجوز اداره صنعت ، معدن و تجارت را دارند گواهینامه ایزو صادر می کنند. این افراد کلاهبردار بوده و از مجوز در یک حوزه ی دیگر در ثبت و صدور گواهینامه ایزو سوء استفاده می کند. تنها مرجع اصلی و قانونی در ایران سازمان ملی استاندارد مرکز ملی تایید صلاحیت ایران است.

  مرکز ملی صلاحیت ایران در نهادIAF حضور داشته و خودش در نهادIAF عضویت دارد. و مورد تایید سازمان استاندارد جهانی ایزو است.

  مراجع زیادی در ایران و کشورهای دیگر اقدام به ثبت و صدور گواهینامهISO می کنند. این برندها برای خودشان ساز و کار دارند و از نظر اعتباری در حد گواهینامه ایزو اخذ شده اماIAF ی نیستند. در کشورهای دیگر همچنین ایران هر گواهینامه ایزو صادر شده به غیر از تحت اعتبارIAF را غیرIAF ی می نامند. مراجع غیرIAF یک سطح تعریف دارند گواهی غیرIAF ی. این برند توسط هر کسی که صادر شده برند و زذ صادر کننده خود را معتبر و سطح عالی دانسته و رقبای خود را نامعتبر و کلاهبردار می خواند اما خودش هم از دسته غیرIAF می باشد.

  مرکز امکان ثبت با سابقه اطلاع رسانی راهنمای متقاضیان گواهینامه ایزو می باشد و پس از آگاه سازی متقاضیان خودشان متناسب با نیازهای واقعی اقدام به گرفتن گواهی نامه ایزو مانند زمان مورد نیاز برای گرفتن ایزو ، هزینه و مبلغ ایزو و سیستمهای کلانت و اصلی خود همچنین گواهینامه ایزو می کنند.

  اگر می خواهید گواهینامه ایزو دریافت کنید با کارشناسان سازمان امکان ثبت تماس گرفته از اطلاعات خیلی مهم که کارشناسان ارائه می دهند کسب کرده و هزینه گواهینامه های ایزو هم دریافت کنید سپس اقدام به گرفتن گواهینامه ایزو کنید.

   

  اخذ گواهینامه ایزو ، دریافت گواهینامه ایزو ، صدور گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • اخذ گواهینامه ایزو اصلی

  اخذ گواهینامه ایزو اصلی

  اخذ گواهینامه ایزو اصلی

  گواهی‌نامهISO اصلی ، گواهینامه ایزو معتبر، گواهینامهISO با سطح اعتبار بالا، گواهیISO با اعتبار بین‌المللی، اصل گواهینامه ایزوISO همگی از جمله درخواست‌های متقاضیان انواع گواهینامه ایزو اصلی می باشند. معنی عبارات بالا حاکی از اخذ گواهینامه و استانداردی است که واقعی و اصیل باشد و باطن گواهینامه و مزایا و فواید فراوانی که از دریافت گواهینامه ایزو اصل به دست می‌آید، مهم می‌باشد و گرنه با انجام یک فتوشاپ ساده و طراحی گرافیک که خیلی ساده می‌باشد که در زمان امروزی حتی یک کودک دبستانی هم می تواند از عهده آن برآید، میتوان گواهینامه خوشگل و با رنگ و لعابی را اتخاذ نمود و دم از داشتن گواهینامه ایزو زد. ولی شرط مهم و اساسی در گواهینامه‌های ایزو اصالت و اعتبار آن‌ها می باشد و اجرای قوانین و دستورالعمل‌هایی را که از طرف سازمان استاندارد جهانی برای اکثر مشاغل تهیه و تدوین شده است. سازمان‌ها و شرکت‌ها با اخذ گواهینامه ایزواصل باید بتوانند در مجموعه خود به صورت صحیح و کاربردی کار طراحی و پیاده سازی مستندات را انجام دهند.

   

  شرایط و مدارک لازم برای اخذ گواهینامه ایزو اصلی چیست؟

  اخذ و دریافت گواهینامه ایزو اصل با توجه به اینکه گواهی بین المللی می باشد در ابتدا به نظر یک سری از سازمان‌ها و شرکت‌ها گرفتن آن سخت و پیچیده می‌باشد ولی اینطور نیست. هنگامی که سازمان و مجموعه‌ای دارای یک دفتر مرکزی باشد و یا با تعدادی پرسنل و کارگر مشغول به فعالیت باشد و در حال تولید محصولات و ارائه خدمات باشد، می تواند به راحتی برای افزایش سطح کیفیت و ارتقاء مجموعه خود درخواست گواهینامه ایزو اصلی را داشته باشد. برای گرفتن گواهینامه ایزو اصل و ارجینال فقط کافی است که فرم درخواست گواهینامه ایزو را دریافت کنید و نسبت به تکمیل فرم درخواست یا ثبت نام گواهینامه اقدام نمایید. فرم درخواست ایزو راAPPLICATION FORM نیز می نامند. مفاد این فرم عبارت است از مشخصات مدیرعامل، مشخصات و زمینه فعالیت شرکت به اضافه کد پستی، شماره همراه فکس و تلفن و آیتم های دیگری همچون انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو و غیره که به دو صورت فارسی و انگلیسی نگارش شده اند. مرکز مشاوره امکان ثبت فرم درخواست گواهی ایزو اصلی را از طرق مختلف در دسترس متقاضیان قرار داده است. شما می توانید با کارشناسان مرکز تماس برقرار نمایید و نسبت به دریافت و تکمیل فرم ثبت نامISO اصلی اقدام نمایید. اگر چنانچه به هنگام تکمیل فرم ثبت نام گواهینامه ایزو اصلیبه مشکل بر خوردید و نتوانستید به طور دقیق اطلاعات لازم را قید نمایید، اصلاً نگران نباشید. مشاوران و کارشناسان ایزو در مرکز امکان ثبت به صورت ۲۴ ساعته برای ارائه مشاوره رایگان و راهنمایی در خدمت شما حاضر هستند. بعد از تکمیل فرم ثبت‌ نام استارت کار صدور گواهینامه ایزو اصل زده می‌شود.

   

  مراجع صدور گواهینامه ایزو اصل کدامند؟

  آیا مراجع صدور گواهینامه ایزو با هم متفاوت هستند؟ آیا تمام مراجع از نظر سطح اعتبار و ارائه خدمات یکسان هستند؟ آیا تمام مراجع صدور گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان جهانی استاندارد ایزو هستند؟ آیا تمام مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو میتوانند گواهینامه ایزو اصلی صادر نمایند؟ اصالت و اعتبار این مرجع صدور گواهینامه ایزو چه مرکزی تعیین می‌کند؟ استعلام اعتبار و اصالت مراجع گواهینامه ایزو چگونه است؟ اعتبار و اصالت مراجع صدور گواهینامه ایزو چگونه انجام میشود؟

  سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی گواهینامه ایزو اصلی در ابتدا باید بدانند که تمام مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر نیستند و فقط یک سری از آنها می‌توانند از طریق قانونی و رسمی صدور گواهینامه ایزو اصلی با اعتبار بین‌المللی را انجام دهند. در اصطلاح ایزو مراجعی شایستگی و صلاحیت صدور گواهینامه ایزو اصلی را دارند که عضو انجمنIAF باشند. یعنی مراکز اعتبار دهنده به آن‌ها عضو رسمی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی باشد. شاید بگویید مراکز اعتبار دهنده چه مراکزی هستند؟ هر کشوری که عضو سازمان استاندارد جهانی ایزو باشد یک نماینده رسمی و یک مرکز اعتبار دهنده دارد که از طریق عضویت در سازمانIAF تایید سازمان ایزو می باشد. حال مراجعی که در هر کشوری در زمینه صدور گواهینامه ایزو فعالیت می‌کنند اگر زیر نظر نهادهای اعتبار دهنده اعتباردهی شوند مسلما مورد تایید سازمان ایزو می‌باشند و در نتیجه برای متقاضیان قابل اعتماد می‌شوند.

   

  طراحی و پیاده سازی استاندارد‌های گواهینامه ایزو اصلی

  سازمان ایزو برای تمامی مشاغل و حرفه‌ها به جهت دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از تولیدکنندگان قوانین و دستورالعمل‌هایی را در قالب مستندات تدوین نموده است. هنگامی که سازمانی قصد دریافت گواهینامه ایزو اصلی را دارد باید تمامی مستندات مربوطه به نوع گواهی که انتخاب کرده است را در سطح مجموعه سازمانش طراحی و اجرا و پیاده‌سازی نماید. پیاده‌سازی استانداردهای ایزو در واقع منطبق شدن با قوانین و دستورالعمل های تدوین شده سازمانISO می‌باشد.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • اخذ گواهینامه ایزو فوری

  اخذ گواهینامه ایزو فوری

  اخذ گواهینامه ایزو فوری

  اگر علاقمند به دریافت گواهینامه ایزوفوری هستید باید یک سری شرایط را در سازمان خود به وجود آورید تا بتوانید در سریع ترین زمان ممکن این مدرک بین المللی را برای سیستم و کسب و کار خود دریافت کنید. به همین دلیل در این مقاله به شکل کامل در خصوص این شرایط توضیح داده ایم. بسیاری از مدیران کسب و کارهای مختلف تنها به دنبال اخذ گواهینامه ایزوفوری هستند و نمی خواهند مستندات و الزامات ایزو در سازمان آن ها پیاده سازی شود. در حالی که اگر قصد دریافت گواهینامه ایزو معتبر هستید باید بدانید که حتما مستندات مربوطه در سازمان شما اجرایی شود. اما تنها راه دریافت مستندات در دو بخش خلاصه می شود.

