Where can I get an ISO certificate

گواهینامه ایزو | گواهینامه ایزو از کجا بگیریم؟

اخذ گواهی نامه ایزو معتبر ، گرفتن گواهی ایزو معتبر ، دریافت گواهی نامه ایزو معتبر

 

اخذ و دریافت ایزو معتبر با استعلام صدور

امروزه مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو بسیار زیاد شده اند. اما همه آنها بصورت معتبر و قانونی فعالیت نمی‌کنند. بنابراین جهت تشخیص و شناسایی شرکت‌های معتبر صدور گواهینامه ایزو ابتدا باید بایکسری اصطلاحات و لغات آشنا شوید تابتوانید بااتخاذ تصمیمات درست نتایجی مطلوب راکسب نمایید.

 

آشنایی با IAF

IAF چیست؟ IAF بالاترین نهاد رسمی دردنیاست و مؤسس آن سازمان بین المللی استاندارد ISO می‌باشد‌. IAF مخفف International Accreditation Forum بمعنای انجمن اعتباردهندگان بین‌المللی وظیفه نظارت برروی نهادهای دولتی هرکشوری رادارد. اکثر کشورهای دنیا ازطریق نماینده دولتی و رسمی خود عضو انجمن IAF هستند و اعتبار و اصالت فعالیتشان راجهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو اعلام و اثبات می‌کنند. جتغ

 

سایت IAF چیست؟

سایت رسمی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی بنشانی WWW.IAF.NU می‌باشد و فقط و فقط باهمین نشانی سه حرفی و دامنه دو حرفی ایجاد شده است. سایت IAF توسط سازمان ISO تشکیل شده و لیست تمام AB های فعال دردنیا ازطریق سایت رسمی IAF معرفی و منتشر شده است.

 

آشنایی با AB

AB چیست؟ AB مخفف Accerdiation Body بمعنای موسسه اعتبار دهنده می‌باشد. AB ها همان اعضای نهاد IAF هستند. AB معتبر و رسمی تحت قوانین و الزامات صادره ازطرف انجمن IAF فعالیت می‌کند. AB ها براساس یکسری قوانین و دستورالعمل‌ها برروی کار مراجع صدور گواهینامه ایزو نظارت می‌کنند. مرکز اعتبار دهنده و AB کشور ایران بانام اختصاری NACI شناخته شده است. UKAS انگلستان و DAKKS آلمان و SAS سوئیس ازنمومه AB های دیگر هستند.

 

سایت AB چیست؟

سایت AB معتبر بایدبه همان نشانی درج شده درلیست انجمن IAF باشد. باتوجه باینکه ساخت سایتهای جعلی کار بسیار آسانی می‌باشد مشتریان و متقاضیان گواهینامه ایزو باید حواسشان جمع باشد اگر خواستند وارد سایت AB شوندبه آدرسی که مرکز و شرکت ثبت و صدور گواهی ایزو دراختیارش میگذارد اکتفا نکند و بامراجعه به سایت IAF وارد آدرس صحیح AB مربوطه شوند.

آشنایی با CB

CB چیست؟ CB مخفف Certification Body بمعنای مراجع صدور گواهینامه ایزو می‌باشد. CB ها عاملان اصلی ثبت و صدور انواع گواهینامه‌های ISO هستند. هرمرکز و هرشرکتی نمی‌تواند بعنوان مرجع معتبر، صدور ایزو راانجام دهد. CB هایی که تحت اعتبار و نظارت یک AB دولتی فعالیت می‌کنند می‌توانند بعنوان CB مرجع صدور معتبر گواهینامه ایزو معتبر و اصل راصادر نمایند.

 

سایت CB چیست؟

سایت CB محل بارگذاری کد رهگیری یاشماره گواهینامه ایزو می‌باشد. البته دریافت کننده گواهی ایزو نبایدبه آدرس مرکز مشاوره و ثبت و صدور گواهی نامه ایزو اکتفا کند و باید طبق معرفی لیست AB مرکز اعتبار دهنده اسم و نشانی CB رامطابقت دهد . هنگامی که ازاعتبار CB مطمئن شدید میتوانید کد رهگیری گواهی ایزو راداخل لیست CB معتبر مشاهده نمایید.

مراحل نحوه استعلام اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو

همانطورکه گفته شد مراجعی تحت عنوان CB ها ثبت و صدور گواهی ایزو راانجام می‌دهند. بنابراین جواب سؤال گواهینامه ایزو ازکجا بگیریم؟ مشخص و معلوم شد. موضوع دیگر تشخیص اعتبار و اصالت مراجع صدور ایزو یاهمان CB ها می‌باشد. نحوه استعلام و ریجستری اعتبار و اصالت گواهی نامه ایزو صادر شده توسط CB ها چند مرحله می‌باشد.‌

مرحله اول ورودبه سایت IAF جستجو و سرچ نام AB می‌باشد.

