ایزو چیست؟

ISO9001 - امکان ثبت | 44858017 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • HSE

  HSE

  HSE

  گواهی نامهHSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی ازانواع گواهینامه مورد نیاز شرکتها جهت مناقصات بخصوص میباشدکه اغلب ازتمامی شرکتها علی الخصوص شرکتهای پیمانکاری ممکنه درخواست گردد بهمین جهت اغلب شرکتها بنابر دلایل مختلف همچون صادرات ، مناقصات ، تبلیغات ، رقابت و پیشرفت و بهره وری و جلب رضایت مشتری اقدام میکنندبه اخذ مدل HSE . همانطورکه گفته شد HSE درحقیقت یک گواهینامه نیست بلکه یک مدل ایمنی هست.

  گواهینامه HSE الزامات شبیه و مشترک بسیار بادواستاندارد ایزو 14001 سیستم مدیریتزیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای دارد. در واقع ترکیبی ازایندو استاندارد الزامات تعریف شدهHSE رابنوعی بتصویر میکشد و البتهHSE باین دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 متفاوتست اماکه دربسیاری موارد و مستندات الزامات تعریف و تبیین شده یکسان و مشابه دارند، ضمنا اکثر اشخاص گواهی نامهHSE رابا گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشتباه میگیرندکه ایندو کاملا ازیکدیگر مجزا هستند. صدورHSE بدین ترتیب میباشد: مراجع صادر کننده گواهینامهCB تحت اعتبار مراجع اعتبار دهندهAB باعضویت انجمن اعتبار دهندگان بین المللیIAF لازم بذکرست مراجع غیرIAF اقدام بجهت صدور گواهینامه هایHSEمیکنند. گواهینامهHSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست توسط نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردید وبه مرور زمان گواهینامهHSE رونق گرفته و امروزه شرکتهای خیلی زیادی مخصوصا شرکتهای پیمانکاری بدنبال گواهینامهHSE-MS هستند.

  گواهی نامهHSE عدم افزایش حوادث درون سازمان، کاهش عواقب بلندمدت برروی زندگی پرسنل بواسطه کاهش صدمات جانی و ازدست دادن اعضای بدن. افزایش ارائه تولید ویا خدمات بهتر و بیشتر جهت ارتقا سازمان. افزایش انگیزه کارکنان بدلیل کاردرون محیط ایمن و کارا ایده ال. شناسایی و ارزیابی خطراتیکه درون محیط وجود دارد امادیده نمیشود. عدم افزایش ضایعات چه کالا باشد وچه خدمات، کاهش آلودگی محیط زیست شامل آلودگی آب ، خاک و هوا. نگهداری منابع طبیعی جهت پایداری نسلهای بعدی. مدیریت صحیح و بموقع پسماندها، کاهش بیماری و امراض بطرق حفظ محیط زیست. ایجاد تفکر و فرهنگ اجتماعی نسل کنونی و نسلهای آینده. گواهی نامهHSE باعنوان سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست الزامات لازم رابیان میکند تااینکه پرسنل و شاغلین باخیال راحتتری فعالیت کنند و منباب اینکه سلامتشان درخطر نیست ودرمحیطی ایمن مشغول بکار و فعالیت هستند.

  گواهینامهHSE سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست جهت طراحی و اجرا و پیاده سازی داخل سازمانها نهادها و شرکتهاکه رغبت بالایی بابت افزایش تبلیغات و بالا رفتن سطح فروش بابت خدمات و محصولات تولیدکنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان دارند انگیزه بالایی جهت فعالیت بیشتر درون ذهنشان برپا میکند. اخذ مدرک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیستHSE صاحبان مشاغل رابابت افزایش ایمنی درمحیط کاری بجهت ایمنی و سلامت کارکنان درون سازمان اجبار میکند طبق قوانین و مقررات استانداردHSE رعایت و اجرایی کنند.گواهینامهHSE بابت افراد و جهت شرکت مورد تقاضا و همچنین بایستی دقت کردHSE اداره کار بااین گواهینامهHSE متفاوتست ومتقاضیان بدانندHSE اداره کار توسط همان اداره کار صادر میشود و گواهی نامهHSE توسط مراجع صادرکننده ایزو صادر میشود. گواهینامهHSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ازانواع گواهی نامه مورد نیاز شرکتهاجهت حضور درون مناقصات میباشد. فارغ ازنوع فعالیت و فرآیند یک سازمان درون مناقصه شرکتهابه احتمال قوی تقاضای گواهیHSE میگردد و سازمانها و اشخاص اغلب دربارهHSE اطلاعی ندارند و شاید تنها اسمHSE راشنیده باشند.
  گواهینامهHSE پس ازدریافت نسخه گواهی ،الزاما اطمینان حاصل کنیدکاملا معتبرست. ممکنست صدور گواهینامه معتبرنباشد و تاریخ انقضای گواهینامهHSEبادقت مشاهده شود.گرفتن گواهینامه فرایندیست، اماحفظ گواهینامه بهمان اندازه دشوارست. بسیاری بنگاهها بمنظورگسترش دامنه فعالیت خود، تلاش خود رامنباب صدور گواهینامه میکنند. بهمین روال اولین گام بخاطر دستیابی مشاغل جدید، حفظ گواهینامه ارائه پیشرفتهای فرآیند اعلام شده مهمست. ازآنجاکه بهره وری بهبود یافته یکی ازمؤلفه های اصلی مطابق استانداردهای صدورHSE میباشد، الزامات استانداردها همچنان رعایت شود و تاریخ صدور استانداردHSE بررسی، تااطمینان حاصل کنید، هنوز دارای گواهیHSE هستید. مدرک معتبرHSE استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ، درست و عین حال ساده وکاربردی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 میباشد.ازمزایای HSEمیتوان بچند مورد اشاره کرد:جلب نظر نهادها و سازمانها و کارفرمایان. افزایش انگیزه کارکنان بواسطه توجه بموارد ایمنی و بهداشت حرفه ای ایشان. رعایت الزامات زیست محیطی و تلاش جهت حفظ محیط زیست. کاهش حوادث ناشی از کار و جلوگیری ازوقوع حوادث متجربه فوت ویا جرح. کاهش هزینه های پنهان ناشی ازحوادث کار و تخریب محیط زیست.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه، اخذگواهینامه ایزو ،HSE  و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادر جهت دریافت گواهینامه ایزوHSE راه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان و مشاوران ،اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو وHSE بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

  Read more
 • IMS

  IMS

  IMS

  گواهینامهIMS باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه ازانواع گواهینامه مورد نیاز شرکتها درون مناقصات میباشدکه البته یک گواهی نامه نیست بلکه اصطلاحا وبه اشتباه گواهینامه نامیده میشود.IMS از طراحی و پیاده سازی سه سیستم مدیریتی متولد میشود وبه وجود میاید بدان معناکه چنانچه سازمانی سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت یکپارچه ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رادر سازمانش بطور یکپارچه طراحی و پیاده سازی کند میگویند سازمان دست پیداکردبه یک سیستم مدیریت یکپارچه ویا بعبارت دیگر هنگامیکه سازمان سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 رادر سازمان خود اجرایی کند و اخذ نمایدبهIMS دست یافته و مراجع غیرIAF اغلبIMS رابدنبال طراحی و پیاده سازی سه گواهی رایگان ارائه میکنندبه سازمانها.

  مزایای پیاده سازی و طراحی گواهی نامهIMS بسیارند و تمامی مزایای تعریف شده سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 رادارد و ازجمله مزایایIMS میتوان بدین موارد اشاره کرد: کاهش موارد ( حجم مستنداتIMS بواسطه اشتراکات بسیارش باسه سیستم مدیریتی کیفیت ایزو 9001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001 ، زمان طراحی و پیاده سازی و مستند سازیIMS بواسطه اشتراکات زیاد الزامات تعریف شدش باسه استاندارد و سیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی و کیفیت و زیست محیطی ، هزینه طراحی و پیاده سازی و مستند سازیIMS سیستم مدیریت یکپارچه ، هزینه مشاور بابت مشاوره طراحی و پیاده سازی و مستند سازیIMS سیستم مدیریت یکپارچه ، هزینه اخذIMS سیستم مدیریت یکپارجه ، پرداختن و توجه بموضوعات سه سیستم مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی بصورت یکپارچه و همزمان ، جلب توجه نهادها و سازمانها و شرکتهای دولتی و همینطور غیر دولتی ، جلب نظر و رضایت مشتریان و کارفرمایان و تامین خواسته های کارفرمایان و مشتریان ، حائز امتیاز شدن و کسب امتیاز جهت مناقصه و اخذ امتیاز ازکارفرمای مناقصه گزار بواسطه اخذ گواهیIMS ، افزایش انگیزه پرسنل و کارمندان و کارگران و کارکنان مجموعه دارای مدرک و گواهی و استانداردIMS .

  IMS درحقیقت گواهی نامه نیست بلکه یک اصطلاح هست وبه اشتباه گواهی نامه نام گرفته و مراجع غیرIAF یک گواهینامه بااین نام بوجود آوردند وبه رایگان دراختیار مراکزی قرار میدهندکه سه گواهینامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 راجهت سازمانشان طراحی و پیاده سازی و مستند سازی و اخذ میکنند. دراینجا توضیح بسیار مختصر درخصوص سه گواهی بالا میدهیم تااینکه سازمانها بتوانند بهتراین گواهی نامه و مزایایش رادرک کنند.

  گواهینامه ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان عمومیترین استاندارد میباشدکه الزامات کیفی تمام استانداردها رادر خود دارد و برطرف میکند و بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی استانداردها کاربرد دارد و شناخته شده است و تمامی استانداردها بدان نیاز دارند.
  گواهی ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات محیط زیست رابیان و تعریف میکند و ازعمومی ترین استانداردها و مورد نیاز تمامی شرکتهاست و جهت مناقصات ازسازمانها و شرکتها و نهادها فارغ ازنوع فعالیتشان درخواست میگردد. ایزو 14001 الزامات محیط زییست رابابت داشتن محیط زیست پاک تامین میکند و سازمانها راراهنمایی میکندکه چگونه عمل کنندتا فرآیندهایشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد.

  گواهی نامه ایزو 45001 که قبلا باعنوانOHSAS18001 مطرح بود و ویرایشهایی خورد و امروزه باعنوان ایزو 45001 مطرح گردیده وبه معنای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطرح هست و الزامات ایمنی درون محیط کار رابررسی میکندو اینکه سازمانها چکار کنندکه محیط ایمن جهت پرسنل مهیا شود و خسارات مالی و جانی بحداقل برسد.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید

  Read more
 • IMS چیست؟

  IMS

  IMS چیست؟

  یک سیستم مدیریت یکپارچه یک سیستم مدیریتی است که تمام یا بخشی از سیستم های سازمان و فرآیندهای سازمان را به یک چارچوب کامل ادغام می کند، و این سازمان را قادر می سازد تا به عنوان یک واحد واحد با اهداف متحد کار کند.

  مدیریت یکپارچه مربوط به هر سازمان است، صرف نظر از اندازه یا بخش، به دنبال ادغام دو یا چند سیستم مدیریت خود را به یک سیستم انسجام با مجموعه ای از مستندات، سیاست ها، مراحل و فرآیندهای جامع است. به طور معمول، سازمان هایی که بیشترین پذیرش این محصول را دارند، کسانی هستند که سیستم های مدیریت بالغ را دارند و مایل به معرفی سیستم های مدیریتی دیگر به سازمان خود با مزایایی که کسانی هستند.

  چه چیزی می تواند یکپارچه شود؟

  شما می توانید هر سیستم مدیریت را ادغام کنید:

  ISO 9001 - ISO 14001ISO45001

  مزایایIMS چیست؟

  رویکرد آسان و کاربر پسند برای مدیریت استانداردهای مختلف.

  افزایش رقابت را افزایش می دهد.

  عملکرد مالی بهتر و هزینه بهینه شده: با اجتناب از تکثیر در ممیزی های داخلی، بررسی مدیریت، اهداف، ثبت قانونی، کنترل سند، آموزش و مدیریت، اتخاذ سیستم های مدیریت آینده، بسیار موثر خواهد بود.

  صرفه جویی در زمان: با داشتن تنها یک مجموعه از مستندات یکپارچه.

  اکثر سازمان ها همچنین از کاهش تعداد روزهای ممیزی در مقایسه با یک سیستم غیر مجتمع بهره مند می شوند.

   

  10 گام بهIMS

  مرحله 1: آموزش آگاهی

  سازماندهی اطلاع رسانی در مورد استانداردهای مختلف تحت پوششIMS برای سازمان شما. جلسات آموزشی جداگانه برای مدیریت ارشد، مدیریت متوسط ​​و مدیریت سطح پایین. یک محیط انگیزشی را در سراسر سازمان برای اجرای یک سیستم مدیریت یکپارچه که شامل همه یا برخی از استانداردهایISO است، ایجاد می کند.

   

  مرحله 2: سیاست و اهداف

  توسعه سیاست های یکپارچه سیاست / سیاست محیط زیست / سیاست ایمنی سلامت / سیاست امنیت اطلاعات و غیره و اهداف مربوط به سازمان با توجه به دیدگاه، ماموریت، اهداف و جهت استراتژیک شرکت. کار با مدیریت بالا در توسعه سیاست. یک فروشگاه کار با مدیریت بالا و مدیریت سطح متوسط ​​در توسعه اهداف یکپارچه داشته باشید.

  مرحله 3: تجزیه و تحلیل شکاف داخلی

  شناسایی درجه انطباق سیستم موجود در برابر الزامات استانداردهای مورد توجه درIMS شما. درک تمام عملیات سازمان. توسعه یک نقشه فرآیند برای فعالیت های سازمان. مقایسه عملیات موجود با الزامات استانداردISO و پیدا کردن انطباق اضافی که باید انجام شود. درک چارچوب سازمان.

   

  مرحله 4: مستندات / طراحی فرآیند

  مستند سازی کل فرآیند به عنوان الزامات استاندارد مربوطه (ها). نوشتن و پیاده سازی یک دستورالعمل، روش های عملکردی، دستورالعمل های کاری، روش های سیستم و فرم های مرتبط.

   

  مرحله 5: پیاده سازی مستندات / فرآیند

  فرآیندها / اسناد در مرحله 4 توسعه یافته در سراسر سازمان که شامل تمام ادارات و فعالیت ها شده است. یک کارگاه آموزشی در اجرای فرآیند / سند را به عنوان مورد نیاز استاندارد استانداردISO داشته باشید.

   

  مرحله 6: ممیزی داخلی

  یک سیستم ممیزی داخلی قوی برای سازمان ضروری است. آموزش ممیزان داخلی برای ممیزی های موثر توصیه می شودNQA می تواند آموزش ممیزان داخلی را برای استاندارد (ها) که شما اجرا می کنید، ارائه دهید. ممیزان داخلی آموزش دیده، ممیزی داخلی سازمان را شامل می شود که تمام ادارات و عملیات را پوشش می دهد. اقدامات اصلاحی برای بهبود در هر یک از ادارات ممیزی به منظور پل کردن شکاف ها و اطمینان از اثربخشیIMS - نه فقط انطباق.

