مشاور ایزو

مشاور ایزو بایدچند خصوصیت مهم داشته باشد اولین و مهمرین خصوصیت مشاور ایزو راستگو بودن اوست باشد و مشاور ایزو بایدتوسط یک کارشناس و توسط موسسه ای معتبر مربوط انجام شود، تامخاطب و متقاضی دریافت ایزو بهترین راه رابتواند بعنوان پیشنهاد دریافت وبررسی کند. مشاور ایزو یعنی بتوان ایزو رابه طور بسیار واضح وبدن ابهام بابت متقاضی ایزو معرفی وسپس دلایل مخاطب جهت اخذ گواهی ایزو رابررسی کرد وبا توجه بدلایل یک راه منطقی بمخاطب منباب گرفتن گواهی ایزو پیشنهاد کرداین پیشنهاد بایدبگونه باشدکه اخذ گواهی ایزو ازهمه لحاظ برای مخاطب توجیه داشته باشد، وازاین قرارداد نهایت رضایت راداشته باشد، ازنظر زمان وازنظر قیمت و همینطور اعتبار مرجع صدور گواهی ایزو نیزتوجیه داشته باشد.

مشاور ایزو بادرنظر گرفتن تمام جوانب بابت اخذ گواهی ایزو نیازمند علم و دانش بحث ایزو ستوباید بتوان بادرنظر گرفتن همه جوانب بهترین پیشنهاد راجهت اخذ ایزو بمخاطب ارائه کرد، این پیشنهاد میتواند درصورت رضایت مخاطب شروع یک همکاری خوب و کارامد برای مجموعه را رقم بزند، هم مجوعه صادر کننده ایزو وهم شرکت دریافت کننده ایزو مشاوره میتواند اگرواقعا صادقانه باشد حسن نیت کارشناس و دفتر مرجع صدور ایزو رابه مخاطب نشان دهد وبااین مشاوره یک همکاری مابین طرفین رقم میخورد واگردرست نباشد مخاطب رانسبت بمجموعه ویا حتی ایزو بدبین کند چون کارشناس درهنگام توضیح گواهی ایزو متقاضی بنوعی مشاور وکارشناس مجموعه رانماینده مجموعه و مرجع صدور گواهی ایزو میداند،از اینرو بایددقت کرددر هنگام صحبت باافراد متقاضی ایزو صادقانه بهترین راهنمایی ومشاوره رابه او داد، بهترین مشاوره صادقانه صحبت کردنست.

 

 

مشاور ایزو

مشاور ایزو و مشاوره ایزو جهت اخذ گواهی ایزو معتبر

 

 

مشاور ایزو درابتدا باید بتواندبه مخاطب به بهترین شکل ممکن ایزو راتوضیح دهدو دلایل اخذ ایزو رااز مخاطب جستجو کندتا بهترین مرجع رامنباب اخذ ایزو بمتقاضی پیشنهاد داده واورا درانتخاب یاری کند، اینکار علم بالایی رادر زمینه گواهی ایزو میخواهدکه ازاینرو یک مشاور ایزو بایدهمواره اطلاعات خوددر زمینه اخذ گواهی ایزو و گواهیهای مربوطه دربهترین حالت ممکن نگهدارد وبروز باشد تابتواند بهترین مشاوره راجهت اخذ ایزو بمخاطب داده وبا علم بالا ابتدا اطلاعات مخاطب رادرباره اینموضوع افزایش داده سپس باپیشنهاد یک راه خوب و معقول حق انتخاب رابه متقاضی بدهد.

مشاور ایزو میداندکه صدور گواهی ایزو چند مرحله دارد، ابتدا یک کارشناس خوب گواهی ایزو رابطورکامل ودقیق معرفی میکند، در اینجا برای نمونه توضیحاتی رادراینباره میدهیم وبه معرفی گواهی ایزو میپردازیم، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کامل لاتین international standard organize با نام مخفف ISO صادر میگردد، وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین قوانین و پروتکل هایی جهت بهترشدن مجموعه ست، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد بانام کامل لاتین CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو میباشدو مشاور ایزو یکی ازاعضای مهم CB هاهستند، CB هادرجهان زیرنظریکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هستند، AB بانام کامل لاتین ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،وهرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF هستند بانام کامل لاتین INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمن IAF درهرکشور AB هابخصوص ومتفاوتی را تعریف کردهاست، بامراجعه بسایت انجمن IAF میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن IAF میباشدکه 15 عدد CB تحت نظارتش درکشور فعالیت میکنند، AB کشور UKAS نام دارد، AB کشور سوییس SAS وغیره.

 

 

مشاور ایزو

اخذ ایزو ازطریق مراجع معتبر صادر کننده ایزو جهت شرکت در مناقصات

 

 

مشاور ایزو بایدبا توجه بزمان و هزینه مورد نظر متقاضی اورا درجهت درست راهنمایی کند، بطورمثال دریافت گواهی ایزو مراجع IAF پروسه حداقل نزدیک بیکماه زمان میخواهدکه البته همین زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکند ومشاور ایزو بایدزمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده وبه مخاطب یاداوری کندتا انتخاب درستی انجام دهد وغیره.

مشاور ایزو باید ایزو مورد نیاز مخاطب رانیز بدو کامل معرفی کندو دراین زمینه هم به او مشاوره بدهد، سازمان ایزو چندین استانداردرا جهت اجرا تدوین کرده انرا نامگذاری کرده است وپس ازتایید متقاضی تاییده رادر قالب یک گواهی بنام گواهینامه ایزو ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده و پیش نیاز تمام کواهی استاندارد ایزو ها سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوان ISO9001 است، دران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود.

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باکارشناسانی حرفه ای اماده ارائه مشاوره درباب ایزو و تمامی مباحث مدیریتی بصورت رایگان میباشد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family