از كجا مدرك ايزو بگيريم

از كجا مدرك ايزو بگيريم

كسب علامت هاي تجاري مانند ايزو، فوائد بسياري براي شركتها داشته وباعث بهبوند روند پيشرفتشان خواهد شد. امروزه اين علائم بيش از پيش شناخته شده اند وعموم مردم نيز به نشان هاي استاندارد توجه بيشتري دارند. اما اين مسئله بسيار حائز اهميت است كه گواهينامه خودرا ازكدام منبع وموسسه اي دريافت ميكنيد ومستلزم داشتن آگاهي لازم دراين خصوص است. قبل از يافتن مرجع صادر كننده ایزو مناسب، ابتدا بايد استاندارد مورد نظر راانتخاب كرد چراكه مراكز صدورشان بايكديگر دربرخي مواقع متفاوت خواهد بود. سيستم هاي مديريت شرايط گوناگوني دارند وپياده سازي هركدام بايكديگر تفاوتهايي دارد.

 

ایزو عمومی و پر کاربرد

برخي ازآنها مانند ISO 9001 شناخته شده است ودر تمام حوزه ها مورد استفاده قرار مي گيرد. دستورالعمل هاي سيستم مديريت كيفيت ( ايزو 9001 ) بمنظور بهبود كيفيت محصولات وخدمات عرضه شده توسط كارخانجات وشركتها تعيين شده است وتوسط اغلب مراجع صادر كننده بثبت ميرسد. اما گاهي اوقات شركتها جهت تبليغات وبرند سازي به مدرك ايزو روي مياورند وقصد اجراي مصوبات آنرا ندارند. بهمين دليل تفاوتي برايشان نداردكه استاندارد بخصوصي رااخذ كنند ودرنتيجه سراغ ايزو هاي پركاربردي همچون ISO 14001 و ISO 45001 ميروند. سيستم مديريت محيط زيست ياايزو 14001 شامل بخشنامه هايي است كه درجهت توجه بمنابع طبيعي ومحيط زيست شكل گرفته است وبخاطر پيشگيري ازعوارض وآلودگيهاي زيست محيطي، بر فرايندهاي سازمانها اعمال ميشود. سيستم مديريت ايمني وبهداشت هم امنيت وسلامت كاركنان ومحيط كاري راهدف قرار ميدهد ودستورالعمل هايي مبني بر ايجاد محيط شغلي امن وبهداشتي ارائه ميدهدكه موجب كاهش خطرات وحوادث شغلي خواهد شد. اين استاندارد ها گاهي اوقات بدليل پياده سازي همزمان وبخاطر شروط كارفرمايان ومناقصه گذاران، بصورت تركيبي وادغام شده درغالب گواهينامه هاي جديدي ارائه ميشوندكه ازآن جمله ميتوان به گواهي HSE ياسيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست ( ISO 14001 , ISO 45001 ) وسيستم مديريت يكپارچه ( IMS ) اشاره كرد.

 

انواع تخصصی ایزو

برخي استانداردها نيز تخصصي هستند وزمينه هاي مشخصي راشامل ميشوند. ISO 22000 ازاين قبيل ميباشدكه درصنايع غذايي مورد استفاده قرار ميگيرد. سيستم مديريت ايمني مواد غذايي بمنظور اطمينان ازبهداشت اين صنعت بوجود آمده است. ISO 27001 ( سيستم مديريت امنيت اطلاعات حساس ديجيتالي ) و ISO 50001 ( سيستم مديريت انرژي ) هم جزء اين دسته بوده وحوزه هاي مشخصي راشامل ميشوند. صادر كننده هاي مدرك ايزو ازدو دسته تشكيل شده اند. دسته اول معتبر بوده وزير نظر انجمن IAF فعاليت ميكنند. انجمن IAF عضو سازمان آيزو بوده ومسئول معرفي نماينده هاي سازمان دركشور هاي مختلف است. اين نمايندگان كه ACRIDATE BODY يا (AB) ناميده ميشوند، مراكز صدور گواهي رااعتبار دهي مشخص مي نمايند. در ايران تنها يك AB معين شده است اما مراكز صدور بسياري وجود دارندكه بخشي ازآنها تحت نظارت انجمن IAF هستند. اسناد ارائه شده توسط اين مراجع اعتبار بالايي داشته ودر همه كشورها قابل قبول خواهد بود. بنابراين تنها تحت قوانين IAF ودر صورت اجراي كامل مصوبات اقدام بثبت گواهينامه مي نمايند. مراجع ديگري هم وجود دارندكه زير نظر IAF نيستند واسنادشان چندان اعتباري ندارد، مگر درايران وبرخي كشور هاي همسايه. بهمين دليل توجه زيادي به اجراي مقررات نداشته وبدون برپايي كامل دستورالعملها، اقدام بصدور گواهي ميكنند. ازمزيتهاي مراجعه بمراكز نامبرده، مي توان به هزينه هاي پايينشان اشاره كرد واين مسئله خواسته بسياري ازشركتها خواهد بود ازجمله موسسات تازه تاسيس كه توان مالي بالايي نداشته وبدنبال اخذ مدرك آيزو ازمراجع اينچنيني خواهند بود. البته لازم بذكر است كه متقاضيان ميتوانند درصورت نياز، با پرداخت اختلاف هزينه ها واجراي كامل مستندات استاندارد مورد نظر، گواهي خودرا تحت اعتبار IAF درآورده وبه آن اعتبار دهي نمايند. گاهي اوقات مناقصه گذاران وكارفرمايان، كسب ايزو مشخصي رابراي ورود پيمانكاران بمناقصات قرار ميدهند وپيمانكاران راملزم بدريافتشان مينمايند. دراين مواقع چنانچه پيمانكاري قصد گرفتن ايزو در شرايط عادي ومراكز صادر كننده معتبر راداشته باشد، بطور حتم بدليل زمانبر بودن كسب گواهي، مناقصه رااز دست خواهد داد وبناچار، سراغ مراجع ديگر ميروند.

 

مراجع صادر کننده ایزو

حال چگونه ميتوان صادر كنندگان واعتبار وتفاوتهايشان رااز يكديگر تشخيص داد. بطور معمول سازمانهاي منبع مانند سازمان ايزو و موسسه IAF ليستي ازمراجع صادركننده معتبر رادر سايت هاي خود بنمايش مي گذارند وهمه متقاضيان به آن دسترسي دارند وميتوانند درصورت لزوم، مرجع مورد نظر خودرا آنجا جستجو كرده واز اصالت واعتبارش اطمينان حاصل نمايند. البته بايد درنظر داشت كه گاهي مواقع، شركتهاي معتبر نيز بدليل سود جويي بيشتر، مدركي بدون اعتبار وفاقد هرگونه ارزشي را صادر ميكنند وبمنظور جلوگيري ازاينكار، ميبايست كد چهار رقمي درج شده درگواهينامه را، درسايت مورد نظر استعلام نمود

 

از كجا مدرك ايزو بگيريم صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family