ایزو چیست؟

گواهی - امکان ثبت | 44858017 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • HSE

  HSE

  HSE

  گواهی نامهHSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی ازانواع گواهینامه مورد نیاز شرکتها جهت مناقصات بخصوص میباشدکه اغلب ازتمامی شرکتها علی الخصوص شرکتهای پیمانکاری ممکنه درخواست گردد بهمین جهت اغلب شرکتها بنابر دلایل مختلف همچون صادرات ، مناقصات ، تبلیغات ، رقابت و پیشرفت و بهره وری و جلب رضایت مشتری اقدام میکنندبه اخذ مدل HSE . همانطورکه گفته شد HSE درحقیقت یک گواهینامه نیست بلکه یک مدل ایمنی هست.

  گواهینامه HSE الزامات شبیه و مشترک بسیار بادواستاندارد ایزو 14001 سیستم مدیریتزیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای دارد. در واقع ترکیبی ازایندو استاندارد الزامات تعریف شدهHSE رابنوعی بتصویر میکشد و البتهHSE باین دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 متفاوتست اماکه دربسیاری موارد و مستندات الزامات تعریف و تبیین شده یکسان و مشابه دارند، ضمنا اکثر اشخاص گواهی نامهHSE رابا گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشتباه میگیرندکه ایندو کاملا ازیکدیگر مجزا هستند. صدورHSE بدین ترتیب میباشد: مراجع صادر کننده گواهینامهCB تحت اعتبار مراجع اعتبار دهندهAB باعضویت انجمن اعتبار دهندگان بین المللیIAF لازم بذکرست مراجع غیرIAF اقدام بجهت صدور گواهینامه هایHSEمیکنند. گواهینامهHSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست توسط نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردید وبه مرور زمان گواهینامهHSE رونق گرفته و امروزه شرکتهای خیلی زیادی مخصوصا شرکتهای پیمانکاری بدنبال گواهینامهHSE-MS هستند.

  گواهی نامهHSE عدم افزایش حوادث درون سازمان، کاهش عواقب بلندمدت برروی زندگی پرسنل بواسطه کاهش صدمات جانی و ازدست دادن اعضای بدن. افزایش ارائه تولید ویا خدمات بهتر و بیشتر جهت ارتقا سازمان. افزایش انگیزه کارکنان بدلیل کاردرون محیط ایمن و کارا ایده ال. شناسایی و ارزیابی خطراتیکه درون محیط وجود دارد امادیده نمیشود. عدم افزایش ضایعات چه کالا باشد وچه خدمات، کاهش آلودگی محیط زیست شامل آلودگی آب ، خاک و هوا. نگهداری منابع طبیعی جهت پایداری نسلهای بعدی. مدیریت صحیح و بموقع پسماندها، کاهش بیماری و امراض بطرق حفظ محیط زیست. ایجاد تفکر و فرهنگ اجتماعی نسل کنونی و نسلهای آینده. گواهی نامهHSE باعنوان سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست الزامات لازم رابیان میکند تااینکه پرسنل و شاغلین باخیال راحتتری فعالیت کنند و منباب اینکه سلامتشان درخطر نیست ودرمحیطی ایمن مشغول بکار و فعالیت هستند.

  گواهینامهHSE سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست جهت طراحی و اجرا و پیاده سازی داخل سازمانها نهادها و شرکتهاکه رغبت بالایی بابت افزایش تبلیغات و بالا رفتن سطح فروش بابت خدمات و محصولات تولیدکنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان دارند انگیزه بالایی جهت فعالیت بیشتر درون ذهنشان برپا میکند. اخذ مدرک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیستHSE صاحبان مشاغل رابابت افزایش ایمنی درمحیط کاری بجهت ایمنی و سلامت کارکنان درون سازمان اجبار میکند طبق قوانین و مقررات استانداردHSE رعایت و اجرایی کنند.گواهینامهHSE بابت افراد و جهت شرکت مورد تقاضا و همچنین بایستی دقت کردHSE اداره کار بااین گواهینامهHSE متفاوتست ومتقاضیان بدانندHSE اداره کار توسط همان اداره کار صادر میشود و گواهی نامهHSE توسط مراجع صادرکننده ایزو صادر میشود. گواهینامهHSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ازانواع گواهی نامه مورد نیاز شرکتهاجهت حضور درون مناقصات میباشد. فارغ ازنوع فعالیت و فرآیند یک سازمان درون مناقصه شرکتهابه احتمال قوی تقاضای گواهیHSE میگردد و سازمانها و اشخاص اغلب دربارهHSE اطلاعی ندارند و شاید تنها اسمHSE راشنیده باشند.
  گواهینامهHSE پس ازدریافت نسخه گواهی ،الزاما اطمینان حاصل کنیدکاملا معتبرست. ممکنست صدور گواهینامه معتبرنباشد و تاریخ انقضای گواهینامهHSEبادقت مشاهده شود.گرفتن گواهینامه فرایندیست، اماحفظ گواهینامه بهمان اندازه دشوارست. بسیاری بنگاهها بمنظورگسترش دامنه فعالیت خود، تلاش خود رامنباب صدور گواهینامه میکنند. بهمین روال اولین گام بخاطر دستیابی مشاغل جدید، حفظ گواهینامه ارائه پیشرفتهای فرآیند اعلام شده مهمست. ازآنجاکه بهره وری بهبود یافته یکی ازمؤلفه های اصلی مطابق استانداردهای صدورHSE میباشد، الزامات استانداردها همچنان رعایت شود و تاریخ صدور استانداردHSE بررسی، تااطمینان حاصل کنید، هنوز دارای گواهیHSE هستید. مدرک معتبرHSE استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ، درست و عین حال ساده وکاربردی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 میباشد.ازمزایای HSEمیتوان بچند مورد اشاره کرد:جلب نظر نهادها و سازمانها و کارفرمایان. افزایش انگیزه کارکنان بواسطه توجه بموارد ایمنی و بهداشت حرفه ای ایشان. رعایت الزامات زیست محیطی و تلاش جهت حفظ محیط زیست. کاهش حوادث ناشی از کار و جلوگیری ازوقوع حوادث متجربه فوت ویا جرح. کاهش هزینه های پنهان ناشی ازحوادث کار و تخریب محیط زیست.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه، اخذگواهینامه ایزو ،HSE  و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادر جهت دریافت گواهینامه ایزوHSE راه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان و مشاوران ،اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو وHSE بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

  Read more
 • ISO 10001

  ISO 10001

  IS0 10001

  گواهینامهIS0 10001 باعنوان سیستم مدیریتجلب رضایت مشتریان کدهای منشور رفتار سازمانی ازسری استانداردهای 10000 هست و ازسری استانداردهای سیستم مشتری مداری هست و درحقیقت یک استاندارد نیست و یک راهنمای عمومی جهت سازمانهاست بابت اینکه چگونه و باچه راهکارهایی نظر مشتری رابدست آورده و جلب کنند امااشتباها باعنوان استاندارد عمومیت پیدا کرده. سازمانهابا طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی ایزو 10001 اینرا القا میکندبه سازمانهاکه رضایت مشتری برایش در درجه اول اهمیت قرار داردو بدین واسطه مشتریان بسیاری راجلب میکند زیراکه مشتریان میفهمند سازمان برایش رضایت آنها مهم هست ودر راستای فعالیتش دارد طوری گام میبرداردکه نشان دهد مهمترین قضیه رضایت مشتری ازمحصولات و خدمات و فرآیندهای آنهاست.

  IS0 10001 بادیگر انواع سیستمهای مشتری مداری الزامات بسیار مشترکی دارد. سیستمهای مدیریتی مشتری مداری ایزو 10004 سیستم مدیریت رضایت مشتری ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان وهمچنین ایزو 10001 سیستممدیریتجلب رضایت مشتریان کدهای منشور رفتار سازمانی هستند و بعنوان همراه و مکمل یکدیگرند. سازمانها اغلب نمیدانند فرآیند و محصولات و خدمات تولیدیشان تاچه حد مورد رضایت هست ویا شکایت و انتقادات رانمیدانند بااین سیستمها و طراحی و پیاده سازی آنها سازمانها ازمیزان رضایت مشتری و انتقادات و شکایات و عدم رضایت مشتری آگاه میشوند و میتوانند درراستای هرچه بهتر جلب کردن نظر مشتریان گام بردارند. بااین تفاسیربه سازمانها توصیه میشودتا سه استاندارد رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی و اخذ کنند و دریافت نمایند.

  استانداردIS0 10001 همچنین الزامات مشترک بسیاری داردبا ایزو 9001 و درراستای کیفیت و سیستم کیفی و الزامات کیفیتی نیاز داردبه گواهی ایزو 9001 بهمین جهت سازمانها برایشان بهترست و مثمر ثمرتر هست ابتدا سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 رادر سازمان طراحی کرده و پیاده سازی نمایند و سپس جهت اخذ ایزو 10001 ویا هرنوع سیستم مدیریتی مشتری مداری دیگر گام بردارند. همچنین بطور همزمان نیزمیتوانند آنهارا بایکدیگر طراحی و مستند سازی و پیاده سازی و اخذ کنند. ایزو 9001 البته درتمامی انواع استاندارد و گواهینامه های ایزو بعنوان پیش نیاز کیفی و مادر تمامی استانداردها مطرح میباشد.

  مزایای طراحی و پیاده سازیIS0 10001 بسیارست و ازاین میان میتوان بدین موارد اشاره کرد: افزایش مشتریان بواسطه ایجاد احساس احترام دروجودشان ، برقراری یک رابطه و ارتباط دو سویه و ثمر بخش مابین سازمان و مشتریان ، اطلاع و آگاهی ازخواسته ها و نیازهای مشتریان ، احترام و ارزش گذاری حقوق مشتریان ، امتیاز تبلیغاتی و تبلیغات بهبنه و ثمر بخش جهت آندسته سازمانهاکه درقیاس رقبایشان دارای ایزو 10001 هستند، ایجاد یک باشگاه مشتری جهت رد و بدل کردن اطلاعات مابین سازمان و مشتری ، جلب نظر و توجه سازمانها و نهادها و شرکتهای ذولتی ویا رسمی و غیر رسمی و غیر دولتی و بسیاری مزایای دیگرکه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی فوق جهت سازمان دارد.
  سیستمهای مدیریتی مشتری مداری ایزو 10001 و ایزو 10002 و ایزو 10004 راتمامی سازمانها فارغ از اندازه و گستردگی و نوع فعالیتشان میتوانند ازدو طریق اخذ کنند. یااز طریق مراجعIAF بین المللی و یااز طریق مراجع غیرIAF ساختگی ایرانیها.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

  Read more
 • ISO 10003

  ISO 10003

  ISO 10003

  ISO 10003 سیستم مدیریت کیفیت، حل اختلاف مشتریان چهارمین وآخرین استاندارد درحوزه مشتری مداری ایزو 10003 میباشد. استاندارد حل اختلاف مشتریان سخت ترین و پیچیده ترین استاندارد از سری استانداردهای ایزو 10000 درخصوص رعایت حقوق و الزامات مشتریانست. اخذ استانداردISO 10003 مستلزم داشتن سه استاندارد ایزو 10001 سیستم مدیریت کیفیت ورضایتمندی مشتریان و منشور سازمانی و ایزو 10002 سیستم مدیریت کیفیت رسیدگی به شکایات مشتریان میتوان مطرح کرد.پیش نیاز استانداردهای نامبرده فوق ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت میباشد البته الزامی بابت اخذ ایزو 9001 وجود ندارد ولی کمک زیادی بابت پیشبرد اهداف مجموعه میکند.

  گواهینامهISO 10003 مراجع متعددی هستند وگواهی ایزو صادرمیکندکه بطورکل دوگروهتقسیم میشوند یا دارای اعتبار بین المللی بوده که بدانهاIAF میگویند وهمچنین انجمن اعتباردهندگان بین المللی گفته میشود ویا غیرIAF هستند ،دارای اعتبارداخلی هستند وIAFCBنام دارد .IAF یک نهادبین المللی میباشد وبرکارAB مرجع اعتباردهنده نظارت میکند و بدانها اعتبارمیدهد وAB یک سریCB مرجع گواهی دهنده ویا مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو تحت نظر دارد و وبابتشان اعتبار اعطا میکند. لازم بذکرست گواهینامه های ایزو 10003 که مراجعIAF صادرمیکند مستلزم زمان وهزینه بالایی میباشند متقاضیان لزوما بدانند کارفرمای مورد قراردشان گواهی نامه ایزو زیر نظر مراجعIAF قبول میکند و اشخاص حقیقی ویا حقوقی متحمل هزینه بالا وصرف زمان طولانی میشونداما بغیر اینصورت متقاضیان میتوانند بارجوع به یک مرجع غیرIAF یاهمان خصوصی گواهینامه ایزو دریافت کنند و هزینه کمتر و حداقل زمان جهت اخذ گواهینامه ایزو شامل حالشان شود ضمنا دریافت گواهینامه ایزو مرجعIAF کمک شایانی بابت صادرات کالا و محصولات دربازارهای جهانی و بین المللی میکند.

  گرفتن گواهی نامهISO 10003 ، نیازمند داشتن مدارک خاصی جهت دریافت مدرک ایزو ، بشرکت ویامجموعه نمیباشد، و سازمان منباب زمینه فعالیت خود، میتوانند انواع استاندارد ایزو ، مرتبط مورد زمینه فعالیت خودش درخواست نمایند. فقط ملزمست بدانیداستاندارد ایزو ،مرتبط بازمینه فعالیت متقاضی کدام استاندارد ایزو، میباشد. البته لازم بذکرست، برخی استانداردهای ایزو ، مربوطه زمینه فعالیت خاص یک شرکت و یک شاخه خاص نمیباشد و بصورت عمومی تدوین شدند، شرکتها بافعالیت گوناگون و زمینه فعالیتشان بتوانند استاندارد ایزو وگواهینامه ایزو بابت موسسه دریافت نمایند ازجمله استاندارد های عمومی ایزو 9001سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و احیانا مجموعه ویاشرکتی سه استاندارد فوق راداشته باشد عملا دارای سیستم مدیریت یکپارچه، باختصارIMS میباشد.

