سازمان ایزو

سازمان ایزو میتواند ارائه دهنده گواهی ایزو باشد.این مدارک میتواندبرای تمام مشاغل کاربرد داشته باشد. بیشترین مشتریان دریافت ایزو پیمانکاران، تولیدی ها، تجهیزات پزشکی، شرکتهای نفت، پتروشیمی، گاز، میباشد. مشتریان درخواست کننده میتوانند مراجعه سازمان ایزو کرده جهت دریافت گواهی اطلاعات لازم کسب نماید. مراحل دریافت آیزو فایل مشخصات برای مشتری ارسال شده مشتری باید اطلاعات تکمیلی مانند نام شرکت، نام نماینده، آدرس، گواهینامه درخواسنتی، هزینه تمدید ایزو، هزینه صدور گواهی نامه، مرجع صادرکننده، نام نماینده، آدرس دفتر مرکزی، تلفن سازمان میباشد این مدارک تکمیل شده بایگانی مراجع صادر کننده نگهداری میشود. حال نوبت واریز هزینه توسط متقاضیان میباشد. وقتی هزینه واریز شد پرینت گواهی نامه زبان لاتین بوده تحویل مشتری داده خواهد شد. البته همراه گواهی نامه باید مستندات حاوی سه هزار صفحه بوده دریک پکیج سی دی چاپ خواهد شد. مطالب درج این سی دی نظامنامه، روش اهداف کیفیت، چارت سازمانی، نقشه فرآیند، کنترل روشها، دستورالعمل الزامات HSE موارد دیگر میتوان بهره برداری نمود. مستندات حتما باید تحویل درخواست کننده ایزو داده شود. ایزوهای دریافتی برای شرکتها میتوان ایزو9001  ، ایزو14001 ، ایزو45001 HSE-MS ،  ، ایزو22000  ، ایزو10002  ، ایزو10004  و ایزو 10003 موارد دیگر صادر کردن گواهی نامه میتوان نام برد. وقتی صدور انجام شد سالی یکبار تمدید ممیزی مراقبتی باید انجام شود هزینه تمدید ممیزی مراقبتی شصت درصد صدور انجام خواهد شد.

 

 

سازمان ایزو

سازمان ایزو و صادر کننده ایزو جهت شرکت در مناقصات

 

سازمان ایزو متفاوت بوده اگر تاییدیه سازمان بین المللی داشته باشد هزینه بالاتری داشته زمان تحویل هم دوماهه زمانبر خواهد بود. اما اگر توسط مراجع خصوصی صادر شده بدون تاییدیه اعتبار مرجع بین المللی بوده زمان صادر شدن گواهی یک روزه خواهد بوداین دو مراجع فقط جهت تاییدیه گرفتن سازمان بین المللی تفاوتی ندارد. وقتی صادر شدن انجام شد نوبت اعزام کارشناس بمحل متقاضی خواهد بوداین کارشناس یک روز کاری زمان گذاشته وارد محل مورد نظر شده جلسه انجام شده همراه مدیر عامل همچنین مسئول کنترل کیفیت میباشد. کارشناس تمام موارد آیزو برای متقاضی توضیح داده این موارد آیزو میتواند برای سازمان اثرات مثبت داشته باشد. گواهی izo سالی یکبار بمدت دو سال تمدید ایزو توسط مسئولان ایزو انجام خواهد شد.

