ایزو چیست؟

 

گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات ، تبلیغات و صادرات

گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات ، تبلیغات و صادرات موارد استفاده گواهی ایزو جهت شرکتهای مختلف میباشدکه میخواهند گواهی ایزو رابه هردلیلی دریافت کنند. دلایلی همچون مناقصات و صادرات و تبلیغات مهمترین موارد و دلایلی هستندکه شرکتها بدنبالشان بدنبال اخذ گواهی ایزو هستند. مهمترین دلیل شرکتها مناقصات میباشد و البته درون ایران مناقصه اساسیترین دلیل اخذ ایزو هست و سپس تبلیغات و صادرات و رقابت و چشم و همچشمی و هردلیل دیگرکه شرکتها میخواهند بابت اخذ ایزو اقدام نمایند.

گواهی ایزو جهت شرکت در مناقصات ، تبلیغات و صادرات دراولین گام شرکتهای متقاضی رابااین سوال روبرو میکندکه ازکجا ایزو بگیرند و ازطریق کدام مرجع و منبع و شرکت و سازمان و نهادی اقدام کنند بجهت اخذ استاندارد ایزو ISO . درکل مراجع صادر کننده گواهی ایزو دو نوع میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . قطعا سوال پیش آمده دراینجا اینست IAF چیست؟ مراجع صادر کننده گواهی ایزو رادر اختصار و اصطلاح CBمینامندکه خوداین CB تحت نظر و اعتبار AB فعالیت میکند و اعتبار میگیرد و درنهایت یک نهاد بین المللی تحت عنوان IAF برآن نظارت میکند و گواهینامه IAF دارای بالاترین سطح اعتبار و اعتبار بین المللی و جهانی هستند و جهت صادرات جهانی ازاین دست گواهی نامه ایزو مورد نیاز شرکتها هست.غیر IAF ویا IAFCB تحت نظر و اعتبار AB و CB داخلی لیرانی فعالیت کرده ومدیریت میشوند و اعتبار میگیرندکه ایندست گواهی نامه جهت تمامی مقاصد مختلف بجز صادرات کاربردیست و البته توی مناقصات درمواقعی خیلی کم پیش میاید شرکتها درخواست گواهی نامه IAF کند درغیر اینصورت نوع غیر IAF کافی بوده و باکمترین هزینه و زمان بدست میاید.

گواهینامه های ایزو جهت صادرات و تبلیغات و مناقصات غالبا درخصوص گواهیهای عمومی ایزو بیشترین درخواست رادارد زیراکه شرکتها فارغ ازنوع فعالیتشان درکنار استانداردهای تخصصی نیازمند دریافت گواهینامه ایزو عمومی بجهت بهره وری و پیشرفت نیاز دارند.انواع عمومی گواهینامه های ایزو شامل ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی و درنهایت IMS سیستم مدیریت یکپارچه ( اخذ همزمان سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 و سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای اصطلاحا بوجود آورنده یک سیستم مدیریت یکپارچه هستند تحت عنوان سیستم مدیریت یکپارچه ) والبته گواهینامه نیست اما تحت عنوان گواهی نامه جهت شرکتها صادر میگردد. سه استاندارد سری مشتری مداری نیزاز انواع عمومی محسوب میشوند باعناوین گواهینامه ایزو 10001 تحت عنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، گواهی ایزو 10002 تحت عنوان سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، چند گواهی نامه ایزو نامبرده جدااز نوع فعالیت شرکتها جهت تمامی شرکتها کاربردی هست. انواع تخصصی نیزبسته بنوع فعالیت شرکتها متفاوتند. ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودرو سازی ، ایزو 29001 سیستم مدیرت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 22000 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی و انواع تخصصی دیگر.