  گواهی نامهISO 10003 سیستم مدیریت کیفیت، حل اختلاف مشتریان گفته میشود و چنین گفتاری صحیح نیست. ایزو 10003 استاندارد نمیباشد و فقط یک راهنمای تکمیلی بخاطر استاندارد ایزو9001 منباب مجموعه های روبه پیشرفت میباشد. چنانچه مجموعه ای بطور واقعی استاندارد ایزو10003 رعایت کند قطعاً باعث رشد و پویایی خودش خواهد شد. بحث شکایات مشتریان بعنوان یک بازوی قوی راستای کشف نواقص و عدم انطباق یک سازمان محسوب میشود. بدلیل اکثر مجموعه ها و شرکتها و سازمانها باصرف هزینه های بالا قسمت های گوناگون خود شامل طراحی محصول و یا خدمت و غیره همواره سعی دارند محصول ویا خدمت خود بدون عیب و بطورکامل بمشتری تحویل دهند. وقتی یک مشتری درمورد محصول ویا خدمت اعلام شکایت میکند ، بالواقع متوجه عدم انطباقی میباشد و کلیه کارشناسان همان مجموعه متوجه نشده بهمین دلیلست کارشناسان مجرب ازمشتری و شکایتش بعنوان یک سازمان کنترل کیفیت کاملا رایگان و مهم تر یک کنترل کیفیت دقت بالا مینامند. پذیرفتن شکایت مشتری تهدیدی بخاطر مجموعه نمیباشد وحتی یک فرصتیست بجهت کشف و رفع کردن معایب و نقصان کار. دستورالعمل هایی بجهت روند رسیدگی شکایات مربوطه محصولات و خدمات درون یک سازمان ،خصوصا برنامه ریزی ، طراحی ، توسعه ، بهره برداری ، نگهداری و بهبود ارائه میدهد. روند رسیدگی شکایات شرح داده شده منباب استفاده بعنوان فرآیندهای یک سیستم مدیریت کیفیت کلی مناسب میباشد.
  مرکزمشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بااستعانت درگاه خداوند متعال و حضور کارشناسان مجرب و توانمند ، ایجاد تفکر فرایندگرا و بالازمه دارا بودن فرهنگ اطلاع رسانی بدون هزینه جهت طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی و اجرا ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی و مشاوره جهت دریافت انواع گواهینامه های بین المللی اعم از کواهی نامهISO ، مدرکHSE ، گواهینامهIMS ، نشانCE ودیگر گواهینامه ها قدم نهاده.
  Read more
 • ISO 29001

  ISO 29001

  ISO 29001

  گواهینامهISO 29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی الزامات نفت و گاز و پتروشیمی رامورد بررسی قرار میدهد. شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و باهر نحو درگیر بااین موضوعات نیازمند طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی ایزو 29001 هستند. ایزو 29001 ویاISO/TS 29001 درحقیقت استاندارد نیست و بلکه یک مشخصه فنی هست و اغلب الزامات مشخصه فنی ایزو 29001 با ایزو 9001 مشترک هست. بدین معناکه باجرات میتوان گفت زمانیکه سازمانی سیستم مدیریت کیفیت رادرون سازمانش طراحی و پیاده سازی کرده باشد درحقیقت 80 درصد الزاماتش برآورده شده و 20 درصد مابقی الزامات تعریف شده مورد نیازش درون سیستم مدیریت کیفیت نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001 موجودست.

  گواهیISO 29001 همانطورکه گفته شد 80 درصد الزاماتش درون ایزو 9001 تعریف گردیده بهمین جهت توصیه میشود سازمانها حتمادر ابتدای راه سیستم مدیریت کیفیت رابه مرحله اجرا و طراحی و پیاده سازی برساند و سپس جهت اخذ ایزو 29001 اقدام نماید ویا بطور همزمان جهت بهره وری بیشتر و بهتر دو استاندارد و سیستم مدیریتی رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند.

  گواهی نامهISO 29001 فرای گستردگی سازمان و بزرگی و کوچکی سازمان ممکنست ازسازمانها جهت شرکت درون مناقصات درخواست گردد مثلا شرکتهای همکار و تحت نظر وزارت نفت.ISO 29001 ازطریق دو مرجع صادر میگردند یااز طریق مراجعIAF ویا غیرIAF . مثلا چنانچه شرکتی درحوزه صادرات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بخواهد فعالیت کند جهت صادرات بایستی ازنوعIAF بهره ببرد. همچنین ممکنست درون مناقصه نیز کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها درخواست گواهیIAF بکند البته بسیار کم پیش میاید و اغلب مناقصه گزار دراین سطح سختگیری قرار ندارد و تااین حد سختگیری نمیشود. حالا سوال پیش آمده اینست مراجعIAF چیست و گواهی نامه هایIAF چگونه اند؟ مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاحCB مینامند و خوداینCB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوانAB مدیریت میشود و درراس و بالای تمام مراجع نهاد بین المللی اعتبار دهیIAF قرار دارد و بدین مراجعIAF میگویند. یکسری مراجع نیزهستند غیرIAF و ساختگی ایرانیها و حدود 500 الی 600 مرجع اینچنینی هستندکه درون ایرانCB وAB ساخته شده و فعالیت میکنند بدین نوع مراجع و گواهینامه غیرIAF میگویند. مراجع غیرIAF درحال افزایش هستند واین باعث ایجاد برندهای زیادی شده است. گواهینامه های دارای اعتبار اینچنینی جهت تمامی مقاصد مورد استفاده قرار گرفته و ثمر بخش هستند و همانطورکه گفته شد تنها جهت صادرات و باصلاحدید کارفرمای مناقصه گزار و میزان سختگیریش درموارد نادر بایستی ازنوعIAF استفاده کردکه البته بدلیل زمان و هزینه بالا اغلب شرکتها بدنبال اخذ گواهی نامه ازطریق مراجع غیرIAF هستند.

  ISO 29001بدلیل تخصصی بودنش قطعا متقاضیان رابا سوالاتی ازاین دست روبر میکندکه:
  گواهیISO 29001 چیه؟
  موارد استفادهISO 29001؟
  ISO 29001 رااز کجا بگیرم؟
  الزامات مورد نیاز جهت اخذ گواهینامهISO 29001
  شرایط و ضوابط و مدارک لازم جهت دریافت و اخذ و گرفتنISO 29001
  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزوISO 29001
  جهت اخذISO 29001 ازکجا و ازطریق کدام مراجع بایستی اقدامات لازم انجام بشود؟
  گرفتنISO 29001بابت شرکت در مناقصات
  اخذISO 29001 جهت صادرات
  شرایط لازم جهت دریافت گواهیISO 29001 بابت شرکت توی مناقصات
  شرایط لازم جهت دریافت گواهیISO 29001 بابت صادرات
  مدارک لازم جهت دریافت گواهیISO 29001 بابت صادرات
  مدارک لازم جهت دریافت گواهیISO 29001 بابت شرکت توی مناقصات
  الزامات مورد نیاز شرکتها جهت دریافت و اخذISO 29001
  ISO 29001 ویاISO/TS 29001
  و بسیاری سوالات دیگرکه برایشان پیش میاید.
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد.خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
  Read more
 • ISO 3632

   

  ISO 3632

  ISO 3632 تحت عنوان استاندارد کیفیت زعفران میباشد‌. ازانجاکه زعفران یکی ازعمده ادویه ها و گرانترین نوع ادویه میباشد وبه جرات میتوان گفت ۹۰ درصد زعفران کشورهای دیگر تولید کشور ایران هست ودر ایران کشت زعفران و مزارع زعفران بسیارست ازاینرو استاندارد کیفیت زعفران جهت صادرات بسیار مهم هست. زعفران ویا زرایران و اصطلاحا طلای ایران خواص بسیار داروی دارد و رنگ دهنده ترین ادویه و خوشبوترینش هست ودر تمام غذاها عطر و بوی خوبی میبخشد بهمین جهت عمده ترین ادویه محبوب میان ایرانیان محسوب میشود و پایه ثابت سفره های ایرانی در میهمانیها و مجالس هست و قطعا مرغوبیت زعفران بسیار حائز اهمیت هست. ایران با تهیه و تولید بیش ازحدود ۳۰۰ تن درسال و صادراتی حدود ۲۷۰ _ ۲۸۰ تن سالیانه بزرگترین تولید کننده و صادر کننده دنیاست و بایستی ازاینجابه اهمیت استاندارد ایزو ۳۶۳۲ پی بردکه اخذ و کسب استاندارد ایزو ۳۶۳۲ جهت صادرات بکشورهای اروپایی و همچنین حوزه خلیج فارس مهم هست و چنانچه شرکت تولید کننده و صادر کننده زعفران بخواهد صادرات کندبایدISO3632 رادر سازمانش طراحی و پیاده سازی نماید تابتواند صادرات انجام دهد. زعفران بعنوان عمده محصول صادرات ایرانیهاست و زعفران دیگر کشورهارا تامین کرده و صادرات میکند و جهت تایید سطح کیفی محصول خودشان و بابت صادرات بایستی ایزو 3632 رابگیرند و البته مهمست ازطریق مراجعIAF دریافت کند.

  مراجع دریافت گواهینامه ایزو 3632 مانند دیگر مراجع اخذ ایزو دودسته کلی میشوندکه یااینکهIAF هستند ویااینکه غیرIAF و البته درمورد استانداردISO 3632 مراجعIAF بیشتر مورد نظرند چون عمده محصول زغفران ایران درون بازار بین الملل صادرات میگردد و بهمین جهت اخذ ایزو 3632 ازطریق مراجع بین المللی و نهاد بین المللیIAF صورت میگیرد. مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاحCB مینامندکه خوداینCB تحت نظر و اعتبارAB مدیریت شده و صادر میگردد و درنهایت یک مرجع و نهاد بین المللی بانامIAF براینAB نظارت و مدیریت میکند و یکسری مراجع دیگرنیز داخلی بوده و بدانها غیرIAF گفته میشود و باوضع اقتصادی امروز نوع غیرIAF بیشترین استفاده رادارد.

   

   

  ISO 3632

  ISO 3632 تحت عنوان استاندارد کیفیت زعفران میباشد

   

   

  ISO 3632 و درج آرمش برروی بسته های زعفران بعداز اخذ استاندارد ۳۶۳۲ صورت میگیرد. همانطورکه میدانید و گفته شد زعفران یکی ازمحصولاتی میباشدکه درون ایران بسیار کشت و صادر میشود و زعفران بسیاری کشورجهان توسط کشورمان تامین میگردد بهمین جهت استاندارد ایزو زعفران بابت صادرات خیلی مهم هست و ازطرفی ناشناخته و قطعابه همین علت تولید کنندگان و صادر کنندگان زعفران جهت اخذ استاندارد مورد نیاز محصولشان یعنی ایزو ۳۶۳۲ باسوالات متعددی روبرو خواهند شد سوالاتی مثل:

  ایزو مورد نیاز صادر کنندگان زعفران چیست؟

  استاندارد مرتبط زعفران کدامست؟

  ISO3632 چیست؟

  اخذ استانداردISO 3632

  هزینه دریافت گواهینامه ایزو ۳۶۳۲

  مدت زمان اخذ و دریافتISO 3632

  چگونگی دریافت گواهی ایزو ۳۶۳۲

  مراجع ثبت و صدور گواهی نامهISO 3632

  شرایط و مدارک لازم جهت اخذ استاندارد ایزو ۳۶۳۲

  مراکز معتبر ثبت و صدور ایزو ۳۶۳۲

  مشاوره ثبت و صدور استانداردISO 3632

  گواهینامه ایزو ۳۶۳۲ رااز کجا بگیرم؟

  استاندارد صادرات زعفران چیست؟

   

   

   ISO

  ISO 3632 تحت عنوان استاندارد کیفیت زعفران میباشد و مختص تولید کنندگان و صادر کنندگان زعفران.

   
   
  چاره ای ندارند بجز اینکه ازطرق مختلفی اطلاعات لازمه رابدست بیاورند و ازمنابع مختلف بخصوص فضای مجازی اطلاعات بگیرند وخیلی مهم هست بااطلاعات لازم و آگاهی کافی درخصوص مراجع اخذISO 3632 و نحوه دریافتش اقدام کنندتا بتوانند گواهی ایزو معتبر و مرتبط فرآیند و محصولشان بگیرند زیراهستند مراجع زیادکه یا گواهی تقلبی رابه قیمت گزاف بدانها میدهند ویا انواع استانداردهای دیگررا بدانها پیشنهاد میکنندکه بکارشان نمیاید و برایشان الزامی جلوه میدهند.
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت بعنوان مرکزی معتبر و کارآمد باشعار صداقت و حمایت ازصاحبان کار و مشاغل و تولید کنندگان و صادر کنندگان انواع محصولات و تجهیزات بصورت ۲۴ ساعته و مستمر پاسخگوی متقاضیان محترم میباشد تاهرچه سریعتربه گواهینامه ایزو مورد نظرشان باتوجه نیاز و وسعت و گستردگی سازمانشان برسند و ازمرحله مشاوره تا ثبت و صدور و اخذ گواهی ایزو درخدمت متقاضیان محترم میباشد.
  Read more
 • ISO 45001

  ISO 45001

  ISO 45001

  گواهی نامهISO 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی الزامات ایمنی و بهداشت محیط کار رابیان میکند و تعریف میکند. ایزو 45001 الزاماتی راجهت سازمانها تعریف میکندکه حوادث و اتفاقات محیط کار کاهش پیدا کند وتا جای ممکن جلوی خسارات مالی و جانی گرفته شود و تاحد امکان کاهش پیدا کند. قبلا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی باعنوانOHSAS 18001 مطرح بود واما ضعفهایی داشت و بهمین جهت اعضای سازمان ایزو دورهم جمع شدند و ایزو 45001 راتدوین کردندکه ضعفهای اهساس راپوشاندو جایش راگرفت و امروزه بجایOHSAS18001 توصیه میشود سازمانها ایزو 45001 رابگیرند والبته اغلب سازمانها شاید ازاین تغییر اطلاعی نداشته باشند و دوباره تقاضای اهسس راداشته باشند و اما مراجع آگاه و درستکار آنهارا آگاه میکنند والبته مراجعی نیز هستند بنابر اصرار مجموعه مورد نظر دست میزنندبه صدور اهسس 18001 امادر حقیقت اعتباری ندارد و ازسال 2018 که استاندارد ایزو 45001 تذوین و تبیین و شکل گرفت عملا دیگر استاندارد 18001 اعتباری ندارد و منسوخ شده.

