گواهي CE

گواهي CE

CE ازكلمه ( CONFORMITY EUROPEAN ) برداشت شده كه معني مقررات اروپايي راميدهد و نشان دهنده انطباق یک محصول باقوانین اتحادیه اروپاست و امکان جابجایی آزادانه محصولات، دربازار اروپا رافراهم میکند. باچسباندن مارک CE برروی كالايي، تولیدکننده بامسئولیت خوداعلام میداردکه محصول مورد نظر کلیه شرایط قانونی تعيين شده راداراست واین بدان معناست درسراسر منطقه اقتصادی اروپا قابل فروشست. اینمسئله همچنین درمورد محصولات ساخته شده درکشورهای دیگردر EEA فروخته میشوندنیز صدق خواهد كرد. EEA ( منطقه اقتصادی اروپا ) كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، ایسلند، لیختن اشتاین و نروژ راشامل ميشودالبته سي اي نشان نمیدهدکه محصولی درمنطقه EEA ساخته شدست، بلکه صرفاً بیان میکندکه قبل ازعرضه دربازار ارزیابی شدست ودرنتيجه، الزامات قانونی قابل اجرا رابرای فروش درمناطق مورد نظر، فراهم نمودست. آرم CE صرفا بمحصولات و توليدات نسبت داده ميشودو درخواست كنندههايش اغلب كارخانجات وسازندگان كالاها ميباشند، البته هر كالايي امكان دريافت علامت مذكور رانخواهد داشت.بطور معمول توليداتي همچون ماشين آلات، اسباب بازيها، لوازم الكترونيكي، تجهيزات پزشكي وصنايع تفريحي ميتوانند گواهينامه سي اي رادريافت نمايند وتوليدات غذايي ودارويي ولوازم آرايشي راشامل نخواهد شداين نكته بسيار حائز اهميتست، چراكه برخي متقاضيان بدليل بي اطلاعي وعدم آگاهي درخواست مدرك آنرا اعلام ميدارند ومعمولا موسساتي هستندكه بخاطر سود بيشتر، اسناد تقلبي وبي ارزشي به آنها اعطاء نمايندكه هيچ گونه استفاده اي هم نخواهد داشت، مگر براي تقاضا كنندگاني كه بجهت تبليغات واعتبار دهي بمحصولات خود، درپي كسب سي اي ميباشند. CE بیانگر اظهاريه سازندست مبني براينكه توليداتش بارویکرد جدید اتحادیه اروپا ودستورالعملهايش مطابقت دارد. دستورالعمل هاي معين شده الزامات و استانداردهای مشخصي ميباشندکه توسط کمیته اروپايي تهيه شده اند وتوليدات ميبايست مطابق باآنها ساخته شده باشند. استاندارد هاي ايجاد شده، براساس امنيت وبهداشت كالا ها تدوين شده اندو محصولات رااز لحاظ ايمني خطرات زيست محيطي، تضمين ميكنند. بنابراين محصوليكه حروف C-E برآنها درج شده باشد، نبايدبراي مصرف كنندگان ومحيط زيست عوارض ويا آلودگي ايجاد نمايد.

گواهینامه CE و دستورالعملها وبخشنامه هانه تنها درمورد محصولات داخل اتحادیه اروپا، بلکه درمورد محصولاتیکه در منطقه EEA تولیدیا طراحی میشوندتا بفروش برسند نیز اعمال خواهد شد. جدااز مزيتها وفوائد بخشنامه هاي مشخص شدكه امينت مصرف كنندگان راتامين ميكند، كارخانجات وشركتهاي توليدي قادر خواهند بود باكسب گواهي سی ای ، جهت صادرات توليدات خود، بازار هاي AEE وكشورهاي عضو اتحاديه رانيز بدست آورند. سي اي نمادیست قبل ازفروش دربازار اروپا بایدروی بسیاری كالاها چسبانده شود و بيان كننده اينست : اولا الزامات بخشنامه  مختص توليدات اروپایی رابرآورده كردست. دوما تمام مستندات مربوطه استانداردهای ایمنی وعملکرد هماهنگ و شناخته شده رااجرا نموده است، مناسب بااهدف كميته EURO بوده وزندگی افراد وهمچنين محيط زيست را بخطر نمی اندازد. اين گواهي نامه نشان دهنده اين مطلب استکه، اسناد فنی مناسب جهت استفاده مدرك سي اي موجود بوده وتوسط تولید کننده، وارد کننده ویا شخصی محصول رادر بازار اتحادیه EURO درخواست میدهد، قابل ارائه خواهد بود. ازاينرو وارد کننده ویا تولید کننده بایددرجهت رعایت مقررات ایمنی، تهیه سوابق مناسب وتصمیم گیری درمورد روشهای لازم برای حفظ تولید، مطابق با بخشنامه ها ومستندات گام بردارند وحتما باید مارک CE بمنظور اعلام تطابق بامفاد بخشنامه  چسبانده شود. هر سازمانیکه تولید یا فروش توليدات دراتحادیه اروپا راانجام میدهد، بایدهنگام تطابق با الزامات ودستورالعمل ها ازتعهدات خود آگاه باشد.

بمنظور دريافت گواهي نامه سی ای ، ابتدابايد دستورالعملها و بخشنامه هاي ارائه شده توسط كميسيون اتحاديه EURO مربوط به سي اي ودرخصوص كالا ها راشناسايي ودرك نمود. سپس كليه فرايند هاي ساخت توليدات بايد بگونه اي تغيير پيدا كند كه با دستورالعمل هاي معين شده مطابقت داشته باشند. توليد كننده وسازنده محصول، ميبايست باتجزيه وتحليل آن، ازايمني وكاركردش مطمئن باشد تادرصورت انجام آزمايش هاي مراكز نوتي فاي بادي، عوارض وخطراتي رانمايان نسازد. چنانچه قصد دريافت گواهينامه خوداظهاري راداشته باشند، طرحهاي توليد واسناد مربوطه راتكميل وفراهم سازندتا درصورت لزوم دراختيار مرجع قرار دهند. همچنين كليه اطلاعات لازم درراستاي انطباق مقررات كميسيون برساخت محصول رابايد به مرجع صادر كننده ارائه داد. اما نوع ديگري دركشور ما ارائه ميشودكه اعتبار چنداني نداشته وفقط درتبليغات واعتبار دهي كالا ها، توسط برخي شركتها استفاده ميشود. اينگونه مدارك ارزش صادرات راشامل نخواهد شد توسط مراجع معتبر نوتي فاي بادي بثبت نميرسد. معمولا موسسات صدور گواهي ايزو اين اسناد رااعطاء مينمايند.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family