  روش های اخذ گواهینامه ایزو فوری

  در متن بالا اشاره کردیم که می بایست مستندات در سازمان شما به اجراء دربیاید. این مستندات می تواند به دو طریق در سازمان شما اجرایی شود که وقت و هزینه کمی را برای شما بگیرد:

  • روش اول این که یک شخص قابل اعتماد و به نوعی نماینده مدیریت را در سازمان خود استخدام کنید تا بتواند مستندات را از ما دریافت کند و در سریع ترین زمان ممکن آن را به اجراء دربیاورد. ( برای پیاده سازی مستندات ایزو9001 ، از این روش تنها در یک هفته کاری می توان این مستندات را به اجراء درآورد.)
  • روش دوم دریافت مستندات از شرکت آروین ایزو است. ( این مستندات شامل تمامی روش های اجرایی، فرم ها و دستورالعمل هاست.(

  هزینه اخذ گواهینامه ایزو فوری

  در این روش تنها هزینه دریافت گواهینامه ایزو از شما دریافت می شود. به همین دلیل هم می توانید در هزینه ها و زمان صرفه جویی کنید. به فرض مثال برای دریافت گواهینامه ایزو فوری در استاندارد 9001، مبلغ..... هزار تومان از شما دریافت می شود.

   

  سایر روش های دریافت ایزو

  اما در برخی موارد مدیر کسب و کار قصد پیاده سازی و مشاوره استاندارد مربوطه را دارد. در این روش یکی از شرکت های فعال در زمینه مشاوره ایزورا انتخاب کنید و با قرار داد بستن با چنین شرکتی می توانید به سادگی این استاندارد را به صورت کامل در سیستم خود به اجراء درآورید و بعد از گذراندن دوره های ممیزی از شرکت ثالث، گواهی مربوطه را دریافت کنید.

  بهترین روش اخذ ایزو فوری

  اما همان طور که در مطالب بالا عنوان کردیم سه روش کلی جهت دریافت ایزووجود دارد. ما نمی توانیم تشخیص دهیم که برای سازمان شما کدام یک از این روش ها مناسب ترین گزینه هاست. نخست باید سازمان شما را مورد ارزیابی قرار دهیم و سپس بودجه ای که می خواهید به این کار تخصیص دهید را بسنجیم و در آخرین مرحله باید مدت زمانی که در اختیار دارید تا بتوانید استاندارد را دریافت کنید را بررسی کنیم. به هر حال هر کدام از این روش ها دارای مزایا و معایبی است و تصمیم گیرنده شمایید.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اخذ گواهینامه ایزو فوری و سایر روش های مربوطه با ما تماس بگیرید.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید 

  Read more
 • از کجا گواهینامه HSE اداره کار بگیریم؟

   

  از کجا گواهینامهHSE  اداره کار بگیریم؟

  از کجا گواهینامهhse  اداره کار بگیریم؟مرکز اخذ گواهینامهHSE  کجاست؟ گواهینامهHSE  اداره کار را از چه سازمانی باید بگیریم؟ سازمان‌ها و شرکت‌ها از کجا باید گواهینامهHSE  اداره کار را بگیرند؟ مرکز اصلی اخذ گواهی‌نامهHSE  اداره کارکجا هست؟ برای اخذ گواهی‌نامهhse اداره کار باید به چه سازمانی مراجعه کنیم؟ سازمان صدور گواهی HSE اداره کار چه نام دارد؟

   

  گواهینامهHSE  اداره کار چیست؟

  گواهینامهHSE  نشان دهنده و‌ گواه رعایت اصول ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد. حال اگر مرکز صدور گواهی‌نامهHSE ، سازمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد متقاضیان محترم، گواهینامهHSE دریافتی را بعنوان گواهی اداره کار می‌شناسند. عنوان اصلی مدرک ایمنی اداره کار با نام گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران معرفی شده است. گواهینامهhse  اداره کار طبق الحاقیه قانون برگزاری مناقصات برای تمامی کارفرمایان الزام گردید و کلیه پیمانکاران حقیقی و حقوقی قبل از عقد هر گونه قرار داد پیمانکاری باید این گواهینامه را اخذ کرده باشند.

  سازمان‌ها و شرکت‌های پیمانکاری برای تشکیل پرونده گواهینامهHSE اداره کار باید به کانون انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان خود مراجعه کنند. لازم به ذکر است پیمانکاران متقاضی گواهینامه از اداره کار بدانند که گواهی نامهhse که از طرف مراجع بین المللی و خصوصی صادر می‌شود با گواهی نامه داخلی و ملی ایمنی که داره کار ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) صادر می‌کند کاملا با هم متفاوت هستند. گواهینامهhse با عنوانHealth safety Environment به معنی ایمنی کار و بهداشت محیط زیست تلفیقی از دو استانداردISO 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) وISO 45001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) می‌باشد و مربوط به تمامی رشته‌ها و شغل‌ها می‌شود. گواهینامهHSE اداره کار یا همان گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواهی و تأییدی بر رعایت اصول ایمنی در محیط‌های پیمانکاری هست و جهت اخذ این گواهی دریافت یک گواهی پیش نیاز ضروری است.

  مدارک پیش نیاز جهت اخذ گواهینامهHSE اداره کار

  گواهی نامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی ( مجوز اداره کار ، صلاحیت اداره کار ، صلاحیت پیمانکاری اداره کار ) و گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه پیمانکاری ، گرید پیمانکاری ) دو گواهی مهم بعنوان پیش نیاز اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می‌باشند. پیمان‌کاران شرکت‌های فنی و مهندسی نظیر ساخت و سازها، راه سازی، برق و مکانیک و.. برای اخذ گواهینامهHSE اداره کار باید ابتدا گواهینامه صلاحیت پیمانکاری را دریافت نمایند. سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی نظیر مشاغلی همچون امور آشپزخانه و رستوران، تأسیسات، تعمیر و نگهداری تجهیزات وسایل اداری، چاپ و تکثیر، فضای سبز، حمل و نقل و خدمات عمومی و نگهبانی باید قبل از اخذ گواهینامهHSE اداره کار گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی را دریافت نمایند.

  مهم‌ترین بعد در هر پروژه مسائل فنی هستند که کلیه عوامل اجرایی پروژه باید با رعایت اصول ایمنی آن‌ها را انجام دهند. پس نیاز هست که صلاحیت همه عوامل اجرایی پروژه مورد تأیید بازرسان قرار بگیرند. اکثر شرکت‌ها و سازمان‌های پیمانکاری جهت ورود به مناقصات و انجام پروژه‌های عمرانی و خدماتی باید بدنبال اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بروند تا با بررسی بازرسان و کمسیون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأییدیه ایمنی را بگیرند و یک پروژه موفقیت آمیز را اجرا نمایند.

  هدف از دریافت گواهینامهHSE  اداره کار

  1. تعریف مشخص و کاربردی از قوانین و دستورالعملهای ایمنی که باید توسط پیمانکاران در محیط کار رعایت گردد.
  2. تهیه و تنظیم یک برنامه ریزی دقیق جهت مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران
  3. ایجاد امنیت و ایمن سازی در محیط کار و حوادث ناشی از کار
  4. شناسایی عوامل خطر ساز و حذف و مدیریت ایمنی
  5. پیاده سازی و اجرای مهم مقرارت و دستورالعملهای ایمنی در کلیه فعالیت‌های پیمانکاری

  سازمان‌ها و شرکت‌ها بعد از ثبت‌نام در کانون انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار موظف هستند کلیه دوره‌های آموزشی کارفرمایی و کارگری را بگذارنند و گواهینامه ‌های آموزشی مورد نیاز را آماده کنند. بعد از آن با ارسال مدارک فیزیکی و معرفی تمامی پیمان‌ها و تحویل مفاصا حساب بیمه طبق اظهار نامه مالیاتی بقیه نواقص بررسی گردد و با تأییدیه گرفتن از بازرسی پرونده به کمسیون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع داده شود. بعد از اینکه پرونده مورد بررسی و بازرسی قرار گرفت صلاحیت پرونده تأیید می‌گردد و گواهی‌نامهHSE اداره کار اخذ می‌شود.

  مرکز مشاوره و اطلاع رسانی... بعنوان بزرگترین و معتبرترین مرکز مشاوره و ثبت و صدور انواع گواهینامه‌های بین المللی و دولتی بهترین و جدیدترین خدمات را همراه با مشاوره رایگان را به کلیه متقاضیان محترم متناسب با نوع درخواستشان ارائه می‌دهد.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

   از کجا گواهینامه ایزو بگیریم

  از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

  صادرات و اخذ گواهینامه ایزوISO

  صادرات یکی ازاهداف و چشم اندازهای بسیار مهم برای سازمان‌ها و مجموعه‌های بزرگ با ساختار قوی و مدون است که بجهت افزایش فروش محصولات و ارائه خدمات دربازارهای بین المللی و خارج ازایران باعث شده است که به دنبال اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو متناسب با زمینه فعالیتشان باشند. اخذ گواهینامه‌های ایزوبرای انجام صادرات بایدبه صورت اصولی و معتبر انجام شود. استانداردهای سازمان ایزو به عنوان یک زبان مشترک بین تمام مجموعه‌ها و سازمان‌ها درجهان شناخته شده هستند، بنابراین بااخذ گواهینامه ایزو معتبر و اصل از سازمان جهانی ایزومی‌توانید باعث افزایش رونق کسب و کارتان در تمام دنیا شوید.