  استانداردISO 45001 مزایای بسیاری داردبرای سازمانها منجمله بالا رفتن انگیزه کارکنان شاغل و افراد درگیر شرکت متقاضی بجهت کار درمحیط ایمن واین باعث بالا رفتن راندمان کاری میشود. همچنین کارکنان براین باور میرسندکه کارفرمابه سلامتیشان اهمیت زیادی میدهد وبابت همین مساله باوجدان کاری بالایی کار میکنندکه باعث بهره وری و پیشرفت و بالا رفتن راندمان کاری شرکت میشود. پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی همچنین باعث کاهش و بحداقل رسیدن حوادث محیط کاری میشود، اتفاقات و حوادث ناگوارکه عواقب بلند مدت ناخوشایندی درزندگی کارکنان و شاغلین و پرسنل میشود همچون نقص عضو ویا حتی مرگ کاهش پیدا میکند. افزایش ارائه تولید و خدمات بیشتر، شناختن و ارزیابی خطرات موجود اماکه نادیده محیط کار نیزاز دیگر مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001 میباشد.

  گواهیISO 45001 وISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی همدیگر راکامل میکنند وبه تکامل یکدیگر میپردازند و الزامات همدیگر راتحت پوشش قرار میدهند و کنارهم معنا پیدا میکنند و بهره وری بالایی جهت سازمان دارندکه باعث کارآمدتر شدن فرآیندها و فعالیتهای شرکت متقاضی میشوند بهمین جهت توصیه میشودکه دو استاندارد 14001 و 45001 درکنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شوند ویا دریک بازده زمانی حتی سازمان میتواند مثلا چنانچه نیازبه اخذ نوعIAF گواهی ایزو 45001 دارد ایزو 14001 رااز نوع غیرIAF دریافت کند. همچنین دو استاندارد کنار همدیگرHSE رابوجود میاورند و الزاماتHSE راتعریف میکنند.

  گواهینامهISO 45001 همچنین الزامات مشترک و تعریف شده ای داردکه درون ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت بدان پرداخته شده و الزامات کیفی رابیان میکند و بهترست درابتدا ایزو 9001 طراحی شده و پیاده سازی شود و سپس ایزو 45001 و بااین تفاسیرکه سه استاندارد ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت باهم همراه میشوند و هرسه باهم معنا دارند و بصورت یکپارچه بهترست طراحی و پیاده سازی و اخذ شوندکه اصطلاحا میگویند سازمان موفق به طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت یکپارچه درون سازمانش شده است که اصطلاحاIMS نامیده میشود و اشتباها آنرا بعنوان گواهینامه مطرح میکنندکه مراجع غیرIAF بعداز اخذ سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 4501 ،IMS رابه رایگان جهت سازمانها ارائه میکنند.
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
  Read more
 • ISO45001 چیست؟

  ISO45001 چیست؟

  ISO45001 چیست؟

  ISO 45001 یک استاندارد ایمنی جدید در محل کار است که جایگزین OHSAS 18001می شود. در سال 2018 منتشر شد، مشتریان متقاضی  OHSAS 18001باید ISO 45001  را دریافت کنند.

  صنایع و برنامه های کاربردی الزامات و پروتکل های ایمنی از صنعتی به صنعت دیگر و محل مشاغل تا محل کار متفاوت است.یکی از مزایای  ISO 45001 انعطاف پذیری کافی برای پیاده سازی تقریباً در هر سازمانی است. برخی از صنایعی که می توانند از سیستم مدیریت ایمنی استاندارد بیشترین بهره را ببرند عبارتند از:

  نفت و گاز: میزان مرگ و میر شغلی برای کارگران استخراج نفت و گاز تا هفت برابر بیشتر از کارگران صنعت عمومی است. این امر تا حدودی به دلیل چالش های خاص صنعت ، از جمله زنجیره تأمین پیچیده و نیروی کار متنوع و غالباً مبتنی بر قرارداد و همچنین فرایندها ، سایت ها و تجهیزات خطرناک بسیاری است که این کارگران روزانه با آنها در ارتباط هستند. ISO 45001با ارائه یک زبان مشترک و مجموعه ای از استانداردهای ایمنی که به راحتی توسط هر کارگری قابل دسترسی است ، کمک می کند. این منجر به مشارکت و پاسخگویی بیشتر و در نهایت ، محل کار ایمن تری می شود

  ساخت و ساز: کارگران ساختمانی با خطرات زیادی روبرو هستند ، از صدمات ناشی از لغزش و افتادن تا مشکلات طولانی مدت سلامتی مرتبط با قرار گرفتن در معرض آزبست ، صدمات ناشی از استرس مکرر و موارد دیگر. در عین حال ، مدیران و صاحبان مشاغل باید بهره وری و سودآوری خود را در این بخش رقابتی حفظ کنند. ISO 45001یک چارچوب ساده ارائه می دهد که با جریان های کاری شما ادغام می شود و ایمنی را به جای تمرین چک باکس بخشی از فرهنگ کار می کند. ISO 45001با تمرکز بر تأثیرات مثبت مدیریت سلامت و ایمنی کارگران ، افزایش بهره وری و بهبود روحیه کارکنان را افزایش می دهد و می تواند منجر به کاهش حق بیمه و سایر هزینه های عملیاتی شود.

  دارویی: قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سمی ، خطرات ناشی از آتش سوزی و انفجار ، و صدمات ناشی از لغزش و افتادن از مسائل بهداشتی و ایمنی شایع کارگران داروخانه است. تولیدکنندگان همچنین با یک محیط مقررات سختگیرانه با الزامات اداری گسترده روبرو هستند. ISO 45001با ترکیب ساختاربا سایر سیستم های مدیریت کیفیت ادغام می شود و باعث کاهش خط مشی دخیل در تطبیق و مدیریت سازمان ریسک در سراسر جهان می شود. در نهایت ، وقتی سازمان ها سلامت و ایمنی را جزء سایر اهداف کیفی می دانند ، ایجاد یک عملیات موثرتر از ابتدا آسان تر است.

  سایر صنایع که می توانند از گواهینامه ISO 45001برای اطمینان از سلامت شغلی بهره مند شوند عبارتند از: پردازش غذا و نوشیدنی ، خدمات مفید و مخابراتی ، تولید خودرو و غیره

   

  شروع کار با  ISO 45001

  زمان بهتری برای شروع فرآیند صدور گواهینامه ISO 45001وجود ندارد. اولین قدم را با تماس با سیستم کاران برای درخواست قیمت امروز بردارید.

  ISO 45001 چیست؟

  ISO 45001 سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی - الزامات یک استاندارد ایمنی جدید در محل کار است.این استاندارد جایگزین استاندارد فعلی ،OHSAS 18001 . ISO 45001 در حال توسعه است ، و انتظار می رود استاندارد نهایی در اواخر سال 2017 منتشر شود. هنگامی که مشتریان با  OHSAS 18001منتشر می شوند ، باید به ISO 45001مهاجرت کنند

  سابقه و هدف: استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت

  در سال 2013 حدود 2.34 میلیون نفر بر اثر فعالیت های محل کار جان خود را از دست دادند. اکثریت قریب به اتفاق این مرگ ها (حدود 2 میلیون نفر) به دلیل آسیب های ناشی از مسائل مربوط به سلامت محیط کار بوده است. نمونه هایی از این خطرات بهداشتی و ایمنی عبارتند از:

   

  مواد شیمیایی سمی ، رنگها و حلالها

  کار با تجهیزات کار بدون آموزش مناسب

  صدمات ناشی از لغزش و افتادن

  تکنیک های غلط بلند کردن و جابجایی

  دمای شدید محیط کار

  آسیب های ناشی از محیط کار و مسائل مربوط به سلامتی می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره وری محل کار داشته باشد. هزینه های مستقیم جراحات محل کار شامل افزایش حق بیمه کارگران ، جریمه و زمان توقف کارگران آسیب دیده یا تجهیزات آسیب دیده و همچنین هزینه های جایگزینی کارکنان و سایر منابع - بدون ذکر تعهدات اخلاقی است.

  تأثیر غیرمستقیم به مراتب کمتر ملموس است. صدمات محل کار اغلب منجر به کاهش روحیه و گردش کارکنان ، کاهش بهره وری و مشکل در رعایت مقررات می شود. سازمانهایی که تعداد زیادی از آسیب های محیط کار و نگرانی های مربوط به سلامتی دارند ممکن است برای بدست آوردن سهم از بازار رو به رشد مصرف کنندگان با توجه به شهرت کلی یک سازمان نه فقط کیفیت محصول آنها مشکل داشته باشند. یک استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت در تلاش است تا بهره وری و رفاه کلی سازمان را از طریق رفع نگرانی هایی که می تواند منجر به نتایج منفی شود ، بهبود بخشد

  چرا از سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای استفاده کنیم؟

  ممکن است از برخی مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مطلع باشید. اگر سازمان شما دارای گواهینامه OHSAS 18001یا سایر گواهینامه های ISOمانند ISO 9001و ISO 14001 است، احتمالاً تجربه دست اول مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت را دارید.

  مزایایی که سازمانها می توانند با پیاده سازی یک سیستم مدیریتی به دست آورند عبارتند از:

  مطابقت با مقررات و سایر الزامات انطباق

  بهبود عملکرد به صورت ساختارمند

  پیاده سازی سیستمی برای مدیریت سیستماتیک خطرات و فرصت ها

  تلاش برای بهبود تغییرات فرهنگی

  در مورد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی ، مزایای دیگری نیز وجود دارد. این شامل:

  اثبات تعهد به بهداشت و ایمنی شغلی کارگران

  از کارکنان و پیمانکاران خود محافظت کنید

  امکان کاهش حق بیمه کارگران

  بهبود بهره وری از طریق کاهش آسیب ها و سلامت محیط کار

  اگرچه بسیاری از استانداردهای مدیریتISOبر دانش و مشارکت کارکنان تأکید دارند،ISO 45001 حتی فراتر می رود. تمرکز بر مشارکت کارکنان الزامی خواهد بود. برخی از بندهای مندرج در استاندارد جدید ، مانند "زمینه سازمان" و "رهبری" ، به طور خاص به نقش کارکنان در توسعه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کنار مدیریت و کارکنان ارشد می پردازد.

   

  استانداردهای بهداشت و ایمنی شغلی فعلی

  ایزو45001 در حال حاضر، رایج ترین استانداردهای بهداشت و ایمنی هستند .این استانداردها برای اولین بار در سال 2018 منتشر شد و جایگزینOHSAS18001 شد.

   

  استاندارد بهداشت و ایمنی شغلی جدید: ISO 45001

  ISO 45001در سال 2018 جایگزین OHSAS 18001خواهد شد (زمان بندی فعلی برای انتشار نهایی پیشنهاد شده است.

  استاندارد بین المللی جدید به گونه ای طراحی شده است که به سازمان ها امکان می دهد سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را به طور موثرتری در محل کار خود تنظیم کنند. الزامات ISO 45001به جای تمرکز بر اطمینان از اتخاذ یک روش خاص ، فرآیند محور است. این به سازمان ها امکان می دهد برنامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را توسعه دهند که خطرات خاص محل کار آنها را برطرف کند

  استاندارد جدید از ISO 9001: 2015و ISO 14001: 2015به عنوان مراجع هنجاری خود استفاده خواهد کرد. این بدان معناست که الزامات این استاندارد با الزامات دو استاندارد دیگر هماهنگ می شود و به دلیل چارچوب مشترک ، ادغام در یک سیستم مدیریتی موجود بسیار آسان تر می شود.

  ایزو 45001 برای چه کسانی صدق می کند؟

  سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت در هر نوع مشاغل با کارکنان اعمال می شود - سازمان های بزرگ و کوچک می توانند این گواهینامه ها را دریافت کنند. الزامات مربوط به یک برنامه بهداشت و ایمنی شغلی را می توان به راحتی متناسب با نیازهای مشاغل در طیف گسترده ای از صنایع تنظیم کرد.ISO 45001برای کاربرد در مشاغل بزرگ و کوچک طراحی شده است. پذیرش استانداردهای جدید را برای سازمان هایی با اندازه های مختلف و در انواع مختلف صنایع آسان می سازد. اگر سازمان شما قبلاً دارای گواهینامه OHSAS 18001است ، باید به طور جدی مدرک ISO 45001را در نظر بگیرید. این استاندارد جایگزین سری استانداردهای OHSAS 18000می شود، بنابراین گواهینامه قبلی شما پس از انتشار و تأیید ISO 45001باید منتقل شود.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • اخذ گواهینامه ایزو – دریافت گواهینامه ISO

  اخذ گواهینامه ایزو – دریافت گواهینامه ISO

  اخذ گواهینامه ایزو – دریافت گواهینامهISO

  استعداد و پشت کار و شناخت نیاز مصرف کنندگان از طرف مدیران و مسئولان هر نوع شغل و کسب و کاری می‌تواند موجب پیشرفت و توسعه و اعتبار مجموعه‌ها در بازارهای داخلی شود ولی آیا برای موفقیت در بازارهای خارجی و بین المللی هم می‌توان با توجه به داشتن پشت کار و خلاقیت و کارآفرینی و شناخت نیاز مصرف کنندگان حضور موفق در بازارهای بین‌المللی داشته باشد؟ مسلما شناخت و نیاز جوامع بین‌المللی کاری سخت و زمان‌بر می‌باشد. به همین خاطر مدیران و مسئولان سازمان‌ها و شرکت‌ها برای جهانی‌شدن باید به سراغ تابعیت از استانداردهای جهانی گام بردارند. استانداردهای جهانی همان استانداردهای ایزو می باشد که جهت همسو سازی و یکسان سازی انواع استانداردهای مختلف در جهان ایجاد شده‌اند با رعایت و پیاده سازی استاندارد‌های ایزو دیگر سطح رقابت در میان تمام مشاغل و انواع زمینه فعالیت‌ها در جهان یکسان می‌شود و سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی می‌توانند به راحتی با منطبق شدن با قوانین ایزو حضور موفق هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی و بین المللی داشته باشند.

