اییزو

ایزو

ایزو سالیان متوالیست فعالیت میکند و درتمام نقاط جهان وجود دارند و بصورت مدلهای متنوعی نیزموجودست وهرمدل ویژگی و خصوصیات منحصربه فرد خودرا داردکه بااین خصوصیات توانسته ست محصولات انبوهی راتولید کند و بافروش محصولات و انتقالش درسراسر نقاط جهان باعث بوجود آمدن مشتریان زیاد، افزایش سود، محبوب شدن و مشهور شدن نام شرکت، نام مدیران ، ایجاد ارتباط شغلی گسترده در سراسر جهان و.... میشودهمه سازمانها و شرکتهاییکه مدرک ایزو دارند ازیک استاندارد مخصوصی پیروی میکنندکه هدف ایزو اینست واین استاندارد رادر سطح مختلف شرکتها وسازمانهای حاوی ایزو گسترش دهند و باعث افزایش شوند

 

مراجع صادر کننده ایزو

مراجع صادرکننده گواهی ایزو هرشرکت یاسازمانی متقاضی هست مدرک ایزو رادریافت کند نیازمند اینست ابتدابه مراجع صادرکننده گواهی ایزو بروند. ناگفته نماندهمه مراجع صلاحیت اینرا ندارندکه بخواهند مدرک ایزو راصادرکنند و چون ارزانتر ازبقیه یادارای یک ویژگی خاصیست دیگری ندارد و متقاضیان فوراً به سراغ این دست مراجع میروند درحالیکه اینکار، کاری اشتباهست و برخی ازسازمانها بصورت قلابی فعالیت میکنند و هدفشان کلاهبرداریست و تنها به نفع و سود خودفکر میکنند و بعد ازاینکه ازمتقاضیان مبلغ رادریافت کردند فرار میکنند بدون اینکه ازآنها اثری برجای بماند. بنابراین برای اینکار بایدبا آگاهی و دانش وارد عمل شد و اگرکسی دراین زمینه تجربه دارد ازتجربه او استفاده کرد تابا مراجع کلاهبردار مواجه نشد.

 

دریافت ایزو

بعداینکه شرکتهای متقاضی دریافت ایزو ، فرمهایی راکه مراجع بدانها میدهد پر کردند باید طبق روشهای خاص مراجع صادرکننده گواهی ایزو عمل کنندکه این روشها عبارتنداز: مراجع صادرکننده گواهی ایزو بابت هرشرکت و سازمانی یک طرح کلی و عالی میکشد وبه مدیران شرکتهای متقاضی اعلام میکند. مدیران شرکتهای متقاضی بایداین طرح و نقشه رادر سطح مختلف شرکت و سازمان پیاده کنند و ازایجاد هرگونه مشکل درمسیراین طرح خودداری کنند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو، منباب هرشرکت و سازمان متقاضی دریافت ایزو، هدف خاصی را درنظر میگیرد و ازمدیران شرکتها میخواهدکه شرکت رادر راستای اهداف ایزو هدایت کنند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو، برای تک تک مدیران شرکتها و سازمانهای متقاضی جلسات مخصوصی راارائه میدهند واین مدیران موظف هستندکه درتمام جلسات حاضر شوند و عدم حضور آنهابه منزله عدم درخواست دریافت ایزو هست

 

مشاوره ایزو

مراجع صادرکننده گواهی ایزو بجهت تمام اعضای شرکت متقاضی ، جلساتی رادر زمان و مکان مخصوص برنامه ریزی میکند و اطلاع میدهدهمه کارمندان بایدحاضر شوند دراین جلسات و تمامی نکات و مواردیکه دراین جلسات بیان میشود رادر حیطه­ی کارخود اعمال کنند و همچنین نکاتی راکه برای ماموریتهای آنهادر زمینه کار لازمست بدانند، بدانند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو منباب شرکت هاوسازمانهای متقاضی دریافت ایزو راهکارهایی راجهت ارتقا و پیشرفت شرکت ارائه میدهندکه مدیران شرکت هامکلفنداین راهکارها رادر سطح مختلف شرکت و سازمان اجرا و پیاده کنند و همچنین مدیران شرکت هاباید برکار کارمندان و اعضای شرکت نظارت تام و کاملی داشته باشند و اگردر مسیر اینکار، مشکل و موانعی ایجاد شد مدیران موظفند هرچه سریعتر جهت رفعش اقدام کنند وآن مشکل رابرطرف کنند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو، بابت مدیران شرکتها وسازمان هاجلسات عمومی و خصوصی برگزار میکنند. جلسات عمومی بابت تمامی مدیران شرکت هاوسازمانهابه صورت کنفرانسها ، همایشها و سمینارها برگزار میشودکه همگی مدیران بصورت جمعی دراین جلسات شرکت میکنند ولی جلسات خصوصی مدیران هرشرکت و سازمان بصورت جدا و مجزا دراین جلسات حضور بعمل میرسانند و مواردیکه لازمست راباید بکار ببرند. وگرنه اگرمدیری بهر دلیلی نتواند دراین جلسات حضور یابد انی عدم حضور او بهمنزله عدم درخواست دریافت گواهی مدرک ایزو هست و از یست حذف میشود.

 

ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family