   

  گواهینامه ایزوISO چیست؟

  گواهینامه ایزوCertificate ISO بعنوان یک مدرک معتبر و جهانیست که اخذ استانداردهای ایزوو استقرار سیستم‌های مدیریتی رابرای یک مجموعه اثبات می‌کنند. هنگامی که مجموعه‌ای گواهینامه ایزو برای صادراترا درخواست می‌کند یعنی اعلام کرده است که می‌خواهد قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده ازسوی سازمان استاندارد جهانی راطراحی و اجرا نماید و با استفاده ازرعایت اصولی قوانین و الزامات ایزو مدرکی راتحت عنوان گواهینامه ایزو دریافت نماید.

  Certificate ISO ، گواهی ایزو ، گواهینامه ایزو، گواهیISO ، گواهی ‌نامه ایزو ، مدرک ایزو در صورتی معتبر و رسمی می‌باشد که مرجع صادر کننده آن بعنوانCB تحت اعتبار یک نهاد بالادستی به نامAB فعالیت کند وAB هم مجددا تحت اعتبار یک نهاد بالاتری بنامIAF تأیید شود. مراجع صدور گواهینامه ایزوراCertification Body یاCB و نهادهای اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزو راAccerdiation Body یاAB و نهاد اعتبار دهندگان بین المللی راInternational Accreditation Forum یاIAF می‌نامند‌.

   

  گواهینامه ایزو برای صادرات را ازکجا بگیریم؟

  اخذ و دریافت گواهینامه ایزو برای صادرات راباید ازمراجع صدور گواهینامه ایزو بین المللی و رسمی بگیریم. مراجعی که ثبت و صدور گواهینامه ایزو رابصورت رسمی و معتبر انجام می‌دهند معروف به مراجعIAF هستند. روش اخذ گواهی ایزوISO ازمراجعIAF بدین صورت است که ابتدا بایک مرکز مشاوره معتبر درحوزه ایزو باید تماس برقرار کنید و درخواستتان رامبنی برگرفتن گواهینامه ایزو بجهت انجام صادرات و حضور موفق در بازارهای خارجی اعلام نمایید.‌ کاربران و متقاضیان انواع گواهینامه‌های ایزو برای صادرات می‌توانند باجستجو درفضای مجازی گوگل مراکز معتبر مشاوره ایزو راسرچ نمایند. مرکز امکان ثبت یکی ازمراکز مشاوره معتبر در حوزه صدور انواع گواهینامه های ملی و بین المللی با سابقه ای درخشان و طولانی در خدمت شما متقاضیان محترم گواهینامه ایزو برای صادرات می‌باشد. مرکز امکان ثبت باتعدادی از مراجع معتبر و بین المللی صدور گواهینامه ایزو سالیان سال است که کار می‌کند و مفتخرست که توانسته تابه حال چندین صد گواهینامه ایزو را بصورت بین المللی با اعتبارIAF برای متقاضیان و مشتریان محترم بگیرد.

   

  گواهینامه های ایزو

  صادرات و مهم‌ترین و پرکاربردترین گواهینامه‌های ایزو

  گرفتن گواهینامه ایزو برای صادرات شامل حال تمام سازمان‌ها و مجموعه‌ها با هر نوع فعالیتی می‌شود. سازمان‌ها و شرکت‌های تولیدی مثل تولید فرش، تولید مبلمان، تولید لوازم خانگی و تولید خودرو و تولید انواع خشکبار، تولید انواع مواد غذایی با بسته بندی‌های متفاوت و صادرات ظروف تزئینی و تولید انواع محصولات کشاورزی باکیفیت و صادرات محصولات خوراکی معروف ایرانی مثل پسته، زرشک و زعفران و تولید انواع وسایل و تجهیزات پزشکی و تولید انواع سنگها و تجهیزات مرتبط بادکوراسیون منازل و انواع تولیدی‌های صنعتی و غیره می‌توانند جهت انجام صادرات گواهینامه‌های ایزو تخصصی و عمومی سازمان بین المللی استاندارد رادریافت نمایند.‌

  گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بانام ایزو ۹۰۰۱ و گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی بانام ایزو ۱۴۰۰۱و گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بانام ایزو ۴۵۰۰۱ و گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت – رسیدگی به شکایات مشتریان بانام ایزو ۱۰۰۰۲ ازجمله مهم‌ترین و اصلی‌ترین استانداردهای عمومی ایزو هستندکه متناسب باتمام مشاغل و حرفه‌ها طراحی و تدوین شده‌اند.

  استاندارد سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی بانام گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ و استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی بانام گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ و استاندارد سیستم مدیریت کیفیت - نفت، گاز و پتروشیمی بانام گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ و استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی بانام گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱و گواهینامهHACCP مرتبط با صنایع غذایی و غیره از از مهم‌ترین و پرکاربردترین گواهینامه‌های ایزو برای صادرات هستند.

   

  فواید و مزایای اخذ گواهینامه ایزو

  قوانین و دستورالعمل‌های ایزو باعث مشخص شدن فرآیندها و افزایش نظم و قانون دراجرای هرچه بهتر فرآیندها می‌‌گردد. شرح وظایف افراد به درستی اعمال می‌شود. حذف هزینه‌ها و کارهای تکراری و صرفه‌جویی در مدت زمان انجام فرآیندها ازعوامل مؤثربر اخذ گواهینامه ایزو بصورت بین‌المللی هستند. اخذ گواهینامه ایزوموجب بهبود مستمربا انجام شیوه‌های درست و اصولی به شماکمک می‌کندتا راه‌های موثر برای جهانی شدن رابه خوبی شناسایی کنید و رونق درکسب و کارتان راافزایش دهید. استانداردهای ایزو باعث افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات می‌شوند وبا پیاده سازی استانداردهای مرتبط بامشتری مداری موجب کاهش شکایات و افزایش رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان درتمام دنیا می‌شود. طراحی و پیاده سازی واقعی استانداردهای برای صادرات موجب افزایش تعهد مسئولان و صاحبان کسب و کارها می‌گردد و همین امر توسعه‌ای پایدار و مداوم رادر بازارهای داخلی و خارجی برای مجموعه‌ها رقم می‌زند.

  صادرات و مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه ایزو

  مدارک مورد نیازبرای گرفتن گواهینامه ایزو کدامند؟ اخذ گواهینامه ایزو چه مدارکی نیاز دارد؟ شرایط و ضوابط گرفتم گواهینامه ایزو چیست؟ مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو و انجام صادرات چیست؟ سوالات فوق و دیگر پرسش‌هایی ازاین قبیل یکی ازدغدغه‌های اکثر سازمان‌ها و مجموعه‌های متقاضی انواع گواهینامه‌های ایزو است. حتی گاهی اوقات برخی ازمدیران و مسئولان مجموعه‌ها امکان ملاقات حضوری برای ثبت نام و انجام کارهای مرتبط با اخذ گواهینامه ایزو را ندارند و سوأل دارند که آیا ارائه یا تحویل مدارک برای دریافت گواهینامه ایزو بصورت آنلاین امکان پذیر است یا نه؟

  فرم ثبت نام گواهینامه ایزو یکی از مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه است. این فرم توسط مراکز مشاوره ایزو دراختیار سازمان متقاضی قرار داده می‌شود. اگر مدیر یارابط مجموعه بصورت حضوری در محل کار مرکز صدور گواهینامه ایزوحاضر شود بعد ازدرخواست ایزو به تکمیل فرم سفارش ایزو می‌پردازد و تمام آیتم‌های فارسی و انگلیسی راتکمیل می‌نماید. اکثر مواقع مدیران و مسئولان کسب و کارها بعلت دور بودن از مراکز مشاوره ایزو معتبر و بخاطر داشتن مشغله‌های زیاد کاری دوست دارند بصورت آنلاین تمام کارهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام دهند.‌ دراین مواقع سازمان و مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو بعداز برقراری تماس با مرکز مشاوره ایزو معتبر ازطریق واتساپ یا تلگرام و یا ایمیل فرم ثبت نام گواهینامه ایزو رادرقالبWORD رادریافت میکند و با انجام مشاوره و راهنمایی آیتم‌های فرم ثبت نام را تکمیل نموده و دوباره ازهر طریق و راه و روشی که برایش مقدور باشد فرم ثبت نام شده رابدست مشاوران و کارشناسان مرکز ایزو ( مرکز امکان ثبت ) می‌رسانند. مرکز مشاوره امکان ثبت کلیه مراحل ازصفر تا صد کار صدور گواهینامه ایزو رابرای متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو باهدف صادرات محصولات و خدمات راانجام می‌دهد.

   

  صادرات و مستندات گواهینامه‌ ایزو

  مدرک مورد نیاز دیگر سازمانها برای دریافت گواهینامه ایزو با توجه به انتخاب مراجع صدور گواهینامه ایزو بین المللی تهیه نمونه مستندات انواع گواهینامه‌های ایزو می‌باشد. روش کار دریافت گواهینامه ایزو ازمراجع بین المللی وIAF این است که مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو را ملزم به طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو می‌کند و با توجه به میزان سخت‌گیری مراجع صدور ایزو باید نمونه مستندات ایزو نیزاماده و تهیه شود. نمونه مستندات گواهینامه ایزو باید بسیار دقیق و منطبق با قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده از سوی سازمان جهانی ایزو تهیه و تنظیم شوندبه همین خاطر باید افراد ماهر و متخصص و کاربلد این مدارک را تهیه کنند. مرکز امکان ثبت بعنوان یک مرکز باسابقه طولانی و درخشان توسط افراد متخصص و بسیار مجرب و تحصیلکرده کلیه مستندات ایزو رادر قالب چند هزار صفحه تهیه و نگارش نموده و بصورت فایلWORD و کاملا اختیاری درفضای مجازی منتشر نموده و دراختیار متقاضیان محترم اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو برای صادرات قرار می‌دهد.