   

  استانداردهای عمومی مهم و کاربردی سازمان ایزو کدامند؟

  استانداردها و الزاماتی که سازمان ایزو تبدیل نموده است در حوزه سیستم‌های مدیریتی هم به صورت خصوصی و هم به صورت عمومی و هم برای خدمات و محصولات ارائه شده اند. استانداردها و گواهینامه‌های عمومی ایزو قابلیت طراحی و اجرا در تمام مشاغل و حرفه‌ها را دارند. اولین و مهمترین گواهینامه استاندارد که نمایندگان سازمان ایزو برای انواع مشاغل تهیه کردند ایزو ۹۰۰۱ با نام سیستم مدیریت کیفیت می باشد. آخرین ویرایش ایزو ۹۰۰۱در سال ۲۰۱۵ انجام شد. گواهی مرجع ایزو ۹۰۰۱ به عنوان مادر تمام گواهینامه‌ها نام گرفته است. ایزو ۱۴۰۰۱ با نام سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگر از مهمترین و کاربردی ترین گواهینامه عمومی در حوزه سیستم‌های مدیریتی می‌باشد که با اجرای قوانین و الزامات به رعایت اصول و مبانی زیست محیطی می پردازد. ایزو ۴۵۰۰۱ یکی از گواهینامه‌های عمومی مهم دیگر در حوزه رعایت اصول و مبانی ایمنی در محیط کار می‌باشد. ایزو ۴۵۰۰۱ویرایش جدید نسخهOHSAS 18001 است.

   

  سطح اعتبار گواهینامه‌ ایزوISO

  سطح اعتبار گواهینامه‌های ایزو با توجه به مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو یکسان نیستند. مراجع ثبت و صدور گواهینامه‌های ایزو در دو سطح داخلی ( خصوصی ) و بین‌المللی ( رسمی ) فعالیت می‌کنند. اعتبار و اصالت مراجع صدور گواهینامه ایزوISO توسط انجمن اعتبار دهندگان بین المللیIAF مشخص می‌شود. مراجع صدوری که نهاد اعتبار دهنده آنها عضو انجمنIAF باشد بعنوان مرجع صدور بین‌المللی، گواهینامه ایزو اصل و معتبر را صادر می‌نمایند. مراجع صدوری که نهاد اعتبار دهنده‌ای نداشته باشند و کلا بصورت خصوصی فعالیت کنند بعنوان مراجع صدور غیرIAF شناخته می‌شوند.

   

  مدارک لازم برای ثبت و صدور گواهینامه ایزوISO

  فرم ثبت نام گواهینامه ایزو یاApplication form و تهیه نمونه مستندات ایزو از مهم‌ترین مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو می‌باشند‌. سازمان‌های درخواست کننده گواهینامه ایزو چنانچه از هر کدام از مراجع صدور قصد دریافت گواهینامه را داشته باشند ابتدا باید فرم ثبت نام گواهینامه ایزو را تکمیل نمایند. ولی تهیه نمونه مستندات برای سازمان‌هایی که قصد دریافت گواهی از مراجع صدور خصوصی را دارند بصورت اختیاری می‌باشد ولی تهیه نمونه مستندات برای سازمانهایی که قصد دریافت گواهی ایزو را از مراجع صدور بین المللی دارند ملزم به تهیه نمونه مستندات ایزو هستند.

  تهیه نمونه مستندات گواهینامه ایزوISO

  مستندات گواهینامه‌های ایزو همان قوانین و دستورالعمل‌هایی هستند که سازمان جهانی ایزو برای هر نوع شغل و حرفه تهیه و تدوین نموده است. برای تهیه نمونه مستندات به افراد ماهر و متخصص و مسلط و آشنا به قوانین ایزوISO نیاز دارید. فرد مستند نویس باید از تحصیلات دانشگاهی برخوردار باشد و یکسری دوره‌های آموزش تشریحی و عملی را گذارنده باشد تا بتواند با تسلط بیشتری نمونه مستندات را تهیه نماید. فرد مستند نویس باید از تمام مراحل و فرآیندهای سازمان مطلع باشد تا بتواند یک خط مشی کیفیت و نظامنامه کیفیت را بصورت کامل تهیه نماید.

  آیا تهیه مستندات ایزوISO هزینه بالایی دارد؟

  تمامی سازمانها و شرکتهایی که قصد پیاده سازی استانداردهای ایزو را از طرف مراجع صدور گواهینامه ایزو بین المللی را دارند طبق مطالب ذکر شده باید از طرف مراجع صدور بین‌ المللی ایزواقدام نمایند‌. تهیه نمونه مستندات گواهینامه ایزو از طرف اکثر مراکز مشاوره ایزو انجام می‌شود ولی قیمت گذاری بر روی اسناد و مستندات بسته به انصاف و عدالت شرکت‌ها و مراکز مشاوره ایزو بستگی دارد. مرکز سیستم کاران یکی از با انصاف‌ترین و عادل‌ترین مراکز مشاوره ایزو می‌باشد که توسط کارشناسان خبره و متخصصش تمام مستندات انواع گواهینامه‌های ایزو را تهیه و تنظیم نموده است و بصورت کاملا رایگان و بدون درد سر در قالب فایلWORD در اختیار متقاضیان و‌ کاربران قرار می‌دهد.

   Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • ايزو ISO

  ISO certificate

  ايزوISO

  ايزو یک سازمان جهانی متشكل از نهادهای استاندارد ملی است. اعضای آن سازمان های ملي استاندارد درکشورهای خود مي باشند وتنها یک عضو ازهر کشور وجود داردكه هركدام نماينده ايزو درکشور خود مي باشند. سازمان فعاليت خود رااز وزن واندازه گیری آغاز كرده ودر طول 50 سال اخیر به یک خانواده بزرگ استاندارد تبدیل شده است. ايزو بیش از 22000 استاندارد بین المللی واسناد مرتبط رامنتشر کرده است که نشان دهنده رهنمودها وچارچوب های شناخته شده جهانی براساس همکاری بین المللی است. اين ضوابط که براساس اتفاق نظر ایجاد شده اند، پایه محکمی رافراهم می کنند که درآن نوآوری وخلاقيت می تواند رشد کند وابزارهای اساسی برای کمک به دولت ها، صنعت ومصرف کنندگان دردستیابی به موفقیت ها هستند. استانداردهای ايزو تقریباً هر موضوعی راکه بتوان تصور کرد، ازراه حل های فنی گرفته تا سیستم هایی که فرایندها و رویه ها را سازمان دهي مي كنند، پوشش می دهد. گواهينامه هاي ايزو قوانینی رابرای پوشش تجارت کالا وخدمات تعیین مي كنند كه بین کشورها مختلف معين مي گردد. برخی ازاین قوانین مربوط به تعرفه ها یا سهمیه های تعیین شده بين اعضاء، وبرخی دیگر ممکن است به کیفیت، ایمنی یا سایر خصوصیات مربوط باشد. به يك تعريف كلي مي توان گفت كه استاندارد هاي ايزو جهت، کسب وکار بهتر وتنظیم بهتر محصولات و خدمات ارائه شده است.

  صدور گواهینامه ایزو

  صدور گواهی نامه ایزو می تواند ابزاری مفید برای افزودن اعتبار باشد. اثبات اینکه محصول یا خدمات شما انتظارات مشتریان رابرآورده می کند. برای برخی صنایع، صدور گواهینامه یک شرط قانونی یا قراردادی است. اما لازم است بدانيد سازمان ايزو گواهينامه راصادر نمي كند. در سازمان ايزو استانداردهای بین المللی مانندISO 9001 وISO 14001 را تدوین می کنند، اما درصدور گواهینامه آنها مشارکت ندارند. این کار توسط نهادهای صدور گواهینامه انجام می شود، بنابراین یک شرکت یا سازمان نمی تواند توسطISO گواهی شود. با این حال کمیته ارزیابی انطباق تعدادی استاندارد، مربوط به فرآیند صدور گواهینامه تولید کرده است که توسط نهادهای صادر كننده گواهینامه استفاده می شود. صدور گواهینامه يعني ارائه تضمین کتبی توسط یک نهاد مستقل، مبنی بر اینکه محصول، خدمات یا سیستم مورد نظر ازشرایط خاصی برخوردار است. اعتبار سنجی نيز تشخیص رسمی توسط یک نهاد مستقل ، به طور کلی به عنوان یک سازمان اعتباربخشی شناخته می شود، که یک سازمان صدور گواهینامه مطابق بااستانداردهای بین المللی عمل می کند.

  ازاصلي ترين و محبوب ترین استانداردهای ايزو ، استانداردهای سیستم مدیریت مي باشد. در این قسمت می خواهيم برخی ازشناخته شده ترین وپرکاربردترین استانداردها رامعرفي كنيم. سیستم مدیریت چیست؟ سیستم مدیریت ، روشی است که درآن سازمان برای دستیابی به اهداف خود، قسمتهای مرتبط به کار خود رامدیریت می کند. این اهداف می توانند به موضوعات مختلفی ازجمله کیفیت محصول یا خدمات، کارایی عملیاتی، عملکرد محیطی، بهداشت وایمنی درمحل کار مربوط شوند. سطح پیچیدگی سیستم به زمینه خاص هر سازمان بستگی خواهد داشت. برای برخی ازسازمان ها، به ویژه سازمان های کوچک تر، این مسئله ممکن است به معنای داشتن رهبری قوی ازطرف صاحب تجارت باشد، تعریف مشخصی ازآنچه ازهر کارمند جداگانه انتظار می رود، ارائه مي دهد وچگونگی کمک آنها به اهداف کلی سازمان، بدون نیاز به مستندات گسترده راتوضيح مي دهد. مشاغل پیچیده تری که به عنوان مثال دربخشهایی کاملاً نظارتی فعالیت می کنند، برای انجام تعهدات قانونی ودستیابی به اهداف سازمانی خود ممکن است به اسناد و کنترلهای گسترده نیاز داشته باشند.ISO 9000 شناخته شده ترین استاندارد مدیریت کیفیت در جهان برای شرکتها و سازمانها در هر اندازه است. ایزو 9001 الزامات سیستم مدیریت کیفیت براي نشان دادن توانایی خود درارائه مداوم محصولات وخدمات مطابق با الزامات قانونی وبا هدف افزایش رضایت مشتری از طریق استفاده مداوم از سیستم مي باشد. تمام الزاماتISO 9001: 2015 عمومی است برای هر سازمانی صرف نظر از نوع یا اندازه آن یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد ، قابل اجرا است. ISO 14001الزامات مورد نیاز برای یک سیستم مدیریت محیطی رامشخص می کند که یک سازمان می تواند برای افزایش عملکرد محیطی خود استفاده کند.ISO 14001 برای استفاده توسط سازمانی درنظر گرفته شده است که به دنبال کنترل مسئولیت های زیست محیطی خود به روشی سیستماتیک است که به پايه هاي زیست محیطی کمک شاياني می کند. صرف نظر ازاندازه، نوع وماهیت برای هر سازمانی قابل اجرا است ودر جنبه های زیست محیطی فعالیت ها، محصولات وخدمات سازمان اعمال می شود. ایزو 45001 سيستم مديريت بهداشت وایمنی شغلی خطرات محل کار را کاهش مي دهد. ایزو 22000 سيستم مدیریت ایمنی مواد غذایی كه پياده سازي آن باعث ايجاد ايمني وبهداشت بيشتر درصنايع غذايي مي شود.ISO 50001 سيستم مدیریت انرژی، برای کمک به سازمانها در مدیریت عملکرد انرژی تعيين شده است.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید 

  Read more
 • ایزو

  اییزو

  ایزو

  ایزو سالیان متوالیست فعالیت میکند و درتمام نقاط جهان وجود دارند و بصورت مدلهای متنوعی نیزموجودست وهرمدل ویژگی و خصوصیات منحصربه فرد خودرا داردکه بااین خصوصیات توانسته ست محصولات انبوهی راتولید کند و بافروش محصولات و انتقالش درسراسر نقاط جهان باعث بوجود آمدن مشتریان زیاد، افزایش سود، محبوب شدن و مشهور شدن نام شرکت، نام مدیران ، ایجاد ارتباط شغلی گسترده در سراسر جهان و.... میشودهمه سازمانها و شرکتهاییکه مدرک ایزو دارند ازیک استاندارد مخصوصی پیروی میکنندکه هدف ایزو اینست واین استاندارد رادر سطح مختلف شرکتها وسازمانهای حاوی ایزو گسترش دهند و باعث افزایش شوند

   

  مراجع صادر کننده ایزو

  مراجع صادرکننده گواهی ایزو هرشرکت یاسازمانی متقاضی هست مدرک ایزو رادریافت کند نیازمند اینست ابتدابه مراجع صادرکننده گواهی ایزوبروند. ناگفته نماندهمه مراجع صلاحیت اینرا ندارندکه بخواهند مدرک ایزو راصادرکنند و چون ارزانتر ازبقیه یادارای یک ویژگی خاصیست دیگری ندارد و متقاضیان فوراً به سراغ این دست مراجع میروند درحالیکه اینکار، کاری اشتباهست و برخی ازسازمانها بصورت قلابی فعالیت میکنند و هدفشان کلاهبرداریست و تنها به نفع و سود خودفکر میکنند و بعد ازاینکه ازمتقاضیان مبلغ رادریافت کردند فرار میکنند بدون اینکه ازآنها اثری برجای بماند. بنابراین برای اینکار بایدبا آگاهی و دانش وارد عمل شد و اگرکسی دراین زمینه تجربه دارد ازتجربه او استفاده کرد تابا مراجع کلاهبردار مواجه نشد.