مرحله دوم ورودبه سایت AB معرفی شده توسط آدرس دقیق مندرج شده درسایت IAF می‌باشد.

مرحله سوم ورودبه سایت CB اعلام شده توسط سایت AB و جستجوی کدرهگیری مندرج برروی گواهی نامه ایزو می‌باشد.

درواقع نحوه استعلام اعتبار و اصالت گواهی ایزو درروش بالا ازطریق سایت انجام می‌شود. سازمانها و شرکت‌های متقاضی ایزو بهنگام استعلام اعتبار مدرک ایزو ISO باید مراقب کلاهبرداران و سایتهای جعلی و ساختگی باشند. نام دقیق و آدرس هر CB باید نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر مطابق باآدرس داخل سایت AB باشد و نام و آدرس CB هم نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر داخل سایت IAF باشد.

 

نحوه استعلام اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو توسط مرکز امکان ثبت

سازمانها و شرکت‌هایی که نمی‌توانندیا وقت برای استعلام اعتبار و اصالت مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو و گواهی نامه ایزو ندارند کار استعلام و ریجستری اصل و غیر اصل بودن گواهی ایزو رااز مشاوران و کارشناسان مرکز امکان ثبت بخواهند. حتی اگر مشتری مرکزما نبودید می‌توانیداز مرکز صادر کننده گواهی ایزو مورد نظرتان بخواهید عکس یک نمونه گواهینامه ایزو رابرای شما ارسال کند. شما عکس گواهی ایزو رابرای کارشناس ماارسال کنید. ظرف مدت پنج دقیقه بادلیل و منطق اصل یا نااصل بودن گواهی نامه ایزو رابرای شما مشخص می‌کنند.

گواهی نامه ایزو | گواهی نامه ایزو را چگونه بگیریم؟

متقاضیان محترم اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو ISO بانام و اصطلاحات ایزو و مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر و نحوه استعلام و ریجستری اعتبار ایزو ISO آشنا شدید. در ادامه مقاله بانحوه اخذ و چگونگی گرفتن ایزو ، دریافت گواهینامه ایزو آشنا می‌شوید.

 

راه گرفتن گواهی نامه ایزو چگونه است؟

جهت اخذ و دریافت انواع گواهی نامه‌های ISO طبق اصول گرفتن هرنوع مدرک و گواهی ‌نامه‌ای فراهم سازی و ارائه یکسری مدارک لازم و ضروری می‌باشد. تهیه مدارک و اسناد مورد نیاز برای گرفتن گواهی ISO اصلا پیچیده و سخت نمی‌باشد.

 

مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه ایزو چیست؟

مدرک اول درخواست فرم ثبت نام گواهینامه ایزو و تکمیل آن می‌باشد.‌ فرم ثبت نام ایزو دارای آیتم‌های فارسی و انگلیسی مانند نام مدیرعامل، کد ملی، شماره موبایل و مشخصات سازمان و مجموعه متقاضی همراه بامشخص نمودن نام مرجع صدور گواهی ایزو و مشخص نمودن نوع گواهی نامه ایزو می‌باشد. متقاضی محترم می‌تواند فرم ثبت نام گواهینامه ایزو رااز مرکز مشاوره امکان ثبت دریافت نمایند و حتی درصورت سخت بودن مشخصات فرم راباکمک مشاور مرکز تکمیل نمایند.

مدرک دوم تهیه نمونه مستندات ایزو ISO است. مستندات شامل قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده ازطرف سازمان ایزو می‌باشند. مستندات ایزو همانند استانداردهای ایزو شامل دو بخش عمومی و تخصصی می‌شوند. مرکز امکان ثبت کلیه مستندات مهم و پرکاربرد راتهیه و تنظیم نموده و بصورت رایگان دراختیار سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی گواهینامه ایزو ISO قرار میدهد.