  مستندات گواهینامه‌های ایزو شامل خط مشی کیفیت، نظامنامه کیفیت، چارت سازمانی و فرم‌ها و دستورالعمل‌ها و نمونه روش‌های اجرایی در بازبینی مدیریت و نمونه روش‌های اجرایی درآموزش به پرسنل و‌ کارکنان، نمونه روش‌های اجرایی افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات، نمونه روش اجرایی برای ایجاد محیطی امن و ایمن، نمونه روش اجرایی برای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، نمونه روش‌های اجرایی رعایت اصول حمایت ازمحیط زیست و منابع طبیعی، نمونه روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان وغیره می‌شود.

   

  صادرات و شرایط گرفتن گواهینامه ایزو

  شرط گرفتن گواهینامه ایزو برای صادرات چیست؟ شرایط اخذ گواهی ایزو شامل چه چیزی می‌شود؟ آیا اخذ گواهینامه ایزو برای صادرات نیازبه تحصیلات دارد؟ هر سازمان و مجموعه‌ای باهرنوع فعالیتی می‌تواند انواع گواهینامه‌های ایزورادرخواست و دریافت نماید. مجموعه‌ای که دارای یک دفتر مرکزی یا مجموعه‌ای متشکل ارتعدادی کارمند و‌کارگر فعال درحال انجام فرآیند با فرآیندهایی باشد می‌تواند برای گرفتن گواهینامه ایزو ثبت نام کند.‌ عواملی همچون همکاری مدیریت و کارکنان و تخصص و مهارت مرکز مشاوره و سطح سخت‌گیری مراجع صدور گواهینامه در طراحی و اجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو برروی شرایط مدت زمان و هزینه اخذ گواهینامه ایزو تأثیرگذار است.

   

  روش دریافت گواهینامه ایزوISO جهت صادرات

  دریافت فرم ثبت نام گواهینامه ایزو و تکمیلForm

  مشاوره و راهنمایی کارشناسان برای مشخص کردن اهداف سازمان

  انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزوISO

  انتخاب نوع گواهینامه ایزو متناسب بازمینه فعالیت سازمان

  طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو

  ممیزی داخلی و ابتدایی

  ممیزی نهایی و خارجی

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  ممیزی مراقبتی گواهینامه ایزو و‌ نگهداری از سیستم‌ها و استانداردهای استقرار یافته

  مدت اعتبار گواهینامه‌های ایزو سه ساله به شرط تمدید سالیانه می‌باشد. یعنی اگرسازمان و مجموعه‌ای تمام مراحل و فرآیندهای اخذ گواهینامه ایزو رابگذراند و تمام نمونه مستندات رابصورت کاملا صحیح اجرا نماید اگر بعد از گرفتن مدرک ایزو درمدت سه سال اعتبار گپاهی ایزو هرساله برروی قوانین و دستورالعمل‌های اجرا شده نظارت و بازرسی کارشناس مرجع صدور گواهینامه ایزو رانداشته باشد گواهینامه و مدرک ایزویی که دریافت کرده است ازاعتبار ساقط می‌شود.‌

  Read more
 • ازکجا ایزو بگیریم

  ازکجا ایزو بگیریم

  از کجا ایزو بگیریم معمولاکناراین سوال مطرح میشود، چرا ایزو بگیریم، درایران معمولا شرکتها و مجموعه های کمی منباب بالا بردن کیفیت بابت اخذ ایزو میکنند و بیشتر جهت شرکت توی مناقصه و دلایلی ازاین دست بدنبال ایزو میروند دراین موارد بعدازاینکه ازمدیران مجموعه میخواهندکه بدلایل گوناگون ایزو دریافت کنند درذهن انهاچنین سوالاتی نقش میبندد و پروسه دریافتش نیزبرایشان سوال میشود. دراینجا توضیحی اجمالی و کامل راازاین سوال شرح میدهیم تابا جستجوی اینعبارت بتوانید بطور کامل جواب سوال خودرا بگیرید، اول ایزو چیست و ازچه مراجعی صادر میشود،گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کامل international standard organize بطور مخففISOصادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین قوانین و پروتکل هابرای بهترشدن و یک مجموعه ست، قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خودباشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید.

   

   

  از کجا ایزو بگیرم؟

  از کجا ایزو بگیرم و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو

   

   

  ایزو مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار میدهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه اختصارا CBنام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره و صدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CBهادر ایران هستند،CBهادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات اختصاراABگفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CBهاهستند،ABبمعنی موسسه اعتبار دهندست، و هرکشور ABمجزا و مخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAFهستند بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، واین انجمن بجهت هرکشور ABهای مخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کردست، بامراجعه بسایتمربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABان کشور رامشاهده کرددر ایران NACIتنها ABتعریف شده انجمنIAF هست برای ایرانست واز معروفترینABهای تعیین شده میتوانAB کشور انگلیسUKASرانام برد،ABکشور سوییس SASوغیره اشاره کرد.

  ازکجا ایزو بگیرم همانطورکه گفته شدبه اینکه چراباید ایزو بگیرم هم بستگی دارد، مراحل و پروسه دریافت ایزو باتوجه بزمان وهزینه مورد نظربرای گواهی ایزوISO درنظر گرفته اید وبه چه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوت میباشدکه باانتخاب درست مرجع میتواند شمارا درجهت درست راهنمایی کند، بطورمثال:

  دریافت گواهی ایزو ازطریق مراجع IAFپروسه ای حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی داردکه این زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره.

   

   

   ISO 5

  مراجع صادر کننده ایزو ارزان و فوری و اخذ فوری و ارزان گواهی نامه ایزو

   
   
  از کجا ایزو بگیریم قطعاچه ایزویی رابگیرم نیز درپی دارد؟ ایزوهای مورد نیاز هرمجموعه متفاوت است دراینجا بامعرفی مختصری ازنوع ایزوها این ابهام رانیز رفع میکنیم تصمیم انتخاب نوع ایزو مورد نیاز هم میتواند بعد ازصحبت بایک مرکز مشاوره خوب گرفته شود، دراین زمینه میتوان مشاوره گرفت، سازمان ایزو چندین استانداردرا جهت اجرا تدوین وانهارابه موسسات ذیربط ابلاغ کرده وبااعداد انرا نامگذاری کردست وپس ازتایید متقاضی دریافت گواهینامه درمورد داشتن صلاحیت وتایید نهایی این تاییده رادر قالب یک گواهی بشخص یامجموعه ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو و ایزویی میتوان گفت پیشنیاز تمام استانداردهای تعریف شده توسط سازمان جهانی ایزو هست، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه تحت عنوانISO9001 ارائه شده است، که دران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه به سمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیر این ایزو رادر مجموعه یاشرکت مشاهده کرد البته لازم بذکرست تمام این ایزوها فقط درصورت پیاده سازی اصولی ودرست میتواند برروی مجموعه تاثیر خودرا بگذارد، ایزو 9001 بایشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. هرساله سازمان ایزو تمام استانداردهای ارائه شده بموسسات خودرا مورد بررسی قرار میدهد ودرصورت نیاز ویا نقص در قوانین ارائه شده باتوجه بشرایط انرا ویرایش واصلاح میکند.

  ازکجاISO ایزو بگیریم سوالی میباشدکه باتماس باکارشناسان ثبت و صدور امکان ثبت وبهره مندی ازمشاوره رایگان پاسخ آنرا دریافت کرد، ضمنا مشورت باکارشناسان مجموعه میتواند شما عزیزان رادر یک تصمیم گیری درست درمورد اخذ گواهینامه ایزو و مجوزهای مربوطه اداره کار یاری کند.

  Read more
 • ازکجا ایزو بگیریم؟

  ازکجا ایزو بگیریم

  ازکجا ایزو دریافت کنیم دغدغه اکثر مشتریان میباشد.ایزو گرفتن توسط مراجع تحت اعتبار بین المللی انجام میشود. سازمان جهت گرفتن ایزو نمیدانند کجا مراجعه کرده ایزو بگیرند مراجع بین المللی میتوانند جهت نیاز تمام مشاغل ایزو صادر کنند. کارمندان جهت دریافت ایزو باید اطلاعات لازم برای گرفتن ایزو کسب نمایند. کسب اطلاعات ایزو توسط مراجع صادر کننده میتواند درخواست کننده زیادی راهنمایی کرده میتوانند دریابند ازکجا ایزو بگیرند.

  ایزو گرفتن آسان نبوده همه نمیتوانند جهت اخذ ایزو پیشرو باشند اینکه کجا ایزو بگیریم یک مسئله میباشد، همچنین مسئله دیگر مراجع مورد تاییدشان میباشد. اما اینکه مرجع ذیصلاح پیدا کنیم بسیار امر مهمی میباشد. گرفتنISO میتواند توسط اشخاصی صادر شود صلاحیت صادر کردن ایزو نداشته باشند. ایزو گرفتن میتواند توسط مراجع بسیاری صادر شود. صادرکنندگان تمام نقاط کشور حضور داشته سازمانها میتوانند توسط مراجع صادر کننده تمام مراحل دریافت ایزو جویا شوند.

