×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 42

گواهینامه ایزو گواهی ایزو گواهینامه ISO گواهی ISO

گواهینامه ایزو ISO ارزان و فوری ثبت و صدور معتبر و قابل استعلام

دوشنبه, 16 آذر 1394 ساعت 11:30 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
گواهینامه ایزو ISO ارزان و فوری ثبت و صدور معتبر و قابل استعلام گواهینامه ایزو گواهی ایزو گواهینامه ISO گواهی ISO www.emkansabt.ir

اخذ دریافت گرفتن ثبت و صدور گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO معتبر و قابل استعلام بااهداف شرکت در مناقصات ، تبلیغات ، اثبات استقرار استاندارد ایزو ISO

ایزو , ISO , گواهینامه ایزو , گواهی نامه ایزو , گواهی ایزو , مدرک ایزو , استاندارد ایزو , گواهینامه ISO , گواهی نامهISO , گواهی ISO , مدرک ISO , استاندارد ISO عناوینی میباشدکه اطلاق میگرددبه ایزو و باین نامها خوانده میشود.

ایزو مورد نیاز و درخواست بسیاری شرکتها میباشدکه بنابر دلایل مختلفی میخواهند گواهینامه ایزو بگیرنداما داشتن چه نوع ایزویی ازچه مرجع صدوری باعث تمایزاین گواهی نامه های ایزو ازیکدیگر و مراحل اخذ ایزو میشود ونوع اعتبار یک شرکت را مشخص میکند، شرکتهای دارای گواهینامه ایزو سه دسته میشوند، اول شرکتهاییکه گواهی ایزو ازطریق مراجع غیر عضو IAF دارند، دوم شرکتهاکه گواهی ایزو مراجع عضو IAF دارند، سوم آندسته شرکتهاکه گواهی ایزو ازراه مراجع IAF دارند و انرا پیاده سازی نیزکرده اند، معتبرترین شرکتها نوع سوم هستندکه معمولا شرکتهای معروف و بزرگ هستندکه حاضربه متحمل شدن چنین هزینه سنگینی بابت اخذ و پیاده سازی کامل گواهی نامه ایزو عضو انجمن IAF هستند، دراینجا توضیحی تکمیلی درباره انواع ایزوها داده میشودتا بتوان تشخیص داد. نوع ایزو شرکتهای مختلف راونوع اعتبار انهارا.

ایزو مستلزم اینست درابتدا شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو ابتدا نوع ایزو درخواستی راانتخاب کرده وسپس مرجع انرا انتخاب کرده اند، مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامند CERTIFICATION BODY بمعنی موسسه صدور گواهینامه ایزو ، CB هاخود زیرنظر موسسه بنام ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتباردهی هستند وبه انها AB گفته میشود.

