تمدید ایزو

تمدید ایزو

تمدید ایزو سالیانه بوده مسئولان صادر کننده صفر تا صد کار تمدید کردن انجام میدهند مرحله اول طی نامهایی اعلام هزینه کتبی توسط صادر کننده آیزو انجام میشود. مبلغ واریزی برای تمدید شصت درصد صدور بوده متقاضیان بدانند تمدید ایزو اهمیت بسیاری دارد بدلیل داشتن مناقصه همچنین دادن کد رجیستری بکارفرما تمدید باید انجام شود. نحوه انجام مرحله تمدید طی دوماه انجام خواهد شد البته بسته مرجع صادر کننده هم خواهد داشت مرجع خصوصی مستقل بدون اعتبار دهی کار خود انجام داده داخل کشور مشغول فعالیت بوده تمدید یک روزه انجام خواهد شد.

مسئولان صدور تحت اعتبار بین المللی زمان تمدید دوماه زمان نیاز داشته این دوماهه تکمیل گزارشات زمانبر خواهد بود. وقتی کار تمدید انجام شد مشتری میتواند همچنان نام سازمان خود همچنین گواهینامه های درخواستی عبارت Valid گذاشته شده مشاهده کند. بعد انجام مرحله کار تمدید مشاور طرف مرجع تمدید آیزو اعزام شرکت متقاضی شده مشاور تمام توضیحات مستندات همچنین پاسخ سوالات مشتریان طی یک روزه کاری انجام میدهد، حضور مدیر عامل، مسئول سیستم مدیریت کیفیت داخل جلسه الزامی بوده بدانند مطالب آیزو برای سازمانشان مفید بوده میتوانند بهره وری لازم برداشت نمایند.

سیستم مدیریت کیفیت فواصل زمانی طرحریزی شده انجام خواهد شد. ارائه کننده اطلاعات میتواند سیستم مدیریت کیفیت موارد انطباق الزامات مشتری جهت سازمان بکار گیرد. برنامه ممیزی داخلی طرحریزی، ایجاد، اجرا،نگهداری نماید. شما روشها، مسئولیتها، طرح ریزی الزامات، گزارشدهی میباشد. معیار ممیزی دامنه کاربرد هرممیزی تعیین میکند. انتخاب ممیزان انجام ممیزی بی طرفی فرآیند ممیزی اطمینان یاید، گزارش نتایج ممیزی مدیر مربوطه ارائه دهد. اصلاحات اقدامات اصلاحی مناسبی بدون تاخیر بی مورد انجام دهد. اطلاعات مدونی بعنوان شواهد اجرای برنامه ممیزی نتایج مممیزی حفظ نماید. مدیریت عالی باید سیستم مدیریت کیفیت سازمان فواصل طرحریزی شده مورد بازنگری قرار دهد. تداوم تناسب کفایت اثربخشی همراستایی مسیر استراتژیک مجموعه اطمینان حاصل نماید. بازنگری مدیریت باید مدنظر گرفتن موارد طرح ریزی اجرا شود.