   

   

  ایزو ISO iso

   

  مراجع صادر کننده ایزو معتبر و فوری و ارزان و قابل استعلام

   

   

  مراجع صادر کننده ایزو فایلی ارسال کرده اطلاعات مشتری دریافت کرده همین اطلاعات ارسالی تکمیل شده تحویل مراجع صادر کننده میدهد. سپس مراجع صادر کننده اقدام جهت صادر کردن ایزو میکنند. صادر کردن ایزو توسط مراجع تحت اعتبار بین المللی یک ماهه زمان نیاز داشته این زمان یک ماهه جهت تکمیل گزارشات بوده مراجع صادر کردن طی این یک ماه تمام کارهای صادرکردن ایزو انجام میدهند.هنگام دریافت اخذ ایزو توسط مراجع مستندات تحویل داده خواهد. مستندات حاوی مطالب مفیدی همچون رهبری، تمرکز مشتری، محیط سازمان، درک سازمان محیط آن، اقدامات جهت رسیدگی ریسکهاهمچنین فرصت ها، کنترل اطلاعات مدون، طرح ریزی طراحی توسعه، کنترلهای طراحی توسعه اموال متعلق مشتری میباشد. وقتی ایزو همچنین مستندات تحویل داده شد.

  مراجع جهت توضیحات تکمیلی ایزو کارشناس خود جهت سازمان مشتری اعزام کرده کارشناس اطلاعات تکمیلی ایزو موارد بیان شده مستندات راهنمایی خواهد کرد سازمان بتواند چنان پیشرفت سازمان خود همچنین بهره وری سازمان اطلاعات همچنین مستندات ایزو بکار گیرد. تحویل ایزو همراه مستندات باهم خواهد بود اخذ آیزو بدون مستندات نخواهد بود مدرکISO همراه مستندات تکمیل کننده هم میتوانند باشند. مدیریت کیفیت تاثیر بسزایی جهت سازمانها، مشاغل کاری هرنوع کاری خواهد داشت.

  آیزو میتواند فرصتهای اتخاذ شیوه های جدید راه اندازی محصولات جدید، افتتاح بازارهای جدید، رسیدگی مشتریان جدید، ایجاد مشارکت، استفاده فناوری جدید، همچنین سایر امکانات جدید دوام جهت رسیدگی نیازهای سازمان مشتریان گردند. سازمان باید اهداف کیفیتی جهت ارتباط عملکردها، سطوح فرایندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت تعیین نماید. اهداف کیفیت باید خط مشی کیفیت سازگار باشد. قابل اندازه گیری باشد. الزامات قابل کاربرد مدنظر گرفته شود. مرتبط انطباق محصولات خدمات افزایش رضایت مشتری باشد. مورد پایش قرار گیرد. ابلاغ گردد. حسب اقتضا بروز آوری شود.

  سازمان باید اطلاعات مدون اهداف کیفیت نگهداری نماید. سازمان باید هنگاتم طرح ریزی نحوه دستیابی اهداف کیفیت موارد زیر تعیین نماید. مواردی انجام شود. منابعی مورد نیاز خواهد بود. مسئول انتخابی کیست. زمان تکمیلی. نتایج ارزیابی هنگامی سازمان نیاز تغییرات باید شیوه طرح ریزی شده ایی اجرا گردد. سازمان باید موارد هدف تغییرات عواقب بالقوه، یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت. دسترس بودن منابع، تخصیص مجدد مسئولیتها. سازمان باید منابع استقرار، اجرا، نگهداری همچنین بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت تعیین فراهم نماید. سازمان باید قابلیتها، محدودیتهای منابع داخلی موجود همچنین ارائه دهندگان بیرونی تامین شود. سازمان باید افراد مورد نیاز جهت اثربخش سیستم مدیریت کیفیت همچنین اجرا کنترل فرآیندهای خود تعیین فراهم نماید. سازمان باید زیر ساخت مورد نیاز عملیات فرایندها دستیابی انطباق محصولات خدمات تعیین فراهم نگهداری نماید.

   

   

  ISO 4

  اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

   

   

  زیر ساخت شامل ساختمانها همچنین تاسیسات مرتبط، تجهیزات شامل سخت افزارها، نرمافزارها، منابع حمل نقل، فناوری اطلاعات همچنین ارتباطات میباشد. سازمان باید محیط مورد نیاز جهت عملیات فرایندها، دستیابی انطباق محصولات خدمات تعیین فراهم نگهداری نماید. محیط مناسب میتواند ترکیبی جهت عوامل فیزیکی انسانی باشدمواردی مانند عوامل اجتماعی، عوامل روانی، عوامل فیزیکی، داشته باشد. هنگامی پایش اندازه گیری جهت تصدیق انطباق محصولات خدمات همچنین الزامات انجام میگیرد سازمان باید منابع مورد نیاز جهت اطمینان اعتبار همچنین قابلیت اعتماد نتایج تعیین فراهم نماید.

  سازمان باید اطمینان یابد منابع تامین کننده مناسب جهت نوع خاص فعالیتهای پایش اندازه گیری انجام شده باشد. جهت اطمینان تداوم تناسب مقاصد نگهداری میگردد. سازمان باید اطلاعات مدون مناسبی بعنوان شواهد تناسب مقاصد منابع پایش اندازه گیری حفظ نماید. قابلیت ردیابی اندازه گیری یک الزام میباشد توسط سازمان بعنوان یک بخش ضروری تامین شواهد تصدیق نتایج اندازه گیری باشد. تجهیز اندازه گیری باید فواصل مشخص قبل استفاده مورد کالیبراسیون همچنین تصدیق هردو جهت استانداردهای اندازه گیری قرار گیرد.قابلیت استانداردهای اندازطه گیری ملی همچنین بین المللی داشته باشند.

  چنین استانداردهایی موجود نباشد مبنایی جهت کالیبراسیون جهت تصدیق مورد استفاده قرار میگیرد باید بعنوان اطلاعات مدون حفظ شود بمنظور تعیین وضعیتشان شناسایی شوند. دربرابر تنظیمات، آسیب خرابی وضعیت کالیبراسیون نتایج اندازه گیری آتی نامعتبر میکنند محافظت گردند. تجهیزات اندازه گیری جهت هدف مورد نظرشان نامناسب میباشد سازمان باید تعیین نماید اعتبار نتایج اندازه گیری قبلی تاثیرات منفی داشته باید جهت لزوم اقدامات مناسبی انجام دهد سازمان باید دانش مورد نیاز جهت عملیات فرایند دستیابی انطباق محصولات خدمات تعیین نماید. جهت اطلاعات بیستر تماس 44858017 -021سایت امکان ثبت گرفته بدانید ازکجا میتوانید ایزو بگیرید شماره تماس سایت امکان ثبت

  {jcomments on}

  Read more
 • ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  از کجا گواهینامه ایزو بگیرم

  ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزوISO

  مقدمه

  امروزه فرهنگ‌سازی درمورد اخذ انواع استانداردهای ایزو توسط مدیران و مسئولان متعهد درجامعه رفته رفته روبه افزایش می‌باشد.ISO بمعنای سازمان بین المللی استاندارد متشکل ازتعدادی مؤسسات استاندارد کشورهای مختلف جهان است و همگی درژنو سوئیس گردهم آمده‌اندتا بمنظور بهینه سازی و همسان سازی انواع استانداردها بهترین قوانین رااتخاذ نمایند. هرساله ورژن استانداردهای ایزو باپیشرفت تکنولوژی صنعت و سطح توقع افراد جامعه تغییر می‌کند و کامل‌تر می‌شود.

   

  مشاغل و گواهینامه‌های ایزوISO

  سازمان بین المللی ایزو برای اکثر مشاغل و حرفه‌ها قوانین و الزاماتی راتحت عنوان استانداردهای ایزو تهیه و تدوین کرده است. شرکت‌های پیمانکاری، مراکز درمانی، مراکز آموزشی، شرکت‌های خدماتی، صنایع غذایی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات پزشکی، شرکت‌های کامپیوتری، شرکت‌های تبلیغاتی، سازمان‌ها و تأسیسات ساختمانی، صنایع کشاورزی و غیره ازجمله مشاغل و کسب و کارهایی هستندکه انواع استانداردهای مختلف هم درحوزه سیستم‌های مدیریتی و هم درحوزه محصولات و خدمات رامی‌توانند دریافت کنند.

   

  مزایای ایزو

  مهم‌ترین مزیت ایزوISO

  استانداردهای ایزو مراحل تولید محصولات، ارائه خدمات رامورد سنجش و بررسی قرار می‌دهند. بهترین فایده و مزیت استانداردهای ایزو ایجاد آسایش راحتی و امنیت درزندگی افراد جامعه است. وقتی محصول یاتولیدی یاخدمتی ارائه می‌شود مسلماً افراد جامعه و مصرف کنندگان مدرکی جهت ضمانت استفاده ازآن محصول و یا کالا رادرخواست می‌کنند. سازمان‌ها و شرکت‌ها باهرنوع کسب و کاری می‌توانند بادریافت آرم ایزو اعتماد و رضایت مصرف کنندگان و افراد جامعه راجلب نمایند. درواقع گرفتن گواهینامه ایزو نشان دهنده تعهد و مشتری مداری مدیران و مسئولان فعال در هرحرفه ای می‌باشد. تعهدات سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌تواند درحوزه بازبینی و بررسی سطح کیفیت تولیدات و محصولات باتعیین شاخص‌های موثر انجام شود.