استاندارد ایزو جهت شرکت در مناقصات ، تبلیغات و صادرات اولین راه و هدف شناخت دلیل شرکتهاست و سپس انتخاب مرجع مورد نظر شرکتها باتوجه بنیاز و شرایط مالی و اقتصادی و سیاسی و بعد پیاده سازی و استقرار سیستم ویاسیستمهای مدیریتی اخذ شده والبته شرکتها غالبا اززیر پیاده سازی درمیروند و فراری هستند زیراهم هزینه زیادی میخواهد و نیز زمان زیادی میخواهد و دراصطلاح پیچیده هست. درخصوص غیر IAF اماچون پیاده سازی تحت اختیار خودشرکتهاست واجب و اجباری نیست و بعد پیاده سازی ممیزی مهم هست و طی چند مرحله رفع عدم انطباقها زمانبر هست و البته بعد ممیزی بانظر و اجازه و تایید ممیز گواهی ایزو صادر میشود.
مدرک ایزو جهت شرکت در مناقصات ، تبلیغات و صادرات سوالات متعددی رابرای متقاضیان پیش میاوردکه میتوانند باتماس با مرکز کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت تمامی سوالات خودرا درخصوص انواع گواهینامه ایزو ISO ، HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک پرسیده و جواب سوالات خودرا بگیرند و مرکز کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باحضور مشاورین باتجربه درخدمت شماست.

چهارشنبه, 25 تیر 1399 ساعت 04:50

گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

 گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

گواهینامه ایزو بنابر دلایل متعددی مورد درخواست هست ازجمله دلایل مهم شرکت توی مناقصات میباشد. گواهی نامه ایزو ازانواع گواهی مهم مناقصات میباشدکه اغلب ازسوی کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها درخواست میگردد. اغلب شرکتها نیز بنابر دلایل خودشان همچون مسائل و مشکلات مالی ، اقتصادی و بسیاری مسائل دیگر خواهان اخذ فوری و ارزان گواهی نامه ایزو هستند و میخواهند هرچه زودتر و باکمترین هزینه برسندبه ایزو . انواع عمومی ایزو جهت مناقصات چند نوع گواهی میباشدکه اغلب فرای فعالیتهای شرکتها ازشرکتها درخواست میگردد وطبعا درخواست اخذ ایزو دراین چند نوع گواهی بیشتر هست. ازاین انواع ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت مهمترین و عمومیترین ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ، IMS سیستم مدیریت یکپارچه هستندکه ازاکثر شرکتها ممکنه درخواست شود. انواع دیگر گواهی ایزو جهت مناقصات ایزو های مشتری مداری هست مانند ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، گواهی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان میباشندکه شرکتها میخواهند جهت مناقصه زودتر بدان دست پیدا کنند و اغلب نیز بنابر دلایل مختلف همچون مالی دنبال گرفتن ایزو ارزان هستند واینکه گواهی ایزو رابا هزینه هرچه کمتر بدست بیاورند. انواع گواهی ایزو دیگر جهت مناقصات بستگی داردبه نوع فعالیت شرکت و مثلا شرکتهای فعال صنایع غذایی ازشان درخواست ایزو 22000 میگردد و شرکتهای فعال درون صنایع خودرو سازی ایزو 16949 و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001 و غیره.

ISOiso

گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات و اخذش ابتدا ملزم شناخت مراجع صادر کننده ایزو میباشدکه میتوانند گواهی ایزو صادر کنند. مراجع صادر کننده ایزو درکل دو دسته میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . حتمابرای متقاضیان سوال پیش میایدکه IAF و غیر IAF چیست؟ مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت نظر و اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت میشوندکه خودشان تحت اعتبار یک نهاد بین المللی باعنوان IAF مدیریت شده و اعتبار میگیرند واین دست گواهی ایزو دارای بالاترین سطح اعتبار و اعتبار جهانی میباشد. اخذ فوری و ارزان گواهی نامه ایزو دراینگونه مراجع غیر ممکنست زیراضمن زمانبر بودن هزینه برنیز هست. مستند سازی و پیاده سازی زمانبرست و ممیزی و رفع عدم انطباقها نیزممکنه چند مرحله طول بکشد وطی چند مرحله انجام گیرد و پیاده سازی نیزسختگیرانه انجام میشود و شرکتها ملزم هستندبه پیاده سازی ایزو . مراجع غیر IAF درحقیقت مراجع داخلی هستندکه گواهینامه ایزو صادر میکنند و AB و CB تحت نظر نهاد بین المللی IAF نیستند و درداخل کشور صادر میشوند وبهمین جهت ممیزی صوری و پیاده سازی طبق درخواست و میل و انتخاب شرکت متقاضی انجام میشود بهمین جهت اخذ فوری و ارزان گواهی ایزو دراین دست گواهیهای غیر IAF وجود دارد.