وضعیت اقدامات بازنگری مدیریت قبلی، تغییرات مسایل داخلی، خارجیمرتبط سیستم مدیریت کیفیت، اطلاعات درمورد عملکرد اثربخشی سیستم مدیریت جمله روندهای رضایت مشتری بازخور ذی نفعان مرتبط، میزان برآورده شدن اهداف کیفیت، عملکرد فرآیند انطباق محصولات خدمات، عدم انطباق ها اقدامات اصلاحی، پایش اندازه گیری نتایج، نتایج ممیزی، عملکرد ارائه دهندگان بیرونی، کفایت منابع، اثربخشی اقدامات انجام شده جهت رسیدگی ریسکها، فرصتهای بهبود، خروجیهای بازنگری مدیریت باید تصمیم گیری ها اقدامات مربوط موارد بیان شده شامل شود. فرصتهایی برای بهبود، هرگونه نیاز تغییر سیستم مدیریت کیفیت، نیاز منابع، سازمان باید اطلاعات مدونی بعنوان شواهد نتایج بازنگری مدیریت حفظ نماید. مجموعه فرصتهایی برای بهبود اجرای هرگونه اقدامات لازم برآورده سازی الزامات مشتری افزایش رضایت تعیین انتخاب نماید. اقدامات باید شامل موارد بیان شده باشد.
بهبود محصولات خدمات برآورده سازی الزمات همان صورتی نیازهای انتظارات آینده رسیدگی میشوند. اصلاح پیشگیری کاهش اثرات نامطلوب، بهبود عملکرد اثربخشی سیستم کیفیت، مثالهای بهبود میتواند شامل اصلاح اقدام اصلاحی بهبود مستمر عبور موانع راه تغییر خلاقیت سازماندهی مجدد باشد. هنگام بروز عدم انطباق جمله ناشی شکایات مجموعه باید فرصتهای بهبود اجرای هرگونه اقدامات لازم برای برآورده سازی الزمات متقاضی افزایش رضایت تعیین انتخاب نماید. اقدامات شامل بهبود محصول خدمات برآورده سازی الزامات همان صورتی نیازهای انتظارات آینده رسیدگی میشوند. اصلاح، پیشگیری کاهش اثرات نامطلوب، بهبود عملکرد اثربخشی سیستم کیفیت، مثال بهبود میتواند شامل اصلاح اقدام اصلاحی بهبود مستمر عبور موانع راه تغییر خلاقیت سازماندهی مجدد باشد. هنگام بروز عدم انطباق جمله موارد ناشی شکایات سازمان یابد.
نسبت عدم انطباق واکنش نشان دهد کاربرد جهت کنترل اصلاح اقدام نماید. عواقب رسیدگی کند. ارزیابی نیاز اقدامات برطرف سازری علت عدم انطباق بمنظور اینکه جای دیگر مجددا بروز نکرده اتفاق نیفتد طریق موارد بازنگری تحلیل عدم انطباق، تعیین علل عدم انطباق، تشخیص اینکه عدم انطباق مشابهی وجود داشته یامی توانست بطور بالقوه رخ دهد. انجام هراقدام مورد نیاز، بازنگری اثربخشی اقدام اصلاحی صورت پذیرفته نیاز بروز آوری ریسکها فرصتهای تعیین شده حین طرحریزی، نیاز ایجاد تغییر سیستم مدیریت کیفیت، اقدامات اصلاحی باید متناسب اثرات عدم انطباق های بروز یافته باشند. سازمان باید اطلاعات مدونی بعنوان شواهد موارد حفظ نماید. ماهیت عدم انطباقها اقدامات متعاقب صورت پذیرفته، نتایج هرگونه اقدام اصلاحی، سازمان باید تناسب کفایت اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت بطور مستمر بهبود بخشد. مجموعه باید نتایج حاصل تحلیل ارزیابی خروجیهای بازنگری مدیریت تعیین اینکه آیا نیازها فرصتها باید بعنوان بخشی بهبود مستمر رسیدگی شوند. مدنظر بگیرد.

ویرایش استاندارد بین المللی مقایسه بهبود همراستایی سایر استانداردهای سیستم مدیریت تغییر کرده، ایزو بین اللمللی ساختار اصلاحات الزامی وجود ندارد اطلاعات مدون سیستم مدیریت کیفیت سازمان اعمال گردد. ساختار بندها بجای مدلی مستندسازی خط مشی، اهداف فرآیندهای مجموعه ارائه یک معرفی منسجم الزامات مدنظر گرفته شده ساختار محتوای اطلاعات مدون مربوط یک سیستم مدیریت کیفیت مرتبط فرآیندهای اداره شده توسط سازمان اطلاعات نگهداری شده سایر مقاصد باشد. میتواند اغلب ارتباط بیشتری کاربرانش برقرار نماید. الزامی خصوص جایگزین اصطلاحات مورد استفاده توسط سازمان الزمات بکار رفته آیزو بین امللی مشخص کردن الزمات سیستم مدیریت وجود ندارد. مسئولان میتواند اصطلاحاتی مناسب عملیتشان میباشد. برگزینند استفاده سوابق مستندات پروتکل اطلاعات مدون تامین کننده شریک، فروشنده ارائه دهنده بیرونی تفائتهای عوده اطلاحات بین نسخه استاندارد بین المللی ویرایش پیشین نشان میدهد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family