  امروزه بهترین ابزار برای پیشرفت درهر کسب و کاری و گرفتن امتیاز و اعتبار و رتبه درمیان رقبا استفاده از گواهینامه های ایزو هست. گواهینامه‌ها و مدارک ملی و بین المللی زیادی هستندکه سبب کسب امتیاز برای هرمجموعه میشوند. گواهینامه‌هایی ازقبیل گواهی ایزوISO گواهیHSE ، گواهیCE ، گواهی حلال و گواهیSFBB و گواهیGMP برای مواد غذایی ، گواهی صلاحیت پیمانکاری ( رتبه پیمانکاری ) ، گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( ایمنی اداره کار ) و گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی ( مجوز اداره کار ) ولی گواهینامه‌های ایزو برای افزایش سطح اعتبار در جوامع بین المللی ازمهمترین و پرکاربردترین گواهینامه‌ها محسوب می‌شوند. گواهینامه‌های ایزو سطح اعتبار محصولات تولیدات و خدمات هرسازمان و مجموعه‌ای رادرسطح جهانی افزایش می‌دهند و مسلماً لازمه پیشرفت هر کسب و کاری اعتباریست که بدست می‌آید.

  گرفتن انواع استانداردهای ایزو چگونه است؟ چگونه می‌توانیم مدرک ایزو بگیریم؟ برای گرفتن گواهی ایزو باید کجا بریم؟ آیا گرفتن گواهینامه ایزو سخت است؟ گرفتن مجوز ایزو چه مراحلی دارد؟ اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو بصورت اینترنتی چگونه است؟ آیا اعتبار گواهینامه‌های ایزو عین هم است؟ روزانه تعداد کاربران زیادی سؤالات و عناوین زیادی راسرچ می‌کنند تابتوانند اطلاعات کافی درمورد اخذ گواهی ایزو ، گرفتن گواهینامه ایزو ، دریافت مدرک ایزو ، اخذ و دریافت گواهینامه ایزو بدست آورند. هرسازمان و مجموعه‌ای باتوجه بنیاز و‌ توقعی که ازمدرک ایزو دارد و باتوجه به اهداف و برنامه‌ها و چشم اندازهایشان گواهینامه‌های ایزو رادرخواست می‌کنند.

   

  سایت ایزوISO

  اخذ گواهینامه‌های ایزو ازطریق سایت ایزوISO بصورت اینترنتی ممکن نمی‌باشد و جهت گرفتن گواهینامه ایزو بایدبا شرکت‌های صادرکننده گواهینامه ایزو ارتباط برقرار کنید. پیدا کردن شرکت‌های صادرکننده گواهینامه ایزو معتبر کاری حساس و مشکل و یکی ازدغدغه‌های مشتریان و متقاضیان ایزو است چراکه تمام شرکتهای مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو هرنوع سطح اعتباری که‌داشته باشند مسلما خودشان راتنها مرکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر می‌دانند. البته بازهم برای گرفتن گواهینامه ایزو دسترسی مستقیم به شرکت‌های ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، سازمان ثبت و صدور گواهینامه ایزو امکان پذیر نمی‌باشد و باید ازطریق مراکز مشاوره فعال درحوزه ایزو اقدام نمود.

  سایت ایزوISO هم می‌تواند سایت رسمی سازمان بین المللی استاندارد به آدرس WWW.ISO.ORG باشد و هم می‌تواند سایتهای مرتبط بامراکز و شرکتهای صدور گواهینامه ایزو باشد. اطلاعات سایت رسمی سازمان ایزوISO شامل معرفی کامل لیست استانداردهای ایزو و متن استانداردهای ایزو می‌باشد. سایتهای ایزو مرتبط بافعالیت مراکز مشاوره فعال درحوزه ایزو بغیر ازمعرفی استانداردهای ایزو بعرفی شرکت‌های صادر کننده گواهینامه ایزو ، مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو نیز پرداخته و راه و روش گرفتن استانداردهای ایزو رااز مراجع مختلف تعریف کرده است. مرکز امکان ثبت باطراحی سایتهای حرفه‌ای کلیه اطلاعات ازمعرفی انواع استانداردهای ایزو ، گواهینامه ‌های ایزو و مستندات مرتبط باهرنوع استاندارد و معرفی انواع شرکت‌های ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر گرفته تاانجام مراحل مشاوره و مستندسازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو و همچنین نگهداری ازاستقرار سیستم‌های مدیریتی سالیانه رابرعهده دارد.

   

  گواهینامه های عمومی

  انواع استانداردهای عمومی و تخصصی ایزوISO

  قوانین و دستورالعمل‌های سازمان بین المللی استاندارد درحوزه سیستم‌های مدیریتی و محصولات و خدمات طراحی و تدوین شده‌اند. استانداردهای مرتبط باسیستم‌های مدیریتی دردو نوع عمومی و تخصصی ارائه شده‌اند. مهم‌ترین و محبوب‌ترین استانداردهای ایزو شامل

  گواهینامهISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت

  گواهینامهISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

  گواهینامهISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌باشند.

  گواهینامهHSE سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست نیز بعلت متن کامل قوانین و الزاماتش مورد تأیید سازمان بین المللی استاندارد قرار گرفته و بعنوان یک گواهینامه عمومی شامل حال تمام مشاغل و حرفه‌ها می‌شود. اخذ همزمان دو گواهینامهISO 14001 وISO 45001 منجربه اجرای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و درنتیجه گواهینامهHSE-MS بوجود می‌آید.

  اخذ همزمان سه گواهینامهISO 9001 وISO 14001 وISO 45001 منجربه اجرای سیستم مدیریت یکپارچه درهرسازمانی می‌شود و سازمان دراصطلاح گواهینامهIMS رادریافت می‌کند.

  گواهینامهISO 22000‌ سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

  گواهینامهISO 13485 سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی

  و غیره ، ازجمله گواهینامه‌ها و استانداردهای تخصصی سازمان ایزو هستند. جهت دسترسی به‌ لیست کامل استانداردهای ایزو بامشاوران و کارشناسان مرکز امکان ثبت تماس برقرار کنید.

  Read more
 • استانداردهای ایزو

  استانداردهای ایزو

  استانداردهای ایزو

  ISO  مخفف سازمان بین المللی استانداردسازی است.این یک سازمان استاندارد بین المللی است که به ایجاد ، تنظیم و ارتقاء استاندارد اختصاص داده شده است.انواع مختلفی از استانداردهای ISOوجود دارد ، گاهی اوقات درک این که برای کسب و کار مناسب است دشوار است.در حالی که برخی استانداردها برای مدیریت ریسک ، استاندارد کیفیت ، مدیریت ایمنی و ایمنی غذا و غیره مفید هستند.اگر کسب و کار شما دارای استانداردهای ISOنیست و علاقمند به پیاده سازی استاندارد در سازمان شما هستند و می خواهید در مورد آن بیشتر بدانید.شما به مکان مناسب آمده اید.در زیر 10 استاندارد از انواع استاندارد ISO، را ذکر کرده ایم.

  ISO 9001 :

  تا کنون شناخته شده ترین خانواده ISO 9000است. گروهی از استانداردهای مدیریت کیفیت ، در مجموع چهارده مورد وجود دارد. از این میان ،ISO 9001 یکی از موارد خاص است که می تواند دارای گواهینامه باشد. اولین بار در سال 1987 منتشر شد و از آن به بعد در فواصل منظم به روز شده است.این استاندارد نحوه نصب یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS)را تنظیم می کند تا بتواند به راحتی انجمن شما را برای ارائه اقلام و خدمات با کیفیت تنظیم کند.بر مشتری متمرکز است ، و بهبود مداوم و بهترین فرم های مدیریتی را که از طریق ارتباط به دست آمده است ، قرار می دهد.

  این استاندارد در سال 2015 به روز شد و اکنون تأکید بیشتری بر مدیریت ریسک دارد.استاندارد غیر اختصاصی است و می تواند در هر ارتباط در هر بخش مورد استفاده قرار گیرد.بر اساس نظرسنجی ISOاز گواهینامه های استاندارد سیستم مدیریت ، بیش از 1،000،000 گواهینامه ISOدر بیش از 170 کشور صادر شده است.

  ISO 14001 ISO 14000  مجموعه ای از استانداردهای مربوط به محیط زیست است.استانداردهای مختلفی مانند ISO 9000را شامل می شود. ISO 14001 شناخته شده ترین در خانواده است و تنها استانداردی است که می توان از آن اطمینان حاصل کرد.

  این پیش نیازها را برای سیستم مدیریت محیط زیست (EMS)ایجاد می کند و به مدل بهبود مداوم PDCA (Plan-Do-Check-Act)بستگی دارد.این یک استاندارد ارادی است که توسط سازمانهایی که نیاز به بهبود روشهای خود دارند ، ایجاد شده است و بسیار برجسته است ، با بیش از 300،000 اعتبار در 171 کشور در سراسر جهان.

  ایزو 27000

  این خانواده استاندارد مربوط به فناوری اطلاعات است ، با هدف بهبود امنیت و اطمینان از منابع سازمان منتشر گردید، دو اصل اصلی ISO 27001و 27002 هستند.27001  چارچوب مبتنی بر مدیران اجرایی است ، در حالی که 27002 یک گزارش تخصصی است که بر روی افراد متمرکز است و مجموعه ای از اصول را تنظیم می کند.انجمن ها می توانند هر یک از استانداردها را انتخاب کنند.ISO 27001  دارای بیش از 22000 گواهینامه در سراسر جهان است.این یک استاندارد گسترده است و بنابراین می توان گواهینامه را متناسب با نیازهای انجمن سفارشی کرد و اجباری نیست.

