ISO IAF

گواهينامه ايزو چیست؟

علامت هاي استاندارد، بمنظور اجراي بهتر فعاليتهاي شغلي تهيه شده اند وهر كدام بيانگر روش صحيح عملكردهاي صنعتي مشخصي ميباشد. سيستم هاي مديريت انواع گوناگوني دارند. برخي ازآنها درصنعتهاي معيني قابل استفاده مي باشند ونمي توان درحوزه ديگري بكار برده شوند. ISO 22000 يا سيستم مديريت ايمني مواد غذايي و ISO 27001 ( سيستم مديريت اطلاعات ) جزء اين دسته بوده كه دستورالعمل هايشان بمنظور افزايش سطح ايمني درصنايع غذايي ونگهداري وحفظ اطلاعات حساس ديجيتالي شكل گرفته اند. دسته ديگر آيزوها عمومي هستند درزمينه هاي مختلف بكار برده ميشوند. ISO 9001 يا سيستم مديريت كيفيت (جهت بالا بردن سطح كيفيت كالا ها وخدمات تعيين شده است )، ISO 14001 ياسيستم مديريت محيط زيست ( بمنظور توجه بيشتر بمنابع طبيعي وپيشگيري ازآلودگيهاي زيست محيطي شكل گرفته است ) و ISO 45001 ياهمان سيستم مديريت ايمني وبهداشت ( استانداردهاي اين سيستم جهت افزايش سطح امنيت وسلامتي كاركنان ومحيط كاري معين شده واجرايش باعث كاهش خطرات وحوادث شغلي خواهد شد )، همگي ازآيزو هاي پركاربرد محسوب ميشوند. ايزو 9001 ازشناخته شده ترين گواهينامه ها بشمار مي رود. سيستم مديريت محيط زيست وهمينطور سيستم مديريت ايمني وبهداشت نيز بوسيله شركتهاي بسياري مورد استفاده قرار ميگيرد. همچنين برخي كارفرمايان نيز پيمانكاران وشركتهاي قرار دادي راملزم به كسب اين دواستاندارد ميكنند. ازاينرو، بكار گيري مكرر آنها موجب بوجود آمدن گواهي HSE شده است. HSE ازكلمه ( HEALTH& SAFETY& ENVIRONMENT )گرفته كه بيانگر سيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست ميباشد. پياده سازي همزمان دستورالعمل هاي اين سيستم، باعث شده شركتها عملكرد راحت تر داشته سرعت بيشتري درانجام آن داشته باشند. البته لازمه اين سيستم، اخذ گواهي ISO 9001 ميباشد وگاها متقاضيان هرسه ايزو راتوام بايكديگر به اجرا درمياورندكه به آن، سيستم مديريت يكپارچه ( IMS )گفته ميشود. بطور معمول درخواست كنندگاني كه جهت تبليغات به استانداردها روي مياورند، ازسيستم هاي عمومي استفاده مينمايند اما تمايلي به اجراي كامل آنها ندارند.

برخي ديگر ازسازمانها وموسسات، پرداخت مبالغ بالاي پياده سازي برايشان مقدور نبوده ودرصدد كسب ارزان گواهينامه ها ميباشند. براي اينكار نمي توانند به صادر كننده هاي معتبر مراجعه نمايند. بطور كل مراكز صدور گواهي، دو دسته ميباشند. بخشي ازآنها تحت نظارت انجمن IAF ( عضو فعال سازمان ISO ومسئول معرفي نماينده هاي سازمان دركشورها، كه AB خوانده ميشوند ) بوده ومداركشان اعتبار بالايي داشته ودر همه كشورها قابل قبول ميباشد. اين صادر كنندگان، توسط AB ها اعتبار دهي ومعين ميشوند ودر برقراري دستورالعمل هاي استاندارد، سخت گيري زيادي نشان ميدهند. موسساتي كه به اين مراكز مراجعه مينمايند ميبايد كليه الزامات مورد نظر رابطور كامل اجرا كنند. اما برخي ازصادركننده ها زير نظر انجمن IAF نيستند وبطور مستقل فعاليت مينمايند. مدارك اين مراجع اعتبار چنداني نداشته وتنها درايران وبرخي كشورهاي همسايه بكار برده ميشود. اما ازآنجائيكه تحت شرايط آسان تري اسناد خودرا ارائه ميدهند ودقت زيادي دربكارگيري مستندات مبذول نميدارند، بسياري ازدرخواست كنندگان به آنها روي آورده وتقاضاي ثبت گواهي مينمايند. البته گاهي اوقات اين مسئله بنفع شركتها ميباشد. بعنوان مثال پيمانكاراني كه دليل اجبار كارفرمايانشان، براي ورود بمناقصات ملزم بدريافت نشان آيزو ميباشند، درصورتيكه اقدام بپياده سازي كامل استانداردها بپردازند، بطور حتم زمان زيادي راصرف كرده ودرنتيجه مناقصه راازدست خواهند داد.

بنابراين متقاضيان گواهي متناسب باموقعيت سازمان ومرجع صدور آنرا انتخاب كرده فرم درخواست خودرا ارائه ميدهند. سپس اقدام بشناسايي فرايند هاي مجموعه وبررسي ساختار سازمان كرده وطرحهاي اجرايي راتهيه مينمايند. قدم بعد اجراي طرحهاي تدوين شده وكليه مستندات مربوطه ميباشدكه آموزش پرسنل موسسه، درراستاي فراگيري دستورالعمل ها، يكي ازبند هاي مصوباتش ميباشد. قدم بعد بررسي وارزيابي تمهيدات انجام شده مي باشدكه توسط مجموعه متقاضي صورت ميگيرد. پس ازبازبيني هاي فراوان،‌ مرجع صادر كننده رامطلع مينمايندتا مميزي نهايي راانجام دهد. بدين منظور كارشناسي ازطرف مركز فرستاده ميشودكه به افسر مميزي معروف است. افسر مميزي تمامي فرايندها وعملكرد سازمان رامورد بررسي قرار ميدهد ودرصورتيكه بااستانداردها مطابقت داشته باشند، تاييديه رابه مركز اعلام ميدارد ودرنهايت گواهينامه ايزو براي موسسه صادر خواهد شد. اما دراين ميان شركتهاي كلاهبردار سود جو نيز وجود دارندكه باارائه مدارك تقلبي، مبالغي رااز درخواست كنندگان دريافت ميكنند. اينگونه اسناد كاملا پرينتي وجعلي بوده وهيچ ارزش واعتباري نخواهد داشت. براي جلوگيري ازاين مشكلات، بهتر است قبل ازشروع وعقد قرار داد، نام مرجع مورد نظر رادر سايت هاي منبع مانند سايت ISO و IAF ويا سايت سازمان ملي تاييد صلاحت، جستجو كرده وازاصالت آن اطمينان حاصل نمود. اين سايتها بطور مداوم ليست مراجع معتبر رااعلام ميدارند

گواهينامه ايزو چیست؟ صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family