   

  دریافت ایزو

  بعداینکه شرکتهای متقاضی دریافت ایزو ، فرمهایی راکه مراجع بدانها میدهد پر کردند باید طبق روشهای خاص مراجع صادرکننده گواهی ایزو عمل کنندکه این روشها عبارتنداز: مراجع صادرکننده گواهی ایزو بابت هرشرکت و سازمانی یک طرح کلی و عالی میکشد وبه مدیران شرکتهای متقاضی اعلام میکند. مدیران شرکتهای متقاضی بایداین طرح و نقشه رادر سطح مختلف شرکت و سازمان پیاده کنند و ازایجاد هرگونه مشکل درمسیراین طرح خودداری کنند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو، منباب هرشرکت و سازمان متقاضی دریافت ایزو، هدف خاصی را درنظر میگیرد و ازمدیران شرکتها میخواهدکه شرکت رادر راستای اهداف ایزو هدایت کنند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو، برای تک تک مدیران شرکتها و سازمانهای متقاضی جلسات مخصوصی راارائه میدهند واین مدیران موظف هستندکه درتمام جلسات حاضر شوند و عدم حضور آنهابه منزله عدم درخواست دریافت ایزو هست

   

  مشاوره ایزو

  مراجع صادرکننده گواهی ایزو بجهت تمام اعضای شرکت متقاضی ، جلساتی رادر زمان و مکان مخصوص برنامه ریزی میکند و اطلاع میدهدهمه کارمندان بایدحاضر شوند دراین جلسات و تمامی نکات و مواردیکه دراین جلسات بیان میشود رادر حیطه­ی کارخود اعمال کنند و همچنین نکاتی راکه برای ماموریتهای آنهادر زمینه کار لازمست بدانند، بدانند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو منباب شرکت هاوسازمانهای متقاضی دریافت ایزو راهکارهایی راجهت ارتقا و پیشرفت شرکت ارائه میدهندکه مدیران شرکت هامکلفنداین راهکارها رادر سطح مختلف شرکت و سازمان اجرا و پیاده کنند و همچنین مدیران شرکت هاباید برکار کارمندان و اعضای شرکت نظارت تام و کاملی داشته باشند و اگردر مسیر اینکار، مشکل و موانعی ایجاد شد مدیران موظفند هرچه سریعتر جهت رفعش اقدام کنند وآن مشکل رابرطرف کنند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو، بابت مدیران شرکتها وسازمان هاجلسات عمومی و خصوصی برگزار میکنند. جلسات عمومی بابت تمامی مدیران شرکت هاوسازمانهابه صورت کنفرانسها ، همایشها و سمینارها برگزار میشودکه همگی مدیران بصورت جمعی دراین جلسات شرکت میکنند ولی جلسات خصوصی مدیران هرشرکت و سازمان بصورت جدا و مجزا دراین جلسات حضور بعمل میرسانند و مواردیکه لازمست راباید بکار ببرند. وگرنه اگرمدیری بهر دلیلی نتواند دراین جلسات حضور یابد انی عدم حضور او بهمنزله عدم درخواست دریافت گواهی مدرک ایزو هست و از یست حذف میشود.

   

  ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

  {jcomments on}

  Read more
 • ایزو چیست؟

   ایزو چیست؟

  ایزو چیست؟

  گواهینامه ایزو یکی ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنند ویا اینکه میخواهند صادرات انجام داده و تبلیغات کنند ویا جهت رقابت درمیان رقبای همکار خودبا زمینه فعالیت یکسان دلایلی میباشدکه شرکتهای مختلف اقدام میکنندبه اخذ گواهینامه ایزو . البته شرکتها نمیدانند چگونه گواهینامه ایزو بگیرند و ازطریق کدام مراجع اقداک کنندبه اخذ استاندارد ایزو ویااینکه اصلا کدام نوع ایزو بکارشان میاید. دراولین گام پس شرکتها بایستی بدانند هدفشان ازاینکه میخواهند ایزو بگیرند چیست و سپس متوجه شوندکه ازطریق کدام مراجع میتوانند اقدام کنند.

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو اولین موضوعی میباشدکه شرکتها بایستی بدانند. بطور کل مراحل اخذ و دریافت گواهی ایزو شامل موارد زیر میشود: انتخاب هدف ، انتخاب مرجع صادر کننده ، پیاده سازی و ممیزی ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو و همچنین مشاوره و مشاوره درتمام مراحل نیاز شرکتها میباشدکه میخواهند گواهی ایزو بگیرند. درادامه مختصرا هرکدام ازاین مراحل راتفسیر کرده و توضیح میدهیم.

  گواهی ایزو در مرحله اول جهت اخذ انتخاب مرجع صادر کننده میباشدکه مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو درکل و بطور کلی دو گروه میشوند یااینکهIAF هستند ویااینکه غیرIAF . مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاحCB مینامندکه خوداینCB تحت نظر و اعتبارAB فعالیت میکنند و درنهایت درراس آنها یک نهاد بین المللی باعنوانIAF قرار داردکه گواهی ایزوIAF دارای بالاترین سطح اعتبار یعنی اعتبار بین المللی هست و تمامی کشورها نمایندگانی دراین نهاد دارندکه تنها نمایندهIAF ایرانNACI میباشد و هرمرجعIAF ،AB های تحت نظر خودرا داردکه درون سایتIAF هستند و شرکتهای دریافت کننده ایزوIAF میتوانند درون سایتIAF مراجعه کنند وبررویAB انتخابی کلیک کرده و جهت استعلام و رجیستری گواهی ایزو خودشان مطمئن شوند.جهت صادرات گواهی نامه ایزوIAF کاربردیست. نوع دیگر گواهی ایزو غیرIAF میباشدکه تحت نظرAB وCB داخلی هستند و درون ایران صادر میشوند و جهت تمامی مقاصد بجز صادرات کاربرد دارد و دربرخی موارد هم ممکنست کارفرمای مناقصه گزار سختگیر و آگاه باشد و درخواست ایزوIAF کند واما غالبا جهت مناقصات و رقابت و تبلیغات و دیگر مقاصد گواهینامه غیرIAF کفایت میکند. لازم بذکرست گواهینامه ایزو غیرIAF ازطریق سایتIAFCB قابلیت رجیستری و استعلام دارد.

  اخذ گواهی ایزو درمرحله دوم استقرار و پیاده سازی میباشدکه بنابر نوع گواهی ایزوIAFویا غیرIAF فرق دارد. درخصوص مراجعIAF ضروریست و همچنینن ممیزی و رفع عدم انطباقها بسیار سختگیرانه انجام میگیرد و هزینه و زمان زیادی میطلبد. درخصوص مراجع غیرIAF پیاده سازی بنابر درخواست شرکت متقاضی صورت میگیرد و ممیزی بصورت صوری انجام میگیرد. غالبا مدیران ازاین پیاده سازی شانه خالی میکنند زیراکه پیاده سازی زمانبر و هزینه بر میباشد. همچنین مدیران بدین آگاهی نرسیدندکه پیاده سازی تاچه حد دربهره وری و پیشرفت مجموعه شان مهم و حیاتی هست. دراین مرحله بعداز پیاده سازی ممیزی انجام میگیرد بدین معناکه ممیز میاید و انطباقها و عدم انطباقها رابررسی میکند و بعداز رفع عدم انطباقها باکمک ممیز طی مراحل مختلف شخص ممیز اجازه صدور گواهی ایزو رامیدهد.

  گواهینامه ایزو درنهایت صادر میشود هنگامیکه مرجع انتخاب شد و ممیزی صورت گرفت و ممیز اجازه صدور ایزو راداد گواهیISO صادر میگردد.

  گواهینامه ایزو درکل یااینکه عمومی هستند ویااینکه تخصصی . ازانواع عمومی گواهی ایزو میتوان بدین گواهینامه ها اشاره کرد: ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ،HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی وIMS سیستم مدیریت یکپارچه واین 5 گواهینامه عمومیترین انواع استاندارد ایزو هستند و همچنین سیستمهای مشتری مداری : ایزو 10001 تحت عنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، گواهی نامه ایزو 10002 تحت عنوان سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان نیزاز انواع عمومی ایزو هستند. انواع تخصصی نیزبا توجه تخصص شرکت متقاضی مشخص میگردد. درخصوص صنایع غذایی ایزو 22000 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انواع گواهی نامه تخصصی دیگرکه برمبنای نوع فرآیند شرکت تعیین میگردد.

  مدرک ایزو دغدغه بسیاری شرکتهاست و باسوالات متعددی جهت اخذ ایزو روبرو میشوند:

  گواهینامه ایزوISO چیست؟

  ایزو و نحوه اخذ گواهینامه ایزو

  چگونه و ازکجا ایزو بگیرم؟

  جهت اخذ ایزو برای مناقصات از کجا شروع کنم؟

  مراجع صادر کننده ایزو جهت مناقصات

  مراجع و مراکز و شرکتهای صادر کننده ایزو جهت صادرات

  مراجع و شرکتها و مراکز صدور گواهی نامه ایزوISO

  مراحل و مدارک و شرایط و ضوابط اخذ گواهینامه ایزوISO

  هزینه و مدت زمان اخذ گواهی نامه ایزو

  نحوه پیاده سازی و استقرار ایزوISO

  مشاوره ایزوISO

  ممیزی ایزوISO

  متقاضیان نحوه گرفتن و اخذ گواهی نامه ایزو بایدکه بااطلاعات کامل و کافی جهت دریافت گواهینامه ایزو ،',HIDKHLI HDC,، گواهینامه ISO،',HIDKHLI ISO، گواهینامه هسخ اقدامات لازمه راانجام دهند.

  کارگزاری رسمی ثبت و صدور امکان ثبت باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO، HSEو CE بعنوان یک کارگزاری بعنوان یک کارگزار قابل اعتماد باحضور مشاورین خبره و باتجربه باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ،HSE و CEبعنوان راهنما و کارگشای متقاضیان محترم میباشدتا هرچه سریعتر و باهزینه کمتر دست پیدا کنندبه گواهی مورد نظرشان.

  Read more
 • ایزو رایگان ISO رایگان

  FREE ISO

  ایزو رایگانISO رایگان

  متقاضیان گواهینامه ایزو گواهی نامهISO برای رسیدن به اصل گواهی نامه ایزو بدنبال بهترین راهکار می باشند. مرکز امکان ثبت برای متقاضیان و شرکتهای درخواست کننده گواهینامه ایزو دوره های آموزشی تخصصی و توجیهی بصورت رایگان در محل متقاضی برگزار می کند.

  از سیاستهای مرکز امکان ثبت جهت پیاده سازی و دریافت مدارک ایزو به صورت رایگان می باشد. جهت دانش و تجربه بین متقاضیان گواهینامه ایزو و شرکتها و سازمانها این سیاست مرکز امکان ثبت پایه گذاری شده است.

  استفاده رایگان از خدمات مرکز امکان ثبت ایجاد شده که متقاضیان جهت پیاده سازی در سیستم های مدیریتی از خدمات رایگان در زمینه ایزو استفاده نمایند. اگر از خدمات رایگان ایزو استفاده نماییم باعث خواهد شد که شرایط مالی سنگین پرداخت نکرده و هزینه های بالای آموزشی را نداشته باشند.

  مرکز امکان ثبت با خدمات رایگان ایزو و دانش ایزو در سطح صنایع مختلف ارائه دهد. آموزش و پیاده سازی ایزو ذهنیت غیر واقعی برای شرکتها و سازمانها ایجاد کرده و مرکز امکان ثبت با سیاست و درایت خود قصد دارد این ذهنیت را که در سازمانها و شرکتها ایجاد شده تغییر دهد.

  پیاده سازی برای شرکتهای ایزوISO یک تصور غیر واقعی می باشد. اگر سازمانها می خواهند دقت در کارها را افزایش داده و سطح کیفی و کمی محصولات خود بالا ببرند گواهینامه ایزو دریافت کنند. جهت افزایش راندمان کاری و بالا بردن نظم و کیفیت در سازمان می توان از ایزو استفاده نمود.

  معمولا سازمانها و شرکتها از راندمان کاری بالا استقبال کرده و برای افزایش این راندمان و بهره وری توسط تکنیکها و ابزارهایISO شدنی می باشد. سازمانها و متقاضیان بدون استرس از عدم کسب نتیجه یا حتی هزینه های جانبی آموزشی از خدمات مرکز امکان ثبت استفاده نمایند.

  کاربران در فضای مجازی گوگل به دنبال عبارت های زیر می باشند:

  ISO رایگان گواهینامه ایزو رایگان

  ISO رایگان ایزو رایگان

  دریافت گواهینامه ایزو رایگان گواهینامهISO رایگان

  مدرک ایزو رایگان مدرکISO رایگان

  نمونه گواهینامه ایزوISO رایگان

  دریافت گواهینامه ایزو رایگان

  گرفتن گواهینامهISO ایزو رایگان

  نحوه دریافت گواهینامه ایزوISO رایگان

  چگونگی گرفتن گواهینامهISO ایزو رایگان

  آموزش ایزو رایگان برای شرکتها

  با مشاوره ، مستند سازی ، پیاده سازی جهت دریافت گواهینامه ایزوISO رایگان از خدمات سازمان مرکزی امکان ثبت مقدور خواهد بود. امکان ثبت با سالها تجربه کاری در زمینه آموزش ، مشاوره ، طراحی و پیاده سازی همچنین اجرای سیستم های مدیریتی برای شرکتها و سازمانها آماده همکاری و ارائه خدمات رایگان به متقاضیان را دارد.

  شرکتهای علاقمند به دریافت گواهینامه ایزو با مرکز امکان ثبت تماس گرفته و از خدمات رایگان و رزروکارشناس مرکز اقدام نمایند. با دریافت گواهینامه ایزو می توان با مراجعه به سازمان مرکز امکان ثبت از خدمات آموزشی استفاده لازم را ببرند.

  مشاوره تخصصی در حوزه ایزو بصورت کلی و کارشناسانISO متناسب با زمینه فعالیت شرکت متقاضی اقدام به آموزشISO می نمایند.

  مرکز امکان ثبت بزرگترین مرکز در خصوص آموزش ایزو ، ممیزی ، مستندسازی ، اقدام اصلاحی ، سیستم های مدیریتی مطابق با الگوی ایزو و استاندارد مربوطه در خدمت همگان می باشد.