مراجع صدور ایزو درکشور جهت اخذ گواهینامه ایزو تعداد بسیار زیادی هستندکه همگی دودسته تقسیم میشوندبرای مثال درایران تقسیم بندی بدین شکلست، اول مراجع تحت نظر و زیرمجموعه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران هستندکه انرا NACI مینامند، دوم مراجعی خصوصی هستندو بطور خصوصی فعالیت میکنند، دراینجابه بررسی ایندو مرجع میپردازیم وهمگی انها خودرا معتبر میدانند وسعی دارندتا بتوانند از رقبای خود پیشی بگیرند، اما حقیقت امراین میباشدکه همگی ازنظر اعتبار دریک سطح هستند واین اختلافهای نمایشی فقط بازی تبلیغاتی است، ودرعین گستردگی فقط دو دسته طبقه بندی دارند: دسته اول مراجع زیرنظر مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) فعالیت میکنند و دسته دوم دسته ای بصورت خصوصی فعالیت میکنند، دسته اول مستقیما زیرنظر IAF هستند. خب شایداین سوال در ذهن مخاطب بوجود بیایدکه IAF چیست: انجمن بین المللیIAF بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی میباشد واین انجمن مستقیم برروی AB وبطور غیر مستقیم بروی CB هانظارت میکنداین انجمن درهر کشور ABهایی راتعیین کردست ودر ایران این AB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACI نام داردکه بر 15 CBزیر مجموعه خودنظارت میکند، ازذکر AB تعریف شده کشور هابه چند نمونه میتوان DAKKS موسسه اعتباردهی آلمان ،SAS  موسسه اعتباردهی سوییس ،UKAS موسسه اعتباردهی انگلیس ، ACCREDIA موسسه اعتبار دهی ایتالیا ،TORKAK موسسه اعتبار دهی ترکیه وغیرکه میتوان بامراجعه سایت انجمن بین المللیIAF ، لیست کشورها واین موسسات اعتباردهیAB رامشاهده کرد، یکسری CB هاکه تحت نظراین انجمن فعالیت نمیکنند ومیتوان گفت تحت نظر انجمن IAF فعالیت نمیکنند امابا تدوین و اجرای استانداردها و تدابیر همراستا و موازی باانواع استانداردهای انجمن IAF اقدام بجهت صدور گواهی ایزو میکنندکه البته باپروتکل راحتتر، سهولت بیشتر، هزینه ی بسیار کمتر و زمان کوتاهتری نیزدرمقایسه باانواع CB های زیر نظر و تحت نظارت NACI درون ایران هستند اینکار راانجام میدهندکه دربیشتر مواقع حتی مورد استقبال اشخاص یامجموعه هانیز قرار میگیرداما دریافت ایزو ازموسسات خصوصی بیشتربرای شرکتها و یااشخاصی بیشتر مقرون بصرفه و قابل توجیه میباشدکه فعالیت بین المللی نداشته باشند، البته موسسات خصوصی نیزبرای خودیک انجمن ومرجع تدارک دیده اندکه انرا IAFCB مینامند و انجمنی خصوصیست وهمراستاباIAF فعالیت میکند وقوانین وپروتکلهای انجمن IAFCB برای نظارت وبررسی CBخود تاحد زیادی باانجمن IAF همراستاست وبرای صدور گواهی ایزو قوانین واستانداردهایی یکسان رادنبال میکنند.

شرکتهای دارای ایزو معمولا ایزو خودرا ازیکی ازاین موسسات گرفته اندکه درداخل کشور فعالیت دارند، موسسات صدور ایزو البته درصورت داشتن مجوزهای لازمه ومعتبر میتوانندبا نمایندگیهای AB هاوCB های عضو IAF درکشورهای مختلف کار کنند، اماباید بدین نکته توجه داشت مراجع صدور زیر نظر IAF بهیچ عنوان نمیایند گواهی غیر IAF صادر کننداما موسسات ومراجع فعال خصوصی میتوانند گواهیهای غیر IAF راثبت و صادر کنند ودرعین حال میتوانند بعنوان نمایندگی AB معتبر IAF ، گواهی IAF رانیز صادر کنند.

شرکتهای دارای گواهی نامه ISO تااینجا متوجه شدیم ازچه مرجعی گواهی ایزو رامیگیرد واعتبار این گواهی هابه چه میزانست، معتبرترین مدارک ایزو رامعرفی کردیم وامابحث پیاده سازی این استاندارد هاکه بحثی بسیار مهمتراز گواهی ایزو هست، پیاده سازی میباشدکه بطور خلاصه بدین معنیست، یک شرکت تمام استاندارد هاکه مستندات انرا تهیه کرده وبه سازمان ایزو داده بودرا پیاده سازی کرده ودر مجموعه بصورت اجرایی دراورده، پیاده سازی ایزو ملزم همکاری مجموعه بخصوص مدیر مجموعه ست، شاید پروسه سخت و زمان گیری باشد امادر بلند مدت بنفع مجموعه هست.
کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

 

 

 

 

 

خواندن 3147 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در پنج شنبه, 16 مرداد 1399 ساعت 05:49
کد: 271

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris hendrerit justo a massa dapibus a vehicula tellus suscipit. Maecenas non elementum diam.

وبگاه: smartaddons.com

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family