  ایزو 22000

  استاندارد ISO22000بر بهبود و استفاده از سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی متمرکز است و می تواند به هر انجمنی که در زنجیره غذایی کار می کند کمک کند.با استانداردهای متعددی از جمله 22001 برای تغذیه و نوشیدنی ، 22002 برای تولید غذا و موارد دیگر ، این خانواده در مجموعه ای از انجمن ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم به شیوه ای که با غذا سروکار دارد استفاده می شود.اینها شامل تصمیمات واضح ، به عنوان مثال ، کافه ها از هر نوع ، و بعلاوه سازمان ها ، به عنوان مثال ، تولید مواد غذایی یا حتی مدیریت حمل و نقل مواد غذایی ، به عنوان مثال ، ارائه دهندگان مواد غذایی.

  ایزو 50001

  یکی از جدیدترین استانداردها ، استاندارد انرژی ISO 50001با این وجود به تدریج اهمیت پیدا می کند. برای سازمانها به منظور ایجاد یک سیستم مدیریت انرژی (EMS)اختصاص داده شده است که به منظور بهبود استفاده و کارآیی انرژی اختصاص داده شده است.این شامل کاهش انرژی یک انجمن با کاهش اوزون و خروج مواد مضر به عنوان هزینه انرژی می شود

  ISO/TS 16949

  ISO/TS 16949یکی از استانداردهای بیشتر استقرار یافته به تجارت خودرو اشاره دارد.TS نشان دهنده مشخصات فنی است.قبل از استاندارد ، از ارائه دهندگان از طریق خودروسازان خواسته می شد تا مطابق دستورالعمل های هر کشور عمل کنند ، که به طور مرتب باعث می شد ارائه دهندگان گواهینامه های مختلف را برای یک وسیله نقلیه مشابه نیاز داشته باشند.

  همانطور که توسط موسسه استاندارد بریتانیا (BSI)نشان داده شده است ، در سال 1999 استاندارد ISO/TS 16949توسط نیروی بین المللی خودرو (IATF)برای کمک به ساده سازی این روش ساخته شد.این مرکز اجتناب از اشتباهات را تشکیل می دهد و پیش نیازهای توسعه ، تولید و ایجاد اقلام مربوط به خودرو را مشخص می کند.

  ایزو 31000

  برای یک انجمن در هر زمینه ای مهم است که سیستم مدیریت ریسک را داشته باشد.ISO 31000  یک سیستم مدیریت ریسک برای این کار ایجاد می کند.این استاندارد به عنوان تلاشی برای کاهش شانس خطر و در نظر گرفتن الزامات هنجارهای متعدد در شرکتهای مختلف که ریسک را شامل می شود ، انجام شد.این استاندارد به سازمان این امکان را می دهد که تهدیدها را قبل از وقوع آنها بهتر شناسایی کرده و دارایی ها را برای درمان ریسک به طور مناسب تخصیص داده و از آنها استفاده کند.

  ایزو 26000

  یک استاندارد به طور کلی جدید ،ISO 26000  بر وظایف اجتماعی تمرکز می کند و منتشر شد. نمی توان از آن اطمینان حاصل کرد ، اما در مورد نحوه عملکرد سازمانها به شیوه اجتماعی توانمند است.این وظیفه اجتماعی را توضیح می دهد ، و انجمن ها را قادر می سازد تا سیستم را برای انجام فعالیت های موفق با تعهد اجتماعی در سراسر جهان راه اندازی کنند.این گواهینامه در بیش از 60 کشور استفاده می شود.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on} 

  Read more
 • استعلام ایزو

  استعلام ایزو

  استعلام ایزو یعنی مدرک ایزو دریافت شده قابلیت استعلام و ریجستری داشته باشد، زیرا یک گواهی ایزو بدون رجیستر تنها یک برگه کاغذ است و هیچ اعتباری ندارد، جهت استعلام و اطلاع ازطریقه و نحوه استعلام ایزو باید ابتدا ایزو راشناخت مراجع صدور ایزو راشناخت اینگونه میتوان حتی بدون استعلام درابتدا اصالت گواهینامه ایزو رابررسی کرد، وتا حدودی زیادی میتوان بمیزان اعتبار مدرک گواهی ایزو پی برد، دراینجا ابتدا پس ازمعرفی ایزو ، مراجع صدور گواهینامه ایزو و نیز اطلاعاتی رادر اختیار شما قرار میدهیم تابتوانید باشناخت مراجع ومیزان اعتبار مراجع صدور ایزو تا حدی زیادی ایزو و میزان اعتبار مدرک ارائه شده رابشناسند، ایزو ویا سازمانINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION یاهمان سازمان استاندارد جهانی یک سازمان جهانیست که وظیفه تدوین و تنظیم قوانینی بین المللی رابمنظور یکپارچه سازی قوانین استاندارد درجهان عهده دارد، اماتمام موسسات صدور ایزو بدو دسته کلی تقسیم میشوند موسسات صدور ایزو تحت نظر انجمنIAF و موسسات خصوصی صدور ایزو غیرIAF ،جهت تشخیص تفاوت ایندو موسسه بایدابتداخود گواهی ایزو راشناخت سپس مراجع و انجمن مرجع موسسات مشاور ایزو رانیز حتما بخوبی شناخت و دراین بخش توضیحات کاملی رامنباب مسئله ایزو ارائه میدهیم، گواهی ایزو توسط سازمان ایزو صادر میشود.

   

   

  استعلام ایزو ISO

  استعلام ایزو و نحوه رجیستری و اعتبار سنجی ایزو

   

   

  ایزوISO مؤسسه بین‌المللی تعیین استاندارد میباشدکه ازنمایندگان موسسات استانداردسازی ملی کشورها تشکیل شده است. سازمان ایزو غیردولتیست ودر سطح وسیع بتدوین و وضع استاندارد کلی و جزئی منباب تمام مشاغل وشرکتها سازمان ها با تمام زمینه های فعالیت درهرجای دنیابه هماهنگ‌ سازی استانداردهای متفاوت جهانی می‌پردازد. درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو 164 عضو دارد. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانNACI عضو اصلی این سازمان بوده و عضویت درکمیته های فني ايزو که درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش مهمی دارد ایران مشاركت مداومی باسازمان جهانی ایزو داشته است. استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین وویرایش شدند استاندراد ایزو هاكه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شده است.گواهی ایزو درهمه جای دنیا توسط مراکزی صادر میگرددکه به انهاCB میگویند، نام کامل مراکزصدور گواهینامه ایزوCERTIFICATTION BODY وبمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو است،

  مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو درایران یکی ازعضوهایCB هادرایران هستند، تمامCBها در تمام نقاط جهان زیرنظر مستقیم موسساتی فعالیت میکنند که درحقیقت زیرمجموعه انها بحساب میایند، موسسات صدور ایزو را بانامAB میشناسند و درحقیقت ناظران وبازرسانCB هاهستند، نام کامل موسساتAB ،ACCREDITY BODY میباشدکه بمعنی موسسه اعتبار دهندست، هرکشورAB مجزا ومخصوصی رادارد، اما تمامAB هازیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند وبنوعی میتوان گفت مرجع اصلی بعداز سازمان استاندارد جهانی انجمن بین المللیIAF ست، نام این مجمع بین المللیIAF نام دارد، بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمنIAF برای هرکشورAB هامخصوصی راپس ازبررسی تایید کرده وسپس موسساتAB را تعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط به مجمعIAF میتوان لیست کامل کشورهارا بهمراهAB هامورد تایید انجمنIAF کشور بهمراه نام و مشخصات لازم رامشاهده کرد.AB تعریف شده توسط انجمنIAF برای ایرانNACI نام دارد وتنهاAB تایید وتعریف شده انجمنIAF درایران است، تنهاAB تعریف شده انجمنIAF ایران 15 عددCB تحت نظارتش درکشور فعالیت میکنند،AB کشور انگلیسUKAS نام دارد وغیره

   

   

  استعلام ایزو

   

  نحوه اخذ ایزو معتبر و قابل استعلام ارزان و فوری جهت شرکت در مناقصات

   
   
  استعلام ایزو بایداز مرجع صدور استاندارد ایزو انجام شودو اعتبار ایزو کاملااز مرجع صدور ایزو گرفته میشود، اکنون باشناخت مراجع ایزو تاحدزیادی میتوان ازنوع مدرک و سایت مرجع ایزو مورد نظر رابررسی کرداگر مدرک ایزو از مراجع عضو انجمنIAF باشد باید بتوان مدرک ایزو مربوطه رودرسایت رسمیIAF استعلام کرد، وپس ازانتخاب نام کشور و انتخابAB صادرکننده میتوان گواهینامه رااستعلام کرد، اگرهم گواهینامه ازمراکز خصوصی غیرIAF باشد میتوان بسایت مرجع صادرکننده رفته وبا توجه بشماره سریال برگه ایزو بسایت مرجع رفته واستعلام کرده که ایا برگه ایزو ذکرشده ازسایت ایزو صادر گردیده یانه، پس میتوان گفت تمام ایزوها قابل استعلام هستند.
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت یکی ازمعتبرترین مراکز مشاوره ایزو باسالها تجربه درخصوص ثبت و صدور گواهینامه ایزو فعالیت گسترده دارد خدمات مشاوره و اطلاع رسانی تلفنی درمرکز امکان ثبت بابهترین کارشناسان درزمینه استاندارد ایزو و تمامی گواهی های بین المللی بصورت گرفته و بصورت رایگان میباشد.