گواهینامه ایزو ارزان و فوری جهت شرکت در مناقصات بااین تفاسیر میتواند تحت نظر مراجع غیر IAF تنها انجام گیرد البته چنانچه درمواقع نادر و بندرت کارفرمای مناقصه گزار درخواست نوع گواهی ایزو IAF نکندکه البته بندرت چنین چیزی ممکنست.

گواهی ایزو جهت شرکت در مناقصات مورد نیاز شرکتهای زیادی هست و اغلب درون گوگل بدنبال چنین شرکتهایی جستجو میکنند و بامراکزی همچون کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت برخورد میکنندکه باحضور مشاورین باتجربه و خبره بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی در خصوص انواع گواهی ایزو ، گواهی نامه HSE ، گواهینامه CE و گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک جهت متقاضیان میباشد و از صفر تا صد کنار آنهاست تادر سریعترین زمان و کمترین هزینه متناسب شزایطشان برسندبه گواهی مورد نظرشان.
سه شنبه, 24 تیر 1399 ساعت 06:29

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو یک گواهینامه بین المللی هست و ازانواع گواهینامه های مهم وبه جرات میتوان گفت مهمترین نوع گواهی نامه جهت مناقصات

شنبه, 21 تیر 1399 ساعت 11:11

ایزو

گواهینامه ایزو

ایزو ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه میخواهند بمقاصد مختلف همچون صادرات ، مناقصات ، تبلیغات و رقابت . مطرح شدن درون بازار جهانی اقدام کنندبه اخذ گواهی ISO . ایزو انواع و اقسام مختلفی داردکه درکل شامل دو گروه عمومی و تخصصی میشوند: انواع عمومی استاندارد ایزو بیشتر مورد درخواست و تقاضا قرار میگیرد و فارغ ازفعالیت و فرآیند شرکتها کاربرد دارد و مورد استفاده و مورد نیاز تمامی شرکتها جهت بهره وری و پیشرفت بیشتر میباشد. ایزو 9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه . انواع عمومی دیگرکه درمرحله بعدی عمومیت داشته و مورد درخواست هستند میتوان بدین گواهی نامه ها اشاره کرد: ایزو ۱۰۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو ۱۰۰۰۲ باعنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و ایزو ۱۰۰۰۴ تحت عنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان میباشد. انواع تخصصی ایزو شامل ، ایزو ۱۳۴۸۵ سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ، ایزو ۲۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو ۲۲۰۰۰ باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی و انواع دیگر ایزو .

ایزو اولین مرحله جهت اخذ گواهینامه ایزو انتخاب مرجع میباشد، مراجع متعددی هستند و گواهی ایزو صادرمیکندکه بطورکل به دوگروه تقسیم میشوند، IAF International Accreditation Forum انجمن اعتباردهندگان بین المللی نامیده میشود ویاغیرIAF هستند وIAF یک نهادبین المللی میباشدکه برکارaccreditation body AB  نظارت میکند و بدانها اعتبارمیدهد و AB یکسری CB Certification Body مرجع گواهی دهنده مدرک ایزو تحت نظر داردکه بدانها اعتبار میبخشد. لازم بذکرست گواهینامه های ایزو که مراجع IAF صادرمیکند مستلزم زمان وهزینه بالایی میباشد متقاضیان لزوما بدانند کارفرمای مناقصه گزار درمواقع نادر ممکنست گواهی نامه ایزو زیرنظر مراجع IAF دریافت کند اما دراغلب موارد همان نوع غیر IAF گواهینامه ایزو کفایت میکند. اشخاص حقیقی ویا حقوقی متحمل هزینه بالا وصرف زمان طولانی میشوند اما بغیر اینصورت متقاضیان میتوانند رجوع به یک مرجع غیر IAF گواهینامه ایزو دریافت کنند و هزینه کمتر و حداقل زمان شامل حالشان شود ضمنا دریافت گواهینامه ایزو مرجع IAF علاوه برحضوردر مناقصات کمک شایانی بابت صادرات کالا و محصولات برون مرزی میکند.

