گواهینامه ایزو | ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

گواهینامه ایزو | ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

گواهینامه ایزو ، گواهی ISO راچه کسانی می‌گیرند؟

گواهی نامه ایزو‌ ازدو کلمه گواهی نامه به اضافه ایزو ISO ترکیب شده است. Certificate بمعنی گواهی و ISO بمعنی لغت همسوسازی و یکسان سازی و مخفف سه نشانه عبارت International Organisation for Standardiztion می‌باشد. ولی این سؤال مطرح می‌شودکه چه کسی و چه کسانی می‌توانند گواهینامه ایزو رابگیرند؟ امروزه یکی ازابزارهای قدرتمند پیشرفت برای سازمانها و شرکتها گرفتن گواهی نامه‌های ایزو است. گواهی ایزو مدرکی است که بکارگیری استاندارد‌های جهانی ایزو رااثبات می‌کند. تمامی مجموعه‌ها باهرنوع کسب و کاری چه صنعتی و چه غیر صنعتی و چه خدماتی و چه تولیدی می‌توانند گواهی‌ نامه‌های ایزو رابگیرند.

گواهینامه‌های ایزو ، مهم‌ترین استانداردهای ایزو

استاندارد هایی که توسط سازمان جهانی استانداردسازی تهیه و تدوین شده‌اند در دو طبقه استاندارد‌های ایزو برای سیستم های مدیریتی و استانداردهای ایزو برای محصولات و خدمات می‌باشند. استاندارد‌هایی که درمورد سیستم‌های مدیریتی تدوین شده‌اند مدیریت‌های یک شرکت یا سازمان رافارغ ازآنچه که تولید می‌کند یاارائه می دهد راشامل می‌شوند. بطور کلی استانداردهای مرتبط با سیستم‌های مدیریتی بنوع محصول ربطی ندارند استانداردهایی که مختص کالا محصولات تولیدات و خدمات میشوند ربطی به مدیریت مجموعه ندارند و بیشتر شامل مشخصه های فنی و نوع کالا و نوع خدمت می‌شوند.

استانداردهای سیستم های مدیریتی به دو بخش عمومی و تخصصی تقسیم می‌شوند.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین استانداردهای عمومی مرتبط با سیستم‌های مدیریتی شامل استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ و استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای زود ۴۵۰۰۱ می‌شوند.

 

ISO 9001

گواهینامه ISO 9001

ایزو ۹۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت کیفیت اثبات می‌کندکه سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که دارنده این گواهینامه هستند می‌توانندبا افزایش سطح کیفیت محصولات و خدماتشان به روشی سیستماتیک کلیه فرآیندهای سازمان رامطابق با استانداردهای جهانی مطابقت دهند. قوانین و ملزومات ایزو ۹۰۰۱ بامشخص کردن فرآیندها ازکارهای تکراری جلوگیری می‌کند و همین امر باعث توانمندی افزایش نیروی کار پرسنل می‌گردد. ایزو ۹۰۰۱ باعث افزایش بهره وری و بهبود مستمر و توسعه پایدار دریک مجموعه می‌شود.

 

iso14001

گواهینامه ISO 14001

ایزو ۱۴۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی شامل حال سازمان‌ها و مجموعه‌هایی میشودکه بدنبال اثبات رعایت الزامات و قوانین مربوط به حفظ و صیانت ازمحیط زیست هستند و درطول اجرای تولید کالا یا محصول یا ارائه خدمات کلیه اصول مربوط به حفاظت ازمحیط زیست و منابع طبیعی راانجام می‌دهد و بامدیریت مصرف انرژی نام و شهرت برای مجموعه ایجاد می‌کنند. گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ باکاهش آلودگی‌ها و پسماندها موجب حذف و یاکاهش هزینه‌های اضافی می‌شوند.

 

ایزو 45001

گواهینامه ISO 45001

ایزو ۴۵۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بدنبال رعایت الزامات و قوانین مربوط به حفظ ایمنی در محیط کار و بهداشت و سلامت پرسنل مشغول در مجموعه می‌باشد. سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که بدنبال اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ هستند می‌خواهند ایمنی و بهداشت را درتمام زیرساخت‌ها و امکانات اثبات کنند و باایجاد محیطی امن موجب جلب اعتماد و رضایت پرسنل و کارکنان شوند و بالطبع بازدهی و کارایی مجموعه راافزایش می‌دهند.

گواهینامه‌ها و استانداردهای تخصصی درحوزه سیستم‌های مدیریتی نیز تعدادشان بسیار زیاد است قوانین و الزامات استاندارد‌های تخصصی فقط شامل حال یک نوع شغل و حرفه میشوند و نمیتوان بصورت عمومی برای تمام مشاغل از آنها استفاده نمود. برخی استانداردهای سیستم‌های مدیریت تخصصی عبارتنداز ایزو ۲۲۰۰۰ سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ، ایزو ۲۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو ۱۳۴۸۵ سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی میباشند.