  مرحله 7: سازماندهی یک جلسه بررسی سیستم مدیریت

  یک سیستم رسمی مدیریت برتر بررسی جنبه های مختلف کسب و کار کسب و کار از سازمان مربوط به استانداردهای اجرا شده است. بررسی زیر: سیاست (از جمله جهت استراتژیک سازمان)، اهداف (هر دو تنظیمات اهداف، پس از آن بررسی میزان به اهداف مورد نظر)، نتایج ممیزی داخلی، نتایج عملکرد فرآیند، نتایج شکایت / بازخورد / رعایت حقوقی، نتایج ارزیابی ریسک / حوادث و غیره.... و توسعه برنامه عملی پس از جلسه - که باید معدن شود.

  مرحله 8: تجزیه و تحلیل شکاف کامل سیستم پیاده سازی شده

  تجزیه و تحلیل شکاف پیش از صدور گواهینامه رسمی باید برای ارزیابی اثربخشی و انطباق پیاده سازی سیستم در سازمان انجام شود. نمایندگی نزدیک از ممیزی صدور گواهینامه نهایی از انجام انجام می شود و می تواند به یافتن درجه ای از انطباق با استانداردهایIMS کمک کند. همچنین می تواند به شما کمک کند تا ایده ای در مورد چگونگی انجام ممیزی صدور گواهینامه نهایی بدهید.

   

  مرحله 9: اقدامات اصلاحی

  سازمان آماده برای ممیزی صدور گواهینامه نهایی. بر اساس ممیزی تجزیه و تحلیل شکاف انجام شده در آخرین مرحله، تمام عدم انطباق اقدامات اصلاحی را تعیین می کند. بررسی کنید که تمامعدم انطباقها رفع شده اند و سازمان برای ممیزی صدور گواهینامه آماده است.

  مرحله 10: ممیزی صدور گواهینامه نهایی

  سازمان امیدوارانه برای ثبت نام بهISO 9001 / ISO 14001 / ISO45001 توصیه می شود.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • ISO 14001

  ISO 14001

  ISO 14001

  گواهی نامهISO 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات محیط زیست رابیان میکند و اینکه چکار کنیم تااینکه ضمن فرآیندهای سازمان الزامات محیط زیست برآورده شود و محیط سالم داشته باشیم و فعالیتهای سازمان برروی محیط زیست اثرات منفی نگذارد و آب و هوا و خاک راآلوده نسازد. ایزو 14001 ازنوع عمومی ترین انواع گواهی ایزو میباشدکه جهت تمامی شرکتها باهر نوع فعالیت قابل استفاده هست و مورد استفاده قرار میگیرد. استاندارد ایزو 14001 ازنوع استانداردهایی میباشدکه درون مناقصات مورد استفاده بالایی دارد و درون مناقصات توسط کارفرمای مناقصه گزار ازسازمانها و نهادها و شرکتها خواسته میشود. تمامی شرکتهای کوچک و بزرگ جدااز اینکه محصولات و خدماتشان چیست و فرآیندشان چیست بدین استاندارد نیاز دارند.

  گواهیISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ویا استاندارد 14001 پیاده سازیش جهت سازمانها مزایای زیادی داردکه ازجمله مزایای پیاده سازی ایزو 14001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: حفاظت از محیط زیست ، حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده ، افزایش درارائه تولید و خدمات بیشتر ، کاهش ضایعات محصول و خدمات ، کاهش آلودگی محیط زیست شامل آب و هوا و خاک ، مدیریت درست و صحیح زباله ها و پسماندها ، کاهش و بحداقل رساندن امراض و بیماریهای محیط زیست ، ایجاد فرهنگ اجتماعی درون نسلها جهت حفاظت محیط زیست .

  استاندارد ISO 14001سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات مشترک زیادی داردبا استاندارد 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بهمین جهت توصیه میشود دو استاندارد درکنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شوند زیراکه دو استاندارد ایزو 14001 و استاندارد ایزو 45001 مکمل یکدیگرند و همدیگر راکامل میکنند. ایزو 14001 و ایزو 45001 الزامات یکدیگررا کامل کرده و پوشش میدهند و ضمن اینکه طراحی و پیاده سازی همزمانشان پدید آورندهHSE میباشد و شرکتها بهشان توصیه میشود درابتدا جهت اخذ گواهیHSE ویاHSE – MS ایندو استاندارد رابا یکدیگر طراحی کرده و اخذ نمایند. هرچندکه ملزم بدینکار نیستند وبه تنهایی نیز میتوانند درخواستHSE کنند اما بهتر اینست دو گواهینامه 14001 و 45001 رابگیرند و اخذ و دریافت کنند و سپس جهت دریافتHSE اقدام کنند.

  گواهیISO 14001 همچنین الزامات کیفیتی مورد نیاز و تعریف شده اش درون استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت تعریف و تبیین و تشریح گردیده بهمین جهت درابتدا توصیه میشود سازمانها ایزو 9001 رابگیرند و سپس جهت اخذ ایزو 14001 اقدامات لازم راانجام دهند ویا همزمان دو استاندارد رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند. بااین تفاسیر مشخص میشود سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 همراه همیشگی یکدیگرند بهمین جهت توصیه میشود سازمانها جهت اخذ سه استاندارد بطور همزمان ویا دریک بازده زمانی دست بزنند و لازم بذکرست طراحی و پیاده سازی همزمان و یکپارچه سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بصورت یکپارچه یک سیستم مدیریت یکپارچه باعنوانIMS راپدید میاوردکه اشتباها ودر کلام عموم گواهینامه نامیده میشود.
  مراجع صادر کنندهISO 14001 دو دسته میشوند یااینکهIAF هستند ویا اینکه غیرIAF . مراجع صادر کننده انواع ایزو رااصطلاحاCB مینامندکه خوداینCB تحت اعتبارAB مدیریت میشود ودر آخرIAF بعنوان یک نهاد بین المللی بهAB اعتبار میدهد بدین نوع گواهیIAF اطلاق میشود و یکسری مراجع نیز ساختگی ایرانیهاست وCB وAB ساختگی ایرانیها هستند و بابت تمامی مقاصد بجز صادرات و درموارد نادر مناقصه بنابر صلاحدید مناقصه گزار میتوان ازاین تیپ غیرIAF استفاده کرده و بهره برد.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

  Read more
 • ISO 29001

  ISO 29001

  ISO 29001

  گواهینامهISO 29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی الزامات نفت و گاز و پتروشیمی رامورد بررسی قرار میدهد. شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و باهر نحو درگیر بااین موضوعات نیازمند طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی ایزو 29001 هستند. ایزو 29001 ویاISO/TS 29001 درحقیقت استاندارد نیست و بلکه یک مشخصه فنی هست و اغلب الزامات مشخصه فنی ایزو 29001 با ایزو 9001 مشترک هست. بدین معناکه باجرات میتوان گفت زمانیکه سازمانی سیستم مدیریت کیفیت رادرون سازمانش طراحی و پیاده سازی کرده باشد درحقیقت 80 درصد الزاماتش برآورده شده و 20 درصد مابقی الزامات تعریف شده مورد نیازش درون سیستم مدیریت کیفیت نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001 موجودست.

  گواهیISO 29001 همانطورکه گفته شد 80 درصد الزاماتش درون ایزو 9001 تعریف گردیده بهمین جهت توصیه میشود سازمانها حتمادر ابتدای راه سیستم مدیریت کیفیت رابه مرحله اجرا و طراحی و پیاده سازی برساند و سپس جهت اخذ ایزو 29001 اقدام نماید ویا بطور همزمان جهت بهره وری بیشتر و بهتر دو استاندارد و سیستم مدیریتی رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند.

  گواهی نامهISO 29001 فرای گستردگی سازمان و بزرگی و کوچکی سازمان ممکنست ازسازمانها جهت شرکت درون مناقصات درخواست گردد مثلا شرکتهای همکار و تحت نظر وزارت نفت.ISO 29001 ازطریق دو مرجع صادر میگردند یااز طریق مراجعIAF ویا غیرIAF . مثلا چنانچه شرکتی درحوزه صادرات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بخواهد فعالیت کند جهت صادرات بایستی ازنوعIAF بهره ببرد. همچنین ممکنست درون مناقصه نیز کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها درخواست گواهیIAF بکند البته بسیار کم پیش میاید و اغلب مناقصه گزار دراین سطح سختگیری قرار ندارد و تااین حد سختگیری نمیشود. حالا سوال پیش آمده اینست مراجعIAF چیست و گواهی نامه هایIAF چگونه اند؟ مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاحCB مینامند و خوداینCB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوانAB مدیریت میشود و درراس و بالای تمام مراجع نهاد بین المللی اعتبار دهیIAF قرار دارد و بدین مراجعIAF میگویند. یکسری مراجع نیزهستند غیرIAF و ساختگی ایرانیها و حدود 500 الی 600 مرجع اینچنینی هستندکه درون ایرانCB وAB ساخته شده و فعالیت میکنند بدین نوع مراجع و گواهینامه غیرIAF میگویند. مراجع غیرIAF درحال افزایش هستند واین باعث ایجاد برندهای زیادی شده است. گواهینامه های دارای اعتبار اینچنینی جهت تمامی مقاصد مورد استفاده قرار گرفته و ثمر بخش هستند و همانطورکه گفته شد تنها جهت صادرات و باصلاحدید کارفرمای مناقصه گزار و میزان سختگیریش درموارد نادر بایستی ازنوعIAF استفاده کردکه البته بدلیل زمان و هزینه بالا اغلب شرکتها بدنبال اخذ گواهی نامه ازطریق مراجع غیرIAF هستند.

  ISO 29001بدلیل تخصصی بودنش قطعا متقاضیان رابا سوالاتی ازاین دست روبر میکندکه:
  گواهیISO 29001 چیه؟
  موارد استفادهISO 29001؟
  ISO 29001 رااز کجا بگیرم؟
  الزامات مورد نیاز جهت اخذ گواهینامهISO 29001
  شرایط و ضوابط و مدارک لازم جهت دریافت و اخذ و گرفتنISO 29001
  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزوISO 29001
  جهت اخذISO 29001 ازکجا و ازطریق کدام مراجع بایستی اقدامات لازم انجام بشود؟
  گرفتنISO 29001بابت شرکت در مناقصات
  اخذISO 29001 جهت صادرات
  شرایط لازم جهت دریافت گواهیISO 29001 بابت شرکت توی مناقصات
  شرایط لازم جهت دریافت گواهیISO 29001 بابت صادرات
  مدارک لازم جهت دریافت گواهیISO 29001 بابت صادرات
  مدارک لازم جهت دریافت گواهیISO 29001 بابت شرکت توی مناقصات
  الزامات مورد نیاز شرکتها جهت دریافت و اخذISO 29001
  ISO 29001 ویاISO/TS 29001
  و بسیاری سوالات دیگرکه برایشان پیش میاید.
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد.خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
  Read more
 • ISO 9001

  ISO 9001

  ISO 9001

  گواهی نامهISO 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان عمومی ترین استاندارد مطرح شده و مادر و پیش نیاز تمامی استانداردها میباشدکه الزامات کیفی مورد نیاز تمامی شرکتها و انواع استاندارد رابیان میکند. خانوادهایزو 9000جنبه های مختلف مدیریت کیفیت رادر نظر میگیرد و دربر میگیرد و حاوی الزامات بیان شده انواع استاندارد ازلحاظ کیفی میباشد بخصوص معروفترین استانداردهای ایزو همچون ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 ،HSE . همچنین همراه استانداردهای مشتری مداری بابت شرکتها و سازمانهایی میباشدکه میخواهند اطمینان حاصل کنندکه محصولات و خدماتشان نیاز مشتری رابرطرف میکند و راهنماییها و ابزارهایی راارائه میدهدتا کیفیت سازمان تضمین و بطور مداوم بهبود یابد.

  گواهیISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت قبلا باعنوان تضمین کیفیت و کنترل کیفیت مطرح بود و طی ویرایشهای مختلف نظر بدینکه کشورهای عضو سازمان ایزو معتقد بودند کیفیت نباید تضمین ویا کنترل شود بلکه بایستی مدیریت شود.

  گواهینامهISO 9001 همچنین درکنار ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بایکدیگر طراحی و پیاده سازی میشوند و زمانیکه سه استاندارد بیان شده بطور همزمان و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شوند میگویند سازمان موفق شده یک سیستم مدیریت یکپارچه رادرون سازمان راه اندازی کند.

  استانداردISO 9001 ازانواع گواهی نامه مورد نیاز درون مناقصات میباشدکه کارفرمای مناقصه گزار ممکنست ازسازمانها و نهادها و شرکتها درخواست کند. شرکتها فارغ ازنوع فعالیت و گستردگی سازمان و شرایطشان نیازمند دریافتISO 9001 هستند و درون مناقصات بهمین جهت ازاغلب شرکتها درخواست گواهی ایزو 9001 میشود. شرکتها باهر نوع فعالیت چنانچه بدنبال اخذ گواهی ایزو هستندکه برایشان بالاترین و بیشترین بهره وری راداشته باشند اول ازهمه بهشان توصیه میشود ایزو 9001 رابگیرندتا ضمن بالا رفتن سطح کیفی فرآیندها و محصولات و خدماتشان بهره کامل راازآن ببرند و ازلحاظ بسیاری هزینه ها برایشان بصرفه هست وهر زمان خواستند گواهی ایزو دیگری بگیرند بعنوان پیش نیاز ایزو 9001 راداشته باشند. ایزو 9001 همچنین زمانیکه سازمانها بخواهند هرنوع گواهی ایزو رادریافت کنند توصیه میشود ازطریق مراجع صادر کننده و مراکز مشاوره تاآن رادرابتدا بگیرند و سپس هرنوع سیستم مدیریتی دیگررا طراحی و پیاده سازی کنند.
  گواهیISO 9001 رااز کجا بگیریم و ازکجا شروع کنیم تابتوانیم گواهی ISO 9001بگیریم سوالی هست که اغلب متقاضیان دریافت و اخذ ایزو باآن مواجه میشوند. مراجع صادر کننده انواع گواهی ایزو منجمله ایزو 9001 رادر اختصار و اصطلاحCB میگویندکه خودشان تحت اعتبارAB فعالیت میکنند و درراسشانIAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان بدان اعتبار میبخشد بدین نوع گواهینامهIAF میگویندکه دارای اعتبار بین المللی هست و جهت صادرات و حتی مناقصه ( بنابر سطح سختگیری و صلاحدید مناقصه گزار ) و یکسری مراجع نیزهستند غیرIAF و بیش از500 و حدود 600 مرجع هستند و باعث ایجاد برندهای زیادی شده اندکه دارای قیمتهای متفاوتی هستند و اختلاف قیمت برندها بدلیل همین تعددشان هست و تمامشان دارای یک سطح اعتبار و دارای اعتبار داخلی هستند.

  گواهیISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت یار و همراه همیشگی شرکتهاست فرقی ندارد خواه شرکتهای خدماتی ، خواه شرکتهای پیمانکاری ویا شرکتهای انفورماتیکی و غیره. جهت دریافت انواع گواهی ایزو همچون ایزو 14001 ، ایزو 45001 ، ایزو 10001 ، ایزو 10002 ، ایزو 10004 ، ایزو 27001 ، ایزو 29001 ، ایزو 50001 ، ایزو 16946 ، ایزو 100015 ، ایزو 17025 ، ایزو 28001 ، ایزو 13485 وانواع دیگر ایزو همه و همه درابتدای راه نیازبه طراحی و پیاده سازی ایزو 9001 دارند.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

  Read more
 • اخذ فوری گواهینامه IMS

  اخذ فوری گواهینامه IMS

  اخذ فوری گواهینامهIMS

  شرکت در مناقصات و پیشی گرفتن از رقبا امروزه در میان سازمان‌ها و شرکت‌های پیمانکاری بسیار رونق گرفته است. اکثر کارفرمایان داشتن گواهینامهIMS را بعنوان یکی از مدارک لازم و ضروری در مدارک مورد نیاز قید کرده‌اند. اکثر کارفرمایان و‌ صاحبان کسب و کارها نمی‌دانند که گواهینامهIMS استاندارد سازمان بین المللی استاندارد نیست. ولی به خاطر اینکه یک سیستم مدیریت یکپارچه‌ای را در مجموعه ایجاد می‌کند، متقاضیان بسیار زیادی دارد. گواهینامهIMS مدرکی است که در قبال اخذ سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ از طرف مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو به مجموعه متقاضی ارائه داده می‌شود. گواهینامهIMSیعنی رعایت قوانین و الزاماتی که هم منجر به ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت می‌‌شود و هم رعایت اصول حفظ و نگهداری از محیط زیست و رعایت اصول ایمنی در کار و حمایت از سلامت نیروی انسانی را ایجاد می‌نماید و یک سیستم مدیریت یکپارچه ایجاد می‌کند.IMS مخففIntegrated Manegment systems تحت عنوان سیستم مدیریت یکپارچه می‌باشد. اخذ فوری گواهینامهIMS ، دریافت سریعIMS ، مدرکIMS فوری ، دریافت سریع گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ، ثبت و صدور گواهینامهIMS فوری همگی الفاظ و عباراتی هستند که متقاضیان در فضای مجازی به سرچ و جستجوی آن می‌پردازند.

   

  آیا صدور گواهینامهIMS فوری از طرف همان مراجع صدور گواهینامهISO انجام می‌شود؟

  ابتدا باید مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو را مشخص نماییم. مراجع صدور گواهینامه ایزو را که در حوزه ایزو با نامCB می‌شناسند به دو دسته مراجع صدور گواهینامه ایزو بین المللی و مراجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی تقسیم می‌شوند. اخذ سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت و ایزو ۱۴۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی توسط هم مراجع بین المللی و هم مراجع خصوصی صادر می‌شود. زمان و میزان بودجه و اهداف سازمان‌ها مشخص می‌کنند که سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی انتخاب کنند برای گرفتن گواهینامه ایزو از کدام مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو اقدام نمایند. گرفتن گواهینامه ایزو از مراجع صدور گواهینامه ایزو بین المللی بعلت بخش طراحی و پیاده سازی مستندات زمان‌بر و پر هزینه‌تر می‌باشد ولی ثبت و صدور گواهینامه ایزو از مراجع خصوصی چون ملزم به طراحی و اجرای مستندات نیستند در مدت زمان کوتاه تری با هزینه خیلی کم‌تر صادر می‌شوند. در نتیجه صدور گواهینامهIMS فوری نیز از طرف همان مراجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی صادر می‌شود.

   

  قوانین و دستورالعمل‌های گواهینامهIMS شامل چه مواردی می‌شود؟

  قوانین و الزامات گواهینامهIMS تلفیقی از قوانین و دستورالعمل‌های گواهینامه‌های ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ می‌باشد. هنگامی که اسمی از سیستم مدیریت یکپارچه به میان می‌آید، یعنی باید کلیه مستندات سه گواهینامه ایزو فوق را در یک مجموعه طراحی و اجرا نمود. از مهم‌ترین مستندات ایزو ۹۰۰۱ خط مشی کیفیت، نظامنامه کیفیت، چارت سازمانی و دستورالعملهای کاری و تهیه فرم‌ها و گزارش‌ها می‌باشد که این موارد در ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ هم باید به کار برده شود. کلیه این مستندات به همراه تمامی نمونه روش‌های اجرایی از نمونه روش اجرایی در کنترل سوابق مدیریت و آموزش گرفته تا نمونه روش‌های اجرایی که برای انجام ممیزی و شناسایی خطرات و عدم انطباقات انجام می‌شود همگی به صورت مشترک در مستندات و قوانین و دستورالعمل‌های گواهینامهIMS نیز وجود دارد و در یک سازمان به کار برده می‌شوند.

   

  آیا امکان دانلود رایگان مستندات گواهینامهIMS وجود دارد؟

  اکثر مراکز مشاوره فعال در حوزه ایزو هنگامی که کار صدور گواهینامه ایزو و گواهینامهIMS را برای سازمان‌ها و شرکت‌ها انجام می‌دهند، توسط یکسری از افراد کارشناس و متخصص در حوزه مستند نویسی، نمونه مستندات مرتبط را تهیه می‌نمایند و در قبال تهیه مستندات هزینه‌های متفاوتی را دریافت می‌نمایند. مرکز مشاوره امکان ثبت با توجه به داشتن تجربه‌ای چندین ساله در حوزه اخذ انواع گواهینامه‌هایISO ، گواهینامهHSE و گواهینامهIMS کلیه مستندات مربوط به تمام استانداردهای ایزورا تهیه کرده و در قالب فایلWORD در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار متقاضیان و‌ کاربران قرار داده است.

   

  اهداف سازمان‌ها و شرکت‌ها از اخذ گواهینامهIMS فوری چیست؟

  اخذ گواهینامهIMS بعلت اینکه گواهی اجرای یک سیستم مدیریت یکپارچه است موجب افزایش بهره‌وری و افزایش کارایی و توانمندی کارکنان و کارگران و افزایش سطح قابلیت‌های یک سازمان می‌گردد. همچنین به علت ادغام قوانین و دستورالعمل‌های سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ هنگام اجرا و پیاده سازی استانداردها و ملزومات در زمان و هزینه بسیار صرفه جویی می‌شود و سودآوری بیشتری نصیب سازمان‌ها می‌شود.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on} 

  Read more
 • از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

   از کجا گواهینامه ایزو بگیریم

  از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

  صادرات و اخذ گواهینامه ایزوISO

  صادرات یکی ازاهداف و چشم اندازهای بسیار مهم برای سازمان‌ها و مجموعه‌های بزرگ با ساختار قوی و مدون است که بجهت افزایش فروش محصولات و ارائه خدمات دربازارهای بین المللی و خارج ازایران باعث شده است که به دنبال اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو متناسب با زمینه فعالیتشان باشند. اخذ گواهینامه‌های ایزوبرای انجام صادرات بایدبه صورت اصولی و معتبر انجام شود. استانداردهای سازمان ایزو به عنوان یک زبان مشترک بین تمام مجموعه‌ها و سازمان‌ها درجهان شناخته شده هستند، بنابراین بااخذ گواهینامه ایزو معتبر و اصل از سازمان جهانی ایزومی‌توانید باعث افزایش رونق کسب و کارتان در تمام دنیا شوید.

   

  گواهینامه ایزوISO چیست؟

  گواهینامه ایزوCertificate ISO بعنوان یک مدرک معتبر و جهانیست که اخذ استانداردهای ایزوو استقرار سیستم‌های مدیریتی رابرای یک مجموعه اثبات می‌کنند. هنگامی که مجموعه‌ای گواهینامه ایزو برای صادراترا درخواست می‌کند یعنی اعلام کرده است که می‌خواهد قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده ازسوی سازمان استاندارد جهانی راطراحی و اجرا نماید و با استفاده ازرعایت اصولی قوانین و الزامات ایزو مدرکی راتحت عنوان گواهینامه ایزو دریافت نماید.

  Certificate ISO ، گواهی ایزو ، گواهینامه ایزو، گواهیISO ، گواهی ‌نامه ایزو ، مدرک ایزو در صورتی معتبر و رسمی می‌باشد که مرجع صادر کننده آن بعنوانCB تحت اعتبار یک نهاد بالادستی به نامAB فعالیت کند وAB هم مجددا تحت اعتبار یک نهاد بالاتری بنامIAF تأیید شود. مراجع صدور گواهینامه ایزوراCertification Body یاCB و نهادهای اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزو راAccerdiation Body یاAB و نهاد اعتبار دهندگان بین المللی راInternational Accreditation Forum یاIAF می‌نامند‌.

   

  گواهینامه ایزو برای صادرات را ازکجا بگیریم؟

  اخذ و دریافت گواهینامه ایزو برای صادرات راباید ازمراجع صدور گواهینامه ایزو بین المللی و رسمی بگیریم. مراجعی که ثبت و صدور گواهینامه ایزو رابصورت رسمی و معتبر انجام می‌دهند معروف به مراجعIAF هستند. روش اخذ گواهی ایزوISO ازمراجعIAF بدین صورت است که ابتدا بایک مرکز مشاوره معتبر درحوزه ایزو باید تماس برقرار کنید و درخواستتان رامبنی برگرفتن گواهینامه ایزو بجهت انجام صادرات و حضور موفق در بازارهای خارجی اعلام نمایید.‌ کاربران و متقاضیان انواع گواهینامه‌های ایزو برای صادرات می‌توانند باجستجو درفضای مجازی گوگل مراکز معتبر مشاوره ایزو راسرچ نمایند. مرکز امکان ثبت یکی ازمراکز مشاوره معتبر در حوزه صدور انواع گواهینامه های ملی و بین المللی با سابقه ای درخشان و طولانی در خدمت شما متقاضیان محترم گواهینامه ایزو برای صادرات می‌باشد. مرکز امکان ثبت باتعدادی از مراجع معتبر و بین المللی صدور گواهینامه ایزو سالیان سال است که کار می‌کند و مفتخرست که توانسته تابه حال چندین صد گواهینامه ایزو را بصورت بین المللی با اعتبارIAF برای متقاضیان و مشتریان محترم بگیرد.

   

  گواهینامه های ایزو

  صادرات و مهم‌ترین و پرکاربردترین گواهینامه‌های ایزو

  گرفتن گواهینامه ایزو برای صادرات شامل حال تمام سازمان‌ها و مجموعه‌ها با هر نوع فعالیتی می‌شود. سازمان‌ها و شرکت‌های تولیدی مثل تولید فرش، تولید مبلمان، تولید لوازم خانگی و تولید خودرو و تولید انواع خشکبار، تولید انواع مواد غذایی با بسته بندی‌های متفاوت و صادرات ظروف تزئینی و تولید انواع محصولات کشاورزی باکیفیت و صادرات محصولات خوراکی معروف ایرانی مثل پسته، زرشک و زعفران و تولید انواع وسایل و تجهیزات پزشکی و تولید انواع سنگها و تجهیزات مرتبط بادکوراسیون منازل و انواع تولیدی‌های صنعتی و غیره می‌توانند جهت انجام صادرات گواهینامه‌های ایزو تخصصی و عمومی سازمان بین المللی استاندارد رادریافت نمایند.‌

  گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بانام ایزو ۹۰۰۱ و گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی بانام ایزو ۱۴۰۰۱و گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بانام ایزو ۴۵۰۰۱ و گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت – رسیدگی به شکایات مشتریان بانام ایزو ۱۰۰۰۲ ازجمله مهم‌ترین و اصلی‌ترین استانداردهای عمومی ایزو هستندکه متناسب باتمام مشاغل و حرفه‌ها طراحی و تدوین شده‌اند.

  استاندارد سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی بانام گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ و استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی بانام گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ و استاندارد سیستم مدیریت کیفیت - نفت، گاز و پتروشیمی بانام گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ و استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی بانام گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱و گواهینامهHACCP مرتبط با صنایع غذایی و غیره از از مهم‌ترین و پرکاربردترین گواهینامه‌های ایزو برای صادرات هستند.

   

  فواید و مزایای اخذ گواهینامه ایزو

  قوانین و دستورالعمل‌های ایزو باعث مشخص شدن فرآیندها و افزایش نظم و قانون دراجرای هرچه بهتر فرآیندها می‌‌گردد. شرح وظایف افراد به درستی اعمال می‌شود. حذف هزینه‌ها و کارهای تکراری و صرفه‌جویی در مدت زمان انجام فرآیندها ازعوامل مؤثربر اخذ گواهینامه ایزو بصورت بین‌المللی هستند. اخذ گواهینامه ایزوموجب بهبود مستمربا انجام شیوه‌های درست و اصولی به شماکمک می‌کندتا راه‌های موثر برای جهانی شدن رابه خوبی شناسایی کنید و رونق درکسب و کارتان راافزایش دهید. استانداردهای ایزو باعث افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات می‌شوند وبا پیاده سازی استانداردهای مرتبط بامشتری مداری موجب کاهش شکایات و افزایش رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان درتمام دنیا می‌شود. طراحی و پیاده سازی واقعی استانداردهای برای صادرات موجب افزایش تعهد مسئولان و صاحبان کسب و کارها می‌گردد و همین امر توسعه‌ای پایدار و مداوم رادر بازارهای داخلی و خارجی برای مجموعه‌ها رقم می‌زند.