ایزو بنظر و توان مالی وشرایط پیاده سازی و استقرار ایزو درمرحله ممیزی نیز انجام میپذیرد یعنی زمانیکه پیاده سازی صورت گرفته حالا یک شخص بعنوان ممیز بایستی ممیزی راانجام دهد وانطباقها وعدم انطباقها رابررسی کند سازمان راجهت رفع عدم انطباق کمک کند وتا زمان رفع عدم انطباق چندین مرحله ممکنست ممیزی زمان ببرد و البته خصوصا مراجع IAF سختگیرانه درخصوص مراجع غیرIAF ممیزی یک ویا دومرحله صوری انجام میگیرد و درنهایت ممیزسازمان جهت صدورگواهینامه ایزو تایید میکنند و اجازه صدورگواهینامه ایزو بابت شرکت مربوطه میدهد لازم بذکرست پیاده سازی یکسری گواهی ایزو مانند ایزو9001 و ایزو14001 و ایزو45001 و غیره بجهت سازمان ثمربخشترست.

متقاضیان گواهینامه ایزو و اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ISO باسوالات بسیاری مواجه میشوندکه میتوان ازاین موارد بدین موارد اشاره کرد:
زمان و هزینه اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو
مراجع، مراکز، سازمانها و شرکتهای معتبر صدور گواهی نامه ایزو
مراجع و مراکز اعتبار دهنده و صادر کننده انواع گواهی نامه ایزو
مدارک و مراحل و شرایط و ضوابط طراحی و پیاده سازی تازمان گرفتن گواهینامه
الزامات مورد نیاز سازمانها جهت استقرار و پیاده سازی استاندارد ایزو
مشاوره ایزو
ممیزی ایزو
متقاضیان کواهی نامه ایزو و دریافت و اخذ گواهی ایزو بایستی بااطلاعات کامل جهت دریافت گواهینامه ایزو ، ',HIDKHLI HDC, ، گواهینامه ISO ، ',HIDKHLI ISO ، گواهینامه هسخ اقدام کنند.

کارگزاری رسمی ثبت و صدور امکان ثبت باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO ، HSE  و CE بعنوان یک کارگزاری بعنوان یک کارگزار قابل اعتماد باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ،HSE  وCE  میتواند راهنما و کارگشای متقاضیان محترم باشد.

سه شنبه, 10 تیر 1399 ساعت 11:15

روش دریافت گرفتن گواهی نامه ایزو ISO

 

نحوه اخذ گواهینامه ایزو

نحوه اخذ گواهینامه ایزو اولین و اساسیترین مساله ای میباشدکه شرکتها باآن روبرو هستند و زمانیکه سازمانها میخواهند جهت اخذ گواهی ایزو اقدام کنند نمیدانند چگونه و ازکجا شروع کنند و چطور ایزو بگیرند و بهمین جهت ازطریق گوگل اغلب جستجو میکنند و بامراکز و مراجع مختلفی برخورد میکنند و امروزه تعداداین مراکز بقدری زیاد هست و بزبان عامیانه دست رو دست زیاد شده شرکت متقاضی نمیداند ازطریق کدام مرکز اقدام کند و شناخت مراجع و آگاهی کامل دردرجه اول اهمیت قرار دارد زیرا متاسفانه بدلیل عدم نظارت یک نهاد دولتی برروی مراکز و شرکتها و مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو هستند شرکتهاکه گواهی نامه ایزو صادر میکنندکه قلابی و تقلبی بوده و فاقد هرنوع اعتبارست و سازمان و نهاد مربوطه نیزنمیداندکه مدرکش معتبر نیست یکباره و تحت شرایط خاصی متوجه میشود ایزو اخذ شدش فاقد اعتبار هست ویا ممکنه گواهی ایزو غیر IAF رابعنوان IAF بهش غالب کنند.