   

  ایزو رایگان ISO رایگان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • تماس با ما ایزو ISO , HSE
  Read more
 • درباره گواهینامه های ایزو

  ISO IAF

  درباره گواهینامه های ایزو

  درباره ی مدرک هایISO و تحقیق در خصوصISO و گواهی ایزوISO مستلزم مطرح کردن چندین مقوله هست. دربارهISO بایستی چند سوال و موضوع برای متقاضی شفاف سازی شود که مختصرا به آنها می پردازیم. مواردی چونISO چیست؟ مدرکISO چیست و چگونه و چطور صادر می شود؟ مراحل اخذ ایزوISO ، شرایط و مدارک و ضوابط اخذ مدرکISO ، مراجع صادر کنندهISO ، روش دریافت گواهیISO ، از کجا ایزوISO بگیرم؟ اصالت گواهیISO ، تشخیصISO اصیل و معتبر ازISO تقلبی ، انواع گواهی نامه هایISO و بسیاری موارد دیگری که در مبحثISO مهم هست و اما اصولی ترین مواردی که درباره مدرک های ایزوISO مطرح هست، موارد بالاست.

  ایزو چیست؟

  ISO ها الزامات تعریف شده و استانداردهایی می باشند که درون سازمان جهانی ایزوISOISO تهیه و تدوین شده اند و منتشر می گردند. تمامی استانداردهایISO توسط یک کد چهار الی 5 رقمی از یکدیگر تمیز و تشخیص داده می شوند.ISOهای منتشر شده زمانی که درون یک شرکت طراحی شده و مستند سازی و پیاده سازی و اجرایی می گردند در قالب گواهی نامه منتشر خواهند شد. ایزوISOها انواع مختلف و متعدد و بسیاری دارند. کلا استانداردهایISO یکسری شون از سری استانداردهای عمومی هستند که معروفترین و مهمترینشان استاندارد سیستم مدیریت کیفیتISO9001 ایزو9001، استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001 ایزو14001، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO45001 ایزو45001 و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطیHSE عمومی ترین انواع گواهیISO محسوب می شوند. دسته ی دیگرISOهای تخصصی هستند به این معنا که متناسب هر حوزه ی فعالیتی یک استاندارد تعریف گردیده است. استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذاییISO22000 ایزو22000 ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکیISO13485 ایزو13485 ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمیISO29001 ایزو29001 ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزشISO10015ایزو 10015 و بسیاری از انواع دیگر استانداردهای ایزوISO تخصصی که در این مقال نمی گنجد.

  گواهینامه ایزو چیست؟

  مدرکISO در واقعیت همان الزامات و استانداردهای تعریف شده و بیان شده ای هستند که وقتی که طراحی شده و پیاده سازی می گردند و اجرایی می شوند در قالب یک گواهیISO من باب شرکتها و سازمانهای متقاضی صادر می گردد. نحوه ی ثبت و صدور گواهی نامهISO را در ادامه ی مطلب برای متقاضیان محترم به طور مختصر تشریح خواهیم کرد.

  مراحل اخذISO ایزو مطلبی دیگرست که در خصوص دریافت و اخذ مدرکISO پیش میآید. مراحل دریافت و اخذ گواهی نامه ایزو را می توان به این شرح بیان کرد:

  انتخاب هدف از مدرک ایزو

  انتخاب نوع گواهی نامه ایزو

  انتخاب مرجع صادر کننده ایزو

  مستند سازی و پیاده سازی ایزو

  ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ایزو

  ممیزی نهایی ایزو

  ثبت و صدور گواهی ایزو

  ابتدا بایستی شرکت و سازمان و نهاد متقاضی ایزو هدف و قصدش را از اخذ گواهی ایزو و دریافت گواهینامه ایزو مشخص نماید یعنی اینکه بداند چرا می خواهد گواهینامه ایزو را دریافت کند؟ اهداف شرکتها و سازمانها را به طور کلی می توان اینطور بیان کرد:

  اخذ ایزو جهت شرکت درون مناقصات
  دریافت ایزو جهت شرکت درون بازارهای داخلی
  گرفتن ایزو جهت مطرح شدن درون بازارهای جهانی
  دریافت ایزو جهت صادرات
  اخذ ایزو جهت رقابت با رقبای همکار
  دریافت ایزو جهت تبلیغات و برند سازی
  اخذ ایزو مطرح شدن توی بازارهای داخلی
  دریافت ایزو جهت پیاده سازی واقعی ایزو

  و اهداف سری دیگر. سپس نوع مدرک ایزو با توجه به حوزه ی فعالیت سازمان و همچنین نیاز سازمان بایستی مشخص گردد. بعد از آن بایستی مراجع ثبت و صدور ایزو مشخص شود ( مراجع صادر کننده ایزوIAF و مراجع صادر کننده ایزو غیرIAF ) . بعد مستندات متناسب نوع استاندارد ایزو آماده می گردد و مطابق مستندات پیاده سازی صورت می گیرد. بعد از مرحله ی پیاده سازی ممیزی داخلی و درون سازمانی و ممیزی خارجی و برون سازمانی صورت می گیرد و شخص ممیز انطباقها و عدم انطباقها را بررسی می کند و سازمان مربوطه باید این عدم انطباقها را برطرف کند و سپس طی ممیزی نهایی و بررسی پایانی ممیز اجازه ی صدور ایزو را صادر می کند و در نهایت امر و در مرحله آخر مراجع صادر کننده ایزو تحت اعتبارAb های تحت اعتبارIaf گواهی نامه ایزو را به ثبت و صدور می رساند. این اصولی ترین و اصلی ترین و قانونی ترین راه اخذ ایزو هست و اما در مورد مراجع غیرIaf کهAb های اعتبار دهنده ی ایزو ایزو وCb های صادر کننده ایزو داخلی هستند این روند راحت تر هست و پیاده سازی به اختیار سازمان متقاضی ایزو ایزو بوده و ممیزی هم ظاهری و صوری انجام می گیرد. اما چیزی که هست اینست که گواهی نامه ایزو یی اصیل می باشد که تحت اعتبارIaf صادر گردد. توضیح بیشتر اینکه سازمان ایزو تنها نهاد بین المللیIaf را در خصوص صدور ایزو دارای قابلیت صدور می داند و ایزو هایی را معتبر معرفی می کند که تحت اعتبارIaf صادر شده باشد و تمامی کشورها هم درونIaf اعضایی دارند که بهشانAb گفته می شود.Ab ها نهادهای دولتی اعتبار دهنده بهCb های مراجع صادر کننده ایزو هستند و گواهی ایزو اینچنینی از لحاظ اعتبار دارای بالاترین سطح اعتبار هستند و ایزو اصیل اینگونه صادر می شوند. مراجع غیرIaf ولیکن دارای اعتبار هستند اما اعتباری داخلی دارند و کاربردی هستند و بسیار زیادند و همگی آنها دارای یک سطح اعتبار هستند و اما آنچه که مشخص هست دارای اعتباری در سطحIaf نیستند. در میان این مراجع یکسری شرکتها و سازمانها هستند که اقدام به صدور ایزو می کنند که تقلبی هستند و فتوشاپی هستند و با رنگ و لعاب و اسامی ساختگی برگرفته از برندهای ایزو معتبر که ظاهرا معتبر هستند و اما تقلبی اند و تشخیص قلابی بودنشان سخت هست پس شرکتهای متقاضی ایزو لزوما بهترست و بایستی با آگاهی کامل جهت اخذ ایزو اقدام کنند.

  گروه کارگزاری امکان ثبت به عنوان اولین و معتبرترین مراکز مشاوره و ثبت صدور ایزو تمامی اطلاعات لازمه درباره مدرک ایزو را به صورت رایگان توسط مشاورین با تجربه ارائه می کند. تمامی خدمات مشاوره مرکز سیستم کاران رایگان بوده و صفر تا صد اخذ گواهی ایزو متناسب نیاز شما و زمان و هزینه ی شما متقاضی محترم را بر عهده می گیرد و شما را متناسب نیاز و وقتتان به گواهی ایزو درخواستی از مرجع درخواستی تان خواهد رساند.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • روش اخذ استاندارد آیزو

  روش اخذ استاندارد آیزو

  روش اخذ استاندارد آیزو

  استاندارد آیزو

  آیزو استاندارد در تمام نقاط جهان به صورت عالی فعالیت می کند و محصولات ناب و خوبی را برای مشتریان خود تولید می کند و از استانداردهای معتبر و مجاز استفاده می کند. همین استناندارها یمعتبر در آیزو هست که باعث محبوبیت و کارایی خوب ایزو شده است، چون داشتن استاندارد، باعث می شود که سازمان ها و شرکت هایی که از استانداردهای ایزو استفاده می کنند موفق تر و مشهورتر و از محبوبیت به خصوصی برخوردار هستند. انواع زیادی از ایزو در سرتاسر نقاط جهان وجود دارد ولی هر ایزو یی را نمی توان ایزو خواند بلکه ایزویی که از استانداردهای مجاز و قانونمند استفاده کنند می توان نام ایزو را بر آنها گذاشت. ایزو در سطح بین المللی موجب می شود شرکت ها و سازمان های ایزو در حیطه­ی کاری، با همدیگر رابطه شغلی ایجاد کنند و محصولاتِ خود را برای سایر شرکت ها در سایر کشورهای همجوار و دور بفرستند و موجب افزایش سود و درآمد و مشهور شدن شرکت و نام صاحبان شرکت خواهد شد. هرشرکت و سازمانی که بخواهد مدرک استاندارد آیزو بین المللی را دریافت کند باید هزینه هایی را بپردازند. ولی اینکه چقدر هزینه بپردازند، مرجع صادرکننده گواهی ایزو مشخص می کند که شرکت های متقاضی باید چقدر بپردازند. مرجع صادرکننده گواهی ایزو هزینه های زیادی معین می کنند تا شرکت متقاضی آن را بپردازد که این یکی از عیب های عدم مراجعه شرکت های متقاضی برای دریافت مدرک استاندارد آیزو است و عیب دیگری که در ایزو بین المللی وجود دارد این است که شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت مدرک استاندارد آیزو وقت و زمان زیادی را برای دریافت می گذرانند و این موجب معطّل شدنِ صاحبان شرکت و سازمان ها می شود. این دو عیب باعث شده بیشتر شرکت ها به سمت ایزوهای دیگری بروند که راحت تر به دست بیایند و نیز به هزینه زیاد و زمان زیاد نداشته باشند. اما برخی شرکت ها در سطح بین المللی شرایط را پذیرفته اند و فعالیت خود را شروع کردند وتوانستند موفقیت هایی را در زمینه کاری به دست آورند و از فواید بین المللی بودن استفاده کنند که فواید را در ابتدا گفتیم که موجب ارتباط شغلی با دیگر شرکت ها و سازمان ها در سراسر نقاط جهان خواهد شد و مدیران شرکت معروف می شوند. اما برخلاف ایزو در سطح بین المللی، ایزو در سطح داخلی کشور، خیلی راحت تر و آسان به دست می آید به گونه ای که موجب شده اکثر شرکت ها و سازمان ها در جاهای مختلف به سمت ایزو داخلی رو بیاورند. ایزو در داخل کشور، نیاز پرداخت هزینه زیاد ندارد و با پرداخت هزینه بسیار کم و در زمان کمی، شرکت های متقاضی می توانند مدرک استاندارد آیزورا دریافت کنند.

   

  شرایط اخذ مدرک ایزو

  تنها دو شرط است که باید رعایت کنند که این دو شرط هم، اگر شرکت و سازمان علاقه به کار داشته باشند به راحتی می توانند انجام دهند که این شروط عبارتند از:

  1-هر شرکت و سازمانی که متقاضی دریافت استاندارد آیزو هستند باید قبل از مراجعه به مراجع صادرکننده گواهی مدرک استاندارد آیزو از، در مورد آیزو، عملکرد ایزو، اهداف ایزو و وظایف مدیران در نحوه به کارگیری ایزو در ترقی و پیشرفت شرکت اطلاعات و دانش و آگاهی داشته باشند و با اطلاعات وارد این زمینه شوند و بدون آگاهی و دانش شرکت های متقضای، مراجع صادرکننده گواهی ایزو به آنها مدرک استاندارد آیزو را تحویل نمی دهند.

  2-هر شرکت و سازمانی که متقاضی دریافت مدرک آیزو هستند، در مناقصاتی که مرجع صادرکننده مدرک استاندارد آیزو در زمان و مکان مشخصی، مشخص و معین می کنند و به آنها اعلام می کنند حاضر شوند وگرنه اگر شرکت ها و سازمان های متقاضی به هر دلیلی نتوانند در مناقصات شرکت کنند، مرجع صادرکننده مدرک استاندارد آیزو به آنها مدرک نمی دهند.

  بنابراین هر شرکتی که بخواهد مدرک استاندارد آیزو را دریافت کند باید شرایطی را که مرجع صادرکننده مدرک ایزو مشخص می کنند انجام دهند. البته با توجه به مطالب گفته شده همه ایزوها شرایط یکسانی ندارند و هر ایزویی شرایط خاص خود را دارد. شرکت های متقاضی اول باید توانایی مدیران شرکت و توانایی عملکرد شرکت را بسنجند و در صورت توانایی به مراجع صادرکننده مدرک ایزو مراجعه می کنند و مدرک ایزو خواسته شده را درخواست می کنند و بعد از تایی توسط مرجع صادرکننده گواهی ایزو به فعالیت می پردازد.

  {jcomments on}

  Read more
 • سایت اصلی ایزو ISO

  سایت اصلی ایزو ISO

  سایت اصلی ایزوISO

  اکثر متقاضیان بدنبال سایت اصلی ایزو می باشند برای دریافت گواهینامه ایزوISO در گوگل سایت صادر کننده گواهینامهISO اصلیمی باشند.

  شرکتهای تقلبی با استفاده از عبارتهای پررنگ و لعاب و با استفاده از سایتهای مختلف تبلیغات خود را انجام داده و با دادن هزینه به گوگل خواهان نمایش در صفحه اول می باشند. این روند تبلیغ ادوردز گفته می شود.

  مجموعه های متقلب که اقدام به زدن سایت در یک شب می کنند و با دادن هزینه به گوگل تمایل دارند در صفحه قابل مشاهده می باشد با فعالیتهای مخفی و اغفال متقاضیان گواهینامه ایزو صادر می کنند.