  صادرات و مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه ایزو

  مدارک مورد نیازبرای گرفتن گواهینامه ایزو کدامند؟ اخذ گواهینامه ایزو چه مدارکی نیاز دارد؟ شرایط و ضوابط گرفتم گواهینامه ایزو چیست؟ مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو و انجام صادرات چیست؟ سوالات فوق و دیگر پرسش‌هایی ازاین قبیل یکی ازدغدغه‌های اکثر سازمان‌ها و مجموعه‌های متقاضی انواع گواهینامه‌های ایزو است. حتی گاهی اوقات برخی ازمدیران و مسئولان مجموعه‌ها امکان ملاقات حضوری برای ثبت نام و انجام کارهای مرتبط با اخذ گواهینامه ایزو را ندارند و سوأل دارند که آیا ارائه یا تحویل مدارک برای دریافت گواهینامه ایزو بصورت آنلاین امکان پذیر است یا نه؟

  فرم ثبت نام گواهینامه ایزو یکی از مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه است. این فرم توسط مراکز مشاوره ایزو دراختیار سازمان متقاضی قرار داده می‌شود. اگر مدیر یارابط مجموعه بصورت حضوری در محل کار مرکز صدور گواهینامه ایزوحاضر شود بعد ازدرخواست ایزو به تکمیل فرم سفارش ایزو می‌پردازد و تمام آیتم‌های فارسی و انگلیسی راتکمیل می‌نماید. اکثر مواقع مدیران و مسئولان کسب و کارها بعلت دور بودن از مراکز مشاوره ایزو معتبر و بخاطر داشتن مشغله‌های زیاد کاری دوست دارند بصورت آنلاین تمام کارهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام دهند.‌ دراین مواقع سازمان و مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو بعداز برقراری تماس با مرکز مشاوره ایزو معتبر ازطریق واتساپ یا تلگرام و یا ایمیل فرم ثبت نام گواهینامه ایزو رادرقالبWORD رادریافت میکند و با انجام مشاوره و راهنمایی آیتم‌های فرم ثبت نام را تکمیل نموده و دوباره ازهر طریق و راه و روشی که برایش مقدور باشد فرم ثبت نام شده رابدست مشاوران و کارشناسان مرکز ایزو ( مرکز امکان ثبت ) می‌رسانند. مرکز مشاوره امکان ثبت کلیه مراحل ازصفر تا صد کار صدور گواهینامه ایزو رابرای متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو باهدف صادرات محصولات و خدمات راانجام می‌دهد.

   

  صادرات و مستندات گواهینامه‌ ایزو

  مدرک مورد نیاز دیگر سازمانها برای دریافت گواهینامه ایزو با توجه به انتخاب مراجع صدور گواهینامه ایزو بین المللی تهیه نمونه مستندات انواع گواهینامه‌های ایزو می‌باشد. روش کار دریافت گواهینامه ایزو ازمراجع بین المللی وIAF این است که مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو را ملزم به طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو می‌کند و با توجه به میزان سخت‌گیری مراجع صدور ایزو باید نمونه مستندات ایزو نیزاماده و تهیه شود. نمونه مستندات گواهینامه ایزو باید بسیار دقیق و منطبق با قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده از سوی سازمان جهانی ایزو تهیه و تنظیم شوندبه همین خاطر باید افراد ماهر و متخصص و کاربلد این مدارک را تهیه کنند. مرکز امکان ثبت بعنوان یک مرکز باسابقه طولانی و درخشان توسط افراد متخصص و بسیار مجرب و تحصیلکرده کلیه مستندات ایزو رادر قالب چند هزار صفحه تهیه و نگارش نموده و بصورت فایلWORD و کاملا اختیاری درفضای مجازی منتشر نموده و دراختیار متقاضیان محترم اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو برای صادرات قرار می‌دهد.

  مستندات گواهینامه‌های ایزو شامل خط مشی کیفیت، نظامنامه کیفیت، چارت سازمانی و فرم‌ها و دستورالعمل‌ها و نمونه روش‌های اجرایی در بازبینی مدیریت و نمونه روش‌های اجرایی درآموزش به پرسنل و‌ کارکنان، نمونه روش‌های اجرایی افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات، نمونه روش اجرایی برای ایجاد محیطی امن و ایمن، نمونه روش اجرایی برای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، نمونه روش‌های اجرایی رعایت اصول حمایت ازمحیط زیست و منابع طبیعی، نمونه روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان وغیره می‌شود.

   

  صادرات و شرایط گرفتن گواهینامه ایزو

  شرط گرفتن گواهینامه ایزو برای صادرات چیست؟ شرایط اخذ گواهی ایزو شامل چه چیزی می‌شود؟ آیا اخذ گواهینامه ایزو برای صادرات نیازبه تحصیلات دارد؟ هر سازمان و مجموعه‌ای باهرنوع فعالیتی می‌تواند انواع گواهینامه‌های ایزورادرخواست و دریافت نماید. مجموعه‌ای که دارای یک دفتر مرکزی یا مجموعه‌ای متشکل ارتعدادی کارمند و‌کارگر فعال درحال انجام فرآیند با فرآیندهایی باشد می‌تواند برای گرفتن گواهینامه ایزو ثبت نام کند.‌ عواملی همچون همکاری مدیریت و کارکنان و تخصص و مهارت مرکز مشاوره و سطح سخت‌گیری مراجع صدور گواهینامه در طراحی و اجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو برروی شرایط مدت زمان و هزینه اخذ گواهینامه ایزو تأثیرگذار است.

   

  روش دریافت گواهینامه ایزوISO جهت صادرات

  دریافت فرم ثبت نام گواهینامه ایزو و تکمیلForm

  مشاوره و راهنمایی کارشناسان برای مشخص کردن اهداف سازمان

  انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزوISO

  انتخاب نوع گواهینامه ایزو متناسب بازمینه فعالیت سازمان

  طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو

  ممیزی داخلی و ابتدایی

  ممیزی نهایی و خارجی

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  ممیزی مراقبتی گواهینامه ایزو و‌ نگهداری از سیستم‌ها و استانداردهای استقرار یافته

  مدت اعتبار گواهینامه‌های ایزو سه ساله به شرط تمدید سالیانه می‌باشد. یعنی اگرسازمان و مجموعه‌ای تمام مراحل و فرآیندهای اخذ گواهینامه ایزو رابگذراند و تمام نمونه مستندات رابصورت کاملا صحیح اجرا نماید اگر بعد از گرفتن مدرک ایزو درمدت سه سال اعتبار گپاهی ایزو هرساله برروی قوانین و دستورالعمل‌های اجرا شده نظارت و بازرسی کارشناس مرجع صدور گواهینامه ایزو رانداشته باشد گواهینامه و مدرک ایزویی که دریافت کرده است ازاعتبار ساقط می‌شود.‌

  Read more
 • ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  از کجا گواهینامه ایزو بگیرم

  ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزوISO

  مقدمه

  امروزه فرهنگ‌سازی درمورد اخذ انواع استانداردهای ایزو توسط مدیران و مسئولان متعهد درجامعه رفته رفته روبه افزایش می‌باشد.ISO بمعنای سازمان بین المللی استاندارد متشکل ازتعدادی مؤسسات استاندارد کشورهای مختلف جهان است و همگی درژنو سوئیس گردهم آمده‌اندتا بمنظور بهینه سازی و همسان سازی انواع استانداردها بهترین قوانین رااتخاذ نمایند. هرساله ورژن استانداردهای ایزو باپیشرفت تکنولوژی صنعت و سطح توقع افراد جامعه تغییر می‌کند و کامل‌تر می‌شود.

   

  مشاغل و گواهینامه‌های ایزوISO

  سازمان بین المللی ایزو برای اکثر مشاغل و حرفه‌ها قوانین و الزاماتی راتحت عنوان استانداردهای ایزو تهیه و تدوین کرده است. شرکت‌های پیمانکاری، مراکز درمانی، مراکز آموزشی، شرکت‌های خدماتی، صنایع غذایی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات پزشکی، شرکت‌های کامپیوتری، شرکت‌های تبلیغاتی، سازمان‌ها و تأسیسات ساختمانی، صنایع کشاورزی و غیره ازجمله مشاغل و کسب و کارهایی هستندکه انواع استانداردهای مختلف هم درحوزه سیستم‌های مدیریتی و هم درحوزه محصولات و خدمات رامی‌توانند دریافت کنند.

   

  مزایای ایزو

  مهم‌ترین مزیت ایزوISO

  استانداردهای ایزو مراحل تولید محصولات، ارائه خدمات رامورد سنجش و بررسی قرار می‌دهند. بهترین فایده و مزیت استانداردهای ایزو ایجاد آسایش راحتی و امنیت درزندگی افراد جامعه است. وقتی محصول یاتولیدی یاخدمتی ارائه می‌شود مسلماً افراد جامعه و مصرف کنندگان مدرکی جهت ضمانت استفاده ازآن محصول و یا کالا رادرخواست می‌کنند. سازمان‌ها و شرکت‌ها باهرنوع کسب و کاری می‌توانند بادریافت آرم ایزو اعتماد و رضایت مصرف کنندگان و افراد جامعه راجلب نمایند. درواقع گرفتن گواهینامه ایزو نشان دهنده تعهد و مشتری مداری مدیران و مسئولان فعال در هرحرفه ای می‌باشد. تعهدات سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌تواند درحوزه بازبینی و بررسی سطح کیفیت تولیدات و محصولات باتعیین شاخص‌های موثر انجام شود.

  امروزه بهترین ابزار برای پیشرفت درهر کسب و کاری و گرفتن امتیاز و اعتبار و رتبه درمیان رقبا استفاده از گواهینامه های ایزو هست. گواهینامه‌ها و مدارک ملی و بین المللی زیادی هستندکه سبب کسب امتیاز برای هرمجموعه میشوند. گواهینامه‌هایی ازقبیل گواهی ایزوISO گواهیHSE ، گواهیCE ، گواهی حلال و گواهیSFBB و گواهیGMP برای مواد غذایی ، گواهی صلاحیت پیمانکاری ( رتبه پیمانکاری ) ، گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( ایمنی اداره کار ) و گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی ( مجوز اداره کار ) ولی گواهینامه‌های ایزو برای افزایش سطح اعتبار در جوامع بین المللی ازمهمترین و پرکاربردترین گواهینامه‌ها محسوب می‌شوند. گواهینامه‌های ایزو سطح اعتبار محصولات تولیدات و خدمات هرسازمان و مجموعه‌ای رادرسطح جهانی افزایش می‌دهند و مسلماً لازمه پیشرفت هر کسب و کاری اعتباریست که بدست می‌آید.

  گرفتن انواع استانداردهای ایزو چگونه است؟ چگونه می‌توانیم مدرک ایزو بگیریم؟ برای گرفتن گواهی ایزو باید کجا بریم؟ آیا گرفتن گواهینامه ایزو سخت است؟ گرفتن مجوز ایزو چه مراحلی دارد؟ اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو بصورت اینترنتی چگونه است؟ آیا اعتبار گواهینامه‌های ایزو عین هم است؟ روزانه تعداد کاربران زیادی سؤالات و عناوین زیادی راسرچ می‌کنند تابتوانند اطلاعات کافی درمورد اخذ گواهی ایزو ، گرفتن گواهینامه ایزو ، دریافت مدرک ایزو ، اخذ و دریافت گواهینامه ایزو بدست آورند. هرسازمان و مجموعه‌ای باتوجه بنیاز و‌ توقعی که ازمدرک ایزو دارد و باتوجه به اهداف و برنامه‌ها و چشم اندازهایشان گواهینامه‌های ایزو رادرخواست می‌کنند.

   

  سایت ایزوISO

  اخذ گواهینامه‌های ایزو ازطریق سایت ایزوISO بصورت اینترنتی ممکن نمی‌باشد و جهت گرفتن گواهینامه ایزو بایدبا شرکت‌های صادرکننده گواهینامه ایزو ارتباط برقرار کنید. پیدا کردن شرکت‌های صادرکننده گواهینامه ایزو معتبر کاری حساس و مشکل و یکی ازدغدغه‌های مشتریان و متقاضیان ایزو است چراکه تمام شرکتهای مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو هرنوع سطح اعتباری که‌داشته باشند مسلما خودشان راتنها مرکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر می‌دانند. البته بازهم برای گرفتن گواهینامه ایزو دسترسی مستقیم به شرکت‌های ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، سازمان ثبت و صدور گواهینامه ایزو امکان پذیر نمی‌باشد و باید ازطریق مراکز مشاوره فعال درحوزه ایزو اقدام نمود.

  سایت ایزوISO هم می‌تواند سایت رسمی سازمان بین المللی استاندارد به آدرس WWW.ISO.ORG باشد و هم می‌تواند سایتهای مرتبط بامراکز و شرکتهای صدور گواهینامه ایزو باشد. اطلاعات سایت رسمی سازمان ایزوISO شامل معرفی کامل لیست استانداردهای ایزو و متن استانداردهای ایزو می‌باشد. سایتهای ایزو مرتبط بافعالیت مراکز مشاوره فعال درحوزه ایزو بغیر ازمعرفی استانداردهای ایزو بعرفی شرکت‌های صادر کننده گواهینامه ایزو ، مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو نیز پرداخته و راه و روش گرفتن استانداردهای ایزو رااز مراجع مختلف تعریف کرده است. مرکز امکان ثبت باطراحی سایتهای حرفه‌ای کلیه اطلاعات ازمعرفی انواع استانداردهای ایزو ، گواهینامه ‌های ایزو و مستندات مرتبط باهرنوع استاندارد و معرفی انواع شرکت‌های ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر گرفته تاانجام مراحل مشاوره و مستندسازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو و همچنین نگهداری ازاستقرار سیستم‌های مدیریتی سالیانه رابرعهده دارد.

   

  گواهینامه های عمومی

  انواع استانداردهای عمومی و تخصصی ایزوISO

  قوانین و دستورالعمل‌های سازمان بین المللی استاندارد درحوزه سیستم‌های مدیریتی و محصولات و خدمات طراحی و تدوین شده‌اند. استانداردهای مرتبط باسیستم‌های مدیریتی دردو نوع عمومی و تخصصی ارائه شده‌اند. مهم‌ترین و محبوب‌ترین استانداردهای ایزو شامل

  گواهینامهISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت

  گواهینامهISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

  گواهینامهISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌باشند.

  گواهینامهHSE سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست نیز بعلت متن کامل قوانین و الزاماتش مورد تأیید سازمان بین المللی استاندارد قرار گرفته و بعنوان یک گواهینامه عمومی شامل حال تمام مشاغل و حرفه‌ها می‌شود. اخذ همزمان دو گواهینامهISO 14001 وISO 45001 منجربه اجرای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و درنتیجه گواهینامهHSE-MS بوجود می‌آید.

  اخذ همزمان سه گواهینامهISO 9001 وISO 14001 وISO 45001 منجربه اجرای سیستم مدیریت یکپارچه درهرسازمانی می‌شود و سازمان دراصطلاح گواهینامهIMS رادریافت می‌کند.

  گواهینامهISO 22000‌ سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

  گواهینامهISO 13485 سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی

  و غیره ، ازجمله گواهینامه‌ها و استانداردهای تخصصی سازمان ایزو هستند. جهت دسترسی به‌ لیست کامل استانداردهای ایزو بامشاوران و کارشناسان مرکز امکان ثبت تماس برقرار کنید.

  Read more
 • ایزو 14001:2015

  ISO 14001 14001

  ایزو 14001:2015

  ایزو 14001:2015 الزامات سیستم مدیریت محیط زیست را مشخص می کند که یک سازمان می تواند از آن برای افزایش عملکرد محیطی خود استفاده کند.ISO 14001: 2015  برای استفاده سازمانی طراحی شده است که به دنبال مدیریت مسئولیت های زیست محیطی خود به صورت سیستماتیک است که به ستون زیست محیطی پایداری کمک می کند.