نحوه اخذ ایزو ازآنجاکه گواهی ایزو بالاترین درخواست گواهی رادارد بسیار مهمست و نیازبه یک مشاوره داردتا متقاضی محترم بداند چگونه گواهی ایزو بگیرد. اخذ ایزو سه مرحله اساسی دارد: انتخاب مرجع مورد نظر ، پیاده سازی و ممیزی و درنهایت ثبت و صدور گواهی نامه ایزو و البته مرحله مشاوره نیزمیتواند بعنوان یکی ازمراحل صدور گواهی ایزو مطرح گردد. درادامه توضیح مختصری راجع هرکدام ازمراحل خواهیم داد.

نحوه اخذ گواهی نامه ایزو درمرحله اول شناخت مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو میباشد و سپس انتخاب آگاهانه یک مرجع باتوجه بمقصد و هدف سازمان متقاضی اخذ و دریافت کواهینامه ایزو . قبل هرچیز و حتی انتخاب مرجع شرکت بایستی بداندکه گواهی ایزو رابابت چی میخواهد بگیرد یعنی هدفش مشخص باشد. شرکتها گواهی نامه ایزو رابا اهدافی همچون صادرات ، مناقصات ، تبلیغات ، صادرات ، جلب رضایت مشتری ، برند سازی ، مطرح شدن درون بازارهای جهانی و هرنیت دیگر جهت اخذ ISO اقدام میکنند. مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو رادر اصطلاح و اختصازا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرکز بالادست باعنوان AB فعالیت میکند و درنهایت یک مرجع بالادست و جهانی باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان جهانی باعنوان IAF براین مراجع نظارت میکند. سازمانها و شرکتهای متقاضی جهت صادرات بایستی ازنوع گواهی IAF دریافت کنند و درمواقع نادر درخصوص مناقصات بنابر سختگیری کارفرمای مناقصه گزار ممکنه درخواست نوع IAF گواهی ایزو شود. یکسری مراجع دیگر نیزهستندکه بدانها غیر IAF گفته میشود و درون ایران صادر میشوند و CB و AB داخلی بوده و زیر نظر هیچ نهاد IAF نیستندکه بدانها غیر IAF گفته میشود و ایندست گواهی جهت مقاصد دیگر کار راه انداز هستند. ضمن اینکه سریع و ارزان و فوری بدست میایند.

نحوه اخذ گواهی ایزو درمرحله دوم پیاده سازی و ممیزی میباشدکه پیاده سازی جهت پیشرفت و بهره وری حائز اهمیت بالایی میباشد اماکه مدیران ازش بنابر دلایلی فراری هستند مثلا اینکه بدلیل مشغله کاری و عدم آگاهی ازمزایای پیاده سازی تنها بدلیل وقت و هزینه زیاد ازاین پیاده سازی فراری هستندکه البته درخصوص گواهینامه IAF بدلیل قوانین و مقررات جهانی و سختگیرانه پیاده سازی الزامی بوده وباید انجام گیرد و بعداز پیاده سازی بایستی شرکت مربوطه مورد ممیزی قرار گیرد و انطباقها و عدم انطباقها رفع گردد و ممیز تایید کندکه موسسه و نهاد و سازمان مربوطه میتواند گواهینامه ایزو اخذ کند و اجازه صدور گواهی ایزو رامیدهد. درباره گواهی نامه ایزو غیر IAF امااین موارد سختگیرانه نیست و پیاده سازی تنهابه درخواست خودشرکت متقاضی انجام میشود و ممیزی بصورت یکی دو مرحله و صوری انجام میگیرد.
نحوه اخذ استاندارد ایزو درمرحله و وهله آخر ثبت و صدور کواهی نامه ایزو میباشدکه گواهی ایزو دراین مرحله صادر میشود و بعداز طی مراحل مختلف سازمان میرسدبه گواهی ایزو ISO .