  سایت اصلی استاندارد جهانی ایزو به آدرسWWW.ISO.ORG می باشد. این آدرس دقیقا با همین عنوان بوده و برای مراجعه نهاد بین المللیIAF جهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو معرفی می کند.

  انجمن اعتبار دهندگان بین المللی با نامIAF می باشد که آدرسWWW.IAF.NU می باشد.

  اکثر شرکتها در سایتIAF عضو بوده و با مراجعه به سایتIAF این امر برای همه نمایان خواهد شد و همچنین عضویت خود را در این سایت حفظ کرده اند. در ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بعنوان نماینده سازمان ملی استاندارد درIAF می توان مشاهده نمود. کشورهای دیگر یک نهاد رسمی و قانونی درIAF دارند. مانندUKAS کشور انگلستان ، کشور آلمانDAKKS ، سوئیسSAS و تاآخر. در قسمت اعضای سایتIAF نمایندگان هر کشور ببینید.

  وقتی نماینده هر کشور درIAF شناسایی شد نام سایت معرفی شده را ملاحظه و وارد سایت نهاد رسمی هر کشور شوید. نمایندگان قانونی هر کشور راAB می گویند. برای آدرس سایتAB از هر کسی جویا نشوید چون امکان دارد سایت جعلی به شما معرفی کنند. برای دریافت آدرس اصلی سایتAB از لینک سایتIAF استفاده نمایید.

  وظیفه ثبت و صدور گواهینامه ایزوISO به شرکتهای دیگر توسط شرکتهای ذی صلاح انجام می شود.

  به شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو در اصطلاحCB می گویند لیستCB های دارای مجوز در هرAB وجود دارد و به راحتی دسترس همگان می باشد.

  یک سایت مشخص بنام سایت ایزو با عناوین زیر در گوگل قابل جستجو می باشد.

  دریافت ایزو معتبرISO از نمایندگی

  دریافت معتبر ایزوISO از نمایندگی

  دریافت ثبت نام ایزوISO از نمایندگی

  دریافت معتبر و اصلی ایزوISO از نمایندگی

  دریافت اصلی ایزوISO از نمایندگی

  دریافت اصلی ایزوISO از نمایندگی

  دریافت دولتی ایزوISO از نمایندگی

  دریافت بین المللی ایزوISO از نمایندگی

  دریافت ایزو بین المللیISO از نمایندگی

  دریافت ایزوISO از نمایندگی

  دریافت اخذ ایزو ISO از نمایندگی

  دریافت صدور ایزوISO از نمایندگی

  دریافت جهت گرفتن ایزوISO از نمایندگی

  دریافت آموزش ایزوISOHC KLHDKN'D

  دریافت بین المللی صدور ایزوISO از نمایندگی

  دریافت استعلام ایزوISO از نمایندگی

  دریافت رجیستر ایزو ISO از نمایندگی

  دریافت ایزو در ایران از نمایندگی

  دریافت ایزو در تهران از نمایندگی

  دریافت ایزوISO در ایران ازنمایندگی

  دریافتISO در ایران از نمایندگی

  باری گرفتن گواهینامه ایزو اکتفا به سایت ایزو نکنید تا گرفتار افراد سودجو و فرصت طلب نشوید. برای دریافت گاهینامه ایزو ابتدا از اطلاعات فنی و حقوقی که در اختیار شما قرار داده می شود و کلیه مراحل دریافت گواهینامه ایزو به شما ارائه داده می شود کسب نمایید سپس اقدام کنید تا به گواهینامه ایزو برسید.

  سازمان مرکزی امکان ثبت با سالها تجربه درخشان آمادگی دارد تا سازمانهای دریافت کننده گواهینامه ایزو راهنمایی کرده و اطلاع رسانی کند و با دوره های آموزشی رایگان و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی بصورت رایگان استفاده بهینه را ببرید.

  امکان ثبت بعنوان بزرگترین مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو در خدمت همگان می باشد.

  سایت اصلی ایزو ISO صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • شرایط اخذ آرم آیزو

  شرایط اخذ آرم آیزو

  شرایط اخذ آرم آیزو

  آیزو

  آیزو استاندارد در سطح مختلف جهان به فعالیت می پردازد و سالیان متوالی است که در این زمینه کار می کنند و توانسته اند که موفقیت های روزافزونی را برای خود به ارمغان بگذرانند و هر روز که می گذرد بر تولیدات مرغوب و با کیفیت سازمان ها و شرکت های دارای مدرک ایزو افزوده می شود و مشتریان بسیار زیادی را در سرتاسر جهان به خود اختصاص داده اند و هر روز بر تعداد مشتاقان ایزو افزوده می شود. هم در سطح جهان یو هم در سطح داخلی کشور آیزوهای مختلفی وجود دارد که خصوصیات به خصوصی دارند و شرکت ها و سازمان های متقاضی با توجه به در نظر گرفتن این خصوصیات و اینکه کدام ایزو متناسب با اهداف شرکت است به سمت دریافت آن ایزو می روند و خواستار آن ایزو از مرجع صادرکننده گواهی ایزو می شوند. در اینجا به شرح خصوصیات و ویژگی آیزوهای سطح بین المللی و داخلی کشور می پردازیم.

   

  آیزو استاندارد در سطح بین المللی

  شرکت ها و سازمان هایی که در سطح بین المللی می خواهند گواهی مدرک آیزو را دریافت کنند ابتدا باید به مراجعی که معتبر و دارای استاندارد هستند و به صورت قانونمند فعالیت می کنند مراجعه کنند و بعد از درخواست به مراجع صادرکننده، باید شرایطی که مراجع صادرکننده گواهی ایزو برای آنها برنامه ریزی کرده است انجام دهند و در صورت انجام این شرایط می توانند مدرک ایزو را دریافت کنند. این شرایط و ضوابط عبارتند از:

  1-شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت ایزو باید طبق قیمت مشخص شده توسط مرجع صادرکننده گواهی ایزو، مبلغی را بپردازند که این مبلغ برای بیشتر شرکت ها زیاد است و نمی توانند از پسِ پرداخت هزینه بربیایند و به همین علت بعد از مطّلع شدن از مبلغ زیاد، از درخواست خود منصرف می شوند.

  2-شرکت ها و سازمان هایی که می خواهند مدرک ایزو را به دست آورند می بایست زمان و وقت خاصی را برای به دست آوردن مدرک ایزو صرف کنند که این زمان زیاد هم، به نوبه خود باعث تلف شدن وقت و زمان اکثر مدیران شرکت ها خواهد شد. زیرا مدیران شرکت ها دوست دارند در زمان کم و سریع به مدرک ایزو دست پیدا کنند و فعالیت خود را شروع کنند.

   

  آیزو در سطح داخلی کشور

  شرکت ها و سازمان هایی که متقضای هستند که مدرک آیزو را بگیرند به مراجع معتبر و دارای استاندارد صادرکننده گواهی ایزو مراجعه می کنند. صاحبان شرکت ها به راحتی می توانند آیزو را دریافت کنند چون ایزو برخلاف ایزو بین المللی نیاز به گذراندن وقت و زمان و همچنین پرداختن هزینه زیاد به مراجع صادرکننده گواهی ایزو نیستند و خیلی راحت می توانند مدرک را درخواست کنند و دریافت کنند اما شرکت ها برای دریافت ایزو در سطح داخلی کشور نیاز دارند دو شرط را رعایت کنند که این دو شرط برای متقاضیانی که علاقه و انگیزه برای دریافت ایزو و فعالیت در این زمینه دارند آسان است و به راحتی می توانند این دو شرط را انجام دهند که این دو شرط عبارتند از:

  1-مدیران و صاحبان شرکت ها و سازمان هایی که متقاضی دریافت مدرک ایزوهستند نیاز دارند که قبل از اینکه درخواست مدرک ایزو را بدهند از آگاهی و دانش و اطلاعات کافی در زمینه های مختلف ایزو داشته باشند مانند چگونگی عملکرد ایزو در سطح شرکت، مدیریت مدیران طبق اصول ایزو و......که باید به خوبی اطلاعات داشته باشند و هم از تجربه دیگران به خوبی در این مسیر استفاده کنند.

  2- مدیران شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت ایزو در مناقصاتی که توسط مراجع صادرکننده گواهی ایزو برای آنها در زمان و مکان مشخص، معین می شود باید حتما حاضر شوند و هر چیزی را که لازم است بدانند و انجام دهند.

  پس این دو شرط برای مدیران شرکت های متقاضی لازم است که انجام شود تا بتوانند مدرک را به دست بیاورند البته برای اکثر شرکت ها و سازمان ها آسان است البته در صورتی که علاقه و انگیزه کافی برای کار و فعالیت در زمینه ایزو داشته باشند ولی اگر به دلایل دیگر مثل رقابت و چشم و هم چشمی به سراغ مدرک ایزو بروند مطمعنا با شکست مواجه می شوند و نمی توانند آن هدفی را که مدنظر بود به دست آورند. پس برای اینکه شرکت ها و سازمان های متقاضی مدرک ایزو ، در سطح داخلی کشور بتوانند مدرک را دریافت کنند فقط نیاز به دانش و شرکت در جلسات مناقصه دارد و به راحتی می توانند مدرک را دریافت کنند.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

   

  Read more
 • شرکتهای صادر کننده ایزو

  شرکتISO

  شرکت ایزو ، نمایندگی ایزو و مراجع صادر کننده ایزو تماما یک مفهوم دارندکه متقاضیان جهت کسب اطلاعات درخصوص اخذ ایزو باعناوین مختلف بدنبالش میگردند. شرکت ایزو وظایف و مزایا و تشکلاتی بایستی داشته باشد تانیاز متقاضیان اخذ ایزو رارفع کند. بطور کل میتوان بدین مزایا اشاره کرد:

  • حضور مشاوران و کارشناسان درون شرکت ایزو بصورت 24 ساعته جهت نیاز درخواست کنندگان ایزو

  • بکارگیری تجهیزات و امکانات جهت حضور مراجعین اخذ ایزو

  • برنامه ریزی اصولی بابکارگیری مشاورین باهوش و مبتکر

  • استفاده وبکارگیری راهکارهای مفید درجهت انتخاب نوع درست گواهینامه ایزو

  کارشناسان و مشاوران ایزو

  مشاوران و کارشناسان کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت شرکتهارا تازمان اخذ ایزو همراهی میکنند

   

  حضور مشاوران و کارشناسان درون شرکت بصورت 24 ساعته جهت نیاز درخواست کنندگان ایزو

  شرکتISO متشکلست ازمشاوران و کارشناسان مجرب و حرفه ای و مطلع ازانواع استانداردها و آشنابا قوانین و ملزومات سازمان استاندارد جهانی یا همانInternational for Organization Standardization . شرکتها و مراکز ایزو باید طبق تعهدات و وجدان کاری متقاضیان و مشتریان راآگاهی کامل دهندتا بتوانند تصمیمی درست بگیرند و سریع و آسان به اهداف و آرمانهای سازمان برسند. مراکز مشاوره مهمترین عامل درپیشبرد اهداف سازمان هستند. بحث و فرآیند دریافت انواع گواهینامه ها اینقدر زیاد میباشدکه حتی اگر مدیران و مسئولان سازمانها، کارخانه ها و مؤسسات ازعلم و دانش کافی هم برخوردار باشند باید تحت نظر نمایندگیهای ایزو کار اخذ و دریافت پروژه راانجام دهند. البته شما مشتریان باید باتحقیق و بررسی ازمراکزی درخواست مشاوره و راهنمایی داشته باشیدکه دارای اعتبار بالایی باشند و دارای مرکز ثبت شده و مطمئنم باشند. مرکز.... عضو رسمی کمیته تدوین استانداردهای ملی بوده و براحتی نام و اعتبار مجموعه قابل مشاهده و ریجستری میباشد.

   

  تجهیزات و امکانات شرکت صادر کننده ایزو

  تجهیزات و امکانات لازم جهت اخذ ایزو و حضور مراجعین ایزو ازجمله وظایف مراجع دریافت ایزو هست

   

  بکارگیری تجهیزات و امکانات جهت حضور مراجعین اخذ ایزو

  شرکتISO مراجعه کنندگان زیادی دارد و صلاح است بابکارگیری مشاوران و متخصصان متعدد و خبره پاسخگوی تمام سؤالات مشتریان باشد. یک مرکز مشاوره حرفه ای باید مجهز بتمام امکانات نرم افزاری و سخت افزاری باشد تابتواند باسرعت عمل بیشتری کار اخذ گواهی راانجام دهد. مرکز .. توانسته بابکارگیری امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مجهز و مدرن بصورت 24 ساعته پاسخگوی تمام ارتباط گیرندگان بامرکز باشد. همچنین بغیراز مشاوره و راهنمایی درمورد انواع استانداردهای ایزو ، گواهیIMS ، گواهینامهHSE_MS ( استاندارد سلامت و ایمنی و بهداشت شغلی باحفط و صیانت ازمحیط زیست ) وCE) گواهینامه منطبق سازی باقواعد اروپا )، صدور انواع گواهینامه شخصی ایزو و اچ اس ای . مشاوره و کارشناسی درمورد انواع گواهینامه ها و مجوزهای اداره کار.

  برنامه ریزی اصولی ایزو

  شرکت ایزو وظیفه برنامه ریزی اصولی جهت اخذ گواهینامه ایزو بابت متقاضیان رابا استفاده از مشاورین باهوش دارد

   

  برنامه ریزی اصولی بابکارگیری مشاورین باهوش و مبتکر

  شرکتISO مرکز.... بابرنامه ریزی و بکارگیری هوش و ابتکار مدیریت و کارشناسانش آمده و حتی برای راحتی یکسری متقاضیان که تمایل دارند ازمراجع خصوصی گواهینامه دریافت کنند و جهت اخذ مدرکشان وقت زیادی ندارند کلیه مستندات استانداردهای ایزو رابصورت کامل و کاربردی تهیه و تنظیم کرده و دردنیای مجازی بصورت کاملا رایگان دراختیار همگان قرار داده است و حتی متن مستندات رابصورت جزوه یا سی دی دراختیار مشتریان حضوری خود قرار میدهد. بیشتر پیمانکاران جهت شرکت درمناقصات بدنبال دریافت گواهی ازمراجع خصوصی هستند هم بجهت اینکه مدرک فوری حاضر شود و هم هزینه کمتری پرداخت نمایند. مدیران و مسئولان صنایع و مشاغل بخاطر دلایل متعددی به سراغ مراکز مشاوره می آینداز جمله: متقاضیان جهت شرکت درمناقصات، یکسری درخواست کنندگان جهت تبلیغات و معرفی نام و برندشان جهت اخذ ایزو مبادرت میورزند. همچنین مدیران و مسئولانی که جهت رقابت دربازارهای جهانی و ایجاد رضایت درمشتری بدنبال بالا بردن سطح کیفیت کالا و محصول مورد نظر خواهند بود بدنبال اخذ گواهینامهISO میروند.