  ایزو 14001:2015به یک سازمان کمک می کند تا نتایج مورد نظر سیستم مدیریت محیط زیست خود را که برای محیط زیست ، خود سازمان و اشخاص ذینفع ارزش ایجاد می کند ، بدست آورد.مطابق با سیاست زیست محیطی سازمان ، نتایج مورد نظر یک سیستم مدیریت محیط زیست شامل موارد زیر است:افزایش عملکرد محیطی ،انجام تعهدات انطباق ،دستیابی به اهداف زیست محیطی.

  ISO 14001: 2015  برای هر سازمانی ، صرف نظر از اندازه ، نوع و ماهیت ، قابل اجرا است و در جنبه های محیطی فعالیتها ، محصولات و خدمات خود که سازمان تعیین می کند می تواند کنترل یا تحت تأثیر چشم انداز چرخه زندگی قرار دهد ، اعمال می شود.ISO 14001: 2015  معیارهای عملکرد محیطی خاصی را بیان نمی کند.ISO 14001: 2015  را می توان به طور کلی یا جزئی برای بهبود سیستماتیک مدیریت محیط زیست استفاده کرد. با این حال ، ادعاهای انطباق با استاندارد ISO 14001: 2015قابل قبول نیست مگر اینکه تمام الزامات آن در سیستم مدیریت محیط زیست سازمان گنجانده شده و بدون محرومیت برآورده شود.

  ISO 14001  مدیریت محیط زیست (EMS) ISO 14001عملکرد محیطی را بهبود می بخشد چه در حال توسعه یا رسمی کردن سیستم مدیریت محیط زیست (EMS)خود باشید ، گواهینامه ISO 14001می تواند فراتر از رعایت مقررات و توانایی برآورده کردن الزامات تامین کننده باشد.ایزو 14001 به مشاغل با هر اندازه در همه بخش ها کمک می کند تا عملکرد روزانه خود را پایدارتر کنند.پایداری می تواند در نهایت موجب صرفه جویی در پول ، بهبود شهرت برند ، جذب کارکنان و ایجاد مقاومت در برابر عدم قطعیت و همچنین توانایی سازگاری سریع با تغییرات شود.مزایای اصلی ISO 14001که توسط مشتریان BSIتجربه شده است:

  ISO 14001  استاندارد بین المللی است که الزامات لازم برای یک سیستم مدیریت محیط زیست موثر (EMS)را مشخص می کند.این چارچوبی را ارائه می دهد که یک سازمان می تواند به جای ایجاد الزامات عملکرد محیطی از آن پیروی کند.

   ISO 14001بخشی از استانداردهای خانواده ISO 14000در زمینه مدیریت محیط زیست است ، استاندارد داوطلبانه ای است که سازمان ها می توانند به آن گواهی دهند.

  ادغام آن با سایر استانداردهای سیستم های مدیریتی ، که معمولاً ISO 9001 وISO45001 است ، می تواند به تحقق اهداف سازمانی بیشتر کمک کند.

  سازمان بین المللی استاندارد (ISO)سیستم مدیریت زیست محیطی را "بخشی از سیستم مدیریتی که برای مدیریت جنبه های زیست محیطی ، انجام تعهدات مربوط به رعایت و رفع خطرات و فرصت ها استفاده می شود" تعریف می کند. چارچوب استاندارد ISO 14001را می توان در رویکرد plan-do-check-act (PDCA)برای بهبود مستمر استفاده کرد.

  چه کسی باید از نسخه 14001: 2015 استفاده کند؟

  مزایای ISO 14001چیست؟

  دارای گواهینامه ISO 14001

  استانداردهای خانواده ISO 14000

  منابع ISO 14001

  چه کسی باید از نسخه ISO 14001: 2015استفاده کند؟

  ISO 14001: 2015 باید توسط هر سازمانی که مایل به راه اندازی ، بهبود یا حفظ سیستم مدیریت زیست محیطی برای مطابقت با سیاست ها و الزامات زیست محیطی است ، مورد استفاده قرار گیرد. الزامات استاندارد را می توان در هر سیستم مدیریت زیست محیطی گنجانید که میزان آن توسط عوامل متعددی از جمله صنعت سازمان ، سیاست های زیست محیطی ، محصولات و خدمات و مکان تعیین می شود. ISO 14001: 2015صرف نظر از اندازه ، مکان ، بخش یا صنعت مربوط به همه سازمان ها است

  ISO 14001: 2015شامل چه موضوعاتی است؟

  در بالاترین سطح ،ISO 14001: 2015موضوعات زیر را در رابطه با سیستم های مدیریت محیط زیست پوشش می دهد:زمینه سازمان ، رهبری ، برنامه ریزی ، پشتیبانی، عمل سنجش ، عملکرد بهبود

  ISO14001:2004در مقابلایزو 14001:2015: ویرایش ISO 14001در سال 2015 تعدادی از تغییرات را نسبت به نسخه های قبلی ارائه می دهد. توضیحات مفصلی از تغییرات را می توان در این ارائه ISO 14001توسط بخش انرژی و محیط زیست ASQیافت. به عنوان بخشی از تلاش برای ساختاربندی یکسان همه استانداردهای ISO، بازنگری های ISO 14001: 2015شامل یک ساختار سطح بالا مورد نیاز ، با استفاده از تعاریف اجباری ، و الزامات و بندهای استاندارد مشترک است .زمینه اصلی تأثیر تجدید نظر 2015:گسترش در پوشش و دامنه EMSتعاملات لازم با احزاب خارجی الزامات جدید برای مشارکت رهبری الزامات انطباق قانونی گسترده شده است نیاز به برنامه ریزی و کنترل های مبتنی بر ریسک مدارک مورد نیاز جدید الزامات کنترل عملیاتی گسترده شده است تغییرات در شایستگی ها و الزامات آگاهی تأثیرات بر برنامه حسابرسی داخلی افزایش هزینه های صدور گواهینامه

  ادغام ISO 9001و ISO 14001یکپارچه سازی استانداردهای سیستم های مدیریت می تواند تمرکز را افزایش داده و در عین حال احتمال سردرگمی را کاهش دهد. عناصر ISO 9001را می توان با اجزای مربوط به ISO 14001تقویت کرد.مسئولیت استانداردهای ترکیبی ممکن است شامل موارد زیر باشد

  :تهیه بیانیه خط مشی

  اهداف قابل اندازه گیری

  تنظیم نمودارهای سازمانی

  شرح وظایف

  تأمین منابع کافی

  مدیریت اسناد

  برای هر دو استاندارد در یک سیستم کنترل سند واحد تعیین نماینده مدیریت و هماهنگ کننده سیستم های مدیریت کیفیت و محیط زیست هنگام افزودن اجزای ISO 14001به اجزای ISO 9001 ، برنامه ریزی باید برای مقابله با اثرات زیست محیطی گسترش یابد و سیستم های بازرسی و آزمایش برای پوشش سازگاری محیطی اصلاح شود. سازمان باید انتظارات زیست محیطی مشتریان و دولت را برآورده سازد و باید عناصر مدیریت زیست محیطی را در برنامه های ممیزی داخلی و جلسات آموزشی گنجانید. ISO 14001را می توان با استانداردهای غیر از ISO 9001ادغام کرد تا با سایر سیستم ها مانند ISO45001و ISO 13485هم افزایی داشته باشد.

  استفاده از ISO 14001: 2015دارای مزایای زیادی برای سازمان هایی است که دارای سیستم های مدیریت محیط زیست هستند.سازمانها و شرکتها دریافتند که استفاده از استاندارد به آنها کمک می کند:بهبود بهره وری منابع ضایعات را کاهش دهید هزینه ها را کاهش دهید اطمینان حاصل کنید که تأثیرات زیست محیطی در حال اندازه گیری است به دست آوردن مزیت رقابتی در طراحی زنجیره تامین افزایش فرصت های تجاری جدید تعهدات قانونی را رعایت کنید اعتماد سهامداران و مشتریان را افزایش دهید بهبود کلی اثرات زیست محیطی تعهدات زیست محیطی را با ثبات مدیریت کنید

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001

  ISO 45001 CERTIFICATE

   

  پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001

  اجزای یک سیستم مدیریت ایمنی چیست؟

  در حالی که هر سیستم مدیریت ایمنی منحصر به فرد است، آنها معمولا دارای چهار جزء کلیدی و چندین عنصر مجاور هستند:

  طرح: تدوین یک خط مشی و برنامه ای برای اجرای این خط مشی - طبق قانون بهداشت و ایمنی در محل کار و غیره 1974، سازمان هایی با پنج یا بیشتر کارمند باید یک خط مشی بهداشتی و ایمنی مکتوب داشته باشند. این باید تعهد مدیریت ارشد را برای بهبود مستمر ایمنی و همچنین تعریف روش ها، فرآیندها و ساختار سازمانی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف ایمنی ایجاد کند. به تعبیرHSE ، "چه کسی چه کاری، چه زمانی و چگونه انجام می دهد" را تشریح می کند. مناطق مهم برای پوشش عبارتند از:

  بیانیه قصد؛

  مسئولیت های مدیریت سلامت و ایمنی؛

  ترتیبات بهداشت و ایمنی؛

  ترتیبات نظارت بر عملکرد؛ و برنامه ریزی واکنش اضطراری و همکاری با کسانی که محل کار شما را به اشتراک می گذارند.

  انجام: پروفایل ریسک، سازماندهی برای سلامت و ایمنی و اجرای طرح - این به اجرای خط مشی می پردازد و شامل:

  شناسایی مشخصات ریسک خود؛

  سازماندهی فعالیت ها برای ارائه برنامه خود، از جمله تامین منابع کافی، برقراری ارتباط با کارگران و دریافت توصیه های شایسته در صورت لزوم. و اجرای طرح شما

  بررسی: اندازه گیری عملکرد (فعالانه و واکنشی) - این در مورد ارزیابی مداوم اثربخشی اقدامات کنترل ریسک اجرا شده و حمایت از شناسایی خطرات جدید است. آیا ترتیبات و فرآیندها به درستی اعمال می شوند و آیا همچنان به اهداف مورد نظر خود دست می یابند؟ این شامل موارد زیر خواهد بود:

  رویه ها و دستورالعمل ها؛

  بررسی های نظارتی (پیشگیرانه)؛

  بررسی سوانح، حوادث، ناخوشی و حوادث نزدیک (واکنشی)

  بازرسی و ممیزی محل کار.

  قانون: بررسی عملکرد و اقدام بر اساس درس‌های آموخته شده - سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت به منظور اجرای درس‌های آموخته شده و بازتاب تغییرات در شیوه‌های کاری، تجهیزات و قوانین، نیازمند بازبینی منظم است. از نظر عملی، این شامل موارد زیر است:

  بررسی سوابق حوادث و بیماری ها؛

  بررسی ارزیابی‌های ریسک و سیستم‌های ایمن کار برای اطمینان از اینکه هنوز برای فعالیت‌های در حال انجام مناسب و کافی هستند. و اعمال تغییرات در قوانین و بهترین عملکرد مطابق با استانداردهای صنعت.

   

  چگونه یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت را پیاده سازی کنم؟

  برای راه اندازی یک سیستم مدیریت ایمنی می توان رویکرد سه مرحله ای زیر را در نظر گرفت:

  1. شناسایی خطرات و ریسک سازمان

  اولین گام در توسعه یک سیستم مدیریت ایمنی این است که خطرات ایمنی و سلامت سازمان خود را شناسایی کنید، آنها را به ترتیب اهمیت رتبه بندی کنید و برای کنترل آنها اقدام کنید. این بدان معنی است که به قانون ایمنی و بهداشت فکر کنید و قوانین خاصی را که بر اساس فعالیت های کاری و صنعت شما در مورد سازمان اعمال می شود، درک کنید.

  برای دستیابی به این هدف، سازمان ها باید:

  شناسایی ماهیت خطراتی که با آن روبرو هستند؛

  شناسایی احتمال اثرات نامطلوب در نتیجه خطرات؛

  اندازه گیری سطح اختلالی که احتمالاً ناشی از خطرات است.

  ارزیابی هزینه های مرتبط با ریسک های پیش رو؛

  اندازه گیری اثربخشی کنترل های موجود در مدیریت ریسک ها؛

  یافته های خود را ثبت کنید؛ و

  در صورت لزوم، نظارت بر سلامت و ایمنی را برای بررسی اثربخشی کنترل‌های موجود فراهم کنید.

  2. سازماندهی برای سلامت و ایمنی

  برای دستیابی به نتایج مثبت بهداشتی و ایمنی، موارد زیر باید اجرا شوند:

  کنترل های درون سازمان شما که شامل مدیریت پیمانکاران نیز می شود.

  همکاری بین کارکنان، نمایندگان آنها و مدیران؛

  ارتباط با کل سازمان؛ و

  شایستگی نیروی کار برای انجام ایمن فعالیت های خود.

  3. اجرای طرح خود

  پیاده سازی یک فرآیند پایدار است و شامل:

  تصمیم گیری در مورد اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی مورد نیاز و بکارگیری آنها.

  تهیه ابزار و تجهیزات کافی برای انجام وظایف و نگهداری از آنها؛

  ارائه آموزش و آموزش به کسانی که فعالیت را انجام می دهند. و اجرای سطوح کافی نظارت برای اطمینان از اجرای ترتیبات.

  صرف نظر از اندازه یا نوع سازمان، بهترین سیستم های مدیریت ایمنی یک رویکرد عقل سلیم مبتنی بر درک کامل از خطرات و مخاطرات خاصی را که سازمان به طور روزانه با آن مواجه است، اعمال می کند.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • پیاده سازی مدیریت کیفیت ISO 9001

  ISO9001 ISO

  پیاده سازی مدیریت کیفیتISO 9001

  گواهینامه مدیریت کیفیتISO 9001 چیست؟

  سیستم مدیریت کیفیتISO 9001 به شما کمک می کند تا به طور مداوم کیفیت را در سراسر سازمان خود نظارت و مدیریت کنید. این یک ابزار قدرتمند برای بهبود کسب و کار است که به شما کمک می کند فرآیندهایی را ایجاد کنید که به شما امکان می دهد دائماً مشتریان خود را بهبود و رضایت دهید.

  راهنمای معرفیISO 9001 خود را دانلود کنید که استاندارد را معرفی می کند و هر مرحله از سفر صدور گواهینامهISO 9001 شما را با امکان ثبت توضیح می دهد.

  چه در حال سرمایه گذاری درISO 9001 برای بهبود کسب و کار خود باشید و چه در پاسخ به یک مناقصه، اجرای استاندارد مستلزم آمادگی خوبی است.

  هنگامی کهISO 9001 را اجرا می کنید، ما اینجا هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که از سیستم مدیریت کیفیت خود بیشترین بهره را می برید و فرآیند را تا حد امکان روان می کنیم.

   

  چگونهISO 9001 را پیاده سازی کنم؟

  برای هر دو سازمان بزرگ و کوچک نکات مهمی در هنگام پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیتISO 9001 شما وجود دارد.

