دریافت گواهینامه ایزو ISO

دریافت گواهینامه ایزو ISO مراحل دریافت گواهینامه ISO ایزو گاملابه مرجع صادر کننده ایزو بستگی دارد، البته درایران دریافت استاندارد ایزو بیشتر توسط مراکز مشاوره ایزو انجام میشود و مراحلی تقریبا یکسان دارد، منباب اخذ استاندارد ایزو شناخت نسبی گواهی ایزو مساله مهمیست، ازاینرو معرفی مختصراز استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو میتواند زمینه ساز شناخت استاندارد ایزو ISO و شرایط دریافت ایزو باشد. گواهی ایزو توسط سازمانی بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کامل international standard organization بطور مخفف ISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درمینه گوناگونیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هایی جهت حمایت ازمصرف کننده و تولید کننده و یکسان سازی قوانین تدوین شده درسطح جهان است، قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد قوانین تدوین شده سازمان ISO رابطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگردد واختصارا CB نام دارد بانام کامل CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزوست، مراکز مشاوره و صدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CB هادرایران هستند، CBها درجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند که به نوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند و موسسات مشاوره ایزو اختصار AB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند، AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده میباشد و هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه برموسسات مشاوره و اخذ استاندارد ایزو نظارت دارند بانام اختصاری IAF هستند بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، این انجمن درهرکشور AB تعریف کرده و مخصوص همان کشورست و نامهای گوناگونی رانیز برایش تعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن IAF میباشد.

 

 

 دریافت گواهی ایزو ISO

دریافت گواهینامه ایزو بیشتر توسط موسسات مشاوره ایزو انجام میشود

 

 

دریافت گواهینامه ایزو ISO بستگی بمرجع صادر کننده ایزو و حتی موسسه مشاوره ایزویی ازطریق آن اقدام به اخذ استاندارد ایزو میکنید نیزدارد، البته مراحل و پروسه دریافت استاندارد ایزو باتوجه بزمان وهزینه مورد نظرتان جهت اخذ گواهینامه ایزو ISO مدنظرتان درنظر گرفته اید وازچه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوت است دریافت گواهی ایزو ازمراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی دارد و زمان درموارد اخذ مدرک موسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد.

گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران همواره اماده ارائه مشاوره درمورد گواهینامه های بین المللی ایزو ISO , CE , HSE , و انواع استانداردهای جهانی و مجوزهای بین المللی صورت رایگان میباشد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family