نحوه اخذ مدرک ایزو دغدغه بسیاری شرکتهاست و باسوالات متعددی روبرو میشوند:

نحوه اخذ و دریافت گواهینامه ایزو

ازکجا ایزو بگیرم؟

جهت اخذ ایزو از کجا شروع کنم؟

مراجع و مراکز اخذ گواهینامه ایزو ISO

مراحل و شرایط و ضوابط اخذ گواهی نامه ایزو ISO

هزینه اخذ گواهی نامه ایزو

مدت زمان اخذ گواهی ایزو

پیاده سازی و استقرار ایزو ISO

مشاوره ایزو

ممیزی ایزو ISO

متقاضیان نحوه گرفتن و اخذ گواهی نامه ایزو بایدکه بااطلاعات کامل و کافی جهت دریافت گواهینامه ایزو ، ',HIDKHLI HDC, ، گواهینامه ISO ، ',HIDKHLI ISO ، گواهینامه هسخ اقدامات لازمه راانجام دهند.

کارگزاری رسمی ثبت و صدور امکان ثبت باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO ،HSE  و CEبعنوان یک کارگزاری بعنوان یک کارگزار قابل اعتماد باحضور مشاورین خبره و باتجربه باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ،HSE  , CE بعنوان راهنما و کارگشای متقاضیان محترم میباشدتا هرچه سریعتر و باهزینه کمتر دست پیدا کنندبه گواهی مورد نظرشان.

دوشنبه, 09 تیر 1399 ساعت 08:45

ایزو گواهینامه ISO مدرک ایزو

گواهی نامه ایزو

گواهینامه ایزو یکی دیگر ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه بالاترین درخواست گواهینامه ملی و بین المللی رادارد وبه جرات میتوان گفت اولین و اساسیترین نوع گواهینامه میباشدکه جهت هرقصد و نیتی اخذ میگردد. غالبا شرکتها بابت مناقصات نیاز مبرم پیدا میکنندبه اخذ گواهی ایزو و دراین میان چند استاندارد اساسی و مهم بیشترین درخواست و تقاضا رادارد. درزیر بطور خلاصه بدین گواهینامه های پر کاربرد با بالاترین درخواست میپردازیم:

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی استانداردها میباشد و الزامات کیفی تمام استانداردها رادر خودتعریف میکند و بابت تمامی شرکتها باهرنوع فعالیت مهم و کاربردی وبه جرات میتوان گفت الزامی هست.

گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگر ازانواع گواهی نامه میباشدکه الزامات زیست محیطی رادر خوددارد و شرکتهارا راهنمایی میکندکه چکار کنندتا فعالیت و فرآیندشان برروی محیط زیست تاثیرات منفی نگذارد و بتوانند آنرا جهت نسلهای آینده حفظ کنند. گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ازدیگر انواع عمومی گواهینامه های ایزو میباشدکه بابت همه سازمانها اساسی و مهم هست و مورد استفاده قرار گرفته و درون مناقصات درخواست میگردد. گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ بنوعی مکمل یکدیگرند و همراه و یار یکدیگرند و الزامات همدیگر راتکمیل کرده و ضعفهای هم رامیپوشانند و ترکیب الزامات ایندو استاندارد الزامات تعریف شده HSE رابیان میکند بهمین دلیل هنگام اخذ HSE توصیه میگردد درابتدا ویا بطور همزمان سه استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ و HSE دریافت گردند. لازم بذکرست گواهینامه HSE نیزاز مهمترین و پرکاربردترین انواع گواهینامه هامیباشدکه بالاترین درخواست اخذ گواهینامه رابین انواع گواهی ملی و بین المللی داراست. همچنین بایستی گفت سه استاندارد و سیستم مدیریتی ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای دراغلب موارد باهم اخذ میگردند و درکنار یکدیگر معنا پیدا میکنند و طراحی و پیاده سازی همزمان و یکپارچه شان باعنوان IMS تعریف میگردد یعنی میگویند سازمان موفق شده یک سیستم مدیریت یکپارچه رادرون مجموعه خودش طراحی و پیاده سازی کندکه اصطلاحا بدین یکپارچه سازی IMS میگویند وبه سازمانهاکه سه کواهی ، کواهی ایزو ۹۰۰۱ ، کواهی ایزو ۱۴۰۰۱ و کواهی ایزو ۴۵۰۰۱ رادرون مجموعه خودشان طراحی و پیاده سازی کنند کواهی IMS داده خواهد شد.
گواهی نامه های ایزو عمومی شرح داده شد و البته یکسری سیستمهای مدیریتی دیگر باعنوان سیستمهای مدیریتی مشتری مداری نیزهستندکه بابت تمامی شرکتها مثمرثمر هست و درخواست بالایی دارد. سیستمهای مدیریتی مشتری مداری باعنوان ایزو ۱۰۰۰۱ سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو ۱۰۰۰۲ سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و ایزو ۱۰۰۰۴ باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان میباشد.
گواهی نامه های ایزو دیگر نیز هستندکه بفراخور نوع فعالیت و فرآیند سازمان درخواست بالایی دارند و مورد استفاده قرار میگیرند. مثلا ایزو ۲۲۰۰۰ باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی ، ایزو ۱۳۴۸۵ سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ، ایزو ۱۶۹۴۹ سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودروسازی ، ایزو ۲۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همینطور انواع صنایع و مشاغل استاندارد مختص خودرا دارا هستند.