  ISO 9001 یک ابزار قدرتمند برای بهبود کسب و کار است و بنابراین باید در مورد نحوه مدیریت کسب و کار و اهداف استراتژیک خود فکر کنید.

  تعامل افراد نیز مهم است و برای اجرای موفقیت آمیزISO 9001 باید مطمئن شوید که کل کسب و کار شما در حال اجراست. همچنین ممکن است لازم باشد مطمئن شوید که افراد برای اجرای موثرISO 9001 آموزش دیده اند.

  ما می‌توانیم با مجموعه ابزارها و خدمات منحصربه‌فردمان مانند آکادمی آموزشی امکان ثبت، پیچیدگی پیاده‌سازیISO 9001 را برطرف کنیم. با تکمیل چک لیست خود ارزیابیISO 9001، میزان آمادگی خود را دریابید.

   

  نکات مهم برای پیاده سازیISO 9001

  از مدیریت ارشد تعهد و حمایت دریافت کنید.

  کل تجارت را با ارتباطات داخلی خوب درگیر کنید.

  سیستم های کیفیت موجود خود را با الزاماتISO 9001 مقایسه کنید.

  بازخورد مشتری و تامین کننده را در مورد مدیریت کیفیت فعلی دریافت کنید.

  یک تیم پیاده سازی ایجاد کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

  نقش ها، مسئولیت ها و مقیاس های زمانی را ترسیم کرده و به اشتراک بگذارید.

  اصول مدیریت کیفیتISO 9001 را با کسب و کار خود تطبیق دهید.

  انگیزه مشارکت کارکنان با آموزش و مشوق ها.

  دانشISO 9001 را به اشتراک بگذارید و کارکنان را تشویق کنید که به عنوان ممیزان داخلی آموزش ببینند.

  سیستمISO 9001 خود را به طور مرتب بررسی کنید تا مطمئن شوید که به طور مداوم آن را بهبود می بخشید.

  مدیریت کیفیت برای شرکت های کوچک و متوسط

  ISO 9001 برای شرکت‌ها در هر اندازه مناسب است و ما می‌توانیم به شما کمک کنیم تا بر چالش‌های خاصی که شرکت‌های کوچکتر با آن روبرو هستند غلبه کنید.

  اکنونISO 9001:2015 را بخرید

  اندازه، بخش یا مکان سازمان شما هر چه باشد،ISO 9001 به شما کمک می کند تا رضایت مشتری را بهبود بخشید و آینده ای پایدار بسازید.

  دوره های آموزشی برای کمک به پیاده سازیISO 9001

  پیاده سازیISO 9001:2015

       الزاماتISO 9001:2015 را در چارچوب شرکت خود درک کنید

       با یک سیستم مدیریت کیفیت در سطح جهانی، مزیت رقابتی را به دست آورید

  ISO 9001 ممیز داخلی

       نحوه تعیین اهداف، برنامه ریزی و اجرای ممیزی استانداردهای کیفیت را بیاموزید

       تضمین تداوم انطباق با الزاماتISO 9001:2015

  مراحل صدور گواهینامهISO 9001

  بنابراین، چه به تازگیISO 9001 را شروع کرده اید، چه در حال اجرای استاندارد هستید، یا در شرف دریافت گواهینامه هستید، ما می توانیم به شما کمک کنیم تا ازISO 9001 بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، مرحله ای را که در آن هستید از گزینه های زیر انتخاب کنید:

  شروع باISO 9001

  شروع با مدیریت کیفیتISO 9001

  بهترین راه برای شروع سفر صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت خود را کشف کنید و دریابید که چراISO 9001 استاندارد سیستم مدیریتی است که می تواند برای هر کسب و کار بزرگ یا کوچک مفید باشد.

  پیاده سازی سیستمISO 9001

  بهترین راه برای پیاده سازی سیستم مدیریتISO 9001 و اینکه چگونه می توانیم به شما کمک کنیم را کشف کنید.

  گواهینامهISO 9001

  ارزیابی مستقل را دریافت کنید و برای سیستم مدیریت خود گواهینامه ایزودریافت کنید.

  صدور گواهینامه مدیریت کیفیتISO 9001

  هنگامی که به گواهیISO 9001 دست یابید، می توانید تعهد خود را به محصولات و خدمات با کیفیت به مشتریان و ذینفعان نشان دهید. این یک فرصت عالی برای جشن گرفتن موفقیت خود، ترویج تجارت خود و نشان دادن اینکه یک تامین کننده قابل اعتماد هستید که می تواند فرصت های تجاری جدیدی را ایجاد کند.

  نحوه دریافت گواهینامه مدیریت کیفیتISO 9001

  صدور گواهینامهISO 9001 باید بدون دردسر باشد. برای کمک به شما در صدور گواهینامه، به عنوان یک مدیر مشتری امکان ثبت منصوب خواهید شد، یک متخصص مورد اعتماد با تجربه مرتبط در صنعت در کسب و کار شما، که می تواند شما را در این فرآیند راهنمایی کند.

   

  مراحل صدور گواهینامهISO 9001

     تجزیه و تحلیلISO 9001

     یک سرویس اختیاری که قبل از بازدید ارزیابی شما انجام می شود. ما نگاهی دقیق تر به سیستم مدیریت کیفیت موجود شما خواهیم داشت و آن را با الزامات استانداردISO 9001 مقایسه می کنیم. این یک روش بسیار مقرون به صرفه برای بررسی اینکه آیا مناطقی وجود دارد که باید روی آنها کار کنید قبل از انجام یک ارزیابی رسمی است.

     ارزیابی رسمی

     یک فرآیند دو مرحله ای. ابتدا مدیر مشتری امکان ثبت شما آمادگی سازمان شما را برای ارزیابی با بررسی اینکه آیا رویه‌ها و کنترل‌هایISO 9001 لازم در سازمان شما ایجاد شده است، بررسی می‌کند. ما جزئیات یافته های خود را از طریق پورتال امکان ثبت Connect با شما در میان می گذاریم تا اگر شکاف هایی پیدا کردیم، بتوانید آنها را ببندید.

     در مرحله بعد، اگر همه الزامات وجود داشته باشد، ما اجرای رویه‌ها و کنترل‌ها را در سازمان شما ارزیابی می‌کنیم تا مطمئن شویم که آن‌ها همانطور که برای صدور گواهینامهISO 9001 لازم است، کارآمد هستند.

    

  صدور گواهینامه و فراتر از آن

     پس از دریافت گواهینامه، گواهی امکان ثبت ISO 9001 خود را دریافت خواهید کرد که برای مدت سه سال اعتبار دارد. مدیر مشتری امکان ثبت شما مرتباً از شما بازدید می کند تا مطمئن شود که سیستم شما نه تنها سازگار است، بلکه به طور مداوم بهبود می یابد و به سازمان شما ارزش می بخشد.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • تماس با ما ایزو ISO , HSE
  Read more
 • چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیرم؟

  چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیرم؟

  چطوری گواهینامه ایزوISO بگیرم؟

  سازمان بین المللی استاندارد

  ISO : International Organisation for Standardiztion

  انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ( انجمن اعتبار دهی به نهادهای دولتی عضو سازمان ایزو )

  IAF : International Accreditation Forum

  نهاد و نماینده رسمی اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزو

  AB : Accreditation Body

  مراجع صدور گواهینامه ایزو

  CB : Certification Body

  گواهی ایزوISO چی هست؟

  ایزو نام سازمان بین‌المللی استاندارد است. گواهی ایزو مدرکی است که هر سازمانی در قبال اجرای قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده از سوی سازمان ایزو از طرف مراجع صدور گواهینامه ایزو دریافت می‌کند.قوانین و دستورالعمل‌هایی که نمایندگان سازمان ایزوISO برای هر نوع شغل و کسب و کاری تدوین می‌کنند بعنوان مستندات در سایت رسمی سازمان ایزو منتشر می‌شوند. هر استاندارد دارای یک کد معرف می‌باشد.ISO 9001 با نام سیستم مدیریت کیفیت ،ISO 14001 با نام سیستم مدیریت زیست محیطی ،ISO 45001 با نام سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ،ISO 22000 با نام سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ،ISO 29001 سیستم مدیریت کیفیت – نفت، گاز و پتروشیمی ،ISO 10002 با نام سیستم مدیریت کیفیت – رسیدگی به شکایت‌ مشتریان ،ISO 13485 سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ،ISO 10015 با نام سیستم مدیریت کیفیت – آموزش ،ISO 20000 با نام سیستم مدیریت خدماتIT ،ISO 16949 با نام سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی و گواهینامهHSE یکسری از استانداردهای تدوین شده از سوی سازمان ایزو می‌شوند.

  گواهی ایزوISO را از کجا میشه خرید؟

  خرید و تهیه اینترنتی گواهینامه ایزو

  گواهی ایزو به صورت اصل و‌ معتبر جنس و کالا نیست که بتوان آن را به صورت مجازی و آنلاین خریداری کرد. همچنین گواهی ایزو یک مدرک آماده و چاپ شده نیست که تا مشتری درخواست نمود برایش ارسال شود. برای گرفتن گواهینامه ایزو ابتدا باید با یک مرکز صدور گواهینامه ایزو ارتباط برقرار نمود و نوع گواهینامه و مدرکی را که از سری استانداردهای ایزو می‌خواهید را مشخص کنید. بعد از آن با انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو به سراغ مراحل بعدی می روید از اینجا به بعد گرفتن گواهی ایزو به دو نوع تقسیم می شود:

  نوع اول، گرفتن گواهی ایزو از مراجع صدور بین‌ المللی: اگر سازمان متقاضی مراجع بین المللی را جهت صدور گواهینامه ایزو انتخاب کند ملزم به طراحی مستندات و اجرای قوانین و دستورالعمل های ایزو طبق دستورات سازمان استاندارد جهانی می باشد و در طی دو مرحله ممیزی که یک مرحله توسط کارشناس داخلی ایزو انجام میشود و عدم انطباقات برطرف می‌گردد و مرحله دوم توسط بازرس مرجع صدور گواهینامه ایزو انجام می گیرد و در صورت تایید رأی نهایی به صدور گواهینامه ایزو داده می‌شود.

  نوع دوم، گرفتن گواهی ایزو از مراجع صدور خصوصی : اگر سازمان متقاضی مراجع خصوصی را جهت صدور گواهینامه ایزو انتخاب کند به علت اینکه سطح سخت گیری این مراجع بسیار پایین می باشد و تحت نظارت نهاد اعتبار دهنده ای که عضو سازمان انجمن اعتباردهندگان بین المللی باشد نیست مجموعه متقاضی را ملزم به طراحی و پیاده‌سازی مستندات ایزو نمی‌کند و مرحله ممیزی نهایی توسط مرجع بازرسی مرجع صدور گواهینامه ایزو حذف می‌گردد.

  مستندات گواهی ایزو را از کجا میشه خرید؟

  خرید و تهیه اینترنتی مستندات ایزو

  مستندات گواهی ایزو در واقع همان قوانین و دستورالعملهایی میباشد که برای هر نوع حرفه و کسب و کاری توسط سازمان ایزو تدوین و منتشر گردیده است. نمونه مستندات ایزو در سایت رسمی سازمان بین المللی استاندارد منتشر شده است ولی دسترسی به نمونه مستندات کمی سخت می‌باشد و نیاز به پرداختن هزینه دارد. یکسری از کارشناسان و مستند نویسان ایزو کار با دریافت هزینه تهیه نمونه مستندات را انجام می‌دهند ولی با توجه به اینکه کار زمان بری می‌باشد در صدور گواهینامه ایزو تأخیر ایجاد می‌کند. مرکز امکان ثبت با توجه به داشتن چندین سال سابقه درخشان در حوزه صدور انواع گواهینامه‌های ایزو و انجام مشاوره و کارشناسی و تهیه نمونه مستندات چند سالی است که جهت جلب رضایت مشتریان کلیه نمونه مستنداتی را که تهیه کرده است در قالب فایلWORD به صورت رایگان در فضای مجازی منتشر کرده و در اختیار تمامی کاربران و متقاضیان ایزو قرار داده است. همچنین متقاضیان می‌توانند با برقراری تماس با مرکز امکان ثبت نمونه مستندات مورد نیازشان را به صورت رایگان دریافت نمایند.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چطوری گواهینامه ایزوISO بگیریم؟

  گواهی ایزو ، گواهینامه ایزو ، گواهی‌نامه ایزو

  هر سازمان و شرکتی جهت اخذ گواهینامه ایزو هدفی را برای خودش دنبال می‌کند و هدف از گرفتن ایزومی‌تواند برای مناقصه، انجام صادرات، برای ورود بهVendor List ، تبلیغات و برای انجام کارهای بازاریابی و برندسازی و همچنین اهداف مارکتینگی و جلب اعتماد و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان و گاهی اوقات چشم و هم چشمی باشد.

   

  گواهی ایزو برای مناقصات

  گرفت گواهینامه ایزو برای مناقصه چقدر زمان میبرد؟ آیا گواهینامه ایزو برای مناقصه سریع آماده می شود؟ اخذ سریع گواهینامه ایزوچگونه است؟ برای شرکت در مناقصات کدام گواهینامه ایزو زودتر آماده می‌شود؟ اکثر سازمان‌ها و مجموعه‌ها مخصوصا شرکت‌های پیمانکاری برای حضور در مناقصات زمان و وقت کافی ندارند. اگر نتوانند در مدت زمان کوتاهی مدارک مورد نیاز را فراهم کنند از رقابت در مناقصه باز می مانند. پیمانکاران و سازمان‌هایی که قصد حضور در مناقصات را به صورت فوری و سریع دارند باید از مراجع صدور گواهینامه ایزوکه به صورت خصوصی فعالیت می کنند گواهی نامه ایزو دریافت کنند.

   

  مراجع خصوصی صدور گواهینامه ایزو

  مراجع صدور گواهینامه ایزو راCertification Body یا در اصطلاحCB می‌نامند که CB ها تحت اعتبار نهادهای AB اعتبار دهنده ای هستند که تحت نظارت نهاد بین المللی IAF فعالیت دارند اماCB خصوصی تحت اعتبار و نظارت هیچ نهاد وAB رسمی فعالیت ندارند. پس مسلماً از طرف سازمانIAF انجمن اعتباردهندگان بین المللی اعتبار و اصالتی به آن داده نمی شود. ولی خوب اخذ گواهینامه ISO از مراجع خصوصی برای سازمان هایی که قصد حضور در مناقصات را دارند بسیار کاربردی می‌باشند، زیرا این مراجع متقاضی را ملزم به طراحی و پیاده سازی استاندارد‌های ایزو نمی‌کنند و با حذف ممیزی نهایی توسط بازرس مجموعه و نبود هیچ گونه سختگیری گواهینامه ایزو مورد نظر به آسانی و خیلی سریع صادر میشود. آماده سازی گواهینامه ایزو برای شرکت در مناقصات در مدت زمان خیلی کوتاهی ( حداقل یک روزه ) از طرف مراجع خصوصی صدور گواهینامه ایزو آماده می‌ شوند.