مشخص نمودن اهداف سازمان، انتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو

مرحله بعدبا انجام مشاوره اهداف و برنامه‌های سازمان باید تعیین شود. بامشخص شدن اهداف و چشم اندازها نوع مرجع ثبت و صدور گواهی ایزو بدرستی انتخاب می‌گردد. مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو بااعتبار IAF و غیر IAF فعالیت می‌کنند. سازمانها و شرکت‌های بااهداف صادرات باید حتما جهت گرفتن گواهی ایزو ، مراجع و مرکز ثبت و صدور ایزو بااعتبار IAF راانتخاب نمایند. مجموعه‌ها و سازمانهای بااهداف شرکت درمناقصات، تبلیغات و بازاریابی، برندسازی می‌توانندبا توجه به بودجه مالی و اقتصادی و درخواست کارفرما و فورس زمانی که دارند یکی ازانواع مراجع ایزو IAF یا غیر IAF راانتخاب نمایند.‌

 

تفاوت میان مراجع صدور ایزو IAF و غیر IAF چیست؟

مراجع صدور ایزو IAF ( CB بااعتبار IAF ) مراکز و شرکت‌های معتبری هستندکه تحت اعتبار یک AB عضو انجمن IAF ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام می‌دهند.

مراجع صدور ایزو غیر IAF ( CB بدون اعتبار IAF ) مراکز و شرکت‌هایی هستندکه تحت اعتبار یک AB بدون عضویت انجمن IAF ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام می‌دهند.

تفاوت میان دو مرجع صدور گواهینامه ایزو IAF و غیر IAF درزمان، هزینه، طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو و انجام ممیزی نهایی توسط کارشناس مرجع صدور ایزو می‌باشد. مدت زمان و هزینه گرفتن گواهی ایزو بااعتبار IAF خیلی زیاد و طولانی می‌باشد ولی مدت زمان و هزینه گرفتن گواهی ایزو بدون اعتبار IAF خیلی کم و کوتاه می‌باشد.

 

مشخص نمودن زمینه فعالیت سازمان، انتخاب نوع گواهینامه ایزو

بامشخص شدن اهداف سازمان و انتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو نوبت به مشخص نمودن زمینه فعالیت سازمان و انتخاب نوع گواهینامه ایزو ISO می‌رسد. سازمان بین‌المللی استاندارد International Organisation for Standardiztion وظیفه تهیه و تدوین انواع استانداردها و قوانین و الزامات‌ مربوط بتمام مشاغل و انواع کسب و کارها رابرعهده دارد. استانداردهای تدوین شده هرسال یکبار مورد بازبینی و ویرایش قرار می‌گیرندتا مطابق بانیازهای مشتریان و مصرف کنندگان بروز شوند.

 

انواع قوانین و استانداردهای سازمان ایزو ISO

کلیه استانداردهای ایزو دردودسته طبقه بندی شده‌اند. دسته اول استانداردهای سیستم‌های مدیریتی ( عمومی و تخصصی ) و دسته دوم استانداردهای محصولات و خدمات. استانداردهای سیستم‌های مدیریتی درحوزه عمومی ازپرمصرف ترین و پرکاربردترین انواع گواهینامه‌های ایزو می‌باشند. قوانین و الزامات استانداردهای سیستم مدیریتی عمومی طوری تنظیم و تدوین شده‌اند که شامل حال تمام فرآیندها درتمام سازمان‌ها و مجموعه‌ها می‌شوند.

 

استانداردهای عمومی و تخصصی پرکاربرد ایزو کدامند؟

اولین و پرکاربردترین نوع استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت باکد شناسایی ISO 9001 می‌باشد. متن قوانین و الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت طوری طراحی شده که موجب افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات می‌شود و بهبود مستمر و بهره وری بیشتر و توسعه پایدار و افزایش سود آوری ازمزایا و فواید این نوع استاندارد است. ایزو ۹۰۰۱ بعنوان یک گواهی پایه پیش نیاز تمام گواهینامه‌های ایزو عمومی و تخصصی می‌باشد.

گواهی نامه ایزو ۱۴۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ، گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ سیستم مدیریت کیفیت رسیدگی بشکایات مشتریان ، گواهی نامه ایزو ۱۰۰۰۴ سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتریان ، گواهی نامه ایزو ۲۲۰۰۰ سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی ، گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت – نفت، گاز و پتروشیمی ، گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – آموزش

پیاده سازی استانداردهای ایزو ، ممیزی استانداردهای ایزو ، ثبت و صدور استانداردهای ایزو

استقرار سیستم‌های مدیریتی و استانداردهای ایزو مرحله بعداز انتخاب نوع گواهینامه ایزو می‌باشد. سازمان متقاضی چنانچه ازطریق مراجع صدور گواهی ایزو IAF دار اقدام به دریافت گواهینامه ایزو کرده باشد اجباربه پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو می‌شود. درنهایت باانحام ممیزی و بررسی نواقص و معایب و برطرف کردن عدم انطباقات ثبت و صدور گواهینامه ایزو انجام می‌شود

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family