مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ قانونی گواهینامه ایزو

مراحل اخذ قانونی گواهینامه ایزو موارد زیر شامل میشود.

هدف گرفتن گواهینامه ایزو چیست؟

گواهینامه ISO انتخابی ما

مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو مانند صادرکنندگان ایزو اعتبار دهنده ایزو نهاد بین المللی رسمی وقانونی مثل IAF بشناسیم.

شرکت صادرکننده ایزو انتخاب کرده همچنین مرجع اعتبار دهنده صادرکننده ایزو

مستندسازی وپیاده سازی استقرار سیستم مدیریت متناسب باگواهینامه انتخابی

ممیزی صدور گواهینامه انجام شود

گواهینامه ایزو اصل دریافت شود وپیگیری رجیستری یاهمان کد رهگیری جهت بررسی اصالت واعتبار گواهینامه

 

اهداف گرفتن گواهینامه ایزو

شرکتها یاسازمانها جهت گرفتن گواهینامه ISO اهدافی دارند. طبق این اهداف گواهینامه ISO صادرمیشود. هدف گرفتن گواهینامه ایزو توسط بعضی ازشرکتها اجرای اصولی آن درسطح سازمان خود میباشد. شرکتها یاسازمانها بواسطه زمینه فعالیت خود مانند پیمانکاران جهت شرکت کردن درمناقصه گواهینامه ایزو دریافت میکنند. مشاغل دیگر مثل بنگاهها یااصناف دیگر بدنبال گرفتن گواهینامه ایزو برای تبلیغات خود هستند. هدف شما ازگرفتن گواهینامه ایزو باید مشخص باشه. وقتی هدف گرفتن گواهینامه ایزو مشخص باشه میتونه تاحدود زیادی جهت کاهش زمان وهزینه دریافت ایزو کمک کننده باشد.

 

گواهینامه ایزو مورد نیازمون

گواهینامه مورد نیازمون همون استاندارد مورد نیاز برای شرکت یاسازمانها هست. استانداردها طی دوسری مشخص میشن. سری گواهینامه عمومی، گواهینامه تخصصی.

گواهینامه استاندارد ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه ایزو 14001 سیسم مدیریت زیست محیطی ، گواهینامه ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ، گواهینامه ISO10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ، گواهینامه استاندارد ISO10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان همچنین سایر استانداردهای عمومی دیگر.

شرکتها وسازمانها باتوجه زمینه کاری خود سراغ استاندارد تخصصی رفته اقدام به دریافت آن میکنند. مثلا شرکتهای حوزه نفت، گاز، پتروشیمی گواهینامه ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی ISO29001 میگیرند. شرکتها با فعالیت سیستم مدیریت کیفیت درصنایع تجهیزات پتروشیمی 13485 سیستم مدیریت کیفیت درتجهیزات پزشکی میگیرند. همچنین شرکتهای فعال درحوزه صنایع غذایی گواهی نامه 22000 سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذای ISO29001 دریافت میکنند. استاندارد تخصصی زیاد هستند متقاضیان میتوانند اطلاع نوع گواهینامه تخصصی توسط مشاوران رایگان دریافت کنند.

 

آشنایی با مراجع صادرکننده

صادرکنندگان ایزو تام نقاط جهان زیاد هستند جالب است بدانید همه خودرا معتبر معرفی میکنند. همچنین دیگر مراجع رانامعتبر میدانند. اگر درفضای مجازی جستجو کنید صادرکنندگان ایزو معتبر گواهینامه ایزو باعنوانهای مختلفی مثل شرکتهای صادرکننده سازمان صادرکننده ایزو، نمایندگی ایزومیتوانید مشاهده کنید. انواع و مختلف صادرکنندگان مواجه خواهید شد. اکثر این مراجع خودرا معتبر معرفی کرده باوصل کردن خودبه سازمانهای دولتی وغیر دولتی نامرتبط کار خودرا قانونی و اصولی میدانند. مانند القابی چون سازمان یاوزارت، صنایع معادن هیچ ربطی بااستاندارد ایزو ندارد. حتی مشاهده میشه بافتوشاپ خودشون انواع گواهی نامه صادر میکنند. هیچ کس هم رسیدگی نمیکند.