   

  گواهینامه‌های ISO لازم برای حضور در مناقصات

  چند سالی است که توسط هیئت وزیران دولت تصویب گردید که کلیه سازمانها و شرکتها برای حضور در مناقصات باید یکسری از گواهینامه‌هایی را مانند استانداردهای ایزو ، گواهینامهHSE را داشته باشند که هر دو گواهینامه از طرف سازمان بین المللی استاندارد تهیه و آماده شده‌اند. دریافت گواهینامهIMS نیز چند سالی است که از طرف کارفرمایان بسیار تقاضا می‌شود. همچنین سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در ایران قصد فعالیت و شرکت در مناقصات را دارند ملزم به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه پیمانکاری ) و گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران و ارائه طرحHSE PLAN نیز می‌باشند.

   

  مهم‌ترین گواهینامه‌های ایزو مورد نیاز برای حضور در مناقصات

  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت با کد ایزو ۹۰۰۱ و استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی با کد ایزو ۱۴۰۰۱و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با کد ایزو ۴۵۰۰۱از مهم ترین گواهینامه هایی هستند که کارفرمایان مناقصه گذار از پیمانکاران و شرکت کنندگان در مناقصات می‌خواهند.اخذ همزمان سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ منجر به ایجاد یک سیستم مدیریت پارچه در مجموعه می گردد که به آن اصطلاحاًIMS می‌گویند. گواهینامهIMS از طرف مراجع صدور گواهینامه ایزوصادر می‌شود و جزء استانداردهای تدوین شده از سوی سازمان ایزو نمی باشد.

   

  گواهینامهHSE-MS‌ را چگونه بگیریم؟

  استانداردHSE به معنی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست می‌باشد. مرجع صدور گواهینامهhse همان مراجع صدور گواهینامه ایزو می‌باشند.قوانین و ملزومات استانداردHSE با قوانین و الزامات استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برابر می‌باشد. بنابراین اگر سازمانی دو گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ را اخذ نماید در واقع یک گواهینامهHSE-MS را نیز هم گرفته است.

   

  چگونه برای حضور در مناقصات گواهی ایزو بگیریم؟

  ابتدا پیمانکار طبق لیست مدارکی که کارفرمای مناقصه گزار در اختیارش گذاشته است با یک مرکز مشاوره ایزو تماس برقرار میکند و نوع گواهینامه ایزویی راکه باید بگیرد را درخواست می‌کند. در مرحله بعد کارشناس مرکز مشاوره ایزو فرم ثبت نام را برای متقاضی ارسال می‌کند و بعد از تکمیل نهایی فرم و بستن قرارداد با توجه به هدفی همچون شرکت در مناقصات و عجله شرکت متقاضی، مراجع صدور گواهینامه ایزو‌خصوصی و غیرIAF را معرفی می‌نماید. مراجع خصوصی یاCB غیرIAF به هیچ عنوان سخت گیری در طراحی و مستند سازی استانداردهای ایزو ندارند و به راحتی با یک درخواست گواهینامه‌های ایزو را صادر می‌کنند. به همین علت گواهینامه‌های دریافت شده از مراجع خصوصی صدور گواهینامهمیزان اعتبار بین المللی ندارند و فقط در سطح داخلی مورد استفاده قرار می گیرند.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

   

  {jcomments on}

  Read more
 • چگونه گواهینامه ایزو ISO بگیرم؟

   چگونه گواهینامه ایزو ISO بگیرم؟

  چگونه گواهینامه ایزوISO بگیرم؟

  اطلاعاتی در مورد انواع گواهینامه‌های ایزوISO

  قوانین و دستورالعملهایی را که از طرف سازمان ایزوISO تهیه و تدوین شده‌اند به بیش از ۲۴۰۰۰ استاندارد می‌رسد. گواهینامه‌ها و استانداردهای ایزو انواع مختلفی دارند و برای هر نوع و کسب و کاری چه به صورت عمومی و چه به صورت تخصصی استفاده می‌شوند. همچنین استاندارد‌های سازمان ایزو هم شامل سیستمهای مدیریتی و هم شامل انواع محصولات و خدمات می‌شوند. گواهینامه ایزو از طرف سازمان‌ها و شرکت‌هایی تقاضا می‌شود که اهداف و چشم‌اندازهایی را دنبال می‌کنند. اهدافی از قبیل طراحی و اجرای استاندارد‌های ایزو و افزایش سطح سازمان و ارتقاء سطح کیفیت محصولات و خدمات، حضور موفق در مناقصات، حضور موفق در بازارهای داخلی و رقابت برای ورود به بازارهای بین المللی، برند سازی و تبلیغات و بازاریابی وسیع‌تر و مؤثرتر و غیره عواملی هستند که مدیران هر نوع کسب و کاری درخواست گواهینامه ایزو را می‌کنند.

   

  ایزو ۹۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

  گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ اولین و پرکاربردترین گواهینامه‌ از دسته گواهینامه‌های عمومی در حوزه سیستم‌های مدیریتی می‌باشد. از مهم‌ترین تأثیرات مثبت این گواهی افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات و تولیدات یک مجموعه می‌باشد.

   

  ایزو ۱۴۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

  گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱بعنوان یک استاندارد مطرح و پرکاربرد برای سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که به الزامات رفتار درست و صحیح با محیط زیست و منابع طبیعی پایبند می‌باشند‌.

   

  ایزو ۴۵۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

  گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ بعنوان یک استاندارد مهم و اساسی برای سازمانها و شرکتهایی که به حفظ ایمنی و سلامت محیط کار اهمیت می‌دهند به کار برده می‌شود.

   

  ISO 10002 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – رسیدگی به شکایات مشتریان

  ایزو ۱۰۰۰۲ در سازمان‌ها و شرکت‌هایی به کار برده می‌شود که به طور مستقیم و بدون واسطه با مشتریانشان سر و کار دارند و در سطح مجموعه خود ملزوماتی را تعبیه می‌کنند که بتواند در امر مشتری مداری موفق عمل نماید.‌ ایزو ۱۰۰۰۲مهم‌ترین گواهینامه‌ در بحث رسیدگی به شکایات مشتریان می‌باشد.

   

  ISO 10004 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتریان

  گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ یکی دیگر از استانداردهای سازمان ایزو در حوزه مشتری مداری می‌باشد.سازمانها و شرکت‌های متقاضی دریافت گواهینامه ایزو بهتر است این گواهینامه را همراه با دو گواهینامه ایزو ۹۰۰۱و گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ را دریافت نمایند.

   

   

  ISO 10001 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – رضایتمندی مشتریان – منشور سازمان

  گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۱ یک استاندارد جامع‌تر و کاملتر در حوزه مشتری مداری می‌باشد و اصولاً باید همراه با دو گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ و ایزو ۱۰۰۰۴دریافت شود. البته اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ هم در کنار این گواهینامه بسیار مؤثز و مفید واقع می‌شود.

   

  ISO 22000 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

  گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰در سازمان‌ها و صنایع مرتبط با مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قوانین و دستورالعمل‌های این گواهینامه تخصصی در مورد رعایت قوانین و الزامات تدوین شده از سوی سازمان جهانی جهت تولید حفظ سلامت مواد غذایی از ابتدا و تهیه مواد اولیه تا رسیدن به دست مصرف کنندگان را شامل می‌شود.

   

  ISO 29001 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – نفت و گاز و پتروشیمی

  گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ یک استاندارد تخصصی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی می‌باشد. تمامی سازمانها و شرکتهایی که در حوزه نفت فعالیت می‌کنند بعد از دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ و گواهینامهHSE دریافت گواهینامه ۲۹۰۰۱انجام می‌شود.

   

  ISO 16949 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی

  گواهینامه ایزو ۱۶۹۴۹ قوانین و الزاماتش همان گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ می‌باشد و فقط یکسری الزامات اضافه بر سازمان به این استاندارد اضافه شده است. کلیه استانداردهای تخصصی ایزو همراه با ایزو ۹۰۰۱ باید درخواست شوند. زیرا هر مجموعه‌ای که استاندارد سیستم مدیریت کیفیت داشته باشد برنامه‌ریزی و اجرای مستندات تخصصی را بهتر اعمال کند.

   

  شرایط و مدارک لازم شرکت‌ها برای گرفتن گواهینامه ایزو

  تمامی شرکت‌ها و سازمانها بزرگ و کوچک برای گرفتن مدرک ایزو همین که دارای یک دفتر مرکزی باشند یا یک یا چند پرسنل و کارگر مشغول انجام فرآیندی در سطح مجموعه‌ خود داشته باشند می‌توانند گواهینامه‌های ایزو را درخواست کنند. عواملی همچون اهداف سازمان، نوع فعالیت سازمان و نوع گواهینامه ایزو و نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو همگی از عواملی هستند که بر روند صدور گواهینامه ایزو و زمان و هزینه دریافت گواهینامه ایزو اثر می‌گذارند. مدارک لازمی که هر مجموعه‌ای باید برای گرفتن گواهینامه ایزو باید داشته باشد یکی فرم درخواست گواهینامه ایزو و دیگری نمونه مستندات گواهینامه ایزو است. مرکز ما دو مدرک فوق را بصورت کاملا رایگان به متقاضیان محترم ارائه می‌دهد.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • چگونه گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چگونه گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چگونه گواهینامه ایزوISO بگیریم؟

   

  مشاوره ایزوISO جهت طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزوISO

  سازمان بین المللی استاندارد با نام اختصاریISO مخففInternational Organisation for Standardiztion چند سالی است که جهت همسان کردن قوانین و دستورالعمل‌های اکثر مشاغل و حرفه‌های مختلف در جهان شروع به فعالیت کرده است و استانداردهای عمومی و تخصصی متنوعی را هم در حوزه سیستم‌های مدیریتی و هم در حوزه محصولات و خدمات تدوین نموده است. همچنین به خاطر متن کامل استانداردHSE این گواهی نیز مورد تأیید نمایندگان سازمان ایزو قرار گرفته است و در لیست استانداردهای سازمان ایزو منتشر گردید است. متقاضیان و درخواست کنندگان آگاه و‌ هوشیار گواهینامه‌هایISO وHSE می‌دانند که برای رسیدن به استانداردهای ایزو و جهانی شدن نیازمند طراحی درست و اصولی استانداردهای ایزو در سطح فرآیندها و عملکردهایشان هستند. مستند سازی و اجرای مستندات بصورت اصولی کار مراکزی معتبر به نام مراکز مشاوره ایزوISO است. مراکز مشاوره ایزو معتبر جمعی از متخصصین و کارشناسان مجرب و حرفه‌ای و تحصیلکرده مرتبط با استانداردهای جهانی را گرد هم آورده است تا جز به جز الزامات از ورودی فرآیندها تا خروجی فرآیندها را تنظیم نمایند و طبق قوانین بین‌المللی در سطح مجموعه پیاده سازی نمایند.‌

   

  متن فارسی و انگلیسی استانداردهای ایزوISO

  سازمان بین‌المللی استاندارد در سایت رسمی خود به آدرسWWW.ISO.ORGمتن کامل استاندارد‌هایی را تدوین نموده است را منتشر کرده است. متون نگارش شده تمامی استانداردهای ایزو انگلیسی هست و برای دسترسی به متون باید هزینه‌ای را پرداخت نمود تا به اطلاعات سایت دسترسی پیدا کنید. البته گاهی اوقات انجام این کار وقت گیر و سخت است که شما متقاضی محترم می‌توانید از کارشناسان ایزو کمک و راهنمایی بگیرید. مرکز ما به عنوان یکی از مهم‌ترین و معتبرترین مراکزی است که جهت رفاه حال مشتریان و کاربران محترم با توجه به صدور انواع گواهینامه‌های ایزو بین المللی و کسب دانش و تجربه در مستند نویسی متن کامل تمام مستندات را نگارش و جمع آوری کرده و بصورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد و همچنین جهت رفاه حال مشتریان دیگری که مستندات استانداردهای ایزو را بصورت لاتین می‌خواهند نیز متون انگلیسی ارائه شده‌اند.

   

  مهم‌ترین و اصلی‌ترین استاندارد ایزوISO

  گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت با نامISO 9001 مهم‌ترین و اصلی‌ترین و پرکاربردترین استانداردی است که سازمان ایزو تدوین کرده است.‌ متن استاندارد ایزو ۹۰۰۱ از یکسری قوانین و دستورالعمل‌هایی می‌گوید که موجب افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات می‌شوند. کار اصلی ایزو ۹۰۰۱ مشخص کردن فرآیندهای مطلوب و شناسایی فرآیندهای تکراری و حذف آنها می‌باشد. مستندات ایزو ۹۰۰۱ هم بصورت فارسی و هم به صورت انگلیسی از طرف مرکز بزرگ ما در قالب فایلWORD منتشر شده است. مستندات ایزو ۹۰۰۱ شامل خط مشی کیفیت، چارت سازمانی و نظامنامه کیفیت، فرم‌ها و گزارش‌ها و نمونه روش‌های اجرایی در آموزش مدیریت و کارکنان مجموعه، نمونه روش‌های اجرایی در شناسایی عوامل تکراری و حذف آنها، نمونه روش‌های اجرایی در شناسایی عدم انطباقات و انجام اقدامات اصلاحی، نمونه روش اجرایی برای ممیزی می‌باشد.

  گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی با نامISO 14001 و گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با نامISO 45001از دیگر گواهینامه‌های عمومی و مهم استانداردهای ایزو هستند که غالبا به همراه گواهینامهISO 9001 با هم اخذ می‌شوند. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ طوری تنظیم شده است که هر سازمان و شرکتی که بخواهد گواهینامه ایزو تخصصی مرتبط با شغل و زمینه فعالیتش را بگیرد باید ابتدا یا همزمان این گواهی را نیز دریافت کند. مثلا یک کارخانه مواد غذایی هنگامی که قصد گرفتن گواهینامهISO 22000 با نام سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی را دارد ابتدا باید کیفیت سیستم‌های مدیریتیش را اثبات کند پس هر دو گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۲۲۰۰۰را با هم می‌گیرد.

