طرح پیاده سازی سیست مدیریت یکپارچه IMS

طرح پیاده سازی سیست مدیریت یکپارچه IMS

سازمانهای زیادی تمایل دارند برای پیاده سازی واقعی سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ایزو 45001 که همان سیستم مدیریت یکپارچه IMS نام دارد بدنبال مشاوره حرفه ایی می باشند تا غیر دریافت گواهی نامه ایزو 9001 ، ایزو14001 ، ایزو 45001 برای مشاوره و طراحی و مستند سازی و پیاده سازی ایزو انجام دهند. این متقاضیان در گوگل بدنبال مشاوره ایزو می باشند. در متن ارسالی ما یک طرح جامع و خلاصه ایی که نوعی نقشه راه محسوب می شود را به همه معرفی می کنیم تا گرفتار افراد متقلب نشوید:

مرکز امکان ثبت بطور رایگان باری مشاوره سیستم های مدیریتی و اطلاع رسانی پاسخ گوی همه متقاضیانه می باشد.

گام سیستم مدیریت و پیاده سازی یکپارچه شامل سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت براساس سه استاندارد ISO9001:2015 و سیستم مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی استاندارد ISO45001:2018 بطور خلاصه به شرح زیر می باشد:

گام 1 : مشاوره در خصوص درک سازمان و محیط آن بواسطه ایجاد کمیته ی راهبردی مدیریت استراتژیک

نماینده از هر ذینفع ( حتی المقدور ) ( بند 4.1 )

گام 2: مشاوره ی درک نیازها و انتظارات ذینفع شامل مراجع قانونی ، مشتری ، کارکنان ، هیئت مدیره ، تامین کننده و...

( بند 4.2 )

گام 3 : مشاوره ی تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه ( بند 4.3 )

گام 4 : مشاوره مدیریت فرآیندهای کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی شامل شناسایی ، ورودی و خروجی ، توالی و تعادل ، روش های مدیریت های پایش ، اندازه گیری ، منابع مورد نیاز ، مسئولیت ها و اختیارات ، ریسک ها و فرصت ها ، تغییر فرآیندها و بهبود فرآیندها ( بند 4.4 )

گام 5 : مشاوره ی رهبری و تعهد مدیران تصمیم گیرنده در قبال کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 5.1 )

گام 6 : مشاوره تهیه و تدوین و انتقال خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ( بند 5.2 )

گام 7 : مشاوره ی تهیه و تدوین چارت سازمانی ، وظایف ، مسئولیتها و اختیارات در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 5.3 )

گام 8 : مشاوره ی رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در کلیه ارگان سازمان در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 6.1 )

گام 9 : مشاوره ی تهیه و تدوین اهداف در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی و طرح ریزی رسیدن به آنها ( بند 6.2 )

گام 10 : مشاوره طرح ریزی تغییرات و مدیریت تغییرات در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 6.3 )

گام 11 : مشاوره ی تخصیص منابع شامل منابع خارجی و داخلی ، افراد ، زیر ساخت ، محیط ، منابع پایش و اندازه گیری ، دانش سازمانی در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.1 )

گام 12 : مشاوره ی تعیین صلاحیت و شایستگی در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.2 )

گام 13 : مشاوره ی آگاهی سازی سازمان ( بند 7.3 )

گام 14 : مشاوره ی ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با سیستم کیفیت زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.4 )

گام 15 : مشاوره ی مدیریت اطلاعات مستند سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.5 )

گام 16 : مشاوره ی طرح ریزی و کنترل عملیات سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 8.1 )

گام 17 : مشاورزه ی الزامات برای محصولات و خدمات ( بند 8.2 )

گام 18 : مشاوره ی طراحی و توسعه محصولات و خدمات ( بند 8.3 )

گام 19 : مشاوره ی کنترل محصولات ، خدمات و فرآیندهای ارائه شده از بیرون در حوزه کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 8.4 )

گام 20 : مشاوره ی تولید و ارائه خدمات ( بند 8.5 )

گام 21 : مشاوره ی ترخیص محصولات و خدمات ( بند 8.6 )

گام 22 : مشاوره ی کنترل خروجی های نامنطبق ( بند 8.7 )

گام 23 : مشاوره کنترل عملیات و تهیه و تدوین دستورالعملهای کاری در حوزه ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست

گام 24 : مشاوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گام 25 : مشاوره شناسایی جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها

گام 26 : مشاوره آمادگی و واکنش در وضعیتهای اضطراری ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی

گام 27 : مشاوره در حوزه سرمایه انسانی ، شایستگی ها و صلاحیت ها

گام 28 : پایش ، اندازه گیری ، تحلیل سیستم مدیریت کیفیت ، زیست محیطی و بهداشت حرفه ایی ( بند 9.1 )

گام 29 : مشاوره ی ممیزی داخلی سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 9.2 )

گام 30 : مشاوره ی بازنگری مدیریت سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 9.3 )

گام 31 : مشاوره ی مدیریت عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 10.2 )

گام 32 : مشاوره بهبود مستمر سیستم کیفیت ، زیست محیطی و بهداشت حرفه ایی ( بند 10.3 )

گام 33 : مشاوره ی چگونگی اجرای سیستم طراحی شده کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گام 34 : انجام ممیزی داخلی هر سه سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گام 35 : مشاوره ی اقدامات اصلاحی کشف شده در ممیزی داخلی

گام 36 : مشاوره ی انتخاب CB ، AB و اطلاعات مربوطه

مدت زمان اجرای پروژه حدود شش الی دوازده ماه می باشد.

برای استقرار سیستم ایزو واقعی شرکتها در گوگل با عنوان عناوین به دنبال اهداف خود هستند:

انجام پیاده سازی ایزو 9001

مشاور پیاده سازی ایزو

پیاده سازی و مشاوره استاندارد مدیریتی ISO

استقرار و مشاوره ایزو

الزامات مشاوره و پیاده سازی اغیزو

مهندس پیاده سازی ایزو

شرکت مشاور ایزو

شرکتهای مشاوره ایزو

استقرار و پیاده سازی توسط مشاور

مشاور ایزو گواهینامه ایزو روند پیاده سازی

انجام مشاوره و پیاده سازی ISO9001

شرکتهای مسئول مشاوره ایزو

شرکتهای مسئول مشاور ایزو

برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت چقدر هزینه لازم است؟

برای اخذ ایزو چگونه یک مشاور ISO انتخاب کنیم؟

مرکز امکان ثبت یک مرکز استقرار سیستمهای مدیریتی با حضور مشاورین کاربلد بین المللی با هزینه مناسب در خدمت متقاضیان پیاده سازی واقعی ایزو می باشد. مرکز امکان ثبت خدمات ثبت و صدور انواع گواهی ایزو توسط مراجع معتبر به متقاضیان اخذ ایزو ارائه می دهد. برای پیاده سازی و استقرار سیستمهای مدیریتی خود با مرکز ما در ارتباط باشید.

طرح پیاده سازی سیست مدیریت یکپارچه IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family