ISO certificate

اخذ گواهی ایزو فوری

دستیابی به استاندارد های بین المللی کار چندان آسانی نیست ودشواریهای مربوط بخودرا دارد. اما اجرای دستورالعمل های آن، کمک زیادی به روابط تجاری وسطح کیفیت جامعه شغلی میکند. ازدیگر مزایای استفاده ازاستاندارد ها، میتوان به اعتباری که این علائم بکسب وکارها میبخشند اشاره کرد. بااین وجود، بسیاری ازشرکتها وموسسات بدلایل گوناگون تنها به داشتن این مدارک توجه دارند وتمایلی به پیاده سازی مستندات آنها ندارند. برخی موسسات نیز بعلت هزینه های بالای آنها، نمی توانند سیستم های مدیریت رابطور کامل اجرا نمایند.

سازمان جهانی ISO نهادی رابنا کرده بانام انجمن IAF که مسئول معرفی نماینده های این سازمان، درکشورهای دیگر میباشد. این نمایندگان ACRIDATE BODY نام دارند ووظیفه آنها اعتبار دهی بمراکز صادر کننده گواهینامه ها میباشدکه CERTIFI BODY نامیده میشوند. این CB ها مدارک خودرا تنها درصورت پیاده سازی کامل استاندارد ها ارائه میدهند ودقت وسخت گیری بسیاری برای آنها اعمال میکنند. درنتیجه اخذ ISO ازاین مراجع، نیازمند صرف هزینه وزمان زیادی خواهد بودکه قطعا بعضی موسسات توان انجام آنرا نخواهند داشت. ازجمله منقاضیانی که تمایلی به پرداخت مبالغ سنگین پیاده سازی راندارند، شرکتهای نوپا وتازه تاسیس هستندکه جهت اعتبار بخشیدن به مجموعه خود، درصدد کسب این نشانها میباشند. ازاینرو، بصادر کنندگانی روی میاورند که زیر نظر انجمن IAF نبوده واسناد خودرا بانرخ های پایین تری اعطاء میکنند. البته سطح اعتبار اینگونه مدارک بسیار پایین بوده وتنها درایران وبرخی کشور های همسایه قابل قبول میباشد وبرای فعالیتهایی مانند صادرات ارزشی نخواهد داشت. باوصف اینحال، گاهی اوقات متقاضیان باتوجه بشرایط مجموعه خود، به این مراجع روی میاورند. لازم بذکر است، چنانچه سازمانی ازاین نوع گواهینامه ها استفاده نماید وبعداز مدتی قصد ارتقاء سطح اعتبار آنرا داشته باشد، میتواند باپرداخت اختلاف هزینه های پیاده سازی، گواهینامه خودرا معتبرتر نماید. مزیت دیگر اینچنین مراجعی، کاهش زمان صدور مدرک آیزو میباشد. بعضی پیمانکاران برای ورود بمناقصات، باید استاندارد مشخصی رادر کارنامه خود ثبت داشته باشند ومطمئنا اجرای الزامات آن، زمان زیادی رانیاز داردکه بطور حتم باعث شده مناقصه رااز دست بدهند. ازاینرو به صادر کنندگانی روی میاورندکه تحت اعتبار IAF نبوده وقادرند درکوتاهترین زمان مدرک ایزو راثبت نمیاند.

قدم بعد جهت دریافت سیستم های مدیریت ، انتخاب نوع گواهینامه میباشد. ISO انواع گوناگونی داردکه برخی آنها عمومی وپر کاربرد هستند ودرصنایع مختلف استفاده میشوند. ISO 9001 یا سیستم مدیریت کیفیت ازاین دسته محسوب میشودکه بسیار شناخته شده است واستاندارد هایش بمنظور بهبود کیفیت محصولات وخدمات تعیین شده است. ISO 45001 یاسیستم مدیریت ایمنی وبهداشت نیز جزء گواهینامه های پر مصرف بشمار میرود والزاماتش درجهت بهبود سطح امنیت وسلامت کارکنان ومحیط کاری شکل گرفته وپیاده سازی آنها موجب کاهش خطرات وحوادث شغلی خواهد شد. این مسئله اهمیت زیادی داشته وباعث افزایش انگیزه پرسنل مجموعه خواهد شد. ISO 14001 یاسیستم مدییت زیست محیطی هم ازاین قبیل آیزوها بوده که مستنداتش باعث توجه بیشتر بمنابع طبیعی ومحیط زیست خواهد شد واجرای آنها موجب پیشگیری ازعوارض وآلودگیهای زیست محیطی میشود. استفاده مکرر از دو ISO 14001 و ایزو45001 باعث شکل گیری گواهی HSE شده است. HSE مخفف کلمات HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT میباشدکه همان سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ومحیط زیست رابوجود آورده است. معمولا سازمانهایی که فقط قصد تبلیغات وبالا بردن اعتبار مجموعه خودرا دارند، از HSE استفاده میکنند والبته ISO 9001 رانیز به آن اضافه میکنندکه در اینصورت وبا اجرای همزمان این سه گواهینامه، به آن ( IMS )سیستم مدیریت یکپارچه می گویند.

گام بعدی برای اخذ گواهی ایزو، تکمیل فرم درخواست وتحویل آن بصادر کننده میباشد وپس ازتایید آن شروع به پیاده سازی الزامات آن میکنند. یکی ازبندهای مصوبات استاندارد ها، آموزش کارمندان سازمان متقاضی درخصوص مستندات میباشدکه البته باتوجه به اعتبار مدرک مورد نظر ومرجع صادرکننده، دراین روش چندان ضروری نیست. پس ازبرپایی مصوبات، مرجع صادر کننده افسر ممیزی راجهت ممیزی به مجموعه متقاضی فرستاده وبعداز بررسی افسر ممیزی، مدرک مورد نظر ارائه خواهد شد.

روش دیگر برای کسب نشان ایزو بصورت فوری، همکاری با مراکز مشاوره است. این مراکز سی دی حاوی الزامات استاندارد راکه با استفاده ازتجربیات خود، ازقبل آماده نموده اند، دراختیار کاربران قرار داده تابه انجام آنها بپردازند. اما میتوان کلیه مراحل اخذ گواهی رابه این مراکز سپرد تا متناسب بادرخواست متقاضی اقدام بدریافت آن نمایند. لازم بذکر استکه، برخی افراد سود جو دراین میان اقدام به کلاهبرداری کرده ودر قبال مبالغ ناچیزی، اسناد کاملا تقلبی وپرینتی رادراختیار متقاضیان قرار میدهندکه بهیچ عنوان ارزش قانونی درهیچ کجا نداشته وکاملا بی اعتبار است.

 

اخذ گواهی ایزو فوری صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family