سازمان ایزو گفته شد بایستی هرساله باپیگیری دارنده گواهی ایزو اقدام کندبه تمدید ممیزی وروش کار هزینه تمدید بمشتری اعلام شده متقاضی تصمیمم نهایی مبنی بر تمدید کردن همچنین منصرف شدن اطلاع رسانی خواهند کرد. تمدید ایزو جهت شرکت کردن مناقصه میتواند کاربرد داشته باشد همچنین شانس برنده شدن مناقصه بسیار خواهد شد. مسئله بعد حسن داشتن آیزو میتوان برای همکاری کارفرمایان باشرکتها اثرگذار خواهد بود. برای راهبردی الگوهای گوناگونی وجود دارد، اما الگوهایی بصورت عمومی پذیرفته شده دو نوع اصلی هر ساختار راهبردی میباشد. اثربخشی روشهای مدیریتی ریسک نظارت حسابرسان داخلی درخصوص کارایی این روشها، استاندارد راهنمایی جهت چگونگی تقسیم بندی مسئولیت برای اجرای نقشهای مزبور ارائه شده باشد. مسئولیتهای مدیریت شفافیت کامل تعریف شده، مدیریت باید خط مشی های مدیریت ریسک تعیین حمایت نماید. اطمینان پیدا کند فرهنگ سازمانی خط مشی های مدیریت ریسک راستای یکدیگر قرار دارند. شاخصهای عملکرد مدیریت ریسک شاخصهای عملکرد مجموعه تعیین نماید. هدفهای مدیریت ریسک باهدفها راهبردهای سازمان همسو کند. رعایت قوانین مقررات اطمینان بدست آورد. مسئولیتها بسطوح مناسبی درسازمان واگذار نماید‌. تخصص منابع لازم مدیریت ریسک اطمینان حاصل نماید. مزایای مدیریت ریسک سهامداران گفتگو کند اطمینان پیدا کند چارچوب مدیریت ریسک همچنان مناسب میباشد. عملکرد دروه مورد بررسی قرار میگیرد ارزیابی کنند‌. میزان پیشرفت انحراف برنامه مدیریت ریسک مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی کنند آیا چارچوب سیاست برنامه مدیریت ریسک توجه فضای داخلی خارجی تولید کنندگان مناسب باشد. مورد ریسک پیشرفت برنامه مدیریت ریسک اینکه سیاست مدیریت ریسک چقدر مورد توجه قرار می گیرد گزارشگری کنند. اثربخشی چارچوب مدیریت ریسک بررسی کنند. مادامی تعهد ایجاد حفظ چارچوب مدیریت ریسک برعهده مدیر مجموعه باشد، تعهد آزمون اثربخش بودن چارچوب مدیریت ریسک برعهده مجموعه میباشد. وجه فرق برای نظارت برریسک دارای اهمیت میباشد. نظارت میتواند بوسیله پیاده سازی ساختار ایجاد شده بوسیله مدیریت طریق بررسی مستقل حسابرسی داخلی ترکیبی هردو بدست آید.