 

گواهینامه‌های ایزو ، گواهی نامه‌های ISO راچه کسانی صادر می‌کنند؟

مسئول ثبت و صدور گواهینامه‌های ایزو و استاندارد‌های ایزو برعهده شخص یاکسی نمی‌باشد و یکسری مراکز و مراجعی هستندکه باگرفتن تاییدیه ازطرف انجمن IAF مسئول ثبت و صدور گواهینامه‌های ایزو اصل و معتبر میباشند. انجمن یا نهاد IAF یک مرکز معتبر و بین المللی درجهان است که به نمایندگی سازمان ایزو مسئول نظارت و رسیدگی برروی نمایندگان کشورهای عضو سازمان ایزو می‌باشد. هرکشور یک نماینده عضو انجمن IAF بانام اختصاری AB دارد. وظیفه AB ها اعتباردهی و نظارت برروی کار مراجع و مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو می‌باشد. نام اختصاری مراجع صدور گواهینامه ایزو CB نام دارد.

اخذ و دریافت گواهینامه ایزو اصل و معتبر ازطریق مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو اصلی یعنی مراجعی که تحت اعتبار AB عضو نهاد IAF فعالیت می‌کنند صادر می‌شود. درکشور ایران بعلت وجود دلایلی همچون کمبود بودجه و فشارهای مالی و اقتصادی که اخیراً گریبانگیر اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی شده است باعث ناتوان شدن سازمان‌ها و مجموعه‌ها برای اخذ گواهینامه ایزو از مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو اصلی و معتبر شده است. بهمین خاطر یکسری CB ها و AB هایی بدست ایرانی‌ها ساخته شدکه بدون اعتبار IAF باهزینه کمتر و اعتبار کمتری انواع گواهینامه های ایزو را برای مشتریان و متقاضیان صادر می‌کنند.

 

رابطه اهداف سازمان‌ها و مجموعه‌هابا مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

یکی ازملاک‌های مهم و اساسی درانتخاب مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بغیر ازداشتن توان مالی، اهداف و چشم اندازهای دیگری می‌باشدکه یک سازمان و مجموعه را بسمت اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو سوق میدهد. اگر مجموعه‌ای اهدافی همچون شرکت درمناقصات، تبلیغات و بازاریابی و کسب نام و شهرت رادنبال می‌کند براحتی میتوانداز مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF یا دراصطلاح CB های غیر IAF گواهی و مدرک ایزو رادرخواست و دریافت نماید.

اگر صادرات و انجام کارهای بازرگانی و برون مرزی ازاهداف سازمان و مجموعه‌ها باشد ملزم به اخذ گواهینامه ایزو از مراجع صادر کننده گواهی ایزو تحت اعتبار IAF یادر اصطلاح CB های IAF می‌باشد. البته بصورت استثنا شاید گاهی مواقع مجموعهای بتواند مراجع ثبت و صدور بدون اعتبار IAF راانتخاب کند ولی به الزام و اجبار کارفرما مجبور است که بسراغ مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو تحت اعتبار IAF اقدام به اخذ گواهینامه ایزو نماید. مانند شرکتهای پیمانکاری برای حضور در مناقصات که بایدبه درخواست و فرمان کارفرمایان عمل نمایند.

روش استعلام گواهی نامه ایزو تحت اعتبار IAF

روش استعلام گواهی ایزو تحت اعتبار IAF بسیار ساده و به چند روش قابل انجام است. روش اول مراجعه به سایت رسمی نهاد IAF بنشانی WWW.IAF.NU می‌باشد.‌ متقاضیان و مشتریان انواع گواهینامه‌های ایزو بایدبه هنگام استعلام اعتبار و صحت گواهینامه ایزو حواسشان جمع باشدکه سایت IAF فقط همین نشانی راباهمین نام نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر دارد. هنگامی که وارد سایت IAF میشوید می‌توانید براساس ادعای مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو وارد قسمت جستجو شوید و نام AB یعنی نهاد اعتبار دهنده به CB مرجع صدور گواهینامه ایزو راسرچ نمایید و بامشاهده نام AB می‌توانید وارد لینک کشور مربوطه شوید و ازطریق جستجو نام CB رانیز سرچ نمایید. بنابراین بامشاهده نام CB درسایت AB و مشاهده نام AB درسایت IAF ازاعتبار و اصالت CB اطمینان حاصل نمایید.