متقاضیان اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ISO باسوالات بسیاری مواجه میشوندکه میتوان ازاین موارد بدینها اشاره کرد:

هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه ایزو

مراجع، سازمانها و مراکز و شرکتهای معتبر ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

مراکز و مراجع اعتبار دهنده و صادر کننده انواع گواهی نامه ایزو

مدارک و شرایط و مراحل طراحی و پیاده سازی تازمان گرفتن گواهینامه

الزامات مورد نیاز سازمانها جهت استقرار و پیاده سازی استاندارد ایزو

مشاوره ایزو

ممیزی ایزو

متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو بایستی بااطلاعات کامل جهت دریافت گواهینامه ایزو ، ',HIDKHLI HDC, ، گواهینامه ISO ، ',HIDKHLI ISO ، گواهینامه هسخ اقدام کنند.

کارگزاری رسمی ثبت و صدور امکان ثبت باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO ، HSE CE و بعنوان یک کارگزاری بعنوان یک کارگزار قابل اعتماد باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ، HSE و CE میتواند راهنما و کارگشای متقاضیان محترم باشد.

چهارشنبه, 04 تیر 1399 ساعت 09:05

گواهینامه ایزو ISO گواهی معتبر ایزو

گواهینامه ایزو ISO

گواهینامه ایزو ISO

گواهینامه ایزو یکی ازانواع گواهینامه ها و مدارکی میباشدکه شرکتها معمولا بدنبال دریافتش هستند معمولا شرکتها و سازمانها ، گواهی نامه ایزو رابرای اهداف، مقاصد و سیاستهای مدیریتی خود اخذ مینمایند. ازجمله اهداف شرکتها جهت گرفتن گواهی ایزو میتواند مواردی همچون شرکت در مناقصات ، ورودبه بازارهای جهانی ، تبلیغات ، ارتقاء سطح سیستمهای مدیریتی مانند کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت و غیره میباشد. اینچنین زمینه کاری و فعالیت هرسازمانی میتواند برروی هدف شرکت تاثیر گذار باشد مثلا شرکتهای بازمینه کاری پیمانکاری مثل پیمانکار EPC فعال درحوزههای نفت ، گاز ، پتروشیمی ، راه ، ابنیه ، تاسیسات ، برق ، نیروگاه ، آب و فاضلاب و... معمولا نیازشان گرفتن گواهینامه ایزو بمنظور ورودبه مناقصات و کسب امتیازات بیشتردر مناقصات هست و شرکتها و سازمانهای تولیدی نیزمعمولابرای تبلیغات و برند سازی اقدام میکنندبه دریافت گواهی ایزو و اگرکه شرکتی قصد صادرات نیزداشته باشد گواهی نامه ایزو ISO میگیرد. بعضی شرکتها میتوانند باسیاست گزاری اصولی، دقیق و حساب شده میتواند درخواستهای خودرا درخصوص دریافت گواهی نامه ایزو ISO مطرح نمایند البته بایستی متقاضیان دریافت کواهی نامه ایزو ، نوع استاندارد مورد نیاز خودرا تعیین کنند. دراکثر اوقات شرکتها بدنبال اخذ گواهی نامه های ایزو عمومی هستند، گواهی نامه های ایزو عمومی گواهی نامه ای میباشدکه اکثرشرکتها باهر زمینه فعالیتی میتوانند دریافت کنند.

