CE چیست

CE چیست سوالی بسیار جامعست و نمیتوان باتوضیحی چند کلمه گواهی CE رابطور کامل تویح داد درحال حاضراین گواهینامه مدرکی میباشد منباب اعتبار بخشیدن و رعایت استاندارد اجناس تولیدی دراروپا بمنظور تایید و نظارت کشورهای اروپایی برروی اجناسی میباشدکه تولید ویابصورت واردات گسترده وارداین قاره میشوند. اخذ گواهینامه سی یی یکی ازپرتکرارترین جستجوها درگوگل بعداز نشان ایزو میباشدکه مدیران مجموعه های بزرگ جهت کسب همین مدرک سوالاتی متعدد دارند، مادراین مقاله توضیح مختصر جهت آشنایی مدیران محترم بااین گواهی رامیدهیم.

CE چیست ،سی یی مخفف Conformity European و گرفتن گواهی نامه ce درابتدا تنهابرای شرکتهای تولیدکننده اروپایی بود و هدف ازدریافتش نظارت برروی محصولاتی بودکه دراروپا تولید میشد امابا ورود کشورهای دیگربه اتحادیه اروپا و تبادل بیشتر اقتصادی اروپا باکشورهای دیگر همچنین علاقه بیشتر کشورها بخاطره ورودبه بازارهای اروپا و پیشرفت روزافزون این قاره تبدیل شدبه الزام منباب کالاهای ورودی دراین قاره شد لذا هرشخص یاشرکتی قصد تولیدات کالا و وارد کردنش رابه بازارهای اروپارا داشته باشند ملزم گرفتن نشان ce محصول خود میباشد نشان CE بحدی مورد استقبال قرار گرفتکه امروزه تبدیل شدبه یک ابزار تبلیغاتی و گواهی فوق العاده معتبر برای شرکتهاکه بواسته آندربازارهای رقابتی بارقبا آنرابه رخ بکشند.

 

 

مشاورهCE

مشاوره CE و اخذ گواهینامه CE جهت صادرات اتحادیه اروپا

 

 

CE چیست درکشور ایران باکشورهای دیگر دنیا جوابی متفاوت دارد داشتن همین گواهینامه درایران بارزترین مزایاییکه میتواندبرای شرکت داسته باشد بزرگ کردن محصول و نام شرکت خودست و بخصوص تمایز درزمینه تبلیغات میباشد باتوجه بمیزان اعتبار مدرک ce درمیان کشورها و بخصوص تبلیغات درزمینه هادیگری هم میتواند مزایای فراوانی راداشته باشدکه ازمهمترین انها میتوان امکان صادرات به اروپا درصورتیکه گواهی CE اصلی رادریافت کرده و کیفیت محصول تولیدی درحد حضوردر آنجاباشد و ایجاد اطمینان در مصرف کننده وغیره اشاره کرد.

CE رامراکز و موسسات خاصی تحت نظر و مورد تایید اتحادیه اروپا هستند صادر میکنندکه آنهارا NB گفته میشود. NB مخفف کلمه notify body است. تعداداین موسسات درسطح جهان بسیار زیادست. نشان سی یی استاندار سختگیرانه زیادی درزمینه ایمنی محصول تدوین کرده است و همه شرکتها جهت گرفتن گواهینامه بایدانهارا رعایت کنند. گرفتن سی یی نیزدقیقا مانند گواهینامه ایزو ازدوروش انجام میگیرد، روش اصلی و اخذ مدرک ازمراکز عضو ناندو NANADO گرفتن ce دراین روش بدین صورت استکه، ابتدا درخواست رابه nb مورد نظر ارسال میکنیم و بافرستادن کارشناسان خود و انجام ازمایش مورد نظر برروی محصول تایید کنندکه محصول موردنظر صلاحیت گرفتن مدرک رادارد.

 

 

مشاورهCEE

CE اتحادیه اروپا جهت صادرات اتحادیه اروپا معتبر و فوری و ارزان

 

 

دریافت لوگو اصلی ce هزینه سنگینی رااعم ازهزینه سفر و اقامت کارشناسان درکشور مورد نظرو فراهم کردن شرایط اقامت چند روزه انهامنباب شرکت یا شخصی راکه درخواستش رادارد تحمیل میکند و زمانبرست درکشور مااینکار باتوجه به عدم صادرات موفق و پایدار دربیشتر ارگانها توجیه اقتصادی ندارد.ازطرفی این کارشناسان سختگیریها و الزامات سختی درمیزان آزمایش مورد نظرخود بکارمیبرند ازمهمترین انهامیتوان الزام کارشناسان درنوع آزمایشگاه محل آزمایشاتشان میباشدکه الزاما بایدحتما ایزو iso17025 راداشته باشدکه درزمینه آزمایشگاها استاندارد بسیار مهمیست. گذراندن چنین مراحلی و تحمیل هزینه سنگین، بعضی مجموعه هارا بخصوص درداخل ایران مجبوربه استفاده ازروش خود اظهاری میکند دراین روش شرکت یا شخص درخواست کننده ازمایشات مورد نظر راخود درازمایشگاه انجام داده سپس نتایج رابه NB مدنظر ارسال میکنند و استاندارد صادر خواهد شد،که هزینه آنروش بسیار کمتر ازروشهای دیگراست و زمان بسیار کمتری هم نیاز داردکه البته اخذ استاندارد سی یی دراینروش بیشتر درایران کاربرد داردو البته باآن امکان صادرات وجود ندارد و میتوان گفت فقط جنبه تبلیغاتی دارد. منباب لوگو Ce درایران میتوان ازموسسه خصوصی نیزدریافت کردکه بسیار کم هزینه ترو بصرفه تراز اخذ نسخه اصلی مدرک میباشد. اخذ لوگو ازموسسات خصوصی فقط جنبه تبلیغاتی دارد و کاربرد دیگری نداردولی درکشورمان بسیاررایج است و مورد استقبال شرکتهابرای تبلیغات قرار گرفته است، البته بعلت شرایط ایران بیشتراین روش رواج دارد.چون ایران درزمینه صادرات خصوصابه اروپا بسیار کمرنگ است ودرموارد اندک صادرات بیشتر موارد شاملش نمیشود،اماجهت کسب و کارها و شرکتهای داخلی یک ابزار قوی تبلیغاتی میباشدکه بواسطه ان میتوانند برند و بزرگ بودن ارگان رانسبت بدیگر رقبا نشان داد.
کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت مرکزی باتجربه و سابقه درخشان درثبت شرکت و اخذ انواع گواهینامه و مدارک و مجوزهای بین المللی میباشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family