ISO certificate

آموزش دریافت ايزو براي شركت

اخذ گواهيناهه ايزو شامل سلسله مراحليست كه شركت هاي درخواست كننده بايد اقدام به اجراي آن نموده وشرايط مورد نياز رافراهم نمايند. اين فرايند چندان ساده هم نخواهد بود. ابتدا متقاضي بايد كليه عملكردهاي مجموعه راشناسايي كرده وبه بررسي ساختار كلي آن بپردازد، سپس نوبت به ارزيابي وشناخت استانداردهاي درخواست شده ميرسدكه توسط موسسه ميبايست صورت بگيرد وتمامي الزامات تعيين شده را بررسي نمايند. تهيه طرحهاي اجرايي روي عملكردهاي شناخته شده براساس مصوبات مورد نظر، مرحله بعد ميباشد وپس ازآن پياده سازي تك تك طرحهاي تدوين شده وبرنامه ريزيهاي انجام شده ودستورالعمل هاي استاندارد شروع خواهد شدكه يكي ازآنها برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان ومديران، درخصوص يادگيري الزامات خواهد بود. گام بعدي بازنگريهاي متعدد اعمال انجام شده است كه توسط موسسه بايد صورت بگيرد ودرنهايت درخواست مميزي مينمايند. مميزي توسط مرجع صادر كننده انجام ميشود وكارشناس فرستاده شده كه افسر مميزي نام دارد. افسر مميزي بعداز ارزيابي مجموعه تقاضا كننده، درصورتيكه ايرادي درتمهيدات انجام شده مشاهده نكند،‌ تاييديه نهايي رااعلام كرده ومرجع مورد نظر اقدام بصدور اسناد مربوطه خواهد كرد.

دستورالعمل هايي كه توسط شركت متقاضي بر تك تك فرايندهايش بايد اجرا شود،‌ بسته بنوع ايزو ها متغيير ميباشد. براي مثال الزامات iso 9001 ( سيستم مديريت كيفيت ) درخصوص كيفيت محصولات ويا خدمات ارائه شده موسسات ميباشند، بنابراين درساخت كالا ها ودرنقاطي كه تاثيرش مشخص باشد، ميبايد اعمال شود. ويا مستندات iso 14001 ( سيستم مديريت محيط زيست ) كه براي پيشگيري وكاهش عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي تعيين شده اند، بر روي فرايند هايي اجرا ميشودكه احتمال ايجاد عوارض زيست محيطي راداشته باشند. اين اقدامات باعث توجه بيشتري بمنابع طبيعي ومحيط زيست خواهد شد. همچنين استانداردهاي iso 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) همانطور كه ازنامش پيداست، بمنظور بالا بردن سطح ايمني وسلامت كاركنان ومحيط كاري تعيين شده است وبهمين دليل ميبايست درتمامي فعاليت هاي مجموعه اعمال شود وتمامي آنها، ازلحاظ امنيت وبهداشت، درسطح بالايي قرار گيرند. اين مسئله موجب ايجاد محل كار ايمن وسالم براي پرسنل خواهد شد. بنابراين بسيار حائز اهميت است كه متقاضيان ازكدام نوع گواهي استفاده خواهند كرد چراكه مستندات هركدام، همانطوركه توضيح داده شد، متفاوت بوده وشرايط مربوط بخود رامي طلبد. البته عوامل زيادي درانتخاب آيزو تاثير دارند. بعضي شركتها بخاطر شروط كارفرمايانشان جهت قرار دادهاي همكاري ويا حضور درمناقصات، ملزم بدريافت آيزو مشخصي خواهند شد. بعنوان مثال، پيمانكاران به درخواست مناقصه گذارانشان،‌ قبل ازورود بمناقصه بايد گواهي hse رااخذ نمايند. hse ازكلمه ( health& safety& environment ) گرفته شده وبمعني (سلامت، ايمني، محيط زيست) مي باشدكه درحقيقت ازتركيب iso 14001 و iso 45001 بوجود آمده است وپيمانكاران درصدد كسب آن برميايند. بدين ترتيب به اجراي دستورالعمل هاي اين دو استاندارد پرداخته كه البته باعث سرعت بخشيدن به انجام مراحل نيز خواهد شد. اما نكته ديگر، يافتن مرجع صادر كننده مناسب ومطمئني است كه باوضعيت وخواسته هاي تقاضا كننده تناسب داشته باشد. بطور كلي صادر كننده ها بايد زير نظر سازمان iso وموسسه iaf باشند. Iaf نهادي است كه توسط سازمان تاسيس شده ووظيفه اش، اعتبار دهي ومعرفي نمايندگان سازمان، دركشورهاي مختلف است. نمايندگان مذكور،‌ مسئول تعيين مراكز صادر كننده گواهي ميباشند ودر كشور ما تنها يكي ازآنها ايجاد شده كه naci نام دارد. اما برخي صادر كنندگان تحت نظارت iaf نبوده وبصورت مستقل فعاليت ميكنند ومدارك خودرا تحت شرايط راحت تري ارائه ميدهندكه البته چندان اعتبار هم نداشته وفقط درايران وبرخي كشورهاي ديگر قابل قبول خواهد بود. بنابراين لازم است كه آموزشهايي درخصوص مراجع صدور راكسب كرده تابتوانيد متناسب باموقعيت شركت خود، مركز مورد نظر راپيدا كرده وهمكاري نمائيد. موسساتي كه تنها بمنظور تبليغات درپي دريافت علائم تجاري هستند، معمولا بمراكزي مراجعه مي كنندكه ازاعتبار كمتري برخوردار هستند ودر پياده سازي مستندات سخت گيري زيادي اعمال نخواهند كرد. درنتيجه مخارج اجرا وبرپايي مصوبات راتا حدود زيادي كاهش ميدهند. يافتن صادر كنندگان وتشخيص اعتبارشان، چندان آسان هم نبوده ونياز به تخصص وشناخت بالايي دارد. سايتهاي منبع چون iaf و iso ، ليستي ازمراجع صدور ومعتبر رابطور مستمر درج ميكنند ودرخواست كنندگان قادر خواهند بود، نام مركز مورد نظرشان راآنجا جستجو كرده واز اصالتشان اطمينان حاصل نمايند. البته روش صحيح وبهتر، همكاري بامراكز مشاوره موجود دراين زمينه است. مراكز مشاوره بااستفاده ازمتخصصان باتجربه خود، درتمامي مراحل تقاضا كننده راياري ومساعدت ميدهند. همچنين ميتوان ازمشاوره رايگان آنها درخصوص يافتن مراجع صادر كننده معتبر ويا مراكز صدور ارزان گواهي، بهره برد

 

آموزش اخذ گواهينامه ايزو براي شركت صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family