  انتخاب نوع درست گواهینامه ایزو

  شرکت ایزو و مشاوره ایزو جهت انتخاب نوع درست ایزو

   

  استفاده وبکارگیری راهکارهای مفید درجهت انتخاب نوع درست گواهینامه ایزو

  شرکتISO باارائه مطالب و راهکارهای مفید و مشاوره درانتخاب درست نوع گواهینامه و انتخاب درست نوع مرجع باعث سطح ارتقا و پیشرفت جامعه میگردند. مهمترین و پرکاربردترین و اصلیترین نوع استانداردISO 9001 بانام سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد.جهت دریافت این مدرک نیازبه شرایط شرایط خاص و ویژه ای نمیباشد و همینکه سازمان دارای دفتر مرکزی باشد یا درحال انجام کار و فعالیت و تولید محصولات و خدمات باشد میتواند گواهینامه ایزو دریافت نماید. البته یکسری شرایط مانند تعداد نفرات شاغل درسازمان و حجم مجموعه و حمایت و پشتیبانی مدیریت عواملی هستندکه برروی مراحل اخذ و هزینه و زمان پروژه اثر میگذارند. مراحل اخذ ایزو عبارتنداز: انتخاب درست نوع گواهینامه و بررسی استاندارد انتخاب شده توسط شرکت و مطابقت سازمان و اهدافش بااخذ مدرک و اجرای قوانین و ملزومات. انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ، شرکت مشاوره باتوجه بنوع نیاز و تناسب فعالیت مجموعه هم بامراجع خصوصی کار میکند هم بامراجع دولتی و رسمی و بامطرح نمودن خواسته و اهداف مشتری ازطرف یک مرجع اقدام به اخذ مینماییم. استقرار سیستم مدیریتی مدون و کاربردی مهمترین بخش ازمرحله دریافت گواهی بوده و دراین مرحله برنامه ریزی و اجرای سیستم تمام فعالیتها و منابع لازم جهت انجام فرآیندها و مشخص کردن نوع محصول اتفاق می افتاد. بعداز آن انجام ممیزی داخلی و انجام اقدامات اصلاحی و ازبین بردن عدم انطباقات ممیزی داخلی توسط یک نیروی انسانی ماهر و توانمند انجام داد شده تامجموعه راجهت بررسی و ممیزی اصلی ازطرف مرجع ثبت و صدور گواهی آماده کند. درنهایت بارأی مثبت کارشناس گواهی صادر شده و توسط شرکتISO باانجام هماهنگیهای لازم بدست متقاضی محترم گواهینامه میرسد.

   

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت بعنوان یکی ازبزرگترین شرکتهای ایزو و مرکز مشاوره ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو بصورت 24 ساعته پاسخگوی متقاضیان عزیز میباشد.

   

  {jcomments on}

  Read more
 • فرق بین CB ها چیست؟

  فرق بین CB ها چیست؟

  فرق بینCB ها چیست؟

  CB ها در واقعیت امر همان مراجع صادر کننده ایزو هستند که این واژه مخففCertification Body می باشد و اینcb بایست که دارای اعتبار بوده و معتبر باشد و اعتبار داشته باشد. هر فردی با توجه به عقل و منطق و فکر خود درک و فهم خاصی از اعتبار دارد و درباره ایزو نیز همین قضیه صدق می کند. مهمتر از تمام نظریات دید سازمان جهانی ایزو و تعریف سازمان جهانیISO در خصوص اعتبار ایزو هست که گواهی ایزو صادره تحت نظارت سازمان بین المللی اعتبار دهندگانIAF را معتبر می داند. سازمان ایزو بیان می کند گواهی ایزو معتبر گواهی نامه ای هست که از طریق یکCB ( شرکت صادر کننده ایزو ) صادر گردد که تحت اعتبار یکAB ( شرکت دولتی و رسمی اعتبار دهنده ایزو ) باشد که آنAB عضو نهاد بین المللیIAF باشد. چنین گواهی نامه ایزو اصل و معتبر و دارای بالاترین سطح اعتبار هست.

  تفاوت بینCB ها

  با تعریف بالا در خصوصCB ها و نحوه عملکردشان اکنون ممکنست این سوال پیش بیاید که تفاوت اینCB ها در چیست؟CB های مختلف با هم چه تفاوتی دارند؟ اکثرCB ها خودشان را معتبرترین می دانند و مدعی هستند دارای بالاترین سطح اعتبار هستند و با تعریف از خودشان و تمجید از خود و عملکرد و گواهی ایزو خودشان و حتی معرفی رقیبانشان با عناوینی چون آنها معتبر نیستند و یا از اعتبار پایینی برخوردارند به مشتریان می خواهند اینگونه به مشتریان و متقاضیان ایزو القا بکنند که خودشان بهترین و معتبرترین هستند در صورتی که اینطور نیست و همچین چیزی حقیقت ندارد. این دستCB ها می خواهند با فریب اذهان عمومی و تخریب باورشان نسبت به رقبا مشتریان را جلب خود کنند.

  تفاوت قیمت بینCB ها دلیلش چیه؟

  با توجه به تعددCB های فعال در هرAB قطعا تفاوت قیمت در آنها دیده می شود در حالیکه تمامی انواعCB معتبر و با اصالت تحت اعتبار یکAB دولتی و رسمی دارای عضویتIAF همگی از نظر فنی و حقوقی دارای یک اعتبار یکسانند اما با این حال تفاوت قیمتها اجتناب ناپذیر هست. تفاوت قیمت بینCB ها بنابر دلایل زیر اتفاق میوفتد:

  واحدهای ارزی متفاوت و مختص کشورهای مختلف ( دلار، یورو ، پوند و... )

  اهداف و مقاصد و سیاستهای قیمت گذاشتن رویCB ها

  تعدد و زیاد شدن واسطه گران و رابطین میان نمایندگانCB و CB اصلی

  دندان گردی, در نهایت طلب سود و بهره بیشتر از حد معمول نمایندگی ها و رابطینCB ها

  کاهش زمان و هزینه ثبت و صدور گواهی نامه ایزوو صدور ایزو ارزان و فوری متناسب نیاز سازمان به دلیل رقابت میانCB ها برای جلب نظر و جذب مشتری

  نعدد و افزایش روز افزونCB ها و نمایندگی آنها درون ایران

  بازی نمایندگی هایCB در ایران با عناوین و القاب

  زیاد بودن هزینه های دفتر و تشکیلات اداری و دفتری در تهران که روی قیمتها تاثیر مستقیم دارد و باعث افزایش قیمتها می شود.

  گروه کارگزاری امکان ثبت بعنوان بزرگترین و اولین نهاد عام المنفعه آمادگی دارد تا تمامی خدمات مشاوره را رایگان ارائه کرده و اطلاعات حقوقی و فنیCB ها و تفاوت بین آنها را برای متقاضیان بیان کند و مشخص نماید.

  با ما در ارتباط باشید...

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

  {jcomments on}

  Read more
 • گواهی CE

  گواهي CE

  گواهيCE

  CE ازكلمه (CONFORMITY EUROPEAN ) برداشت شده كه معني مقررات اروپايي راميدهد و نشان دهنده انطباق یک محصول باقوانین اتحادیه اروپاست و امکان جابجایی آزادانه محصولات، دربازار اروپا رافراهم میکند. باچسباندن مارک CE برروی كالايي، تولیدکننده بامسئولیت خوداعلام میداردکه محصول مورد نظر کلیه شرایط قانونی تعيين شده راداراست واین بدان معناست درسراسر منطقه اقتصادی اروپا قابل فروشست. اینمسئله همچنین درمورد محصولات ساخته شده درکشورهای دیگردرEEA فروخته میشوندنیز صدق خواهد كرد.EEA ( منطقه اقتصادی اروپا ) كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، ایسلند، لیختن اشتاین و نروژ راشامل ميشودالبته سي اي نشان نمیدهدکه محصولی درمنطقهEEA ساخته شدست، بلکه صرفاً بیان میکندکه قبل ازعرضه دربازار ارزیابی شدست ودرنتيجه، الزامات قانونی قابل اجرا رابرای فروش درمناطق مورد نظر، فراهم نمودست. آرم CE صرفا بمحصولات و توليدات نسبت داده ميشودو درخواست كنندههايش اغلب كارخانجات وسازندگان كالاها ميباشند، البته هر كالايي امكان دريافت علامت مذكور رانخواهد داشت.بطور معمول توليداتي همچون ماشين آلات، اسباب بازيها، لوازم الكترونيكي، تجهيزات پزشكي وصنايع تفريحي ميتوانند گواهينامه سي اي رادريافت نمايند وتوليدات غذايي ودارويي ولوازم آرايشي راشامل نخواهد شداين نكته بسيار حائز اهميتست، چراكه برخي متقاضيان بدليل بي اطلاعي وعدم آگاهي درخواست مدرك آنرا اعلام ميدارند ومعمولا موسساتي هستندكه بخاطر سود بيشتر، اسناد تقلبي وبي ارزشي به آنها اعطاء نمايندكه هيچ گونه استفاده اي هم نخواهد داشت، مگر براي تقاضا كنندگاني كه بجهت تبليغات واعتبار دهي بمحصولات خود، درپي كسب سي اي ميباشند.CE بیانگر اظهاريه سازندست مبني براينكه توليداتش بارویکرد جدید اتحادیه اروپا ودستورالعملهايش مطابقت دارد. دستورالعمل هاي معين شده الزامات و استانداردهای مشخصي ميباشندکه توسط کمیته اروپايي تهيه شده اند وتوليدات ميبايست مطابق باآنها ساخته شده باشند. استاندارد هاي ايجاد شده، براساس امنيت وبهداشت كالا ها تدوين شده اندو محصولات رااز لحاظ ايمني خطرات زيست محيطي، تضمين ميكنند. بنابراين محصوليكه حروفC-E برآنها درج شده باشد، نبايدبراي مصرف كنندگان ومحيط زيست عوارض ويا آلودگي ايجاد نمايد.

  گواهینامه CE و دستورالعملها وبخشنامه هانه تنها درمورد محصولات داخل اتحادیه اروپا، بلکه درمورد محصولاتیکه در منطقهEEA تولیدیا طراحی میشوندتا بفروش برسند نیز اعمال خواهد شد. جدااز مزيتها وفوائد بخشنامه هاي مشخص شدكه امينت مصرف كنندگان راتامين ميكند، كارخانجات وشركتهاي توليدي قادر خواهند بود باكسب گواهي سی ای ، جهت صادرات توليدات خود، بازار هايAEE وكشورهاي عضو اتحاديه رانيز بدست آورند. سي اي نمادیست قبل ازفروش دربازار اروپا بایدروی بسیاری كالاها چسبانده شود و بيان كننده اينست : اولا الزامات بخشنامه  مختص توليدات اروپایی رابرآورده كردست. دوما تمام مستندات مربوطه استانداردهای ایمنی وعملکرد هماهنگ و شناخته شده رااجرا نموده است، مناسب بااهدف كميتهEURO بوده وزندگی افراد وهمچنين محيط زيست را بخطر نمی اندازد. اين گواهي نامه نشان دهنده اين مطلب استکه، اسناد فنی مناسب جهت استفاده مدرك سي اي موجود بوده وتوسط تولید کننده، وارد کننده ویا شخصی محصول رادر بازار اتحادیهEURO درخواست میدهد، قابل ارائه خواهد بود. ازاينرو وارد کننده ویا تولید کننده بایددرجهت رعایت مقررات ایمنی، تهیه سوابق مناسب وتصمیم گیری درمورد روشهای لازم برای حفظ تولید، مطابق با بخشنامه ها ومستندات گام بردارند وحتما باید مارکCE بمنظور اعلام تطابق بامفاد بخشنامه  چسبانده شود. هر سازمانیکه تولید یا فروش توليدات دراتحادیه اروپا راانجام میدهد، بایدهنگام تطابق با الزامات ودستورالعمل ها ازتعهدات خود آگاه باشد.

  بمنظور دريافت گواهي نامه سی ای، ابتدابايد دستورالعملها و بخشنامه هاي ارائه شده توسط كميسيون اتحاديهEURO مربوط به سي اي ودرخصوص كالا ها راشناسايي ودرك نمود. سپس كليه فرايند هاي ساخت توليدات بايد بگونه اي تغيير پيدا كند كه با دستورالعمل هاي معين شده مطابقت داشته باشند. توليد كننده وسازنده محصول، ميبايست باتجزيه وتحليل آن، ازايمني وكاركردش مطمئن باشد تادرصورت انجام آزمايش هاي مراكز نوتي فاي بادي، عوارض وخطراتي رانمايان نسازد. چنانچه قصد دريافت گواهينامه خوداظهاري راداشته باشند، طرحهاي توليد واسناد مربوطه راتكميل وفراهم سازندتا درصورت لزوم دراختيار مرجع قرار دهند. همچنين كليه اطلاعات لازم درراستاي انطباق مقررات كميسيون برساخت محصول رابايد به مرجع صادر كننده ارائه داد. اما نوع ديگري دركشور ما ارائه ميشودكه اعتبار چنداني نداشته وفقط درتبليغات واعتبار دهي كالا ها، توسط برخي شركتها استفاده ميشود. اينگونه مدارك ارزش صادرات راشامل نخواهد شد توسط مراجع معتبر نوتي فاي بادي بثبت نميرسد. معمولا موسسات صدور گواهي ايزو اين اسناد رااعطاء مينمايند.

   {jcomments on}

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family