 

مراجع صادرکننده چطور شناسایی شده واصالت چطور تعیین میشه؟

نهاد بین المللی وجود داشته بنام IAF این مرجع انجمن بین المللی اعتبار دهنده هست. نهاد IAF اکثرکشورها مانند کشور ایران عضو هستند. کشورها توسط یک نمایده قانونی کشور مورد نظر عضویت خود تثبیت کرده مانند نماینده ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بانام اختصاری NACI همچنین کشور آلمان، کشور انگلستان، وهمچنین تمام کشورها درنهاد IAF مشخص هستند. برای دیدن نمایندگان هرکشوربه سایت IAF باآدرس WWW.IAF.NU مراجعه کنید. نمایندگان کشورها نهاد اعتباردهی هستند. نهاد اعتباردهنده AB گفته میشود. هرAB شرکتهای صادرکننده ایزو هست. مراجعی که صادرکننده ایزو هستند CB گفته میشود. تمام صادرکنندگان CB نام گرفته باید تحت اعتبار یک AB فعالیت کرده که عضو IAF داشته باشد.

تمام موارد بیان شده قانونی بوده گواهینامه ایزو طبق مراحل بیان شده طریق مراجع صادرکننده ایزو باABهای باعضویت IAF زمانش بیشتر هست. حتما هزینه بیشتری دربردارد. متقاضیان تمایل زیادی ندارند دنبال گواهینامه ارزانتر هستند. مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو ایجاد شده تحت اعتبار AB باعضویت IAF نیستند.حتماگرفتن گواهینامه ایزو ارزان فوری ازاین مراجع غیرIAF نبوده گاهی اوقات فقط متقاضی نظرش فقط رسیدن اهداف مورد نظر خودش است.

 

انتخاب صادرکننده ایزو

مرجع صادرکننده بدلیل زیاد بودن مرجع صادرکننده گرفتن گواهینامه راحت شده سازمانها بامطالعه این موارد هدف خود ازدریافت گواهینامه ایزو همچنین نوع گواهینامه انتخابی رامشخص میکنند. مواردی میتواند جهت گزینش CB موثر هیستند.

هزینه مدنظر گرفته شده برای دریافت گواهینامه ایزو

شرکتهای زیادی تمایل جهت صرف هزینه زیاد نیستند میخواهند هزینه خیلی پایین گواهینامه ایزو دریافت کنند.

زملن مورد نیاز جهت دستیابی به گواهینامه

بعضی شرکتها بدنبال گواهی نامه جهت شرکت کردن درمناقصه یاارائه جهت نهادها یاسازمانی هست. پس فورس زمانی دارد.

انجام یاعدم انجام پیاده سازی واقعی

شرکتهای زیادی تمایل جهت پیاده سازی واقعی ندارد درصورت تمایل محدودیت دارد.

زیاد بودن حجم مستندات مورد نیاز

باتوجه نیاز متقاضی حجم مستاندات کم وزیاد میشود.

هدف متقاضی ازگرفتن گواهینامه

هدفی چون شرکت کردن درمناقصه، صادرات، تبلیغات، برندسازی، پیاده سازی

سخت گیری ووجود قوانین دست پاگیر CBها متاسفانه قوانین یک دستی ندارند. حتما متقاضی متناسب هدف خودش CB انتخاب میکند که کمتر اذیت شود.

زمان صدور گواهی ایزو

دریافت گواهی نامه ایزو بازمان صدور مهمترین عوامل الزامات متقاضی برای گرفتن گواهی نامه میباشد.

تایید صادر شده، کرفرما گواهینامه ایزوی دریافتی شرکت راتایید کند.

مستندسازی واستقرار سیستم مدیریتی متناسب استاندارد انتخابی

وقتی صدور گواهینامه انجام شد مستندسازی واستقرار اناج میشود. برای گرفتن گواهینامه ایزو ازCBهای مختلف باید ببینند سی بی تاچه حد سختگیری مستندسازی وپیاده سازی انجام پذیرد. گاهی باحداقل مستندسازی وپیاده سازی میشه .

 

انجام ممیزی ثبت و صدور گواهینامه

ممیزی مراقبتی توسط CB انجام میشود. ممیزی طی دومرحله انجام میشود. شرکت صادر کننده بااعزام ممیز خودبه محل شرکت متقاضی ممیزی ثبت وصدور انجام میدهند. البته سطح سخت گیری ممیزی زیاد بالا نیست ممیزی مجازی انجام میدهند.

 

دریافت گواهینامه وکنترل رجیستری

متقاضی دریافت گواهینامه باید پیگیر دریافت اصل گواهینامه باشد اصل مدرک ایزو باید بررسی وکنترل شود. گواهی ازطرف نهاد IAF باید صادرشود شرکت متقاضی باید گواهی خود ازطریق سایت معرفی شده ببیند.

گروه کارگزاری امکان ثبت باسابقه درخشان اطلاعات تکمیلی و ارزنده ایی برای مشتریان ارائه میدهد

 

 

 

Instagram.Icons LearnParsi 1 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنیدنوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family