   

  مراحل گرفتن گواهینامه ایزو ۹۰۰۱

  مراحل و روش دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ بسیار ساده است. فقط کافی است در موتور جستجوگر گوگل نام مراحل گرفتن گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را تایپ نمایید و وارد سایت رسمی مرکز ما شوید. داخل مطالب بارگذاری شده در سایت هم اطلاعات مفید و کاربردی در مورد استانداردهای ایزو برای شما کاربر محترم گذاشته شده و هم تمامی شماره تلفن‌های ارتباطی با مرکز قرار داده شده است. بعد از ارتباط با مرکز و انجام مشاوره رایگان فرم درخواست گواهینامه ایزو در اختیار شما قرار داده می‌شود. با تکمیل مشخصات فرم و مشخص نمودن اهداف سازمان شما متقاضی گواهینامه ایزو باید نوع مرجع صدور گواهینامه ایزوو نوع گواهینامه ایزو را انتخاب کنید و بعد با تهیه نمونه مستندات که مرکز امکان ثبت به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهد به طراحی و اجرای مستندات می‌پردازید و با انجام ممیزی داخلی و ممیزی نهایی گواهینامه ایزو از طرف مرجع صدور گواهینامه ایزو برای شما صادر می‌شود.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • دریافت گواهینامه ایزو ISO

  دریافت گواهینامه ایزو ISO

  دریافت گواهینامه ایزو ISO مراحل دریافت گواهینامهISO ایزو گاملابه مرجع صادر کننده ایزو بستگی دارد، البته درایران دریافت استاندارد ایزو بیشتر توسط مراکز مشاوره ایزو انجام میشود و مراحلی تقریبا یکسان دارد، منباب اخذ استاندارد ایزو شناخت نسبی گواهی ایزو مساله مهمیست، ازاینرو معرفی مختصراز استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو میتواند زمینه ساز شناخت استاندارد ایزوISO و شرایط دریافت ایزو باشد. گواهی ایزو توسط سازمانی بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کاملinternational standard organization بطور مخففISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درمینه گوناگونیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هایی جهت حمایت ازمصرف کننده و تولید کننده و یکسان سازی قوانین تدوین شده درسطح جهان است، قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد قوانین تدوین شده سازمانISO رابطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگردد واختصاراCB نام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزوست، مراکز مشاوره و صدور گواهی ایزویکی ازاعضای مهمCB هادرایران هستند،CBها درجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند که به نوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند و موسسات مشاوره ایزو اختصارAB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهندهCB هاهستند،AB بانام کاملACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده میباشد و هرکشورAB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه برموسسات مشاوره و اخذ استاندارد ایزو نظارت دارند بانام اختصاریIAF هستند بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، این انجمن درهرکشورAB تعریف کرده و مخصوص همان کشورست و نامهای گوناگونی رانیز برایش تعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراهAB کشور رامشاهده کرد. درایرانNACI تنهاAB تعریف شده انجمنIAF میباشد.

   

   

   دریافت گواهی ایزو ISO

  دریافت گواهینامه ایزو بیشتر توسط موسسات مشاوره ایزو انجام میشود

   

   

  دریافت گواهینامه ایزوISO بستگی بمرجع صادر کننده ایزو و حتی موسسه مشاوره ایزویی ازطریق آن اقدام به اخذ استاندارد ایزو میکنید نیزدارد، البته مراحل و پروسه دریافت استاندارد ایزو باتوجه بزمان وهزینه مورد نظرتان جهت اخذ گواهینامه ایزوISO مدنظرتان درنظر گرفته اید وازچه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوت است دریافت گواهی ایزو ازمراجعIAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی دارد و زمان درموارد اخذ مدرک موسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران همواره اماده ارائه مشاوره درمورد گواهینامه های بین المللی ایزوISO , CE , HSE , و انواع استانداردهای جهانی و مجوزهای بین المللی صورت رایگان میباشد.

  Read more
 • دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO9001:2015

  ISO90012015

  دوره آموزشی ممیزی داخلیISO9001:2015

  یکی از کارهایی که کارشناسان و مدیران تضمین کیفیت باید در سازمانشان انجام دهند اجرای ممیزی داخلی استانداردهای ایزو می باشد.

  آموزش ممیزی داخلی ایزو یکی از مهمترین و ضروری ترین آموزشها برای سازمان بوده که پیاده سازی انجام میشود. به جهت داشتن صلاحیت ممیزان داخلی کارشناسان باید با الزامات ممیزی داخلی آشنا شوند.

  این افراد با استانداردهای ایزو بطور کامل آشنا می باشند.

  دوره ممیزی داخلی چگونه آموزش داده می شود؟

  این دوره اصول ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت کیفیتISO9001 ویرایش2015 آشنا می شوید.

  در این دوره موارد ممیزی در سازمان انجام شده و مبنای استاندارد ایزو 9001 تشریح شده همچنین ممیزی بر مبنای استانداردISO9001 آموزش داده می شود.

  برای انجام اصول انواع ممیزی استانداردISO9001 در سال2011 ویرایش شد.

  از مزیت های این دوره آموزشی سعی شده فراتر از مباحث داخلی پیش رفته و با برخی از موارد سر ممیزی آشنا کنیم.

  برای گذراندن این دوره حتما دوره الزامات2015 :ISO9001 را طی کرده چون در این دوره اشاره به الزامات استانداردها نمی شود بلکه موارد ممیزی بندها بیان شده اگر با بندها آشنا نباشیم دوره مفیدی برای ما نخواهد بود. جهت انجام ممیزی داخلی موارد زیر لازم بوده و باید اجرایی شود:

  تشکیل تیم ممیزی :

  در مرحله اول سازمان باید تعدادی کارشناس خود را بابت تیم ممیزی داخلی انتخاب کرده و همچنین آموزش لازم به این تیم داده شود. تعداد این تیم ممیزی بسته به حجم سازمان ، تعداد کار ، فرآیندها ، نفرات سازمان متغیر خواهد بود که تیم ممیزی از دو نفر تشکیل شده و به تعداد بیشتر هم نفرات انتخاب می شوند.

  تهیه برنامه ریزی ممیزی :

  ماههایی از سال چه واحدها و چه فرآیندهایی مورد ممیزی قرار می گیرند. تهیه این برنامه کمک می کند تا مدیران فرآیندها اززمان برنامه ممیزی اطلاع داشته و خود را جهت انجام ممیزی داخلی آماده کنند.

  چک لیست ممیزی داخلی :

  وقتی چک لیست ممیزی داخلی داشته باشیم ممیزی را می تواند آسان تر کند. الزامی نیست برای ممیزی استاندارد ایزو حتما چک لیست در دسترس باشد جهت اجرای بهتر ممیزی داخلی و پوشش همه سوالات از چک لیست استفاده می شود که فرد ممیز سوال یا موردی را فراموش نکند.

  طرح ممیزی یاAudit plan

  طرح ها و برنامه ریزی ممیزی متفاوت بوده اما امکان اینکه با یکدیگر اشتباه گرفته شود وجود داشته ، برای طرح ممیزی برنامه یک روزه نوشته می شود . یادآوری می کنیم که برنامه ممیزی طرح کلی ممیزی بوده ، در چه ماهی چه واحدهایی ممیزی می شوند. ولی در طرح ممیزی برنامه جزئی و زمان بندی که شامل ساعت ها و جزئیات ممیزی که چه ساعتی چه واحدهایی توسط چه شخصی ممیزی می شوند و ممیز چه مواردی را در آن زمان کنترل و مشاهده میکند .

   

  ارسال طرح ممیز به واحدها :

  برای انجام دقیق ساعت ممیزی به کلیه واحدها از طریق نامه یا کانلهای ارتباطی دیگر ارسال شده تا واحدها از برنامه دقیق ممیزی خود اطلاع داشته باشند.

  جلسه تیم ممیزی :

  این جلسه جهت هماهنگی میان تیم ممیزی بوده تا هماهنگی مجدد بررسی شده و مسئولیت ممیزی مجدد بازبینی شود، سر ممیز افراد را هماهنگ کرده این امر شروعی جهت اجرای ممیزی داخلی می باشد.

  افتتاحیه :

  جهت جلسات ممیزی داخلی بیرونی و صدور گواهینامه محقق شده ، افتتاحیه جهت انجام جلسه با حضور مدیران ارشد و مدیران فرآیندها برگزار شده و دراین جلسه قوانین ممیزی و اعضای این جلسه معرفی می شوند. در این افتتاحیه به طرح ممیزی هم اشاره شده است.

  اجرای ممیزی :

  با توجه به طرح ممیزی و چک لیست ها تیم ممیزی جهت اجرای ممیزی اقدام می کند. فرآیندها با دقت مورد بررسی قرار گرفته همچنین رفتار ممیز باید کاملا حرفه ایی بودهکه سوالات با دقت کامل پرسیده شود مشاهدات دقیق ثبت شود.

   

  ثبت عدم انطباقها :

  کار ممیز ثبت عدم انطباقها و ثبت مغایرتهایی که مشاهده می شود تا بتواند گزارش صحیح نوشته و در این ثبت عدم انطباق ، سندهایی مشاهده شده تا تاریخ مغایرت آن با بند استاندارد ثبت کند.

  جهت اجرای ممیزی داخلی ابتدا اعضای تیم با هم جلسه گذاشته و مغایرتها را بررسی کرده و یکپارچه می شوند و در جلسه با حضور مدیران این گزارش ارائه می شود عدم انطباق هر واحد و فرآیندها بیان می شود

   

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • سیستم مدیریت کیفیت

  سیستم مدیریت کیفیت

  سیستم مدیریت کیفیت

  سیستم مدیریت کیفیت همان ایزو 9001 با هدف بهبود و عملکرد فرآیند سازمانها در حوزه خدمات و محصولات با تمرکز برروی مدیریت کیفیت تهیه و تدوین گردیده است. سیستم مدیریت کیفیت با تمرکز برروی کیفیت سازمانها را جهت بازار رقابتی و موفقیت درون بازار نسبت به رقبا با تکیه بر کیفیت بالا و به طبع آن کسب رضایت مشتری راهنمایی میکند. شرکتهای بسیاری بدنبال اخذ گواهی نامه ایزو 9001 هستند و این استاندارد امروزه پر درخواست ترین و پر کاربردترین گواهینامه درمیان انواع استاندارد ایزو هست و سازمانهای آگاه بدنبال بهره وری بیشتر و پیشرفت بدنبال اخذ ایزو 9001هستند. ایزو 9001 یا همان سیستم مدیریت کیفیت بر پایه رضایت مشتری برمبنای توجه به انتظارات و نیازهای مشتری و افراد ذینفع بیان شده است زیرا که قطعا مشتریان بدنبال محصولی با کیفیت هستند که خواسته هایشان برآورده شده و نیازهایشان را برطرف نماید.

  مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت :

  -        دادن قدرت و توانایی جهت محصولات و خدماتی که با رعایت الزامات قانونی موجبات رضایت مشتری را فراهم می کند

  -        ایجاد فرصتها با در نظر گرفتن رضایت مشتری

  -        درنظر گرفتن و انجام ریسکها و فرصتها متناسب محیط و مقاصد شرکت

  -        توانایی مجموعه جهت انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت

  اهمیت سیستم مدیریت کیفیت

  سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی انواع استانداردها الزامات کیفی مورد نیاز تمامی انواع استانداردها را در خود دارد. توصیه تمامی مراجع صادر کننده ایزو درابتدا طراحی و پیاده سازی گواهی ایزو 9001 بوده و سپس هرنوع استاندارد دیگر. حتی به جرات میتوان گفت ایزو 9001 به تنهایی جهت هر سازمانی کارساز بوده و ثمر بخشی کافی را دارد. چنانچه سازمانی با هر نوع فعالیت بخواهد تنها یک گواهینامه ایزو را دریافت کند توصیه میشود ایزو 9001 را بگیرد، سپس ایزو 14001سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بعنوان یار و همراه ایزو 9001 هستند در کنار یکدیگر بهره وری بسیاری برای شرکتها دارند و این سه گواهینامه ، عمومی ترین و پر کاربردترین انواع ایزو هستند و سه سیستم مدیریتی فوق در کنار هم تشکیل دهنده سیستم مدیریت یکپارچه را میدهند که اصطلاحا به آنIMS گفته میشود و هنگامی که یک سازمان سه سیستم مدیریتی را همزمان درون نهادشان پیاده سازی کنند میگویند یک سیستم مدیریت یکپارچه را برای سازمانشان طراحی و پیاده سازی کرده اند. ایزو 9001 همچنین بابت شرکت در مناقصات بیشترین کاربرد را دارد.

  مراحل اخذ سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001
  1-    انتخاب هدف اخذ گواهینامهISO9001
  2-    انتخاب مرجع صادر کننده گواهیISO 9001
  3-    مستندسازی و پیاده سازی گواهی نامهISO9001
  4-    ممیزی داخلی و خارجی
  5-    ممیزی نهایی
  6-    ثبت و صدور گواهینامه ایزو 9001

  ابتدا بایستی هدف اخذ گواهینامه ایزو 9001 مشخص باشد و سپس باتوجه هدف مرجع مورد نظر انتخاب می شود یعنی چنانچه هدف اخذ گواهینامه ایزو شرکت در مناقصات باشد اخذ ایزو ازطریق مراجع غیرIAF کفایت میکند همچنین چنانچه هدف اخذ و دریافت گواهینامه ایزو تبلیغات و رقابت و هرقصد دیگر بجز صادرات باشد نوع غیرIAF کفایت می کند ولی درخصوص صادرات میبایست از طریق مراجعIAF نسبت به اخذ ایزو 9001 اقدام گردد. سپس مستندات لازم آماده میشودکه مرکز ما مستندات را به صورت رایگان بمشتریان ارائه میکند به همراه گواهینامه ایزو تا هر زمان میخواهند با توجه مستندات پیاده سازی را انجام دهند. سپس ممیزی داخلی و خارجی صورت گرفته و درنهایت شخص ممیز بعداز ممیزی نهایی اجازه صدور گواهینامه ایزو را می دهد و گواهی ایزو صادر میگردد.

  توصیه مهم جهت اخذ گواهینامه ایزو 9001

  توصیه مهم برای اخذ گواهی نامه ایزو 9001 مانند هر نوع گواهی ایزو دیگر انتخاب مرجع صادر کننده هست که بایستی مراقب بود مراجع تقلبی نباشند که گواهی ایزو صادر میکنند و با درج لوگو و یا برچسب و ظواهر ساختگی ایزو تقلبی فاقد هر گونه اعتبار و فتوشاپی را به متقاضی ارائه می دهند. شرکت دارای ایزو نیز اصرار داردکه گواهی ایزو او بالاترین اعتبار را دارد و گول ظواهر را میخورد و متاسفانه نمیداند ایزو دریافتی او فاقد هر نوع اعتباری هست و اینجور مراجع میایند سایتهای ساختگی میسازند و ادعا میکنند که گواهی آنها قابل استعلام هست و گاها سایتهای معتبر را پیدا میکنند و با پس و پیش کردن و اندکی تغییر سایتی مشابه آنها میسازند و متقاضی را گمراه می کنند. پس باید مراجع صادر کننده ایزو با آگاهی کامل جهت دریافت انواع ایزو اقدام نمایند و مرکز ما با مشاوره رایگان تمامی خدمات مشاوره و اخذ گواهینامه ایزو را انجام میدهد و گواهینامه هایی معتبر متناسب نیاز سازمان ارائه می کنند.

   

  {jcomments on}

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family