گواهینامه ایزو 9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان اولین و مادر سیستمهای مدیریت جهت تمام شرکتها نیاز میباشد، دقت بفرمایید جهت دریافت کواهی نامه آیزو 9001 9001 IZO همیشه آخرین ویرایش و نسخه منتشر شده توسط سازمان استاندارد جهانی ایزو رامد نظر قرار داده و بدان توجه نمایید چون داشتن گواهینامه ایزو جدید و بروز شده جهت همگان مهمست. بعداز ایزو 9001 میتوانید دو استاندارد عمومی دیگرنیز دریافت نمایید و البته دو استاندارد عمومی دیگر دراولویت دوم و بعد ایزو 9001 هستند. استاندارد ایزو 14001 تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی منجر میشودبه کواهینامه ایزو 14001 و همچنین استاندارد ایزو 45001 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای منجر میشودبه کواهینامه ایزو 45001 . میتوان گفت سه استاندارد اصلی غالبا مورد تقاضای اکثر شرکتها، ادارات و سازمانها باهر زمینه فعالیتی شامل تولیدی، خدماتی، پیمانکاری میباشد. ازدغدغه های مهم دیگر متقاضیان دریافت گواهی نامه ایزو ISO میتوان بموارد زیر اشاره کرد:

هزینه دریافت گواهینامه ایزو

مدت زمان دریافت گواهینامه ایزو

مراجع، مراکز و شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو

مراجع اعتبار دهی و ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

مراحل و شرایط استقرار ایزو و گرفتن گواهینامه

الزامات، زیر ساختها و نیازمندیهای لازمه جهت پیاده سازی استاندارد ایزو

مشاوره ، مستند سازی ، پیاده سازی ، ممیزی و بهبود ایزو

دریافت کنندگان گواهی نامه ایزو بایستی بااطلاعات کامل ازهمه موارد مطروحه فوق جهت دریافت گواهینامه ایزو ، ',HIDKHLI HDC, ، گواهینامه ISO ، ',HIDKHLI ISO ، گواهینامه هسخ اقدام کنند.

کارگزاری رسمی ثبت و صدور امکان ثبت باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO ، HSE و CE بعنوان یک کارگزاری بعنوان یک کارگزار قابل اعتماد باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ، HSE و CE میتواند راهنما و کارگشای متقاضیان محترم باشد.
بعداز گرفتن استانداردهای ایزو عمومی ( ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 ) شرکتها و سازمانها باتوجه بزمینه های کاری خودش گواهی ایزو تخصصی خودرانیز مطالبه میکنند. بعنوان مثال شرکتهای فعال صنایع غذایی استاندارد ایزو 22000 میگیرند و شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001 میگیرند و شرکتهای فعال درحوزه تجهیزات پزشکی ایزو 13485 میگیرند. البته یکسری استانداردهای دیگر نیزهستند باعنوان سیستمهای مشتری مداری نیزکه جهت تمامی شرکتها جهت ارتباط مثمر ثمر و مداوم و اطلاع ازنیازهای مشتری کاربردی بوده وبه پیشرفت و پیشبرد اهدافش کمک شایانی میکند. استانداردهای مشتری مداری شامل 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان .

اخذ دریافت گرفتن ثبت و صدور گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO معتبر و قابل استعلام بااهداف شرکت در مناقصات ، تبلیغات ، اثبات استقرار استاندارد ایزو ISO

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family