روش دوم مراجعه حضوری به سازمان ملی استاندارد ایران یا مراجعه به سایت رسمی NACI مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می‌باشد. و روش سوم برقراری تماس با مرکز امکان ثبت و بهره گیری ازراهنمایی و مشاوره کارشناسان مرکز امکان ثبت می‌باشد. شما متقاضی محترم ایزو حتی اگربه هردلیلی ازشرکت امکان ثبت گواهینامه ایزو اخذ و دریافت نکنید ولی براحتی با مشاوره رایگان می‌توانید استعلام اعتبار و اصالت CB و AB و مدرک ایزو مورد نظرتان را جویا شوید.

 

NACI‌ چیست؟

همانطور که قبلا گفته شد اکثر کشورهای دنیا عضو سازمان IAF میباشند. کشور ایران عضو رسمی این نهاد بین المللی اعتبار دهنده است. هرکشور بایک نمایندگی درانجمن IAF و سازمان ایزو فعالیت میکنند. نماینده کشور ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با نام اختصاری NACI می‌باشد.

اصالت ایزو

روش استعلام گواهی نامه ایزو بدون اعتبار IAF

تعداد مراکز و مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF تعدادشان بسیار زیاد می‌باشد ولی اکثراً اصلاً اسمی ازاینکه بدون اعتبار IAF فعالیت می‌کنند رانمیآورند و خودرا دربالاترین سطح معرفی می‌کنند و بقیه سازمان‌ها و شرکت‌ها و مراکز راتقلبی و جعلی معرفی می‌کنند.

بنابراین هنگامی که مرکز یا نهادی به عنوان مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو عناوینی همچون CB های تحت اعتبار ASCB ، CB های خصوصی صدور ایزو ، مراجع صادر کننده گواهینامه‌های ایزو خصوصی ، CB آلمانی تحت مراجع خصوصی ، CB انگلیسی تحت اعتبار مراجع خصوصی ، CB ایران و آلمان خصوصی ، مراجع صدور خصوصی ایزو ایران و کانادا ، شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو با مهر و برچسب و لوگوی نهاد ASCB و القاب و عناوین دیگر دست به صدور گواهینامه ایزو ببرند بعنوان مراجع ثبت و صدور فیک و تقلبی شناخته می‌شوند و قابلیت ریجستری ندارند ولی CB های بدون اعتبار IAF قابلیت پیگیری و استعلام دارند و پاسخگوی نیاز اکثر سازمان‌ها و مجموعه‌ها هستند و نام خود رادر پشت القاب و عناوین معتبرترین مرجع بااعتبار بین المللی و نهادهای ساختگی ASCB پنهان نمی کنند.

 

مراحل اخذ و دریافت ایزو توسط مراجع ثبت و صدور IAF و غیر IAF

اولین مرحله ازپروژه اخذ و دریافت گواهینامه ایزو توسط مراجع صادر کننده IAF و غیر IAF برقراری تماس بایک مرکز مشاوره معتبر و درخواست فرم ثبت نام ایزو و تکمیل فرم درخواست گواهی ایزو می‌باشد. مرحله بعد مشخص نمودن اهداف سازمان و زمینه فعالیت سازمان است. درگام بعدی باتوجه به اهداف سازمان، مرجع صدور گواهینامه ایزو مناسب را انتخاب می‌کنید و باتوجه به زمینه فعالیت سازمان نوع گواهینامه ایزو را مشخص می‌نمایید. حالا وارد مرحله عملی گرفتن گواهی ایزو ISO شوید.

ابتدا بایدبه طراحی و تهیه نمونه مستندات ایزو بپردازید و بعداز آن مسیر به دو قسمت تقسیم می‌شود. اگرمتقاضی محترم، مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بااعتبار IAF راانتخاب کرده باشد ملزم به اجرای مستندات و پیاده سازی استاندارد‌های ایزو می‌باشد و بعداز آن توسط یک کارشناس داخلی به ممیزی ابتدایی و رفع عدم انطباقات و معایب می‌پردازد و مجموعه را برای یک ممیزی نهایی توسط کارشناس مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو آماده می‌کند. ممیز مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو با اعتبار IAF باانجام ممیزی‌های مختلف و نبودن هیچ مشکلی رأی به ثبت و صدور گواهینامه ایزو می‌دهد.

اگر مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF باشد سازمان‌ها و مجموعه‌های درخواست کننده ایزو می‌توانند بعد از مرحله طراحی و تهیه نمونه مستندات بصورت اختیاری هر زمانی که وقت دارندبه اجرای مستندات و پیاده سازی استاندارد‌های ایزو بپردازند. مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF بدون هیچ سختگیری باانجام یک ممیزی داخلی توسط خود مجموعه گواهینامه ایزو را صادر می‌نماید.

Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family