موارد مرتبط حسابرسی داخلی، ماهیت ارتباط آن واحد مدیریت ریسک حالتی میباشد ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک جزئی مسئولیت هایش باشد. این کار نیازمند مستقل بودن واحدهای مورد بررسی نقش مشاوره ایشان جهت شرکتها میباشد. جایی تجربه تخصیص آنها میتواند فوایدی همراه داشته باشد. مدیریت ریسک مفهومی طراحی شده برای استفاده بوسیله سازمان بمنظور مدیربت کنترل ریسک میباشد. ترتیب مالکیت چارچوب باید برعهده افرادی تولید کننده باشد. ریسک مدیریت میکنند. اثربخشی کنترل نظارت دارند. نقش حسابرسی داخلی روشن میباشد ارزیابی مناسب بودن چارچوب فرآیندهای مدیریت ریسک محیط کنترل بمنظور تشخیص شکافهای موجود گزارش آنها بپذیر مسئول قادر باشد. درخصوص موارد تشخیص داده شده. تصمیمهای مناسبی بگیرد. وجود اختلاف نظر بین وظایف حسابرسی داخلی مسئولیتهای مدیریت ریسک کاملا احتمال دارد حسابرسی داخلی مسئولیت دارد مواردی پاسخ ارائه شده کمیته حسابرسی کافی نمیباشد گزارش داده ارزیابی کند پاسخ مناسب بوده یاخیر.هنگام ارزیابی نقشهای مدیربت ریسک حسابرسی داخلی هرسازمان مدنظر گرفتن تفاوت موجود ساختار گزارش دهی درون سازمان لازم میباشد. این ساختار بیشتر اوقات تاثیر درخور توجیهی برایفای موثر اصول راهبردی ابلاغ نقش هایی مرتبط مدیربت ریسک حسابرسی داخلی دارند.
سازمان ایزو و شرکتهای بزرگ شامل شرکتهای مشمول توصیه ها اصول شورای راهبری شرکتها میباشد. مقامهای قانونی تابع الزامات خاص قانونی میباشند. همواره طریق مدیر موظف هیئت مدیره متشکل طرفهای ذینفع برای وزیر مسئول گزارش میدهند. مسئولیتهای متفاوت مشکلاتی جهت چگونگی موقعیت واحدهای مدیربت ریسک حسابرسی داخلی قادر انجام آن میباشد. امکان بروز زمینه های ناکارآمدی تقلب دور شدن حسابرسی داخلی موشکافانه وجود دارد. بخشی درحال حاضر شرکتهای دولتی وجود دارد توجه مسئولیت مدیر کل برای مدیریت تمام فعالیتهای عملیاتی بوده قانون مشخص شده، برخی براین عقیده اند مدیر کل باید تمام فعالیتهای عملیاتی جمله ابلاغ فعالیتهایی توسط مدیریت ریسک حسابرسی داخلی انجام میشود مدیریت کنداین رویکرد جدای ریسک داخلی انجام میشود مدیریت کنداین رویکرد جدای تخلف زمینه استانداردهای داخلی بخطر انداختن استقلال داخلی بدان معنی میباشد مدیر کل میتواند هدایت حوزه های برریسک دور کند. دیدگاه بسیار بهتر ساختار سازمانی داخلی جهت گیری کمیته حسابرسی چارچوب گسترده مورد توافق میان مدیر کل میباشد. دیدگاههای متفاوتی جهت چگونگی ساختار سازی رابطه بین مدیریت ریسک داخلی وجود دارد سازمانها باید گزارشهای خود برای کمیته جداگانه اعلام کنند. مشکلات زمانی ایجاد میشود بعنوان نمونه مقامهایی مفاهیم داخلی مدیریت ساختارهای خاصی پایه ریزی کرده تمامی شرایط تعمیم بدهند.

 

سازمان ایزو میتواند ارائه دهنده گواهی ایزو باشد. این مدارک میتواند برای تمام مشاغل کاربرد داشته باشد. بیشترین مشتریان دریافت ایزو پیمانکاران، تولیدی ها، تجهیزات پزشکی، شرکتهای نفت، پتروشیمی، گاز، میباشد. مشتریان درخواست کننده میتوانند مراجعه سازمان ایزو کرده جهت دریافت گواهی اطلاعات لازم کسب نماید. مراحل دریافت آیزو فایل مشخصات برای مشتری ارسال شده مشتری باید اطلاعات تکمیلی مانند نام شرکت، نام نماینده، آدرس، گواهینامه درخواسنتی، هزینه تمدید ایزو، هزینه صدور گواهی نامه، مرجع صادرکننده، نام نماینده، آدرس دفتر مرکزی، تلفن سازمان میباشد این مدارک تکمیل شده بایگانی مراجع صادر کننده نگهداری میشود. حال نوبت واریز هزینه توسط متقاضیان میباشد. وقتی هزینه واریز شد پرینت گواهی نامه زبان لاتین بوده تحویل مشتری داده خواهد شد. البته همراه گواهی نامه باید مستندات حاوی سه هزار صفحه بوده دریک پکیج سی دی چاپ خواهد شد. مطالب درج این سی دی نظامنامه، روش اهداف کیفیت، چارت سازمانی، نقشه فرآیند، کنترل روشها، دستورالعمل الزامات HSE موارد دیگر میتوان بهره برداری نمود. مستندات حتما باید تحویل درخواست کننده ایزو داده شود. ایزوهای دریافتی برای شرکتها میتوان ایزو9001 ، ایزو 14001 ،  ایزو 45001، HSE-MS ، ایزو 22000 ، ایزو 10002 ، ایزو10004 ، ایزو10003 ، موارد دیگر صادر کردن گواهی نامه میتوان نام برد. وقتی صدور انجام شد سالی یکبار تمدید ممیزی مراقبتی باید انجام شود هزینه تمدید ممیزی مراقبتی شصت درصد صدور انجام خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family