اخذ ایزو

ایزو یک سازمان فراملی ودر سراسر جهان شناخته شدست و بخوبی طی اینسالهای فعالیت خودتوانسته موفقیتهای عالی نصیب خودکند. محصولات خوب و باکیفیتی تولید میکنند نشان دهنده استاندارد بودن سازمانهای ایزو درساخت و تولید محصولاتست. نهادهای دارای مدرک ایزو توانسته اند محصولات خودبرای سایر شرکتها، موسسات سراسر جهان انتقال و ارسال کنند. انتقال محصولات بنوبه­ خودموجب ایجاد و گسترش روابط شغلی بادیگر شرکتهای موجود کشورهای دور و نزدیک شدست. بدین گونه مشتریان زیادبرای محصولات خودجذب میکنند و فروش خوبی بدست میآورند. ایزو نیزدر سطح بین المللی فعالیت دارد و درسطح داخلی کشورهم شرکتهای متقاضی دریافت مدرک ایزو میبایست بجهت دریافت مدرک ایزو مراجع صادرکننده گواهی ایزو بشناسند وبه معتبرترین مراجع مراجعه کنند چون متاسفانه مشاهده شدست تعدادی مراجع صادرکننده گواهی ایزو بصورت کلاهبردارانه اقدام بجهت ایجاد ساختمانهایی بجهت اینکار میکنند و هدفشان گرفتن پولهای زیاداز موسسات متقاضی دریافت مدرک ایزو است. تبلیغات فریبنده انجام میدهند و دیگران بخاطر تبلیغات فریب میخورند. بنابراین شناخت مراجع معتبر خیلی مهمست. پس ازاینکه مراجع معتبر شناخته شد فرمهایی تحویل شرکتها داده میشود پر کنند و تحویل مراجع صادرکننده گواهی ایزو بدهند. باتوجه بدرخواستهای موسسه های متقاضی دریافت مدرک ایزو، شرایط و ضوابطی میبایست انجام دهندکه هرکدام متفاوت باهم هستند.

 

 

مراحل اخذ ایزو 3

اخذ ایزو معتبر و فوری و ارزان جهت شرکت در مناقصات

 

شرایط IZO بین المللی : متقاضیان دریافت مدرک IZO بجهت دریافت مدرک IZO شرایطی رامیبایست انجام دهند عبارتست: سازمانهای متقاضی دریافت مدرک IZO منباب دریافت مدرک IZO ، میبایست طی زمان مشخص شده توسط مراجع صادرکننده گواهی IZO زمانی سپری کنند ولی اینزمان سپری شده بابت بیشترمتقاضیان زیادست و نمیتوانند زمان خواسته شده راسپری کنند. نهادهای متقاضی دریافت مدرک IZO ، میبایدمطابق قیمت مشخص شده توسط مراجع صادرکننده گواهی IZO مبلغی بپردازندولی مبلغ پرداخت شده بابت تعداد بیشتر نهادگان متقاضی وقتی مبلغ مشاهده میکنند منصرف میشوند چون توانایی پرداخت مبلغ سنگین ندارند امام تعداد کمی متمایل میشوند هزینه بپردازندتا مدرک IZO دریافت کنند.

شرایط ISO سطح داخلی کشور بابدست آوردن ISO سطح داخلی کشور بسیار راحتتر و اسانترست بابت ISO سطح بین المللی. چون شرکتهای متقاضی نمیخواهند زمان خاصی سپری کنندیا هزینه زیادی بپردازند. خواهندگان ISO میتوانند دراسرع وقت و هزینه کم مدرک ISO دریافت کنند. اما تنها دو شرط دیگری وجود داردشرکتهای متقاضی دریافت مدرک ISO میبایدطبق شروط عمل کنند. شروط عبارتست: مدیران متقاضی دریافت مدرک ISO بایدقبل اقدام بابت دریافت مدرک ISO تحقیقات و بررسیهای لازم انجام دهند و دانش و آگاهیهای خودرا افزایش دهند چون بدون دانش و آگاهی نمیتوان اقدام کرد. مدیران متقاضیان دریافت مدرک آیزو بایددر تمامی جلسات مناقصات مشخص شده درزمان و مکان مشخص و معین توسط مراجع صادر کننده گواهی ISO شرکت کنند و بتوانند هرچیزی لازمست انجام دهند. زیرا عدم حضور مدیران خواهان دریافت مدرک آیزو توی مناقصات بمنزله عدم درخواست مدرک آیزو میباشد و جزء لیست نمیباشند و حذف میشوند.

 

 

اخذ ایزو ISO

اخذ ایزو فوری و ارزان و مراجع صادر کننده ایزو

 
 
بهترین و راحتترین آیزو ، آیزو سطح داخلی کشورست چون براحتی قابل دسترسیست. متاسفانه برخی شرکت هابدون اینکه مطالعه و اطلاعاتی پیرامون آیزو داشته باشند فقط و فقط بخاطر اینکه دوستش وارد اینکار شده یابخاطر رقابت ، چشم و همچشمی وارد اینکار میشوند بدون اینکه حتی اطلاعات کمی داشته باشند. فکر میکنندچون مرحله ابتدایی آسان بود بنابراین بقیه مراحل آسانست و میتوانند فوری اقدام کنند و موفقیتهای چشمگیری رانصیب خود کنند. بعدمدتیکه ازفعالیتشان گذشت متوجه میشوند بدلیل همین عدم آگاهی و داشن مدیرانست شرکت پیشرفتی حاصل نکرده و شکست خورده ول یبقیه هر روز پیشرفتشان بیشترمیشود. بنابراین یکی ازکارهای ضروری ورودبه اینکار دانش و آگاهی مدیران شرکتهاست. اگراین شرط لازم اهمیت بدهند مطمعناً موفقتر هستند.
کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باکارشناسانی باتجربه متناسب با نیاز واقعی متقاضیان کلیه مراجع صادرکننده ISO ایزو رادرایران دراختیار عموم قرار داده درسایت خود و. دراین لیست شرکتهای CB درایران تمامی مراجع و CB های فعال درکشور معرفی شده ومتقاضیان اخذ استاندارد ایزو میتوانند باشناخت کامل شرکتهای CB صادرکننده گواهینامه ایزو درایران وحتی خاورمیانه وکشورهای همسایه یک CB رابا شرایط خود و مجموعه وهزینه تعریف شده وهمچنین زمان ومحدودیتهای زمانی جهت رسیدن ویا گرفتن گواهینامه ISO ، گواهینامه HSE گواهی IMS و غیره تصمیم گیری کنند. قبل ازهر اقدامی منباب اخذ استاندارد ایزو بامشاوران و کارشناسان مرکز امکان ثبت تماس گرفته و ازمشاوره رایگان مرکز امکان ثبت استفاده کنید.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family