  {jcomments on}

  Read more
 • اقدامات لازم برای اخذ گواهینامه ایزو

  GIVE ISO METOD

  اقدامات لازم برای اخذ گواهینامه ایزو

  ایزوکمک می‌نماید

   

  ده قدم اخذ گواهینامه ایزو

  قدم اول اخذ گواهینامه ایزو : انتخاب درست استاندارد ایزو

  در قدم اول سازمان باید مطمن شود که استاندارد ایزو انتخاب شده متناسب با سازمان است سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001اصول مشترکی با سایر سیستم مدیریتی داشته و در تمامی سازمان ها قابل کاربرد است در صورتی که به تازگی در نظر دارید استانداردهای ایزو را استقرار نمایید ابتدا پیشنهاد می‌گردد استاندارد ایزو 9001 را پیاده سازی نموده تا موضوعات سیستم‌های مدیریتی در سازمان فرهنگ سازی شده و سپس جهت استقرار سایر سیستم‌های مدیریت برنامه‌ریزی نمایید.

  قدم دوم اخذ گواهینامه ایزو : بررسی استاندارد ایزو

  خرید یک نسخه از استاندارد ایزو می تواند مفید باشد ولی الزام نمیباشد.در صورت تمایل جهت دریافت فایل متن استاندارد ایزو 9001 ، سیستم مدیریت کیفیت بر روی الزامات استاندارد ایزو 9001کلیک نمایید .

  قدم سوم اخذ گواهینامه ایزو : ارتباط با اهداف

  جهت استقرار یک سیستم مدیریت ایزو نیازمند توسعه اهداف سازمان از طریق مدیریت ارشد سازمان می‌باشد و حمایت مدیریت ارشد در تمامی مراحل اخذ گواهینامه ایزو ضرورت است .

  قدم چهارم اخذ گواهینامه ایزو : برنامه‌ریزی و اجرای آموزش ایزو

  در صورتی که شما کاملا نا آشنا به استانداردهای ISOباشید، یک دوره آموزشی استاندارد ایزو می تواند برای شما مفید باشد با طی نمودن دوره آموزش ایزو ، اطلاعات شما و اعتماد به نفس شما افزایش می یابد و شما می توانید مهارت های خود را در پیاده سازی ایزو اثبات نمایید .

  در صورتی که شما از خدمات مشاور ایزوجهت پیاده سازی ایزو و اخذ گواهینامه ایزو استفاده نمایید مشاور در طی مراحل خدمات مشاوره ایزو به شما آموزش می‌دهد.

  دوره های آموزش ایزو با توجه به استاندارد ایزو درخواستی شما می‌تواند :

  قدم پنجم اخذ گواهینامه ایزو : بکارگیری مشاور ایزو

  یک مشاور خوب باید ارزش فرآیند شما را افزایش دهد
  مشاور ایزو به سازمان شما در پیاده سازی استراتژی ها کمک می نماید ، مشاور ایزو باید مستقل باشد یعنی مشاور ایزو نمی‌تواند خودش سازمان را ممیزی کند و گواهینامه ایزو صادر نماید .

  متاسفانه در ایران تعداد زیادی از شرکت‌های گواهی دهنده ناشناخته و تازه تاسیس برای کسب درآمد هم مشاوره و هم ممیزی را انجام می دهند که این با قوانین سازمان های اعتباردهی شرکت‌های گواهی دهنده مغایرت دارد .

  استفاده از مشاور ایزو ، مسئولیت شما را در اجراء و پیاده سازی سیستم مدیریت کاهش یا حذف نمی کند پس بنابراین به نفع خود شما است که کارکنان و مدیریت با مشاور ایزو در طول مراحل پیاده سازی ایزو در ارتباط باشند و مدیران در این موضوع مشارکت نمایند.

  مراقب باشید سیستم‌های مدیریتی ” آماده شده ” بصورت پکیج مدارک با رویکرد  Cut – Copy – Pasteتوسط برخی از کلاهبرداران دکان ایزوبه شما تحمیل نگردد

  قدم ششم اخذ گواهینامه ایزو : انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو

  در انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو باید موضوعات زیر مد نظر قرار گیرد  :

  • بررسی محبوبیت و اعتبار شرکت گواهی دهنده در ایران یا کشوری که قصد ارائه خدمات / محصولات به آنجا را دارید.
  • تجربه و سابقه ممیزی شرکت گواهی دهنده ایزو ( یا تعداد مشتریان آنها )در زمینه محصولات یا خدمات شما ، مثلا برخی شرکت گواهی دهنده ایزو در زمینه تولیدات صنایع غذایی تجارب بیشتری داشته یا برخی در زمینه صنایع دریایی و

  شرکت گواهی دهنده ایزو، قرارداد های ممیزی استاندارد های مدیریتی ایزو و صدور گواهینامه ایزو را برای چرخه 3 ساله تنظیم می نمایند و در این قرارداد ممیزی صدور گواهینامه برای سال اول و ممیزی مراقبتی برای دوره های آتی در طی سه سال در نظر می‌گیرند.

  شرکت های گواهی دهنده ایزوعموما سالیانه ممیزی مراقبتی را در نظر گرفته ولی برخی از آنها در بازه زمانی کوتاهتری 9 ماهه جهت ممیزی مراقبتی در سازمان شما حاضر می شوند. این دوره زمانی ممیزی مراقبتی با توجه به نوع محصولات و خدمات شما و قوانین شرکت گواهی دهنده مشخص می شود .

  متاسفانه در ایران برخی از افراد سودجو و کلاهبردار از طریق دکان ایزو، از بی اطلاعی سازمان ها و مدیران متقاضی گواهینامه ایزو سوء استفاده نمودهو اقدام به صدور گواهینامه ایزو تقلبیمی نمایند.

  بجای انتخاب نادرست در شرکت گواهی دهنده ایزو و اخذ گواهینامه ایزو تقلبی ، با راهنمایی مشاور با تجربه ، از اعتبار شرکت گواهی دهنده ایزو اطمینان حاصل نمایید.

  مرحله هفتماخذ گواهینامه ایزو :استقرار سیستم مدیریت

  استاندارد مدیریت ISOبصورت عمومی طراحی شده و برای سازمان و صنایع مختلف با اندازه و ابعاد مختلف کاربرد دارد

  بخش اساسی از دستیابی به صدور گواهینامه ایزو از یک سیستم مدیریت شامل فرایندهای برای فعالیت های مدیریت، تامین منابع ، تحقق محصول ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل و بهبود شکل گرفته است.

  جهت اطلاع از مشاوره اخذ گواهینامه ایزو بر روی مشاوره گواهینامه ایزوکلیک نمایید .

  قدم هشتم اخذ گواهینامه ایزو : مرحله اول ممیزیخارجی

  این قدم بعنوان یک مرحله از ممیزی خارجی شروع می‌گردد در این مرحله ممیز خارجی ، مدارک سیستم مدیریتی را بازنگری نموده و یک Gap Analysisاز فعالیت های مورد نیاز جهت دستیابی به استقرار الزامات استاندارد و اخذ گواهینامه ایزو ارائه می نماید . این گزارش را می توان بعنوان یک برنامه اجرایی مفید استفاده نمود .

  بنابراین شما در این مرحله نگران عدم انطباق ها نباشید بسیاری از سازمان ها در این مرحله برخی از مدارک مورد نیاز را شناسایی نموده و ارتباط این مدارک را با فرآیند های سازمان مشخص می نمایند .

  قدم نهم اخذ گواهینامه ایزو : مرحله دوم ممیزی خارجی

  پس از انجام اقدامات مشخص شده در گزارش ممیزی مرحله اول ، بمنظور اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریت سازمان شما مطابق با الزامات ایزو ( با توجه به ایزو درخواستی ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ) ، ممیزی مرحله دوم انجام می‌گردد اگر سیستم مدیریتی شما با الزامات استاندارد ایزو مد نظر انطباق داشته باشد سازمان شما جهت صدور گواهینامه ایزو توصیه می‌گردد و شما موفق به اخذ گواهینامه ایزو می شود.

  در صورت وجود عدم انطباق در سیستم مدیریت سازمان شما ، گزارش آن طی مقرارت مشخص در شرکت گواهی دهنده بصورت مکتوب اعلام شده و مطابق با قوانین شرکت گواهی دهنده اقدامات لازم انجام می‌گردد.

  قدم دهم اخذ گواهینامه ایزو :نگهداری سیستم مدیریت

  نگهداری سیستم مدیریتی ایزو بسیار سخت تر از اخذ گواهینامه ISOاست

  در این مرحله بمنظور انگیزه در کارکنان و افزایش آگاهی آنها باید به طور منظم آموزش برگزار شده و ارتباط با آنها انجام گردد همچنین جهت اطمینان از رعایت الزامات استاندارد ایزو و بهبود مستمر در فرآیند ها ، باید ممیزی داخلی ، بازنگری مدیریت واقدامات اصلاحی لازم بصورت منظم اجراء گردد .

  نگهداری سیستم مدیریتی شما در طول سال می تواند به شما کمک نماید تا در ممیزی های مراقبتی گواهینامه ایزو سازمان خود را تمدید نمایید .

  متاسفانه بسیاری از سازمان برای استقرار سیستم ایزو و گرفتن گواهینامهISO  تمامی تلاش خود را می نمایند ولی پس از اخذ گواهینامه بدلایل مختلف نظیر عدم حمایت مدیریت ، عدم مناسب بودن سیستم مدیریت طراحی شده ، آموزش ندیدن کارکنان در اجرای سیستم مدیریتی ، تغییر کارکنان درگیر در اجرای ایزو و گواهینامه ایزو خود را از دست می دهند.

   Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family